www.englishgang.bloggang.com ยินดีต้อนรับ ผู้สนใจในภาษาอังกฤษทุกๆท่าน ชอบ-ไม่ชอบติชมประการใด คอมเม้นท์อย่างสุภาพนะครับ
Group Blog
 
 
มีนาคม 2555
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
9 มีนาคม 2555
 
All Blogs
 
How to write better English "เขียน"ภาษาอังกฤษให้ดีได้อย่างไรIf it takes you twice as long to write something in English as it does in your own language, then try these tips.
ถ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเมื่อคุณต้องเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ในภาษาของคุณเอง งั้นลองมาใช้เคล็ดลับของเราดู

Before you start
Ask yourself "Why am I writing?" By thinking about the purpose of your text (perhaps you want to explain something, or ask something etc) you can choose the most appropriate vocabulary and level of formality.
ก่อนอื่น
ถามตัวเอง "ทำไมชั้นต้องเขียน" พยายามคิดถึงจุดประสงค์ของข้อความของคุณ (คุณอาจจะอยากอธิบายบางสิ่ง, หรือถามไถ่บางอย่าง) คุณจงเลือกคำที่เหมาะสมกับสถานการณ์Who are you writing to? Who is your reader, and what is their level of knowledge or English? Choose your language carefully and avoid words and expressions that are too technical or complicated.
คุณกำลังเขียนถึงใคร? ใครคือผู้อ่าน และ ระดับความรู้หรือความถนัดภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร ใช้ภาษาอย่างถี้ถ้วนและหลีกเลี่ยงคำที่เป็นวิชาการหรือซับซ้อนเกินไป

Plan before you write. Prepare for writing by making a plan, and looking up all the words you need before you start writing.
คิดก่อนจะเขียน เตรียมตัวสำหรับการเขียนด้วยการคิดในใจและคิดถึงคำที่จะใช้ก่อนจะลงมือเขียน

A plan helps you keep a clear focus and helps you avoid repetition. Just jot down the points you want to make and order them into logical paragraphs. Remember that paragraphs shouldn't be too long. In fact, in certain types of writing, such as emails, your paragraphs can be one sentence long.
การคิดวางแผนจะช่วยให้คุณเขียนได้ตรงประเด็นและช่วยหลีกเลี่ยงการแก้ไขซ้ำซาก พยายามแบ่งประเด็นและเรียงลำดับแต่ละประเด็นลงไปในแต่ละย่อหน้า จำไว้ว่า 1 ย่อหน้าไม่ควรจะยาวเกินไป ความเป็นจริงก็คือในการเขียนปกติทั่วไป เช่น จดหมาย email ต่างๆ 1 ย่อหน้าอาจจะยาวเพียงแค่ 1 ประโยคเท่านั้น

It's quicker to look up all the words you need before you write so you don't interrupt your "flow" of writing.
มันจะช่วยให้เร็วขึ้นที่คุณจะคิดถึงคำที่จะใช้ก่อนลงมือเขียน เพราะคุณจะไม่ต้องหยุดเพื่อคิดถึงคำที่จะใช้ ในระหว่างที่คุณกำลังเขียนWhat to write
Say why you are writing in the first sentence. Use phrases such as "I am writing to enquire about…" so that your reader understands why you are writing. If you're replying to someone, you can write "Thank you for your email."
จะเขียนอะไร
การบอกหรืออ้างถึงสาเหตุที่คุณเขียนควรทำในประโยคแรก ใช้ประโยคเช่นว่า "I am writing to enquire about…" (ชั้นเขียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ...) คนอ่านก็จะเข้าใจว่าคุณเขียนมาทำไม หรือถ้าคุณตอบจดหมายใครซักคน คุณก็อาจจะใช้คำว่า "Thank you for your email." (ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ)

