Vision-Focus - สร้างวิจารณญาณเสียแต่วันนี้ เพื่อความสำเร็จที่คุณต้องการ
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2550
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
7 สิงหาคม 2550
 
All Blogs
 
มองอย่างไร การยึดอำนาจ 19 ก.ย. 2549 ก็เป็นการกระทำผิดกฏหมายร้ายแรงที่สุด

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในขณะที่นายกรัฐมนตรีผู้มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ คณะทหารที่นำโดยพลเอกสนธิ บุณยะรัตกลิน ได้ทำการรัฐประหารและยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน

เหตุผลสี่ข้อที่คณะทหารอ้างเป็นเหตุในการรัฐประหาร ก็คือ

การทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร

ดร. ทักษิณ มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือหมิ่นเหม่ต่อพระบรมเดชานุภาพ

รัฐบาลเข้าแทรกแซงองค์กรอิสระ

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน

ทันทีที่มีการรัฐประหาร คณะทหารได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก ทั้งนี้ โปรดอ้างถึง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 7 ซึ่งห้ามมิให้มั่วสุมประชุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มี ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 22 เรื่อง ให้ยุติความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ซึ่ง คปค. ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งที่มีความมุ่งหมายหรือสนับสนุน หรือคัดค้านการดำเนินการของ คปค. ให้ยุติความเคลื่อนไหวและการรวมกลุ่มทางการเมืองไว้ จนกว่าสถานการณ์ของประเทศจะเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่ง คปค. จะประกาศให้ทราบต่อไป แม้ว่ารัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะทหารผู้ยึดอำนาจได้ประกาศว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในเร็ววัน คปค. ได้มี ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 ห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุมหรือดำเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง และการดำเนินการเพื่อการจัดตั้ง หรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

คณะทหารได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นไปด้วยวิถีทางที่เป็นประชาธิปไตย และยังได้ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ ตาม แถลงการณ์ฉบับที่ 3 ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง การมอบอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กองทัพภาค ศาลทั้งหลายนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอำนาจในการพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและตามประกาศคณะปฏิรูป

ประเทศไทยไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อมี คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549 เรื่องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ ควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ คำพูดหรืออื่นใดอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามที่ คปค. ได้ประกาศ

ได้มี ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 5 เรื่อง การให้นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในเร็ววัน

เมื่อคำนึงถึงความเดือดร้อนของบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงาน คปค. ได้ออก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 6 มีสาระว่า คปค. ได้รับทราบความเดือดร้อนเกี่ยวกับการครองชีพของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่ ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง และกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาความสงบของประเทศ ให้คืนสู่สภาวะปรกติ ขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานอยู่ในความสงบ อย่าได้เคลื่อนไหวหรือเรียกร้องใดๆ เพราะอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองกระทำการก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น

คปค. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายจรัญ ภักดีธนากุล ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป โปรดดู คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 24/2549

ตาม ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 29 คปค. ได้กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่ง โดยในระหว่างการสรรหา ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคที่หนึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน

ในวันที่ 22 กันยายน 2549 คปค. ได้ออก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. 2542

คปค. ได้ออก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 13 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มีผลใช้บังคับต่อไป เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี ไม่ได้มีการยกเลิก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 แต่อย่างใด

ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 เนื่องจากเหตุผลประการหนึ่งของการทำรัฐประหารตามที่ คปค. กล่าวอ้าง คือการทุจริตในรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร คปค. จึงออก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 23 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานกรรมการ และข้าราชการระดับสูงต่างๆ เช่น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อัยการสูงสุด หรือผู้แทน เลขาธิการคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือผู้แทน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ

อย่างไรก็ดี ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 คปค. ได้ออก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 23 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาใหม่ทั้งชุด พร้อมทั้งขยายขอบอำนาจของคณะกรรมการชุดดังกล่าวCreate Date : 07 สิงหาคม 2550
Last Update : 7 สิงหาคม 2550 23:22:56 น. 0 comments
Counter : 641 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

thipch
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add thipch's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.