bloggang.com mainmenu search

เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการตามวัยที่ดีหรือไม่นั้น การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยก็จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเช่นกัน เนื่องจากในช่วงปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ขวบนั้น เป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก และถือว่าเป็นช่วงเวลาทองสำหรับการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจของคนเรา อีกทั้งในช่วงวัยนี้สมองของเด็กจะมีการเจริญเติบโตสูงสุดด้วยเช่นกัน  การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่คุณครูปฐมวัยจะต้องใส่ใจเป็นอย่างดี พูดง่าย ๆ เลยก็คือ “การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัยถือเป็นสิ่งที่คุณครูปฐมวัยจะละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด” เพราะสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและมีคุณภาพต่อไป


                             เพื่อการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีตามวัยแล้ว คุณครูปฐมวัยก็ควรจะต้องใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้กับเด็ก ดังนี้

 

1.ให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหาร

                             อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กตามวัยเป็นอย่างมาก เพราะในช่วงปฐมวัยจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายและสมองที่รวดเร็วกว่าวัยอื่น ๆ  เด็กควรได้รับประทานอาหารหลักครบทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละหมู่ควรรับประทานให้หลากหลายชนิด ควรดื่มนมทุกวัน เพื่อให้เด็กได้รับปริมาณสารอาหารที่มีประโยชน์และนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

                             ดังนั้น คุณครูปฐมวัยควรเน้นให้เด็กมีการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก และควรสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้กับเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพราะโดยปกติแล้วเด็กในวัยนี้จะไม่สนใจอาหารและไม่เจริญอาหารเหมือนวัยทารก สนใจที่จะเล่นของเล่น เล่นกับเพื่อนมากกว่า นอกจากนี้เด็กยังเริ่มเลือกรับประทานอาหารในสิ่งที่ตนเองชอบ จึงจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหาร ไม่ดุ ไม่บ่น  จัดทำอาหารให้ดูน่ารับประทาน มีสีสันที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย อาหารต้องมีรสชาติไม่จัด ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เปรี้ยว หากมีอาหารที่แปลกใหม่จากที่เด็กเคยรับประทานมาก่อน ก็ไม่ควรบังคับ เพราะจะทำให้เด็กไม่ชอบอาหารชนิดนั้น  และไม่นำอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารเหลือค้างมาให้เด็กรับประทานเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก แทนที่จะสร้างการเจริญเติบโตแต่กลับไปขัดขวางการเจริญเติบโตแทน

 

2.ให้ความสำคัญกับการเล่น การออกกำลังกาย และการพักผ่อน

                             การเล่นของเด็กปฐมวัย จัดเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้ในหลากหลายด้าน โดยจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การมีพัฒนาการตามวัยที่ดี อันจะช่วยให้เด็กปฐมวัยรู้จักช่างเกต รู้จักเชื่อมโยงเหตุผล รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักควบคุมอารมณ์ ส่งเสริมให้เด็กได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมา

การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สามารถทำได้ดังนี้

เลือกของเล่นที่ปลอดภัย คงทน ไม่มีมุมหรือเหลี่ยมคม มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับเด็ก เลือกของเล่นที่มีความแข็งแรงคงทน เลือกของเล่นที่ทำความสะอาดได้ง่าย เลือกของเล่นที่มีประโยชน์รอบด้านเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย หลีกเลี่ยงของเล่นที่ส่งเสริมความก้าวร้าวรุนแรง เช่น ของเล่นที่เป็นอาวุธ มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้รับความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน เช่น มอก.

                         คุณครูปฐมวัยควรจัดเวลาและสถานที่ให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมการเล่น การออกกำลังกายให้เหมาะสม โดยจะต้องเป็นสถานที่โล่งกว้าง บรรยากาศจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  และจะต้องคำนึงถึงปลอดภัยเป็นหลัก

                             คุณครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ให้เด็ก ๆ สามารถเล่นและออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กันได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน อารมณ์ดี มีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อแข็งแรง และฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                             หลังจากการเล่นและออกกำลังกายแล้ว  คุณครูปฐมวัยก็จะต้องให้เด็กแต่ละคนมีเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยจะต้องให้เด็ก ๆ ได้นอนกลางวัน อันจะส่งผลดีต่อร่างกายและการเรียนรู้ เพราะถ้าหากเด็กมีการพักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลถึงการรับรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้สิ่งใหม่ การแก้ปัญหา และความสามารถด้านการจำจะลดน้อยลง

 

                             เพื่อติดตามดูการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัยแล้ว คุณครูปฐมวัยจะต้องมีการบันทึกผลและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่สม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องมืออย่างแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็กมาใช้ ก็จะทำให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Create Date :08 มิถุนายน 2564 Last Update :8 มิถุนายน 2564 15:31:56 น. Counter : 12956 Pageviews. Comments :0