นายสัญชาติ พลมีศักดิ์
Group Blog
 
All Blogs
 
การวิเคราะห์องค์กร 7'S + PEST

บทที่ 4
ผลการศึกษา

1. ผลการวิเคราะห์องค์กร
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโดยใช้แนวคิด 7’S และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้แนวคิด E-PEST Model ได้ผลการศึกษาดังนี้

1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้แนวคิด 7’S Model ของ สสอ. พระประแดง
องค์ประกอบการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน
Structure S1 โครงสร้างองค์กรชัดเจน บทบาทหน้าที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
System S 2 มีการวางระบบการทำงานภายใน สสอ. ครอบคลุม ชัดเจน ทุกภารกิจ มีระบบการเงินงบประมาณและการติดตามที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
S 3 มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน (มี รพ. เอกชนร่วมดำเนินงานทำให้ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง) W 1 การมีระบบบริหารจัดการเครือข่าย 3 รูปแบบ ทำให้ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ ขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยง ทำให้ไม่ทราบสถานการณ์ที่เป็นจริง เช่น สถานการณ์โรคระบาด วัณโรค
W 2 ระบบการส่งต่อไม่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน

Style S 4 ผู้บริหารบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการ มีการทำงานเป็นทีม
S 5 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง
Staff S 6 บุคลากรมีความคิดเชิงบวกในการทำงาน รักงาน รักองค์กร W 3 บุคลากรระดับปฏิบัติการยังไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
W 4 ระบบการประเมินบุคลากรเพื่อพิจารณาความดีความชอบเป็นการประเมินผลจากบนลงล่างทำให้บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดอ่อน
W 5 บุคลากร 4 สายงานหลักไม่เพียงพอ มีอัตราส่วนต่อประชากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GIS และภาระงานทำให้มีภาระงานมาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน
W 6 บุคลากรอัตราจ้าง ขาดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการย้ายงานบ่อย
Skill S7 บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรม ฟื้นฟูวิชาการทุกกลุ่มอาชีพ
S8 มีทีมวิทยากรกระบวนการกลุ่มที่เอื้อต่อการดำเนินงานการดูแลสุขภาพในชุมชน
Strategy S 9 สสอ. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
S 10 มีนวัตกรรมในการทำงานเชิงรุกในชุมชน เช่น การบูรณาการ 3 อ 6 อ ร่วมกับงานคุณธรรมจริยธรรม
S11 PCU ทุกแห่งมีมาตรฐานการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ HCA
Share values S 12 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีค่านิยมร่วมขององค์กรชัดเจน เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้แนวคิด E-PEST Model ของ สสอ. พระประแดง
องค์ประกอบการประเมิน โอกาส คุกคาม
Policy O1 มีนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้เอื้อต่อการทำงานโดยเฉพาะการจัดการด้านงบประมาณ
O 2 มีกฎหมายที่เอื้อต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ เช่น พรบ. บุหรี่ สุรา
O 3 นโยบายการกระจายอำนาจทำให้ อปท .ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข T 1 การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงแกนนำที่ทำงานในชุมชน เช่น อสม. ทำให้มีปัญหาการประสานงานเพื่อดำเนินงานร่วมกัน
T 2 นโยบายการลดอัตรากำลังคนภาคราชการทำให้มีบุคลากรน้อย ทำให้มีภาระงานหนัก
ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ โอกาส คุกคาม
Economic O 4 รายได้ต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทำให้ประชาชนแสวงหาการบริการที่ง่าย สะดวก และมีคุณภาพ T 3 การมีรายได้ดีทำให้ประชาชนไม่สนใจสร้างสุขภาพ เน้นการซ่อมสุขภาพมากกว่าสร้างสุขภาพ
T 4 รายได้สูงทำให้ต้องการการบริการที่มีมาตรฐานสูง
T 5 สังคมอุตสาหกรรม ประชาชนทำงานผลัดเปลี่ยนเวรตลอด 24 ชม. ทำให้มีปัญหาการทำงานเชิงรุกในชุมชน
Social O 5 มีการบูรณาการการแก้ปัญหาของพื้นที่ของทุกภาคส่วนราชการ
O 6 มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเป็นศูนย์รวมการรวมกลุ่มของประชาชน
O 7 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เช่น นวดแผนไทย เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
O 8 มีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน/ภาคเอกชนในการสนับสนุนการทำงานการดูแลสุขภาพประชาชน (โรงพยาบาลเอกชน โรงไฟฟ้า อสม. กสค.) T 6 ประชากรแฝง ทำให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้เพิ่มภาระงานให้กับบุคลากร
T 7 สังคมเมือง ทำให้มีข้อจำกัดในการทำงานเชิงรุกในชุมชน
T 8 มีชุมชนแออัด ทำให้มีปัญหาในการควบคุมโรคและปัญหายาเสพติด

Environment O 9 มีสวนสุขภาพที่ร่มรื่นและสวนสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
T 9 โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางทำให้เกิดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ
T 10 สภาพภูมิศาสตร์มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดระบบบริการและการเข้าถึงบริการของประชาชน
T11 พื้นที่ติดแม่น้ำ มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เป็นแหล่งก่อให้เกิดโรค
T12 มีปัญหาขยะตกค้างเนื่องจากมีจำนวนประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งก่อโรค
Technology O 10 มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลสุขภาพ เช่น internet หอกระจายข่าวไร้สาย T 13 มีร้าน internet คาเฟ่ ร้านเกมส์ ทำให้เด็กติดเกมส์ ส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพเด็ก
2. การกำหนดกลยุทธ์
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยใช้หลักการ Internal Factor Evaluation (IFE)
Matrix ของ สสอ. พระประแดง
ด้านปัจจัยภายใน(S-W) น้ำหนัก (Weight) การประเมิน (Rating) คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score)
S 1 โครงสร้างองค์กรชัดเจน บทบาทหน้าที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 2 4 8
S 2 มีการวางระบบการทำงานภายใน สสอ. ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจ มีระบบการเงินงบประมาณและการติดตามที่เอื้อต่อการดำเนินงาน 3 4 12
S 3 มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน (มี รพ. เอกชนร่วมดำเนินงานทำให้ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง) 4 5 20
S 4 ผู้บริหารบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการ มีการทำงานเป็นทีม 5 5 25
S 5 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง 4 4 16
S 6 บุคลากรมีความคิดเชิงบวกในการทำงาน รักงาน รักองค์กร 7 5 35
S 7 บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรม ฟื้นฟูวิชาการทุกกลุ่มอาชีพ 4 4 16
S 8 มีทีมวิทยากรกระบวนการกลุ่มที่เอื้อต่อการดำเนินงานการดูแลสุขภาพในชุมชน 4 5 20
S 9 สสอ. มีการจัดทำกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5 4 20
S 10 มีนวัตกรรมในการทำงานเชิงรุกในชุมชน เช่น การบูรณาการ 3 อ 6 อ ร่วมกับงานคุณธรรมจริยธรรม 5 5 25
S 11 PCU ทุกแห่งมีมาตรฐานการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์ HCA 4 4 16
S 12 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีค่านิยมร่วมขององค์กรชัดเจน เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม 3 5 15
รวม 50 228ตารางที่ 3 (ต่อ)
ด้านปัจจัยภายใน(S-W) น้ำหนัก (Weight) การประเมิน (Rating) คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score)
W 1 การมีระบบการบริหารจัดการเครือข่าย 3 รูปแบบ ทำให้ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ ขาดการวิเคราะห์ เชื่อมโยง ทำให้ไม่ทราบสถานการณ์ที่เป็นจริง เช่นสถานการณ์โรคระบาด วัณโรค 10 1 10
W 2 การจัดระบบการส่งต่อไม่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน 8 2 16
W 3 บุคลากรระดับปฏิบัติการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6 4 24
W 4 ระบบการประเมินบุคลากรเพื่อพิจารณาความดีความชอบเป็นการประเมินผลจากบนลงล่าง ทำให้บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง 8 3 24
W 5 บุคลากร 4 สายงานหลักไม่เพียงพอ มีอัตราส่วนต่อประชากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GIS และภาระงานมาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน 10 2 20
W 6 บุคลากรอัตราจ้าง ขาดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการย้ายงานบ่อย 8 2 16
รวม 50 110

สำหรับการ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ใช้หลักการ External Factor Evaluation (EFE) Matrix ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ (Critical External Factors) ทั้งโอกาสและอุปสรรค
น้ำหนัก (Weight) เป็นการกำหนดช่วงน้ำหนักของแต่ละปัจจัยจาก 1 – 50 โดยที่ คะแนนน้ำหนักรวมของทุกปัจจัยมีค่าเท่ากับ 50
การประเมินค่า (Rating) ใช้เกณฑ์ 1 – 5 หมายถึง การประเมินระดับโอกาสและอุปสรรค โดยระดับคะแนนโอกาสมาก-ไปอุปสรรคมาก ให้คะแนน 5 4 3 2 1 คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) น้ำหนักของแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปร ค่ารวมของคะแนน เป็นคะแนนรวมจากคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งหมดของทุกตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้หลักการExternal Factor Evaluation (EFE)
Matrix สสอ. พระประแดง
ด้านปัจจัยภายนอก (O-T) น้ำหนัก (Weight) การประเมิน (Rating) คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score)
O 1 มีนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้เอื้อต่อการทำงาน โดยเฉพาะด้านการจัดการด้านงบประมาณ 7 4 28
O 2 มีกฎหมายที่เอื้อต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ เช่น พรบ. บุหรี่ สุรา 4 3 12
O 3 นโยบายการกระจายอำนาจทำให้ อปท. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 3 4 12
O 4 รายได้ต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทำให้ประชาชนมีอำนาจในการแสวงหาการบริการที่ง่าย สะดวก มีคุณภาพ 3 2 6
O 5 มีการบูรณาการการแก้ปัญหาของพื้นที่จากทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 9 4 36
O 6 มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเป็นศูนย์รวมการรวมกลุ่มของประชาชน 3 2 6
O 7 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เช่น นวดแผนไทย ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 3 2 6
O 8 มีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน/ภาคเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานการดูแลสุขภาพประชาชน (โรงพยาบาลเอกชน โรงไฟฟ้า อสม. กสค.) 11 4 44
O 9 มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 3 3 9
O 10 มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลสุขภาพ เช่น internet หอกระจายข่าวไร้สาย 4 3 12
รวม 50 171
T 1 การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงแกนนำที่ทำงานในชุมชน เช่น อสม. ทำให้มีปัญหาการประสานงานเพื่อดำเนินงานร่วมกัน 2 4 8
T 2 นโยบายการลดอัตรากำลังคนภาคราชการทำให้มีบุคลากรน้อย ทำให้มีภาระงานหนัก 3 1 3
T 3 รายได้สูงทำให้ประชาชนไม่สนใจสร้างสุขภาพ เน้นการซ่อมสุขภาพมากกว่าสร้างสุขภาพ 5 2 10
ตารางที่ 4 (ต่อ)
ด้านปัจจัยภายนอก (O-T) น้ำหนัก (Weight) การประเมิน (Rating) คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score)
T 4 รายได้สูงทำให้ประชาชนมีความต้องการการบริการที่มีมาตรฐานสูง 2 4 8
T 5 สังคมอุตสาหกรรม ประชาชนทำงานผลัดเปลี่ยนเวรตลอด 24 ชม. ทำให้มีปัญหาการทำงานเชิงรุกในชุมชน 4 2 8
T 6 ประชากรแฝง ทำให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้เพิ่มภาระงานให้กับบุคลากร 9 1 9
T 7 สังคมเมือง ทำให้มีข้อจำกัดในการทำงานเชิงรุกในชุมชน 6 2 12
T 8 มีชุมชนแออัด ทำให้มีปัญหาในการควบคุมโรคและปัญหายาเสพติด 6 2 12
T 9 โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางทำให้เกิดมลพิษทางน้ำและทางอากาศส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ 5 1 5
T 10 สภาพภูมิศาสตร์มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดระบบบริการและการเข้าถึงบริการของประชาชน 1 3 3
T 11 พื้นที่ติดแม่น้ำ มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เป็นแหล่งก่อโรค 1 4 4
T12 มีปัญหาขยะตกค้างเนื่องจากมีจำนวนประชากรหนาแน่นทำให้เป็นแหล่งก่อโรค 5 2 10
T13 มีร้าน internet คาเฟ่ ร้านเกมส์ ทำให้เด็กติดเกมส์ ส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 1 4 4
รวม 50 96

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
Strength Weaknesse S+W S+W/100
228 110 338 3.38

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
Opportunities Threats O+T O+T/100
171 96 267 2.67

กราฟแสดง TOWS Matrix


5 1 3.38


2.67

1
หมายถึง : สถานการณ์ภายในองค์กร เป็น จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน และสิ่งแวดล้อมภายนอก มีสถานะเป็น อุปสรรคมากกว่าโอกาสตารางที่ 7 SWOT/TOWS (Matrix)

ปัจจัยภายใน
Internal Factor
ปัจจัยภายนอก
External Factor
จุดแข็ง Strenght
S 1 โครงสร้างองค์กรชัดเจน
S 2 ระบบการทำงานภายใน สสอ. ชัดเจน
S 3 มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
S 4 ผู้บริหารบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
S 5 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง
S 6 บุคลากรมีความคิดเชิงบวกในการทำงาน
S 7 บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาตนเอง S 8 มีทีมวิทยากรกระบวนการกลุ่ม
S 9 จัดทำกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วม
S 10 มีนวัตกรรมในการทำงานเชิงรุก
S 11 PCU ทุกแห่งมีมาตรฐานการดำเนินงานตาม HCA.
S 12 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จุดอ่อน Weakness
W 1 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
W 2 การจัดระบบการส่งต่อไม่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน
W 3 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
W 4 ระบบการประเมินบุคลากรเป็นการประเมินผลจากบนลงล่าง
W 5 บุคลากร 4 สายงานหลักไม่เพียงพอ
โอกาส
O1 นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
O2 กฎหมายที่เอื้อต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ
O3 นโยบายการกระจายอำนาจ
O4 รายได้ต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
O5 มีการบูรณาการ การแก้ปัญหาของพื้นที่จากทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
O6 มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเป็นศูนย์รวมการรวมกลุ่มของประชาชน
O7 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
O8 มีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน/ภาคเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานการดูแลสุขภาพประชาชน
O 9 มีสวนสุขภาพ / สวนสาธารณะที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
O 10 มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ SO
1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดระบบบริการของเครือข่ายสุขภาพ (S1, S3, S4, S8 , S10, O1, O2, O3, O4, O10)
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน(S2, S4, S9, S11, O5, O8)
กลยุทธ์ WO
1. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
(W1, W10)
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (W3, W4)
ภาวะคุกคาม กลยุทธ์ ST กลยุทธ์ WT
T 1 การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงแกนนำ
ในชุมชนทำให้ยากต่อการประสานงาน
T 2 นโยบายการลดอัตรากำลังคนภาคราชการทำให้ภาระงานมาก
T 3 รายได้สูงทำให้ประชาชนไม่สนใจการสร้างเสริมสุขภาพ
T 4 รายได้สูงทำให้ประชาชนมีความต้องการการบริการที่มีมาตรฐานสูง
T 5 สังคมอุตสาหกรรม ประชาชนทำงานผลัดเปลี่ยนเวรตลอด 24 ชม. ทำให้มีปัญหาการทำงานเชิงรุกในชุมชน
T 6 ประชากรแฝงมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ทำให้เพิ่มภาระการทำงานกับบุคลากร
T 7 สังคมเมือง ทำให้มีข้อจำกัดในการทำงานเชิงรุกในชุมชน
T 8 มีชุมชนแออัด ทำให้มีปัญหาในการควบคุมโรคและปัญหายาเสพติด
T 9 โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางก่อ
ให้เกิดมลพิษทางน้ำและทางอากาศส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ
T 10 สภาพภูมิศาสตร์มีแม่น้ำไหลผ่ากลาง พื้นที่ทำให้ยากต่อการจัดบริการ
T 11 พื้นที่ติดแม่น้ำ มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ทำให้เป็นแหล่งก่อโรค
T12 ปัญหาขยะตกค้างจากการมีประชากรหนาแน่นทำให้เป็นแหล่งก่อโรค
T13 มีร้าน internet คาเฟ่ ร้านเกมส์ ทำให้เด็กติดเกมส์ ส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพเด็ก พัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพ
(S8, S9, T5, T6, T 8. T 9, T 11, T12, T 13) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเน้นการให้บริการสุขภาพเชิงรุก
(W2, T3, T5, T6, T7)


