กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค


พยุหยาตราทางชลมารควันนี้...วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2550 นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทย จะได้สัมผัสกับความวิจิตรงดงามตระการตา กลางลำน้ำเจ้าพระยา ของกระบวนเรือพระราชพิธี “พยุหยาตราทางชลมารค” หรือ การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำซึ่งจัดขึ้นเนื่องใน “งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน” ไปยังวัดอรุณราชวรารามฯงานพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ไปยังวัดอรุณราชวรารามฯ เป็น “ กฐินหลวง” หรือ กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินทอดถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดหลวง ซึ่งเรียกกันเต็มๆว่า “พระอารามหลวง”

วัดที่ได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 16 วัด ได้แก่


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร,


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร,


วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร,


วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร,


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร,


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,


วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,


วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร,


วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร,


วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร,


วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร,วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร,


วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม,


วัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา,


วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา,


และ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน เป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และสูญหายไปช่วงต้นรัตนโกสินทร์นานจวบจนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดฯ ให้ฟื้นฟูจารีตประเพณี ...เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค กระบวนใหญ่ โดยเสด็จทอดผ้าพระกฐิน ที่วัดอรุณราชวรารามฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2502 เป็นต้นมา
เหตุที่มีพระราชหฤทัยให้มีการฟื้นฟู ก็ด้วยเสด็จ ยังโรงเก็บเรือพระราชพิธี ที่คลองบางกอกน้อย ...ทอดพระเนตรเรืออยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงมีพระราชดำริว่า โปรดฯ ให้ฟื้นฟูการเสด็จระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นทรงมีพระราชดำรัสว่า ...."การฟื้นฟูคงไม่สิ้นเปลืองอะไรมากนัก เพราะกำลังคนสามารถใช้ของทหารเรือ, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย, ทำขึ้นครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้แรมปี"
"ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนั้น มีมากมาย..เช่น เรือพระราชพิธีอันสวยงามและทรงคุณค่าทางศิลปะ จะได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ และส่งเสริมบำรุงพระศาสนาควบคู่ไปด้วย"
ในรัชกาลปัจจุบัน มีกระบวนพยุหยาตราฯเกิดขึ้นมาแล้ว 14 ครั้ง โดยครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2500 เนื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
สำหรับครั้งล่าสุด ....จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 ....เป็นกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) เพื่อถวายผ้าพระกฐินหลวง ไปยังวัดอรุณราชวรารามฯซึ่งในครั้งนั้น ใช้เรือ 52 ลำ ... จัดเป็น 5 ริ้วกระบวน มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งทรง, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งรอง, และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือทรงผ้าไตร อัญเชิญผ้าพระกฐิน


ส่วนการแสดง "ขบวนเรือพระราชพิธี" เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2549 ที่ผ่านไปนั้น ...ทางสำนักพระราชวังให้เรียกว่า การแสดง ขบวนเรือพระราชพิธี ไม่ใช่ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค .....เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้เสด็จประทับในเรือพระที่นั่ง ...แต่พระองค์เสด็จทอดพระเนตร ร่วมกับพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ ที่อาคารราชนาวิกสภา
สำหรับงานพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ไปยังวัดอรุณราชวรารามฯ ที่จัดขึ้นในวันนี้ ...วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 ...ถือเป็น กระบวนพระยุหยาตรา ครั้งที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบันโดยกระบวนเรือ ...มีความคล้ายคลึงกับเมื่อครั้งจัดแสดงในงานฉลอง การครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....แต่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อครั้งจัดแสดง รับผู้นำเอเปค


เรือกลองนอก(อีเหลือง)


เรือดั้ง


เรือรูปสัตว์


เรือเสือทยานชล


เรือคู่ชัก (เอกชัยเหินหาว)


