bloggang.com mainmenu search
มาตรฐานการศึกษา-1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐานและ 12 มาตรฐาน ต่างกันอย่างไร ?

การศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ไว้แตกต่างกันดังนี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐานมาตรฐานการศึกษา-2 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามระบบหลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมีจำนวน 3 มาตรฐาน ประกอบไปด้วย…

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

มาตรฐานการศึกษา-5 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 12 มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา-3 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

เป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (สำหรับอายุ 3-6ปี) และเป็นรายละเอียดตามมาตรฐานที่ 1 (ในมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน) ซึ่งก็คือ คุณภาพของเด็กประกอบด้วย …

พัฒนาการด้านร่างกาย
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามพัฒนาการด้านสังคม
6. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ-ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัฒนาการด้านสติปัญญา
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
11. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

 

มาตรฐานการศึกษา-4 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

จะเห็นได้ว่า มาตรฐานทั้ง 2 อย่างนี้เป็นคนละเรื่องกัน  อาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้าง แต่ว่าจุดประสงค์ของการกำหนดมาตรฐานทั้ง 2 อย่างนี้ขึ้นมานั้นมีความแตกต่างกันหวังว่าบทความนี้จะทำให้เข้าใจและเห็นความแตกต่างของมาตรฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัยได้มากขึ้นนะคะ

Create Date :14 มิถุนายน 2564 Last Update :14 มิถุนายน 2564 14:14:56 น. Counter : 1975 Pageviews. Comments :0