ประกวดสุนทรพจน์ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธค. ๕๙ และ หนังสือ เทคนิคการพูดในระบบ โทสมาสเตอร์ประกาศ สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ๒๕๕๙
เชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชน ร่วมประกวดสุนทรพจน์ ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
“”””””””””””””””””””””
การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับประถมศึกษา (ประถมปีที่ ๑ – ประถมปีที่ ๖)
๒.ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวม ป.วช. )
๓. ระดับอุดมศึกษา ( ปวส.-ปริญญาเอก และประชาชนทั่วไป)
เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม หอสวดมนต์ วัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียดดังนี้
ประกวดพูดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือก เป็นการพูดแบบเตรียมตัว ( เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ระดับละ ๕ คน )
- ระดับประถมศึกษา เวลา ๓ – ๔ นาที (ไม่ต่ำกว่า ๓ นาที และไม่เกิน ๔ นาที )
หัวข้อ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑
- ระดับมัธยมศึกษา เวลา ๔ - ๕ นาที (ไม่ต่ำกว่า ๔ นาที และไม่เกิน ๕ นาที )
หัวข้อ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒
- ระดับอุดมศึกษา เวลา ๖ - ๗ นาที ( ไม่ต่ำกว่า ๖ นาที ไม่เกิน ๗ นาที)
หัวข้อ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓

ประกวดพูดสุนทรพจน์ รอบที่ สอง เป็นการพูดฉับพลัน
- ทุกระดับ ใช้เวลา ไม่เกินคนละ ๒ นาที

รางวัล ทุกระดับ จะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อม ใบประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบทอง
รางวัลที่ ๒ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบทอง
รางวัลที่ ๓ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบทอง
รางวัล ชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท รวม ๒,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้เข้าประกวดทุกท่านและครูอาจารย์ที่นำนักเรียนมาประกวด จะได้เกียรติบัตร แสดงความจงรักภักดี จากสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร

กรรมการประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ทางโทรศัพท์ หรือทางเฟสบุ๊ค หรือทางจดหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
อาจารย์สันติ อภัยราช ๐๘๑ ๔๗๕๕๕๕๗ หรือทาง เฟสบุค สันติ อภัยราช https://www.facebook.com/profile.php?id=100000983356949
๒๐๒ /๑๔ หมู่ ๓ ซอยอภัยราช นครชุม อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
คุณสายรุ้ง วงศ์สมบูรณ์ ๐๘๑๒๘๔๔๘๐๐ หรือทาง
https://www.facebook.com/rung.somboon.5?fref=ts
คุณจันทนา ศรีโพธิ์ ๐๘๑ ๒๘๓ ๕๘๔๐ หรือทาง
https://www.facebook.com/jantanaor?fref=ts
คุณรัชนีย์ ศรีศักดา หรือทาง
https://www.facebook.com/ratchanee.srisakda?fref=ts
คุณวาสนา ยุทธชุม ๐๘๘ ๒๘๐๑๑๐๒ หรือทาง
https://www.facebook.com/green.by.was?fref=ts
คุณอัฎฐวุฒิ ศรีเทียม ๐๘๙๗๘๙๘๑๙๐ หรือทาง
https://www.facebook.com/atthawut.sritiam?fref=ts
คุณอนันต์ หาญวัง ๐๘๑ ๗๒๗๗๕๐๕
https://www.facebook.com/anan.harnwang?pnref=story

หรือจะส่งจดหมาย ได้ที่ คุณอมร ถาวรศักดิ์ ร้านเพชรคัลเลอร์แลป (ติดร้านหมอวิโรจน์) ๐๘๓ ๒๑๕ ๔๘๗๗
วงเวียนต้นโพ อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ
นักเรียนสามารถสมัครด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านโรงเรียนก็ได้ (โรงเรียนจะส่งกี่คนก็ได้ไม่จำกัด)
เชิญทุกท่าน ทุกสถาบัน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ของเรา
ออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร คลื่น ๑๐๐.๒๕

การให้คะแนน ดีมาก ๑๐ ดี ๙ เกือบดี ๘ พอใช้ ๗ ปรับปรุง ๖
ข้อประเมินให้คะแนน
๑ การขึ้นคำนำ
๒ บทพูดตรงตามหัวข้อเรื่อง
๓ การใช้ภาษาเหมาะสมกับเรื่องที่พูด
๔ การเรียบเรียงเรื่องพูด
๕ การออกเสียง อักขระ
๖ ภาษากาย
๗ การใช้เสียง
๘ วิธีการนำเสนอ
๙ การสรุปจบ
๑๐ การใช้เวลา