การจัดกระบวนเรือในครั้งนี้ นับเป็นกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) อีกครั้งหนึ่ง..... ที่มีการนำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งทรง, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งรอง, และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือทรงผ้าไตร
มีการจัดกระบวนเรือ ใช้เรือพระราชพิธี และเรือพระที่นั่ง รวม 52 ลำ จำนวนฝีพาย 2,082 นาย พร้อมทั้ง มีการจัดทำบทกาพย์เห่เรือใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส มหามงคลนี้ โดยเฉพาะกาพย์เห่เรือ ที่ใช้ ชื่อว่า “ กาพย์เห่เรือพระชนมพรรษา 80 พรรษา” ....แต่งโดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายทหารเรือนอกราชการเริ่มต้นว่า...


พระเอยพระผ่านเผ้า ไผทไทย


พระแผ่พระบารมีไป เปี่ยมหล้า


พระชนม์พิพัฒนชัย เฉลิมโลก


แปดสิบสนุกดินฟ้า เฟื่องฟื้นพระพรถวาย

การเรียงร้อยถ้อยความ ผู้แต่งบอกว่า “ กาพย์เห่เรือ ไม่ใช่นำพระราชกรณียกิจ หรือจะนำเอาแค่ชื่อโครงการ มาแต่งเป็นกาพย์เห่เรือ .... เพราะแค่ชื่อโครงการอย่างเดียว ก็เป็นร้อยเป็นพันโครงการแล้ว"ด้วยข้อจำกัดในเรื่องความยาว จึงต้องเฟ้นออกมาในลักษณะภาพรวม ไม่เอาโครงการใดโครงการหนึ่งมาโดยเฉพาะ .....แต่จะพยายามสร้างสรรค์ ให้เห็นเป็นจินตนาการให้มากเท่าที่จะมากได้” น.อ.ทองย้อย บอกแนวความคิดในการแต่ง
พลางยกตัวอย่างว่า “...แปดสิบพระพรรษา พระอังสาหนักกว่าใคร แบกทุกข์เพื่อทวยไทย หนักเพียงไรพระทรงทน....”นี่ไม่ได้พูดถึงพระราชกรณียกิจ ...แต่บอกว่าพระองค์มีพระชนมายุถึง 80 พรรษาแล้ว แต่บ่าของพระองค์ ยังหนักอยู่เลย ...ยังไม่ได้วาง อย่างนี้ เป็นต้น

สำหรับความรื่นไหล ในการแต่ง " กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา" ....น.อ.ทองย้อย อธิบายว่า“ งานของมนุษย์มีสองส่วนใหญ่ๆ คือ ศิลปะกับอุตสาหกรรม ....อุตสาหกรรมมันตายตัว เรามีวัตถุดิบอยู่แค่นี้ มีเวลาอยู่เท่านี้ กดปุ่มไปเท่านี้ มันจะออกมาเท่านี้แน่นอน ....แต่ศิลปะไม่ใช่ เรามีเวลาอยู่เท่านี้ มีวัตถุอยู่แค่นี้ เริ่มกดปุ่มเท่านี้ มันอาจจะไม่มีอะไรออกมาเลยก็ได้”แจกแจงอุปสรรคในการแต่งแล้ว สรุปว่า ...“ ครึ่งวัน บางทีแทบไม่มีอะไรออกมาเลย ก็มี แต่บางทีแค่สิบนาที ก็สามารถเขียนออกมาได้แทบไม่ทัน”
จะมีปัญหาอยู่บ้าง “ ก็แต่ในเรื่องจินตนาการ เราจะเอาจินตนาการอะไร มาใส่ไว้ในบทประพันธ์ ...ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระบารมี ...นี่ซิ เรื่องสำคัญ”เคล็ดสำคัญการแต่ง ของ น.อ.ทองย้อย ที่จะเน้นมี 3 ประการคือ


ฉันทลักษณ์, หลักภาษา, และจินตนาการ

ในการฟังเห่เรือ และชมกระบวนพยุหยาตรา ....เพื่อให้ได้สาระและอรรถรสอย่างแท้จริง ...น.อ.ทองย้อย ผู้แต่ง แนะนำว่า ผู้ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ น่าที่จะมีตัววิ่งให้ผู้ชมทางบ้าน มองเห็นข้อความด้วยและควรจะได้จัดพิมพ์เผยแพร่ บทเห่ฯ จ่ายแจกให้แก่ประชาชน สองฟากฝั่งแม่น้ำ.
โดย yyswim
Create Date : 05 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 6 พฤศจิกายน 2550 21:13:13 น.
Counter : 7330 Pageviews.

25 comments
  
ขอบพระคุณมาก ๆๆ นะคะ ที่กรุณาบรรยายและนำภาพมาให้ชมด้วย
โดย: biebie999 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:18:19 น.
  
เจิม นะ เจิม
โดย: เจ๊ IP: 124.121.56.56 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:55:57 น.
  
ยังไม่เคยไปดูของจริงเลย อยากไปสัมผัสบ้าง
โดย: ตติตา วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:20:41:11 น.
  


อินเทรนด์จังค่ะคุณสิน
ทอดกฐินพระราชทานวันนี้ไม่ได้ไปดูค่ะ
คนคงเยอะมากมาย แต่จำได้ว่าตอนเฉลิมฉลองคราวก่อน
ไปวันซ้อมใหญ่ ที่สวนสันติไชยปราการค่ะ
ถายออกมา ติดแต่หัวคนทั้งนั้นค่ะ

แต่ทุกคนล้วนอัธยาศัยดีดีกันทั้งนั้นค่ะ
รื่นรมย์เพราะชื่นชมสิ่งเดียวกัน
โดย: ดาวทะเล วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:17:48 น.
  
กระบวนพยุหยาตราฯครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500
ครั้งนี้จัด ปี พ.ศ. 2550
จากครั้งแรก – ครั้งสุดท้าย ห่างกัน 50 ปี
ทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงชีวิตของเจ๊นะ ถือเป็นมงคลชีวิตจริงๆ
..........................................

บทเห่ไพเราะมาก ภาษางดงาม ความหมายและเนื้อคำโดนใจ
สมแล้วที่ผู้ประพันธ์จงใจเน้นที่ฉันทลักษณ์, หลักภาษา, และจินตนาการ

ขอบคุณ จขบ.ที่สรรหามาแบ่งปัน


โดย: เจ๊ IP: 124.121.56.56 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:20:09 น.
  
เฮีย
นี่ไม่ได้อ่านเรื่องที่เฮียลงเลยนะเว้ยเนี่ย
แต่จะเข้ามาชื่นชมอ่ะ
เฮียใจบุญมากๆอ่ะ
ซึ้งเลยอ่ะ
ไปทำบุญเที่ยวนี้ขอให้เฮียได้กุศลเต็มปอดเลยเน้อ...
.
.

ถ้ามีตังคงทำมั่งแล้วแหละ
ฝากเอาใจไปทำกะเฮียด้วยละกันนะ
อย่าว่ากันอ่ะปล.เด๋วจะแอบตามไป
อิอิ
โดย: สันดานเสีย วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:1:46:55 น.
  
แวะมาเยี่ยม

ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดผมนะ

ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขมากๆ

ยังว่ายน้ำและแข็งแรงเหมือนเดิมนะ
โดย: Christian Chang วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:1:47:26 น.
  
lozolozo
เลขที่บัญชี
ร่วมอนุโมทนาบุญกับเพื่อนชาว Bloggang และมดทิพย์


คุณราตรี วิเศษสิงห์
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 033-0-36239-3
สาขา เซ็นทรัล พระราม 2
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์รายนามผู้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ในนาม
"กฐิน ชาวบล็อกแกงค์"


1. คุณ catt.&.cattaleya..(พี่แคท)..3,000.- บาท
2. คุณ jewnid (พี่พู่,คุณนิด).............300.- บาท
3. คุณย่า(คุณแก้ว)........................500.- บาท
4. คุณ Konsilp……………………….….400.- บาท
5. ร้านซุ้มมะเดื่อ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช........................500.- บาท

6. พี่ป่ามืด.......................900.- บาท
7. คุณสิน yyswim........................5,000.- บาท
8. คุณเปิ้น fonrin ..........................300.- บาท
9. คุณ Ceasar...............................500.- บาท
10. คุณมัชชาร (น้องดีดี) ...........1,000.- บาท
11. คุณพรชนัน .............................. 100.-บาท
12. คุณอารีรัตน์ ...............................500.-บาท
13. คุณสอระ ................................. 100.-บาท
14. คุณสะเทื้อน + คุณ Sirinut .......... 600.-บาท
15. คุณ the Vicky ....................... 500.-บาท
16. คุณลุงแอ๊ด .............................. 500.-บาท
17. คุณเคน .................................. 100.-บาท
18. คุณ Hobbit .............................. 500-.บาท
19. คุณดา ดา ................................ 500.-บาท
20. คุณสักกะนิด ............................. 500.-บาท
21. คุณ NinG_CDC และครอบครัว..1,000.-บาท
22. คุณโรสและครอบครัวนายกุหลาบ ....3,057.-บาท(100.-US$ ออสเตรเลีย)
23. คุณ Printcess of the moon.....500.- บาท
24. คุณ อะไรคือสิ่งหายากแต่ไม่มีค่า.1,000.-บาท
25. คุณ ข้ามขอบฟ้า...............1,000.- บาท
26. คุณ Petit Patty ................. 500.-บาท
27. คุณ xMonkey .................... 200.-บาท
28. Niobean....................................200.- บาท
29. คุณ big-lor ............................. 500.-บาท
30. คุณเพียงแค่เหงา ............... 1,000.-บาท
31. คุณ kayook (นู๋ญ่า)..............300.- บาท
32. คุณ nature-delight (ป้าติ๋ว)........700.- บาท
33. คุณ Baby I love you ................. 543.-บาท
34. คุณ Malee30 ........................ 500.-บาท
35. คุณเหงาจับใจ...........................200.- บาท
36. คุณ เพราะฉันห่างไกล ........... 300.- บาท
37. คุณ หมีแพนด้ามหาภัย ............. 200.- บาท
38. คุณ sunny-low .................. 300.-บาท
39. คุณหอมกร ........................ 300.-บาท
40. คุณอุ้มสี(พี่อุ้ม) ..................... 400.-บาท
41. Mooky Miracle Mom ..............500.- บาท
42. คุณ รวมการเฉพาะกิจ ..............309.- บาท
43. คุณ ภ.สำเภากางใบ(พี่ปุ้ม)..........215.- บาท
44. คุณ aitai (คุณไก่)................200.- บาท
45. คุณ rebel (น้องแข)..................300.- บาท

สมาชิกที่แจ้งยอดการเดินทางร่วมทำบุญครั้งนี้
มาแล้วจำนวน 13 ท่าน
ขณะนี้มดทิพย์เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง
ครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นรถตู้ป้ายแดง 14 ที่นั่งล่ะน๊า

ดังรายชื่อผู้ร่วมเดินทางในวันอาทิตย์ ที่ 11 นี้
yyswim(คุณสิน), คุณอาคุงกล่อง,
คิตตี้น้อยสีชมพู(คุณอี้),
NinG_CDC(น้องหนิง), ดา ดา(คุณย่าดา),
ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม(คุณนนท์),
มดทิพย์(คุณตรี)+(เพื่อน 3 ท่าน),
9A(คุณเอ)+(เพื่อน 2 ท่าน),
โทรติดต่อ.... ม ด ทิ พ ย์....................T e l. 0 8 7 - 9 2 2 3 5 2 0

lozolozo


โดย: มดทิพย์ วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:1:52:02 น.
  
สวัสดีครับพี่สิน


งานเมื่อวานอลังการมากครับ
แต่ไม่ได้ดู 555 เพราะยังนั่งทำงานอยู่ครับ
มาดูตอนข่าวภาคค่ำครับ

ยิ่งใหญ่ อลังการจริงๆ

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:8:02:50 น.
  
ได้ความรู้เกี่ยวกับ งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดอรุณราชวรารามฯ โดย กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้เป็นอย่างดีเลยครับ และยังทราบถึง พระอารามหลวงทั้ง 16 แห่ง

ขอบคุณ คุณyyswim มากเลยครับ
โดย: ลุงนายช่าง วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:8:18:41 น.
  เป็นบุญตาถ้าได้ไปดูถึงสถานที่นะคะ
ได้ดูจากโทรทัศน์ก็ยังดี
แต่ดี.ได้ดูจากโทรทัศน์แค่แว๊บๆ
เพราะติดงานอยู่หน้าคอม
ขอบคุณพี่มากๆค่ะที่ให้ความรู้

..........................

ในวันไปทอดกฐิน...
ดี.ไม่ได้ไปกับพี่นะคะ
ดี.มีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทำ
และต้องเดินทางไกล (ไปใกล้บ้านพี่)
เดี๋ยวพี่ตรีคงเล่าให้พี่ฟังล่ะน๊า
ว่าดี.ต้องไปไหน ทำอะไร

การทอดกฐินคราวนี้
ดี.สุขใจมากๆที่ได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น
แม้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วย
ความรู้สึกก็ไม่ต่าง

ความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในใจ
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว...

ดี.นึกถึงที่คนพูดกันว่า
การทำบุญ
สิ่งแรกคือการไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน
สำหรับดี.นอกจากไม่เดือดร้อน
แล้วก็ยังรู้สึกดีมากๆ
นั่นคือผลบุญที่กำลังส่งให้กับจิตใจดี.ใช่ไหม

การเดินทางของพวกพี่คราวนี้...
เจ้าภาพทั้งสองคนและลูกสาวของดี.
ดี.มั่นใจว่าทั้งคู่จะทำให้พี่สุขใจกับการทำบุญ
และจากมิตรภาพ


ดี.ฝากพี่ถ่ายรูปลูกสาวมาเผื่อดี.ด้วยน๊า

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:8:30:48 น.
  
น่าเสียดาย ผมไม่ได้มีโอกาสไปดู หรือแม้แต่ดูทางโทรทัศน์ เพราะติดภารกิจที่ยุ่งเหยิงมากๆๆ
เห็นแต่ภาพข่าวที่เป็นภาพนิ่ง ก็ยังนึกได้ถึงภาพแห่งความยิ่งใหญ่ อลังการ และงดงาม
ยิ่งได้มาอ่านกาพย์เห่เรือที่นำมาลงไว้นี้ ยิ่งรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ มีความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย
และระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยครับ
โดย: สะเทื้อน วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:00:03 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปทักทายและร่วมอวยพรให้กับน้องออมครับ
ผมอาจจะใกล้วัดในแง่ที่ว่าชอบไปวัดบ่อยๆ
แต่ก็ไม่ได้รู้พระธรรมอะไรลึกซึ้งมากมายหรอกครับ

เท้าผมดีขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่เป็นปกติดีเท่าใดนัก
โรคคนแก่น่ะครับ
โดย: สะเทื้อน วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:02:39 น.
  
คุณสินคะ ดีจังเลยที่ได้รวบรวมเรื่องราวดีๆแบบนี้ไว้ให้ได้รับทราบกัน เสียดายที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูพระราชพิธีนี้กับตาสักครั้ง ได้ดูแต่ผ่านจอทีวี เคยไปแต่ Royal Barge Museum นะคะ ไม่รู้จะได้มีโอกาสดีๆได้ดูกะเค้าบ้างรึเปล่า

ปล. เรื่องการเดินธูปตอบไว้ให้แล้วนะคะ ถ้ามีส่วนไหนสงสัยไว้เดี๋ยววันทอดกฐินจะไปตอบเพิ่มเติมให้นะคะ จริงๆเคยไปเดินมาทั้งหมด 3 ครั้งอะคะ แต่ครั้งที่ 3 ที่เยาวราช ยังไม่ได้เอาเรื่องราวมาลงไว้เลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนำมาฝากนะคะ
โดย: eeh (คิตตี้น้อยสีชมพู ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:40:52 น.
  
เสียดายไม่ได้ชม ได้ฟังถ่ายทอดเสียงทางวิทยุหน่อยนึง
โดย: coming soon (The Yearling ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:10:53 น.
  
ได้สาระความรู้อีกเช่นเคยครับ พี่สิน
โดย: คนทับแก้ว วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:58:17 น.
  
ยังไม่เคยได้เห็นของจริงในบรรยากาศจริงๆเลยค่ะ
เพื่อนบอกว่าเวลาที่เรือราชพิธีแล่นออกมา..เหมือนอยู่ในความฝัน เหมือนอยู่ในโลกโบราณ..แบบว่าอินมากๆเลย

แค่เห็นรูปยังรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่และทรงพลังเลยค่ะ
โดย: เกด (mrs.postman ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:12:07 น.
  
ยังไม่เคยไปดูกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลยครับ
แต่กฐินที่วัดอรุณไปมา 2-3 ครั้งแล้ว
โดย: 9A วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:56:44 น.
  
อ่านไม่จบอาศัยดูรูป

ชีวอตจริงก็ไม่เคยได้ดูเล๊ยย
โดย: ju IP: 117.47.6.24 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:07:22 น.
  


ช่วงนี้มีงานยุ่ง ยังไม่อาจจะไปเยี่ยมบล๊อกเพื่อนๆได้ครับ


ที่ทำงาน เขาขอให้ไป นั่งให้คำปรึกษาที่เซ็นทรัลเวิร์ล สักวัน ...ผมก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้เลยครับ


ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมครับ


ขอขอบคุณคุณbiebie999, ขอบคุณเจ๊, คุณตติตา, คุณดาวทะเล, นายเก่ง, คุณช้าง, คุณตรี, และ กิจ เวียงพิงค์,


ขอขอบคุณ ลุงนายช่าง, คุณดี, คุณสะเทื้อน, คุณอี๊, สุ่น ( เออ พี่สินกำลังเขียนเรื่องที่เราไปเที่ยวกัน ...แต่ยังไม่เรียบร้อย),


ขอขอบคุณคุณทส, คุณเกด (คุณเกดช่วยรับอีเมล์จากผมด้วยนะครับ), นายเอ, และคุณจุขอบคุณทุกท่านเลยครับ แต่ยังไม่ว่างไปเยี่ยมนะโดย: yyswim วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:34:07 น.
  
ไม่เคยเห็นของจริงเลยเคยเห็นแต่ในทีวี
ขอบคุณมากค่ะที่เอาสาระดีๆมาฝากมาบล๊อกนี้
ได้แต่สิ่งดีๆกลับไปทุกครั้งเลยค่ะคุณสิน
โดย: มดทิพย์ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:59:53 น.
  
แวะมาเยี่ยมเยียนครับ
ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามาก เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปชมด้วยตาตนเองด้วยภาระหลายๆอย่าง
ขอบคุณที่นำอะไรดีๆมาฝากกัน ไว้เป็นข้อมูลที่ดีเก็บไว้ครับ
โดย: โจราคาเฟ่ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:53:26 น.
  


ผมขอขอบคุณ คุณโจราคาเฟ่ และคุณตรี นะครับที่มาเยี่ยม

โดย: yyswim วันที่: 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา:22:52:11 น.
  
เรารักในหลวง
โดย: ยิ่งยง IP: 125.26.125.197 วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:13:26:46 น.
  
ขอบคุณที่มาแบ่งปันนะคะ
เป็นศิลปะไทยที่งดงามมากๆเลยค่ะ :D
โดย: แพ็ตตี้ :) IP: 124.120.3.183 วันที่: 31 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:48:44 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]