Use standard greetings and endings. Most letters begin with "Dear Mr X" or "Dear Ms X" and should end "Yours sincerely" (or in American English, "Sincerely yours"). If you know your reader quite well, you can be less formal with "Dear (first name)" and end "Best wishes" or "Best regards". If you absolutely have to write "Dear Sir" end with "Yours faithfully" rather than "Yours sincerely".
ใช้คำทักทายและลงท้ายมาตรฐาน จดหมายส่วนใหญ่มักจะเริ่มด้วย "Dear Mr X" or "Dear Ms X" และลงท้ายด้วย "Sincerely yours" ถ้าคุณรู้จักผู้อ่านดี คุณก็อาจจะเขียนสุภาพน้อยลงหน่อย เช่น "Dear (ชื่อจริง)" และลงท้ายด้วย "Best wishes" หรือ "Best regards" และถ้าคุณ"จำเป็น"จะต้องขึ้นต้นด้วย "Dear Sir" ก็ต้องลงท้ายด้วย "Your faithfully" แทนการใช้ "Yours sincerely"

In emails you can start with the first name "Jane", or precede it with "Hi". If you are writing to a number of people, you can leave out the greeting. To end an email you can write "Best wishes", "Kind regards", "Thanks" or in British English "Cheers".
คุณสามารถขึ้นต้นด้วยชื่อจริง "Jane" หรือเริ่มด้วย "Hi" ถ้าคุณเขียนถึง กลุ่มคน คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีคำขึ้นต้น และสามารถลงท้ายด้วย "Best wishes", "Kind regards", "Thanks" หรือ คำว่า "Cheers ใน British English

Use a closing expression in letters such as "Please do not hesitate to contact me if I can be of further assistance." In emails you can write, for example, "Many thanks for your help."
ใช้ประโยคลงท้ายเช่น "Please do not hesitate to contact me if I can be of further assistance." (อย่าลังเลที่จะติดต่อชั้นถ้าคุณรู้ว่าชั้นสามารถช่วยคุณได้) หรือประโยคเช่น "Many thanks for your help." (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ)

In letters, write the date out in full: 7 June 2006 or June 7, 2006. Avoid using abbreviated dates such as (7/6/2006) as although British speakers will understand this as 7 June, Americans will understand it to be July 6.
การเขียนวันที่ควรเขียนแบบยาว: 7 June 2006 or June 7, 2006 หลีกเลี่ยงการเขียนย่อเช่น (7/6/2006) เพราะคนอังกฤษจะเข้าใจว่าเป็นวันที่ 7 มิถุนายน ส่วนคนอเมริกันจะเข้าใจว่าเป็น วันที่ 6 กรกฏาคม เป็นต้นExtra tips
Use linking expressions to connect ideas and sentences. Words such as 'and', 'but', 'therefore', 'however', guide your reader through your ideas and make your writing easier to read.
เคล็ดพิเศษ พยายามใช้คำเพื่อเชื่อมประโยคและสาระเข้าด้วยกันเช่นคำว่า 'and'(และ), 'but'(แต่), 'therefore'(ด้วยเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น), 'however' (อย่างไรก็ดี) เพื่อชักนำผู้อ่านสู่ประเด็นของคุณและจะช่วยให้การเขียนของคุณ อ่านง่าย

Be careful of referring words such as 'this' and 'it'. Make sure they refer to the right word or phrase.
ระมัดระวังการใช้คำกล่าวอ้าง ต่างๆ เช่น 'this' (นี้) และ 'it' (มัน) คุณต้องแน่ใจว่ามันอ้างถึงคำหรือวลีในจดหมายอย่างถูกต้อง

Write as concisely as possible. Don't make your sentences too long, as they might become difficult to read. Avoid more than two ideas in any sentence.
เขียนให้รัดกุมที่สุด อย่าเยิ่นเย้อ เพราะมันจะทำให้อ่านยาก หลีกเลี่ยงการเขียนประเด็นหลากหลายที่มากกว่า 2 ขึ้นไปต่อ 1 ประโยค

