bloggang.com mainmenu search
กระบวนการตั้งเบิกของราชการ-1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


การตั้งเบิกของราชการ เป็นขั้นตอนการทำรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 

             กระบวนการตั้งเบิกของราชการที่สอดคล้องกับการรับชำระเงินของร้านค้า จะเกี่ยวเนื่องกับ ‘การจัดซื้อจัดจ้าง’  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ  คือ

ระยะที่ 1  การกำหนดความต้องการและการของบประมาณ

ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะที่ 4 การบริหารสัญญา

ระยะที่ 5 การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของส่วนราชการกับร้านค้ามีอยู่ด้วยกัน 4 แนวทาง อันประกอบไปด้วย... กระบวนการตั้งเบิกของราชการ-2 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


แนวทางที่ 1

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีการตกลงราคา

วงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท
 

กระบวนการตั้งเบิกของราชการ-3 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


แนวทางที่ 2

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีการสอบถามราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 

กระบวนการตั้งเบิกของราชการ-4 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


แนวทางที่ 3

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีการพิเศษ

วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข
 

กระบวนการตั้งเบิกของราชการ-6 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


แนวทางที่ 4

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

วงเงินงบประมาณเกิน 2,000,000 บาท
 

กระบวนการตั้งเบิกของราชการ-5 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย


ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึง ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีการตกลงราคา ซึ่งจะมีวิธีการปฏิบัติทั้งสิ้น ขั้นตอนด้วยกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ส่วนราชการติดต่อร้านค้าที่จะซื้อสินค้า ผู้ซื้อทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา อนุมัติแล้วส่งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ทำเอกสารแจ้งร้านค้าในการสั่งซื้อ ร้านค้าส่งมอบสินค้าตามใบสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับสินค้า เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามในใบรับพัสดุและส่งต่อเอกสารไปที่เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งให้ทางร้านรับทราบเพื่อรับเงินตามที่ระเบียบกำหนด  
ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีการตกลงราค
Create Date :08 มิถุนายน 2564 Last Update :28 มิถุนายน 2564 9:20:03 น. Counter : 649 Pageviews. Comments :0