วิสัยทัศน์ระบบสุขภาพ อำเภอพระประแดง
บริการดี มีมาตรฐาน ประสานงานร่วมองค์กร บุคลากรมีคุณภาพ สร้างสุขภาพดีด้วยชุมชน พัฒนาคนพระประแดงแข็งแรงแบบยั่งยืน
พันธกิจตามกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง
1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในอำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยในสังกัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย
พันธกิจตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง
1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในอำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยในสังกัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย
5. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาการ บุคลากร คุณภาพบริการ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
ค่านิยมร่วมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง
สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณภาพ
วัฒนธรรมองค์กร
ไปลามาไหว้ ย ว ท ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. การส่งเสริมการดูแลตนเองของประชาชน
4. การพัฒนาภาคีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
เป้าประสงค์
1. ประชาชนอำเภอพระประแดงมีสุขภาวะที่ดี
2. เครือข่ายภาคีสุขภาพมีความเข้มแข็ง

Create Date : 17 กันยายน 2552
Last Update : 18 กันยายน 2552 13:06:31 น. 9 comments
Counter : 3422 Pageviews.

 
ผมอยากอ่านฉบับเต็ม ของงานชิ้นนี้นะครับ ทำไงดีครับ เบอร์ผมนะครับ 081 876 7038 อีเมล์ preecha@sut.ac.th ขอบคุณครับ


โดย: ปรีชา IP: 203.158.4.65 วันที่: 26 มีนาคม 2553 เวลา:14:33:46 น.  

 
ผมก็อยากอ่านฉบับเต็มของผลงานชุดนี้
ขอความกรุณา mail ด้วยครับ cherd2009@gmail.com ขอบคุณครับ


โดย: เชิดชาย IP: 125.26.68.197 วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:5:39:09 น.  

 
ขอฉบับเต็มด้วยครับ
กรุณา mail
chat359@hotmail.com
ขอบคุณครับ


โดย: ชัชวาล IP: 61.19.66.239 วันที่: 2 ตุลาคม 2553 เวลา:19:30:03 น.  

 
อยากขอดูฉบับเต็ม กรุณาเมล
lumprai209@gmail.com


โดย: ลำไพร IP: 1.46.16.214 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:09:58 น.  

 
ถ้าขอฉบับเต็มเพื่อศึกษาจะขอบคุณมากค่ะ กรุณาเมล์ wilai_wilai09@hotmail.com


โดย: วิไลลักษณ์ IP: 125.26.240.7 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:0:30:15 น.  

 
เพื่อการศึกษาเช่นกันจ้า กรุณาเมลล์
sarawat_jeab@hotmail.com


โดย: พรรณวดี IP: 1.46.80.5 วันที่: 18 ธันวาคม 2553 เวลา:15:41:51 น.  

 
ผมขอเช่นกันคับ เพื่อการศึกษา
j_sada@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าคับ


โดย: เจต IP: 110.164.147.131 วันที่: 28 ธันวาคม 2553 เวลา:13:46:46 น.  

 
ขอความกรุณาส่งฉบับเต็มได้ไหมคะ ใช้ในการศึกษาค่ะ
ssaohaying@hotmail.com


โดย: สุขฤทัย IP: 125.25.208.27 วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:11:40:52 น.  

 
ขอความกรุณาส่งฉบับเต็มได้ไหมคะ
เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากค่ะ
waraporn2550@yahoo.com


โดย: แอร์ IP: 125.24.15.91 วันที่: 23 มกราคม 2554 เวลา:14:53:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

sunchart
Location :
ยโสธร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยินดีต้อนรับสู่ MY BLOG ครับผม
สวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่แวะเยี่ยมครับ
Friends' blogs
[Add sunchart's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.