bloggang.com mainmenu search
     ดิฉันอยากเชิญชวนทุกท่านมาถือศีล 8 กันค่ะ ไม่ยากเลยค่ะ ดิฉันได้ศึกษาธรรมะมาพอสังเขปค่ะ และได้ทราบถึงการทำบุญใหญ่และได้บุญมากคือการถือศึล 8

     ดิฉันเป็นพนักงานเงินเดือน และเพิ่งมีโอกาสมาถือศึล 8 เป็นครั้งแรกค่ะ ในวันศุกร์ 4 กันยายน 2552 ได้พี่เลี้ยงคือ พี่นุ ได้ทำการถือศึล 8 ทั้งครอบครัว แต่ดิฉันก้อได้รับการเชิญชวนจาก หลวงพ่อหลายวัด แต่ก้อ ไม่มีโอกาสได้ทำอย่างจริงจังสักทีเพราะว่า ดิฉันไม่มีเวลาแต่ดิฉันก้อศึกษาธรรมะ และฟังเทศน์ฟังธรรม มาตลอด ทราบอยู่เสมอว่า การทำบุญที่ได้บุญมากการทำทาน คือการถือศีล

      พี่นุได้ชวนมาถือศีล 8 และเป็นผู้นำในการ สมาทานศีล 8 ดิฉันได้ไปทำบุญและอยากให้พี่ ๆ น้อง มาร่วมกันรักษาศีล ไม่ได้อยากเลยค่ะ ทุกคนทำได้ค่ะ ดิฉันเชื่อ บุญในการถือศึล 8 คนแรก ดิฉันบอกแม่ แม่ก้อให้พรมาเยอะเลยค่ะ คนที่ 2 ดิฉันบอกพ่อ พ่อก้อเฉย แถมมองแบบ งง ๆ แม่บอกว่า ทำไม นิ่ง

      ดิฉันว่า พ่อก้อต้องยินดีกะดิฉัน แต่ ผู้ชายนะ คงไม่ค่อยอยากแสดงอาการ(คิดในแง่ดีโน๊ะ) ก้อมีน้อยใจนิด แฮะ ๆ ธรรมดา วันนี้ดิฉันอิ่มเอิบใจ อยากแบ่งปันความสุขนี้กะพี่ ๆ น้อง ๆ รับโมทนาบุญไปพร้อม ๆ กับดิฉันนะคะ ขอให้พี่ ๆ น้อง ๆ มีความสุข ความเจริญ คิดหวังอะไร ขอให้สมหวังทุกประการนะคะ และ พบกัลยามิตรนะคะ
แถมค่ะ คำสมาทาน ศีล 8

สมาทานศีล 8

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
(ว่า ๓ จบ)
(ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ไกลจากกิเลสควรแก่การกราบไหว้บูชา
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่น)
อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้)
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดพรหมจรรย์ )
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการพูดคำไม่จริง )
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราและเครื่องดองของเมา อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติ)
วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล )
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ-
มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฟ้อนรำ
จากการขับร้อง จากการประโคมดนตรี
จากการดูการเล่นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
และงดเว้นจากการทัดทรงสวมใส่ประดับตกแต่งด้วยพวงดอกไม้มาลา
ของหอม เครื่องย้อมเครื่องทาผิวทั้งหลาย)
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการนั่งและนอน
บนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ซึ่งภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ
(ทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติ ๘ ประการ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ
ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ
เพราะฉะนั้น จงทำจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ)

จาก หน่อย ภิรมย์มาก

Create Date :04 กันยายน 2552 Last Update :5 กันยายน 2552 7:48:16 น. Counter : Pageviews. Comments :0