หนึ่งวันมหัศจรรย์ในบ้านพ่อ(A day in the Royal Jitralada Projects)
   "สวนจิตรลดาเขต     พระนิเวศน์ ณ ธานี
เนาองค์พระทรงศรี      นคเรศรภูมินทร์
    เขตวังมโหฬาร์        ทศนาฉมาจินต์
แลท้องสนามติณ         ฤก็ขึ้นระเบียบเคียง
    เป็นที่ ธ ทดลอง       กิจผองก็รายเรียง
นาไร่ผิว์มองเมียง        จะเจอะพืชและยุ้งฉาง
    โคนมก็มีอยู่            พิศดู ณ ตามทาง
บ่อปลากะไว้วาง          ก็เพาะพันธุมัจฉา
    มากยิ่งละสิ่งหลาก   ละก็ยากจะพรรณา
ตัวอย่างก็ยกมา          ฤก็เห็นจะเพียงพอ
   โรงช้างอร่ามบุษ      ยะสุดจะเยินยอ
พี่เลี้ยงและควานหมอ  ก็จะเลี้ยงพนอชู "


พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(คัดลอกจากเวปของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ท่านสามารถเข้าไปชมรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ครอบครัวเรากับครอบครัวเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งประสานงานโดยครอบครัวพารู้พาเล่น ต้องขอขอบคุณคุณหน่อย(ครอบครัวพารู้พาเล่น) อาสาสมัครนำกลุ่ม ผู้นำชมโครงการ เจ้าหน้าที่ของโครงการฯทุกท่าน รวมทั้งเพื่อน ๆ ด้วยค่ะที่ไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะ และขอโทษทุกท่านอีกครั้งที่สร้างความลำบากในการไปสายค่ะ
จัดแสดงโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นโครงการตัวอย่าง เป็นแหล่งรวมความรู้และแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ พระบรมราโชบายในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งทรงติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานและกระบวนการการผลิตของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้แก่ โรงโคนม โรงนมผง สวนดุสิต โรงนมเม็ด โรงสีข้าวตัวอย่าง โรงบดแกลบ โครงการผลิตน้ำเย็นจากพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาแกลบ โรงน้ำผลไม้ พาสเจอร์ไรส์และโรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง โรงปุ๋ยอินทรีย์ โครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดแสดงแบบจำลองแสดงกระบวนการทำงานและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพื้นที่ในบริเวณสวนจิตรลดาให้เป็นที่ทดลองต่าง ๆ ได้แก่ นาข้าวทดลอง ป่าไม้สาธิต บ่อเพาะเลี้ยงปลานิล และสวนพืชสมุนไพร

(คัดลอกจากหน้าเพจ fb ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ อีกทั้งขอขอบคุณภาพจากคุณบุญสม ประเสริฐอัครกุล และครอบครัวทัวร์ตะลอนค่ะ)

บล็อกนี้ขอพาไปเยี่ยมชมเฉพาะที่เจ้าหน้าที่พานำชมนะคะ ซึ่งคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจัดให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคณะ ให้อยู่ในเวลาและระยะทางที่เหมาะสม เริ่มด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีบริการน้ำดื่ม และดูวิดีทัศน์แนะนำโครงการฯ ในศาลามหามงคลค่ะ หลังจากพร้อมกันแล้ว ผู้นำชมพาเราเดินชมโครงการต่าง ๆ บางโครงการที่ไม่สามารถให้เข้าชมการผลิตด้านใน ซึ่งคงเนื่องด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิต ด้านหน้าก็จะมีบอร์ดแสดงรายละเอียดการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ บางโครงการก็จะสามารถดูการผลิตผ่านกระจกใส และบางโครงการเช่นโรงกระดาษสาก็สามารถเข้าชมด้านในได้ค่ะ

เริ่มที่ โรงน้ำผลไม้สวนจิตรลดา
โรงน้ำผึ้ง


(ขอขอบคุณภาพการผลิตน้ำผึ้งจากเวปของโครงการส่วนพระองค์)
สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina)
งานสาหร่ายประยุกต์


(ขอขอบคุณภาพการผลิตสาหร่ายฯ จากเวปของโครงการส่วนพระองค์)

เห็ดหลินจือ และโรงเพาะเห็ด

โรงกระดาษสา
ขั้นตอนการทำกระดาษสา
“…เทียนที่ปั้นด้วยมือนอบน้อมไป พอเจอแสงแดด ก็อ่อนโย้ลง…” พระราชดำรัสของในหลวง

เจ้าหน้าที่นำชมอธิบายรายละเอียดของเทียนที่ทำจากขี้ผึ้งแท้ให้เด็ก ๆ ฟังค่ะ "ว่างอได้แต่ไม่หัก"(คัดลอกพระราชดำรัสของในหลวงจากเวปของคุณ รตจิตร ซึ่งเธอได้ไปเยี่ยมชมโครงการฯ เช่นกัน และได้ลงรายละเอียดไว้มากพอสมควร ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ท่านสามารถเข้าไปชมรายละเอียดของ

