คนเหงาและอ้างว้าง.......ซันซิล
Group Blog
 
All blogs
 
ระบบสารสนเทศเพื่องานประสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

ความหมาย Public Relations
วิธีการต่างๆ ขององค์การ สถาบัน
(Institution or Organization)
ที่มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน
ที่ได้วางไว้ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
(good relationship)ระหว่างองค์การ สถาบัน กับ
กลุ่มประชาชนเป้าหมาย
(the public)
ทั้งภายใน ภายนอก หน่วยงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้
และมีการประเมินผล (Evaluation)

ความสำคัญของ PR.

1. สร้างภาพพจน์ / ภาพลักษณ์
2. แก้ไขความเข้าใจผิด
3. รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มจัดส่งสินค้า
4. กระตุ้นความสนใจแก่ผู้ถือหุ้น/ กลุ่มผู้ให้ความสนับสนุน5. ทางด้านการเงินแก่บริษัท
6. สร้างความนิยมแก่ชุมชนใกล้เคียง
7. เสนอรายงานแก่หน่วยราชการ
8. สร้างความนิยมแก่ตัวแทนจำหน่าย
9. สร้างความนิยมในกลุ่ม พนง. ลูกจ้าง
10. ชี้แจง/ ให้บริการแก่ผู้บริโภค
11. ปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์
12.ให้บริการสาธารณะ
13.เพิ่มพูนมิตรไมตรีต่อบริษัท/ หน่วยงาน

ปัจจัยที่ทำให้ PR. มีความสำคัญ

ช่องว่างการสื่อสาร
ประชากรเพิ่มขึ้น
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รัฐบาลมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาการของเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี
มาตรฐานใหม่ทางด้านจริยธรรม
อิทธิพลของผู้บริโภค/ บทบาทการคุ้มครอง
วิทยาการด้านการPR.ก้าวหน้า
สมาคมวิชาชีพทางด้าน PR.
การยอมรับของหน่วยงาน/ องค์กร

กระบวนการ PR.

เทคนิคใหม่ๆเผยแพร่-แก้ไข-ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นw1h
ประสบการณ์วางแผน กำหนด จุดมุ่งหมาย เป้าหมายหัวเรื่อง รณรงค์ สิ่งที่จะใช้กำลังคน / งบประมาณปฏิบัติการ
ใช้สื่อ
การพูด สิ่งพิมพ์เอกสาร ฟิล์ม ไฟฟ้า กิจกรรมพิเศษ
สไลด์ วิทยุ นิทรรศการ
ภาพยนตร์ tv การแสดง

ความน่า ความ เนื้อหาดี แจ่มชัด ย้ำให้ มีช่องทาง
เชื่อถือ เหมาะสม รู้สึกความ ให้เลือก/
สำคัญ ความสามารถ
ผู้รับ
ประเมินผลข่าวก่อนหน้าและข่าวภายหลังข้อมูล

สรุปกระบวนการPR. มี 4 ขั้นตอน


1. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อ PR.
-การจัดเก็บข้อมูล
-การสำรวจข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
-การสำรวจข้อมูลอย่างเป็นทางการ
2. การวางแผนการPR. มีขั้นตอนดังนี้
-กำหนดเป้าหมาย
-กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
-กำหนดจุดเด่นที่จะ PR.
-กำหนดสื่อ/เทคนิคที่จะใช้
-กำหนดงบประมาณ/ กำลังคน
-ริเริ่มการกระทำ/ กิจกรรมตามกำหนดเวลา
-ทดลองนำแผนไปใช้/ ตรวจแผน
-จัดทำแผนปฏิบัติการ
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
3.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร
3.2 ประเภท/ หลักของการสื่อสาร
3.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
-Two - way Communication
-Formal/ Informal
-To inform/ educate/ entertain/persuade
-เป็นการสื่อสารที่ควบคุมสื่อเอง/สื่อมวลชน
-มีการจัดกลุ่มเป้าหมาย
4. การประเมินผลงาน PR. มี 7 ขั้นตอน
4.1 การเลือกใช้เหตุผล 4.2 ระบุวัตถุประสงค์
4.3 หามาตรการในการวัดผลประชาสัมพันธ์
4.4 ดำเนินการวัดและรวบรวมข้อมูล
4.5 วิเคราะห์ข้อมูล 4.6 รายงานผล
4.7 นำผลมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อ PR.

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี 3 ส่วนสำคัญ คือ
1.ระบบประมวลผล
2.ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3.การจัดการข้อมูล
ความสำคัญ : - การท้าทายของเศรษฐกิจโลก
-การแข่งขันทางการค้า
-การขยายเครือข่ายทางการค้า
-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ประโยชน์ : - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
-สร้างทางเลือกในการแข่งขัน
-สนับสนุนการตัดสินใจ
-เพิ่มคุณภาพชีวิต

ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการ PR.

“การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมฯ
มาใช้เพื่อสะดวกเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูล
ให้หาได้ง่าย คล่องตัวในการปฏิบัติงานด้าน
PR. เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เช่น
ระบบสารสนเทศของการดำเนินงาน PR. ”

ความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ:
การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในภายนอก
หน่วยงานนำมาประมวลผล จัดรูปแบบให้ได้
สารสนเทศเหมาะกับองค์กร ช่วยการตัดสินใจ
ประสานงาน ควบคุมของผู้บริหาร
ที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของระบบสารสนเทศ

-เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
-เพิ่มผลผลิต
-เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า
-ผลิตสินค้าใหม่/ขยายผลิตภัณฑ์
-สร้างทางเลือกใหม่ในการแข่งขันได้
-สร้างโอกาสทางธุรกิจ
-ดึงดูดลูกค้าไว้/ป้องกันคู่แข่ง

คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความสามารถในการจัดการข้อมูล: ระบบที่ดีต้องแก้ไขปรับปรุง/จัดการข้อมูล พร้อมนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยของข้อมูล: ข้อมูลต้องไม่รั่วไหล ผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ

ความยืดหยุ่น: สภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการใช้งาน/ปัญหาที่เกิดขึ้น

ความพอใจผู้ใช้: ระบบที่ดีต้องกระตุ้นให้ผู้ใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือนำมาประยุกต์ใช้

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

-ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
-กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์/การวางแผนปฏิบัติการ มีประวัติข้อมูลต่อเนื่อง บ่งชี้แนวโน้มการดำเนินงานว่าจะไปทิศทางใด
-ตรวจสอบผลการดำเนินงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด
-ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
-วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม
ลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการทำงานลดลง

การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการPR.

-สารสนเทศที่จำเป็นภายในหน่วยงานPR.
ระบบสารสนเทศบุคลากรภายในหน่วยงาน: ฝ่าย PR. จำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากรแต่ละฝ่าย สายการบริหารขึ้นตรงกับใคร ลักษณะงานของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร
-ระบบสารสนเทศหน่วยงาน:ประวัติการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนการดำเนินงาน รายงานประจำปี ต้องรวบรวมและเผยแพร่
-ระบบสารสนเทศสื่อมวลชน: ฐานข้อมูลสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ PR. จัดส่งข่าวสารไปยังสื่อมวลชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
-การสืบค้นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
-สารสนเทศด้านการตัดเก็บข่าว

แนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์กับระบบสารสนเทศเพื่อ PR.

พีดีเอ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา
ระบบทัชสกรีน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมฯกับระบบสารสนเทศเพื่อ PR.
ข้อมูลของหน่วยงาน
ข้อมูลภายนอกหน่วยงาน
การประยุกต์อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อ PR.
ระบบสารสนเทศด้านองค์การสถาบัน
หลักการ PR. องค์กรสถาบัน
การบอกกล่าว/ชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบ
การป้องกัน/แก้ไขความเข้าใจผิด
การสำรวจประชามติ
วัตถุประสงค์ของ PR. องค์กรสถาบัน
อธิบายนโยบาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน ประเภทของการดำเนินงาน
คาดการณ์ล่วงหน้า ค้นหาจุดบกพร่อง
เพื่อให้ประชาชนยอมรับ
ขจัดปัญหายุ่งยากภายในหน่วยงาน
แนะนำฝ่ายบริหารให้ดำเนินการได้ถูกต้อง

นโยบายของการ PR.องค์การ สถาบัน
สร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
ปกป้อง รักษาชื่อเสียงองค์การ
สร้างความสัมพันธ์ภายใน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์การ สถาบัน
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสารสนเทศด้านข่าวสาร PR.
“Schramm” กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ข่าวสารต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
ต้องได้รับการออกแบบและส่งออกไปด้วยวิธีการดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสาร
ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจตรงกัน
กระตุ้นเร้าความต้องการ
แนะนำวิธีการที่จะตอบสนองความพอใจอย่างเหมาะสม

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้านข่าวPR.


ใช้คอมฯ ผลิตข่าวสาร จัดระเบียนข่าว PR.
ระบบสารสนเทศด้านเครื่องมือในการ PR.
ความสำคัญของเครื่องมือPR.
ถ่ายทอดข่าวสารPR.ให้ปชช.ได้รับทราบ
ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เสริมสร้างความนิยม/ภาพพจน์ที่ดี
ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน
ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการ PR.
1.สื่อบุคคล 2.สื่อมวลชน 3.กิจกรรม
4.เอกสาร/สิ่งพิมพ์ 5. สื่อโสตทัศน์
6.การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
7.เครื่องมือประเภทเทคโนโลยีสมัยใหม่

กลุ่มประชาชนเป้าหมายในการPR.

ลักษณะเด่นของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ได้แก่
จำนวนคาดคะเนได้
มีลักษณะที่เหมือนกัน
มีความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับ
การจำแนกกลุ่ม ปชช.เป้าหมาย
ตามสภาพสังคม
ตัวแปรด้านเพศ อายุ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระดับการศึกษา
Create Date : 09 กรกฎาคม 2550
Last Update : 6 สิงหาคม 2550 9:34:32 น. 0 comments
Counter : 467 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ซันซิล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
รอคอยใครบางคนมาเติมเต็มชีวิต!
รอใครบางคนที่อยู่แสนไกล!
รอเธอคนนั้นเพื่อให้ชีวิตใหม่กับฉัน!

Friends' blogs
[Add ซันซิล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.