bloggang.com mainmenu search

วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อ และบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณครูปฐมวัยในการวัดผลว่าเด็กมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด สำหรับการประเมินที่ดีนั้น คุณครูปฐมวัยจำเป็นต้องติดตามกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของตัวเด็กเทียบกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้รวมไปถึงตัวชี้วัดต่าง ๆ  จากนั้นจะต้องนำไปบันทึก สรุปผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ปกครองต่อไป

  วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ (อ.02 หรือ ศพด. 02)  และ สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย (อ.01 หรือ ศพด01)

วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ (อ.02 หรือ ศพด. 02) วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อ-2 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


ใช้ 1 เล่มต่อเด็ก 1 ห้องเรียน

มีเนื้อหา 2 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : บัญชีเรียกชื่อ

ใช้เช็กชื่อเด็ก ขาด ลา มาสาย
 

วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อ-3 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


ส่วนที่ 2 : แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ

ใช้ประเมินสภาพที่พึงประสงค์ โดยจะมีการประเมินอยู่ 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน

จะแบ่งคะแนนการประเมินออกเป็น  3 คะแนน = ดี / 2 คะแนน = พอใช้ / 1 คะแนน = ควรส่งเสริม

และจะสรุปผลโดย หารเฉลี่ยจากคะแนนทั้ง 2 ครั้ง

 

วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อ-4 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


วิธีการสรุปตัวบ่งชี้ สามารถทำได้โดยการหาค่าเฉลี่ยจากแต่ละสภาพที่พึ่งประสงค์ และจะสรุปการประเมินมาตรฐาน หาค่าเฉลี่ยจากแต่ละตัวบ่งชี้
 

วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อ-5 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


เมื่อจบปีการศึกษา กรอกข้อมูลทุกข้อทั้ง 2 ภาคเรียนแล้ว  ก็จะสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กประจำปี  ส่วนหน้า “สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กประจำปี” นำเฉพาะ ผลการประเมินภาคเรียนที่ 2 มาใส่ เพราะเป็นพัฒนาการปัจจุบันของเด็ก 
 

วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อ-6 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


 โดยในบัญชีเรียกชื่อและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ (อ.02 หรือ ศพด. 02) ของรัฐกุล จะมีคำชี้แจงวิธีการกรอกอยู่ด้านหลัง เพื่อให้คุณครูปฐมวัยได้เรียนรู้วิธีการกรอกได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น
 

วิธีการกรอกบัญชีเรียกชื่อ-8 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
วิธีการกรอกสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย (อ.01 หรือ ศพด01)

หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด มาพร้อมกับหน้าตาและรายละเอียด ช่องตารางต่าง ๆ ที่ใช้งานง่าย ละเอียด เนื้อหาถูกต้อง มีสีสันใส สวยงาม และที่สำคัญมีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกำกับดูแลเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สุด

หากสนใจแบบประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย สามารถติดต่อได้ที่…

โทร : 081-6257458 / 089-6911094

Line @rathakun11

Fax 043-340335

Email  rathakun11@gmail.com

รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล


สั่งซื้อเอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กผ่านเวบไซน์
Create Date :08 มิถุนายน 2564 Last Update :21 มิถุนายน 2564 9:27:41 น. Counter : 1663 Pageviews. Comments :0