โครงการฯ ที่บล็อกของคุณรตจิตร โดยคลิกที่นี่ ค่ะ)


โรงหล่อเทียนหลวง


(ขอขอบคุณภาพลายเทียนจากคุณบุญสม ประเสริฐอัครกุลค่ะ)ปีพุทธศักราช 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าว (เดิม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพันธุ์ข้าวต่างๆ มาปลูกทดลองในบริเวณสวนจิตรลดา โดยในปีแรกพระองค์ท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าว ตลอดทั้งทรงหว่านข้าว และทรงเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง

(คัดลอกจากเวปข้าวไทย เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ท่านสามารถเข้าไปชมรายละเอียดของข้าวไทยในแง่มุมต่าง ๆ โดยคลิกที่นี่ ค่ะ)
แสดงพันธุ์ข้าว และรถไถ


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


โรงบดแกลบ


โรงนมผงและโรงนมเม็ดสวนดุสิต


(ขอขอบคุณภาพการผลิตนมเม็ด จากเวปของโครงการส่วนพระองค์)


นอกจากบริเวณสวนสมุนไพรสาธิตแล้ว ตามทางเดิน หรือริมรั้ว ก็จะปลูกพืชผักไว้หลายชนิด รวมทั้งต้นไม้หายากไว้ด้วยค่ะ


เจ้าหน้าที่พานำส่งถึงที่จอดรถเลยค่ะ ระหว่างทางก็ยังแนะนำบ่อเลี้ยงปลานิลค่ะ

นับเป็นหนึ่งวันมหัศจรรย์ในบ้านพ่อค่ะ ทำให้แผนการเรียนรู้ของลูกสาวที่มีชื่อว่า แผนการเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ นั้นสมบูรณ์ขึ้น มีตัวอย่างและแนวทางสำหรับการเดินตามรอยเท้าพ่อที่แจ่มชัดขึ้นค่ะ


ขอขอบคุณ bg สวย ๆ จากคุณ ยายกุ๊กไก่ ค่ะ


Create Date : 28 มีนาคม 2556
Last Update : 22 ตุลาคม 2559 10:40:00 น. 8 comments
Counter : 3543 Pageviews.

 
รักในหลวงจัง
ทรงพระเจริญ


โดย: ข้ารองบาท IP: 1.0.233.84 วันที่: 29 มีนาคม 2556 เวลา:14:13:17 น.  

 

ทำให้เราได้เห็นความใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์โครงการหลวงค่ะโดย: เก๋ IP: 27.55.131.54 วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:18:10:51 น.  

 
เช่นกันค่ะ พวกเราข้ารองบาท รักในหลวงจัง
ทรงพระเจริญ


ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะคุณเก๋ ที่ำทำให้มีหนึ่งวันมหัศจรรย์ในบ้านพ่อ


โดย: chinging วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:10:42:34 น.  

 
คุณเค็นแวะมารอบ 2 ค่ะ

รอบแรกคอมเม้นท์แต่ไม่ได้ล็อคอินเข้าblog ค่ะ

ขนมที่ทำ ขั้นตอนง่าย กินอร่อย (แต่ว่าสำหรับกาย อะไรก็อร่อย)


โดย: 3K-guy วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:13:32:24 น.  

 
ขอบคุณที่แนะนำ ให้ได้ไปชมด้วยกัน เสียดายวันนั้นไม่ได้นำกล้องไปด้วย มาดูภาพอีกที ก็แจ่มชัดในความทรงจำ


โดย: จิบ IP: 101.109.90.79 วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:22:33:52 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณเก๋ กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้บล็อกของกันและกันไปแล้ว


ยินดีค่ะคุณจิบ วันนั้นตากล้องไม่ค่อยทำงานเลย ด้วยเกรงใจสถานที่เขาบอก ไม่กล้าเปิดแฟลชด้วยค่ะ


โดย: chinging วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:23:29:04 น.  

 


ปีใหม่นี้ขอให้คุณเค็นและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
สิ่งร้าย ๆ ก็ขอให้ผ่านไปกับปีเก่า มีเรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิต
คิดอะไรก็ได้อย่างที่หวังและโชคดีตลอดทั้งปี สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:8:46:59 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะคุณ haiku ขอให้พรจงคืนแด่คุณ haiku เช่นกันค่ะ


โดย: chinging วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:10:51:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

chinging
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]
INVITING THE BELL TO SOUND


Body, speech, and mind in perfect oneness-
I send my heart along with the sound of the bell,
May the hearers awaken from forgetfulness
and transcend all anxiety and sorrow.


HEARING THE BELL


Listen, listen,
this wonderful sound
bring me back
to my true self.


THICH NHAT HANH


9 Latest Blogs
ขอขอบคุณ คุณSevenDaffodils
ในคำแนะนำวิธีการทำ Latest Blogs ค่ะNew Comments
Group Blog
 
 
มีนาคม 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
28 มีนาคม 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chinging's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.