Follow this word order principle to keep your sentences concise:
ให้ใช้ลำดับคำต่อไปนี้เพื่อทำให้ประโยคของคุณกระชับ

Subject – Verb – Object – Manner – Place – Time
(Who — Does—What— How— Where- When)
ประธาน-กิริยา-กรรม-อย่างไร-ที่ไหน-เมื่อไหร่

For example

"Please could you send us the confirmation as quickly as possible."
กรุณาส่งคำยืนยันกลับมาอย่างเร็วที่สุด

"The Managing Director will visit the factory on Monday 10 July at 10 am."
กรรมการผู้จัดการจะมาเยี่ยมโรงงานในวันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคมเวลา 10 นาฬิกา


Edit what you write. Use your computer spell-check, but check for grammatical mistakes yourself.
แก้ไขสิ่งที่เขียน ให้ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจคำสะกด แต่ตรวจไวยกรณ์ภาษาด้วยตัวคุณเอง

Edit out unnecessary words and phrases and avoid old-fashioned words such as "hereby", "herewith" and "above-mentioned". Rather than writing "We hereby enclose a brochure", get to the point with "We are enclosing a brochure."
แก้ไขคำและวลีที่ไม่จำเป็นออกและหลีกเลี่ยงคำเชยๆ เช่น "hereby"(โดยหนังสือฉบับนี้), "herewith"(พร้อมกันนี้) และ "above-mentioned"(ดังกล่าวข้างต้น) แทนที่จะเขียนว่า "We hereby enclose a brochure" ก็ให้เขียนตรงๆแทนว่า "We are enclosing a brochure." (ซึ่งก็มีความหมายแบบเดียวกัน แต่อย่างหลังจะรวบรัดมากกว่า)

Read what you have written out aloud. Is it easy to read, or are the sentences too long? Have you put in enough punctuation?
อ่านออกเสียง สิ่งที่คุณเขียนออกมา ว่ามันอ่านง่ายหรือไม่หรือประโยคยาวเกินไปหรือไม่ คุณใส่เครื่องหมายวรรคตอนเพียงพอหรือไม่

Get someone else to check what you have written. Another person may see something that is unclear or a mistake.
ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เพื่อนๆมาช่วยตรวจสอบสิ่งที่คุณเขียน คนอื่นอาจจะมองเห็นบางสิ่งที่ผิดพลาดหรือไม่ชัดเจนได้

This content was originally published on english-at-home.com


Create Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 10 มีนาคม 2555 10:35:39 น. 5 comments
Counter : 14462 Pageviews.

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: Gin-GaL วันที่: 20 มิถุนายน 2555 เวลา:16:34:57 น.  

 
ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยมเยียนกัน


โดย: Johann sebastian Bach วันที่: 22 สิงหาคม 2555 เวลา:13:55:48 น.  

 
สวัสดีครับ

ขอบคุณมากๆนะครับ
สำหรับการแลกเปลียนวิธีคิดในการเลี้ยงลูก
น้องนักปราชญ์โชคดีจังเลยนะครับ
ได้คุยกับคุณพ่อเรื่องราวต่างๆ
ชอบวิธีสอนเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตายครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 สิงหาคม 2555 เวลา:7:21:22 น.  

 
ขอบคุณเช่นกันครับผม คุณ Bach


โดย: Anglo วันที่: 15 ตุลาคม 2555 เวลา:20:39:29 น.  

 
ครับคุณก๋า ก็จุดมุ่งหมายของคนเป็นพ่อที่จะให้ลูก ก็คืออยากให้ลูกเขามี "ความสุข" นั่นคือความตั้งใจสูงสุดอยู่แล้วนี่ครับ


โดย: Anglo วันที่: 15 ตุลาคม 2555 เวลา:20:43:41 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Anglo
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 39 คน [?]

free counters
Search blogs
Friends' blogs
[Add Anglo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.