คะแนน การใช้เวลา
ระดับประถมศึกษา ใช้เวลา ๓-๔ นาที
เวลา ๓- ๔ นาที ได้ ๑๐ คะแนน
ไม่ถึง ๓ นาที หรือเกิน ๔ นาที ได้ ๙ คะแนน
/ ไม่ถึง ๒ นาที หรือเกิน ๕ นาที ได้ ๘ คะแนน
ระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลา ๔-๕ นาที
เวลา ๔- ๕ นาที ได้ ๑๐ คะแนน /
ไม่ถึง ๔นาที หรือเกิน ๕ นาที ได้ ๙ คะแนน
/ ไม่ถึง ๓ นาที หรือเกิน ๖ นาที ได้ ๘ คะแนน
ระดับอุดมศึกษา และประชาชน ใช้เวลา เวลา ๖-๗ นาที
เวลา ๖-๗ นาที ได้ ๑๐ คะแนน
ไม่ถึง ๖ นาที หรือเกิน ๘ นาที ได้ ๙ คะแนน
ไม่ถึง ๕นาที หรือเกิน ๙ นาที ได้ ๘ คะแนน

ศึกษารายละเอียดทาง จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพช
//www.sunti-apairach.com/letter/index.php?PHPSESSID=2q9p3rllrr98jd94n1ch69r1k6&topic=1266.msg1443#msg1443

.............................

สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร เชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสกำแพงเพชร"
- วันรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ไม่เสียค่าสมัคร)
- วันประกวดสุนทรพจน์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม หอสวดมนต์ วัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1488347877847550.1073742233.100000170556089&type=3

................................

ประกวดสุนทรพจน์ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธค. ๕๕
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.549840638364950.149580.100000170556089&type=3

ประกวดสุนทรพจน์ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธค. ๕๖
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.758169500865395.100000170556089&type=3

ประกวดสุนทรพจน์ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธค. ๕๗
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.955799721102371&type=3

ประกวดสุนทรพจน์ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธค. ๕๘
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1197795730236101.1073742146.100000170556089&type=3

................................แนะนำ หนังสือดี มีสาระ แถม ราคาถูก

หนังสือ เทคนิคการพูดในระบบ โทสมาสเตอร์
โดย สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
( เขียนตามหลักสูตร สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย)
ราคา เล่มละ ๑๗๐ บาท (จำนวน ๒๐๐ หน้า)
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อได้ที่ สมาชิกสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร หรือ คลินิกแพทย์พนมกร

อาจารย์สันติ อภัยราช ๐๘๑ ๔๗๕๕๕๕๗ หรือทาง เฟสบุค สันติ อภัยราช https://www.facebook.com/profile.php?id=100000983356949
๒๐๒ /๑๔ หมู่ ๓ ซอยอภัยราช นครชุม อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
คุณสายรุ้ง วงศ์สมบูรณ์ ๐๘๑๒๘๔๔๘๐๐ หรือทาง
https://www.facebook.com/rung.somboon.5?fref=ts
คุณจันทนา ศรีโพธิ์ ๐๘๑ ๒๘๓ ๕๘๔๐ หรือทาง
https://www.facebook.com/jantanaor?fref=ts
คุณรัชนีย์ ศรีศักดา หรือทาง
https://www.facebook.com/ratchanee.srisakda?fref=ts
คุณวาสนา ยุทธชุม ๐๘๘ ๒๘๐๑๑๐๒ หรือทาง
https://www.facebook.com/green.by.was?fref=ts
คุณอัฎฐวุฒิ ศรีเทียม ๐๘๙๗๘๙๘๑๙๐ หรือทาง
https://www.facebook.com/atthawut.sritiam?fref=ts
คุณอนันต์ หาญวัง ๐๘๑ ๗๒๗๗๕๐๕
https://www.facebook.com/anan.harnwang?pnref=story

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2559 20:53:21 น.
Counter : 2221 Pageviews.

0 comments
:: กะก๋าแนะนำหนังสือ - รัก โลก :: กะว่าก๋า
(10 ม.ค. 2564 06:40:54 น.)
วัดประจำชาวไทลื้อ SertPhoto
(12 ม.ค. 2564 16:24:39 น.)
4 วัน 3 คืน เที่ยวกระบี่ ดินแดนแห่งธรรมชาติจากผืนป่าสู่ท้องทะเลงาม (ตอนที่ 4: ทัวร์สี่เกาะ+ทะเลแหวก) เจ้าสำนักคันฉ่องวารี
(12 ม.ค. 2564 22:12:33 น.)
Food For Fun : Hot Work Misson #55 อาหารผู้สูงอายุ คนผ่านทางมาเจอ
(11 ม.ค. 2564 18:46:09 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด