ธารา สมาคมของหญิงไทยในเยอรมนี


หลังจากห่างหายไปเกือบๆสองอาทิต แทบจะไม่มีเวลาเปิดคอมเลยค่ะ

หลังจากกลับมาก็ป่วยเลยค่ะ ไม่มีแรง นอนสลบ ไปหลายวัน


(สลบจริงๆค่ะ ขนาดมีโทรศัพท์ เข้ามือถือสิบสี่กว่าสายยังไม่ได้ยินเสียง)

พอตื่นจากสลบก้อต้องลุึยงานต่อค่ะงานเข้าเพียบเลย

ทั้งงานบ้านงานร้าน งานวันเกิด และพี่สาวมาเที่ยวหา

แอนเกือบสลบอีกรอบเลยค่ะ เพิ่งจะว่าง(พื้นตัว)ก้อเมือวันจันทร์ค่ะไม่เคย

นอนตื่นสายขนาดสิบเอ็ดโมงเช้าเลยค่ะมีครั้งนี้

วันนี้พอมีเวลาก้อเลยรีบแวะมาอัฟบล๊อกเลยค่ะ

กลัวเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ จะลืมคิดถึงกัน

และอัฟนี้ ขออัฟเรื่องราวและอัฟรูปภาพสวยๆและน่ารักของเพื่อนๆพี่ๆ

สมาคมธาราของงานสมัมนาประจำปีที่เมือง Hamburg

เมือวันที่ 18 - 20 กันยาที่ผ่านมานี้สมาคมธาราสำหรับหญิงไทยและคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และทั้งในสหพันธ์ฯ ในประเทศอื่นๆ และคนที่กำลังเตรียมตัวจะมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศก่อนอื่นขอแนะนำความเป็นมาของสมาคม นี้ก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จัก

สมาคมธารา สมาคมจัดตั้งเพื่อการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือหญิงไทยที่ได้รับความเดือดร้อน

ประสพปัญหาต่างๆของหญิงไทยที่พำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๓๔ ในรูปของกลุ่มจัดตั้งตนเอง ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของหญิงไทยกลุ่มหนึ่ง

ซึ่งทำงานให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ

ประสพปัญหาต่างๆทั้งที่สังกัดหน่วยงานและที่ทำงาน

ในลักษณะอาสาสมัครส่วนตัว และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมที่

ทำงานโดยไม่หวังผลกำไร เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐


วัตถุประสงค์ ของสมาคม

เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของหญิงไทยและคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่

ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ได้รับการปฏิบัติ

ในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีและคุณค่าเท่าเทียมกันในสังคมเยอรมัน

และเผยแพร่ ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารประสบการณ์การทำงาน

ในกลุ่มคนไทย ทั้งในสหพันธ์ฯ ในประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยเหลีอ

แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยและคนไทยที่ประสบปัญหา

และสนับสนุน เสริมสร้าง ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหญิงไทย

วัฒนธรรมไทย และประเทศไทย ในสังคมเยอรมัน

ที่สำคัญคือการรวมตัว ของคนไทยทีในต่างแดน


ดร. พัทยา เรือนแก้ว (ประธานสมาคมธารา)

กล่าวคำอำลาตำแหน่ง (เล่นเอาหลายๆคนน้ำตาหลั่งตามๆกัน)


.....................................

กิจกรรมสมาคมธารา

จดหมายเวียน สมาคมจัดทำจดหมายเวียนเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงาน

ความสัมพันธระหว่างสมาชิก

แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข่าวสารที่น่าสนใจและเป็นผลประโยชน์

โดยมีกำหนดจัดทำปีละ ๓ เล่ม

จัดสัมมนา สมาคมธารา จัดให้มีการประชุมสัมมนาและประชุมสมาชิกประจำปี
สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้

ข้อสรุปในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจและที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์

ในการใช้ชีวิตในเยอรมนี

จัดทำคู่มือความรู้ข่าวสารภาษาไทย ในหัวข้อที่น่ารู้

เพื่อให้คนไทยในสหพันธ์ฯมีโอกาสรับทราบข้อมูล

ที่สำคัญ ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาษาเยอรมันเพียงพอ

ที่จะรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นในการ

ให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่ทำงาน

ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสพปัญหา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คนไทยที่ประสพปัญหา

สมาคมธาราบริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ

แก่หญิงไทย และคนไทยที่มีปัญหา

โดย สมาชิกธาราในแต่ละเมืองจะทำหน้าที่ตอบปัญหา

ให้คำแนะนำโดยทางโทรศัพท์

ทางจดหมายหรือทางอีเมล์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง

เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป


เครือข่ายอาสาสมัคร - รูปแบบทางเลือกใหม่

ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนองค์กรที่ทำงานให้ความช่วยเหลือหญิงไทย

และคนไทยในสหพันธ์ฯ สมาคมธาราจึงเสนอรูปแบบทางเลือกใหม่

ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ต่างไปจากรูปแบบหน่วยงาน

ด้วยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ระหว่างอาสา สมัครและเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะในด้านต่างๆ

เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ในการให้บริการช่วยเหลือคนรวม ทั้งพยายามหาแหล่งทุน

เพื่อให้อาสาสมัครได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไทยต่อไป

และสมาชิก หญิงไทยทุกท่านที่สนใจสามารถจะมีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานสามารถสมัครเป็นสมาชิก

ด้วยการแจ้งความประสงค ์ โดยการกรอก

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกและส่งมายังที่อยู่ในแบบฟอร์ม

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ info@thara-verein.de


............................


สมาคมธาราจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาและประชุมสมาชิกประจำปี

โดยจัดทำเป็นหัวข้อต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในเยอรมนี

การจัดสัมมนาแต่ละครั้งนั้น ธาราเปิดกว้างให้หญิงไทยที่มีความสนใจ

เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นสมาชิกของธาราเท่านั้น


และปีหน้า สมาคมธารา จะมีการจัดประชุมสัมนาสมาชิกประจำปี

ประมาณวันที่ 17 - 20 เดือนกันยา 2553

ที่เมือง เนินแบก แอนอยากขอเชิญชวนเพื่อนๆ คนไทยที่พำนักอาศัย

อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และทั้งในสหพันธ์ฯ ในประเทศอื่นๆ ที่ใกล้ๆเคียง เข้าร่วมสัมนา และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สนใจติดต่อสอบถามหรือเข้าไปอ่านที่

แวปของสมาคมได้เลยนะคะ //www.thara-verein.de/
Create Date : 30 กันยายน 2552
Last Update : 27 พฤษภาคม 2553 20:00:11 น.
Counter : 220 Pageviews.

21 comments
ชมใบไม้เปลี่ยนสีค่ะ - การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง newyorknurse
(18 พ.ย. 2564 20:25:47 น.)
ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ (Getreidegasse) คนเคยผ่านมหาสมุทร
(18 พ.ย. 2564 06:52:49 น.)
คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) คนเคยผ่านมหาสมุทร
(12 พ.ย. 2564 06:40:21 น.)
เดินดูใบไม้เปลี่ยนสี รอบๆบ้าน ชิคาโก สมาชิกหมายเลข 3661152
(11 พ.ย. 2564 10:46:27 น.)
  
แวะผ่านมาเยี่ยมชม เผื่อเจอเพื่อนเก่า อิอิ
โดย: Zantha วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:6:56:38 น.
  
พี่แอนไม่สบายหรือค่ะ ยังไง ขอให้พี่หายไวๆๆนะคร๊า
อย่าทำงานหักโหมมากค่ะ ระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะค๊า
คิดถึงและเคารพเสมอค๊า...................

โดย: Borken วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:7:07:30 น.
  
องค์กรช่วยเหลือแบบนี้ทำต่อไปนะคะ
โดย: เดินทางรอบโลก วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:12:34:27 น.
  
เป็นสมาคมที่น่ารักมากค่ะ ที่จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยด้วยกัน

ภาพบรรยากาศดูอบอุ่นมากค่ะ
โดย: Shallow Grave วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:12:45:12 น.
  
น้องแอนกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ย ดูท่าทางสะบักสะบอม

กับความเหนื่อยมักรุยอ่ะ รักษาสุขภาพให้ดี ๆ นะจ๊ะน้องแอน

แล้วรีบมาอัพต่อนะจ๊ะ
โดย: naitontan วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:14:20:55 น.
  
นั่นสิ ว่าทำไมคุณแอนหายไปนานเลย ที่แท้ยุ่งๆอยู่ ยังไงก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาสก็หนาวขึ้นมาต้องดูแลตัวเองดีๆ

เพิ่งรู้จักสมาคมนี้ค่ะ ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ เสียดายอยู่ไกลจัง
โดย: LittleBlueTwingo วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:14:43:57 น.
  
ดีจริงๆเลยนะจ๊ะที่มีการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา
ดูจากภาพก้อดูรักใคร่กันดีนะจ๊ะ คนที่นอนโพสถ่ายรูป
ท่าทางจะเป็นคนเฮฮาดีนะจ๊ะ
แอนก็ลุยงานเยอะต้องดูแลสุขภาพดีดีล่ะ
ว่างแล้วมาอัพต่อละกัน แล้วพี่จะเข้ามาติดตามต่อจ้ะ ฝันดีนะจ๊ะ
โดย: illusionary วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:23:23:48 น.
  
แวะมาชมภาพค่ะ
โดย: Thairabian วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:2:24:05 น.
  
ท่าทางจะยังไม่เข้าที่เข้าทาง เลยไม่มาอัพต่อเลย

ทำไมไม่ค่อยมีรูปน้องแอนเลยอ่ะ หรือว่าน้องแอนเป็นตากล้อง

ซะเองจ๊ะเนี่ย ไปอยู่ต่างประเทศ มีสมาคมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ

อย่างน้อยก็หายคิดถึงคนไทยได้หน่อย ไม่งั้นก็มีแต่ชาวต่างชาติ

รอบตัวเต็มไปหมด เวลามีปัญหาอะไร เราก็ยังพอมีที่ปรึกษา

หรือเพื่อนปรับทุกข์ได้บ้าง

ปล...น้องแอนลงรูปอาคุงวิทวัสข้าง ๆ ทำไมอ่า อิอิ

หรือว่าปลื้มความหล่อเฮียแกค่ะ

โดย: naitontan วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:11:57:28 น.
  
จากรูปถ่าย พี่ทนว่าน่าจะเป็นคนที่คาดผมอ่ะ ใส่เสื้อดำ
กางเกงขาวช่ายอ่ะเป่าน้องแอน
...
วันนี้พี่ทนเพิ่งถึงบ้านจ้ะ เกือบตีหนึ่งแน่ะ เดี๋ยวนี้งานเลิกดึก
ขึ้นทุกวัน แต่เดี๋ยวช่วงปิดเทอมก็จะได้พักยาวล่ะ
...
น้องแอนล่ะจ๊ะเป็นไงบ้าง หายเหนื่อยรึยัง
งานการรัดตัวเยอะแยะไปหมด
อย่าลืมพักผ่อนเยอะ ๆ น๊า เดี๋ยวเป็นลมไปอีก
รักาสุขภาพด้วยจ้ะ
...

Good night sweet dream na ja Ann.
โดย: naitontan วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:1:38:33 น.
  
This is what I think, we should have an Association like this to service and help thai women around the world.
โดย: Jujastar วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:4:58:32 น.
  
ดีจ้าแอน
เป็นไงๆพักผ่อนเข้าที่เข้าทางรึยัง
เอ..พี่ทนจำน้องแอนไม่ได้แหง๋มๆ
มีดิรูปน้องแอนอ่ะ ที่คาดผมอ่ะ แหะๆ แต่พี่ปลาคงไม่จำผิดนะ
ไม่งีานพี่ทนแซวตายเล้ยยยยย
โดย: illusionary วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:11:13:02 น.
  
สวัสดีต่ะ น้องแอน
ดีจังเลยนะคะที่มีสมาคมคอยช่วยเหลือแบบนี้
น้องแอนสบายดีนะคะ
โดย: พี่สาว (พอที ) วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:23:49:37 น.
  
I come to say hi ja. Have a good day na
โดย: teddybear@LB วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:14:44:53 น.
  
ตัวเบาจริงเหรอออออ
เบาแล้วก็ลอยๆๆๆๆๆๆๆมาหาพี่ปลาบ้างดิ๊ คิดถึงงงง
โดย: illusionary วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:11:22:52 น.
  
ana
โดย: phetsirima@hotmail.de IP: 79.218.203.133 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:38:03 น.
  
แวะเข้ามาด้วยโดยบังเอิญ แต่ได้อ่านแล้วน่าสนใจอยากสมัครด้วยละ ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสมาคมอยู่ที่นี่ พึ่งมาอยู่ได้ไม่นาน
โดย: nong IP: 79.210.198.56 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:3:10:54 น.
  
อยากจะติดต่อกับพวกพี่ๆครับ พอดีแม่อยู่ที่เยอรมันมีปัญหาอย่างมาก ไม่รู้จะทำอย่างไรดี จะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ

thepkaiwa1@hotmail.com นี่เมลล ผมนะครับ

ขอบคุณครับ
โดย: หยก IP: 124.121.60.194 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:21:14:03 น.
  
ปัญหาคือ แม่โดนทำร้ายร่างกาย โดนข่มขู่เอาเงินไปนะครับจากชายชาวเยอรมัน

มีใครอยู่เมืองเดียวกันกับแม่ผมไหมครับ แฟรงเฟิร์ส ครับ แม่ผมชื่อ ไฝ นะครับ
โดย: หยก IP: 124.121.60.194 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:21:15:42 น.
  
สวัดดีค่ะ อ่านดูแล้วน่าสนใจมาก หนูเองพึ่งมาอยู่ที่เยอรมันไม่กี่
เดือน หนูอยูที่ Detmold แล้วเมื่อไหร่สมาคมนี้จะมาแถวนี้บ้างคะ
โดย: ฝน IP: 79.197.184.234 วันที่: 3 มีนาคม 2554 เวลา:21:48:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Annarriya.BlogGang.com

Arriya_Ann
Location :
Goslar  Germany

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด