Group Blog
 
<<
มกราคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
9 มกราคม 2553
 
All Blogs
 
หันหัวนอนไปทิศไหนดี ?

พุทธวจนเรื่องการนอน
ภิกษุ ท. ! การนอน ๔ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่. สี่อย่าง อย่างไรเล่า? สี่
อย่างคือ เปตไสยา กามโภคิไสยา สีหไสยา ตถาคตไสยา.
ภิกษุ ท. ! เปตไสยา (นอนอย่างเปรต) เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ
ท. ! โดยมาก พวกเปรต ย่อมนอนหงาย. นี้เรียกว่า เปตไสยา.
ภิกษุ ท. ! กามโภคิไสยา (นอนอย่างคนบริโภคกาม) เป็น
อย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท. ! โดยมาก คนบริโภคกาม ย่อมนอนตะแคงโดยข้าง
เบื้องซ้าย. นี้เรียกว่า กามโภคิไสยา.
ภิกษุ ท. ! สีหไสยา (นอนอย่างสีหะ) เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ
ท. ! สีหะเป็นพญาสัตว์ ย่อมสำเร็จการนอนโดยข้างเบื้องขวา เท้าเหลื่อมเท้า
สอดหางไว้ที่ระหว่างแห่งขา. สีหะนั้นครั้นตื่นขึ้น ย่อมชะเง้อกายตอนหน้าขึ้น
สังเกตกายตอนท้าย ถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกาย (ในขณะหลับ) ย่อมมี
ความเสียใจเพราะข้อนั้น. ถ้าไม่เห็น ย่อมมีความดีใจ. นี้เรียกว่า สีหไสยา.
ภิกษุ ท. ! ตถาคตไสยา (นอนอย่างตถาคต) เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
เข้าถึง ฌานที่ ๑ ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่. เพราะ
วิตกวิจารรำงับไป เธอเข้าถึง ฌานที่ ๒ อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน
สามารถให้สมาธิผุดขึ้นเป็นธรรมเอก ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่
สมาธิ แล้วแลอยู่. เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความ
รู้สึกตัวทั่วพร้อม และได้เสวยสุขด้วยนามกาย เข้าถึง ฌานที่ ๓ อันเป็นฌานที่
พระอริยเจ้าทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติอยู่
เป็นสุข” แล้วแลอยู่. เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน เธอเข้าถึง ฌานที่ ๔ อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่
สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่. นี้เรียกว่า ตถาคตไสยา.
ภิกษุ ท. ! เหล่านี้ แล การนอน ๔ อย่าง.
- จตุกฺก.อฺ. ๒๑/๓๓๑/๒๔๖.

พุทธวจนเรื่องการตั้งจิตก่อนนอน
อานนท์ ! 
ถ้าเมื่อภิกษุนั้น ... จิตน้อมไปเพื่อ การนอน, 
เธอก็ นอนด้วยการตั้งใจว่า
“บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย กล่าวคือ อภิชฌา
และโทมนัส จักไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ ด้วยอาการ
อย่างนี้” ดังนี้ : 
ในกรณีอย่างนี้ 
ภิกษุนั้น  ชื่อว่า เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ในกรณีแห่งการนอนนั้น.
อุปริ. ม. ๑๔/๒๓๘/๓๔๘.

ความคิดเห็นเรื่องทิศแห่งการนอนอื่นๆ

“ท่านอนสีหไสยาของพระพุทธเจ้า ทรงนอนตะแคงขวาหันพระเศียรไปสู่ทิศใต้ พระพักตร์จะหันสู่ทิศตะวันออก พระบาทพุ่งสู่ทิศเหนือ”

“ที่นอนหันหัวไปทางทิศใต้นั้นเพราะ พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากทางนั้น”

“ในสมัยพุทธกาล พระสารีบุตรต้องเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก่อนจำวัดก็จะตรวจตราดูว่า พระศาสดาอยู่ทางทิศไหน แล้วก็จะนอนหันศรีษะไปทางทิศนั้น (แม้ว่าจะเป็นทิศตะวันตกก็เถอะ)”

“ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงหัวนอนคือทิศใต้ ส่วนทิศปลายตีนคือทิศเหนือ เมื่อคนเป็นๆนอนหันหัวสู่ทิศใต้ คนตายจะต้องหันหัวสู่ทิศเหนือ เวลาฝังศพจึงต้องเอาหัวคนตายไปทางทิศเหนือ”

“ได้ยินคนพูดว่า คนเชียงใหม่ จะนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกก็ได้ เพราะทางทิศตะวันตกมีพระฐาตุดอยสุเทพอยู่”

“ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เรื่องพระพิฆเณศ ท่านมีเศียรช้างได้จากช้างนอนตายและหันหัวไปทางทิศตะวันตก จึงไม่ควรนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก”

“ซุนนะฮฺท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลฯ ท่านนอนหันศรีษะไปทางทิศเหนือ และตะแคงด้านขวา เพื่อหันหน้าไปทางกิบลัต ทิศตะวันตก นั่นคือหลักฐานใช้ซึ่งทำแล้วได้บุญครับ แต่ทิศกิบลัตเป็นทิศที่เราเอาศรีษะซุหยูดต่อพระองค์อัลลอฮฺ ซุบหฺฯ ครับ เป็นทิศที่เราหันหน้าเข้าเฝ้าต่อพระองค์ และท่านนบีเองก็ไม่เคยนอนชี้เท้าไปทางกิบลัต เราก็ทำตามท่านศาสดาดีที่สุดครับ”

“คตินี้มีเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ดังเช่นมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งก็ได้พบว่า การวางศพคนภายในหลุมหันไปสู่ทิศเหนือเนื่องจากยึดถือกันว่าทิศหัวนอนของคนมีชีวิตจะหันไปสู่ทิศใต้ ทิศหันหัวของคนตายจึงอยู่ทิศเหนือตรงข้ามกับทิศของคนเป็น”

“ฮวงจุ้ยของจีน ถือว่าทิศใต้เป็นทิศอันอบอุ่น ได้รับแสงแดดของดวงตะวันจากแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างเต็มที่ ส่วนภาคเหนือนั้นจะโดนลมหนาวจากไซบีเรียกระหน่ำเข้ามา นำความหนาวเหน็บอย่างรุนแรงมาสู่ จีนจึงถือว่าทิศเหนือเป็นทิศที่สถิตความชั่วร้ายและความตาย ในวิชาฮวงจุ้ยให้กำหนดภูมิทำเลที่ดี ต้องมีภูเขาใหญ่อยู่ทางทิศเหนือเพื่อป้องกันลมร้าย (คือวิญญาณร้าย) ส่วนทิศใต้ถือว่าเป็นทิศอันเป็นมงคล จึงให้หันหัวนอนไปทิศใต้”

“ตามหลักฮวงจุ้ย ทุกทิศดีหมด เพียงแต่ทิศใดจะดีกับใคร”

“หลักฮวงจุ้ย ไม่ได้ถืออย่างคนไทย แต่จะเน้นไปที่ชัยภูมิในการวางเตียงนอนมากกว่า หรือไม่ก็ดูจากธาตุปีเกิดของผู้นอนว่า ควรหันหัวนอนไปทางทิศใด อย่างคนเกิดปีกุนกับปีชวด ทิศหัวนอนเป็นทิศตะวันตก ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นทิศส่งเสริมเจ้าชะตา ตามหลักความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 ปีกุนกับปีชวด เป็นธาตุน้ำ ส่วนทิศตะวันตก เป็นธาตุทอง ตามกฎเบญจธาตุ ธาตุทองส่งเสริมธาตุน้ำ”

“คนไทย บางคนว่าชื่อ ตก กับ ใต้ ไม่เป็นมงคล บางคนก็ว่า ออก เหมือนเงินไหลออก”

“โดยปกติแล้วการวางทิศทางของอาคารต่างๆ ในบาหลี จะวางโดยยึดกับ ทิศหลักทั้งสี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด บ้าน หรือลานกิจกรรม จะถูกจัดให้หันสู่ทิศเหนือซึ่งถือเป็น ทิศศักดิ์สิทธิ์ ส่วนทางทิศตะวันออกของบริเวณบ้าน มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นที่ตั้งแท่น บูชาบรรพบุรุษ ด้วยถือเป็นทิศที่มีคุณที่สุด ทิศหัวนอนจะหันไปด้านเหนือ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช้เป็นทิศที่ตั้งห้องครัวและสิ่งปฏิกูล”

“ถ้าถามคนเขมรในกัมพูชาทุกวันนี้ ว่าหันหัวนอนไปทางไหน โดยมากจะตอบว่า หลายทิศยกเว้นตะวันตก เพราะเป็นทิศของหัวนอนของศพคนตายแล้ว บางคนบอกว่าโดยมากหันไปทางเหนือกับใต้มากกว่าตะวันออก”

“ดิฉันเคยอ่านหนังสือที่นักวิจัยกล่าวว่าเวลานอนควรนอนแนวเหนือ-ใต้ตามขั้วแม่เหล็กโลกค่ะ เพราะจะช่วยให้สนามแม่เหล็กภายในร่างกายเราได้เรียงตัวใหม่เวลานอนติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง ร่างกายจะสามารถรับพลังจากสนามแม่เหล็กโลกได้ดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้”

“หัวเตียงหันทางทิศใต้ไม่ดีนั้น เพราะว่า ผนังบ้านทางทิศใต้ รับแดด ตลอดเวลาครับ เมื่อรับแดด ผนังจะอมความร้อนใว้ภายใน และปล่อยออกมาเวลากลางคืน ทำให้นอนหลับไม่สบาย ปวดหัว อาจมีผลต่อสุขภาพ แต่ก็สามารถวางหัวเตียงไปทางทิศใต้ได้ถ้าหากว่า ผนังด้านนั้นของบ้านคุณไม่โดนแดดครับ”

“จริงๆ แล้วน่าจะเป็นเพราะ ตอนบ่ายอาคารด้านทิศตะวันตก จะอมความร้อน และสะสมไว้ จะค่อยๆ คลายความร้อนก็เมื่อตกกลางคืน ดังนั้น ถ้าคุณนอนหันหัวไปด้านนั้น ก็จะร้อนผ่าวๆ ทำให้ไม่สบายเนื้อสบายตัว”

“ให้ยึดความรู้สึกเราเป็นเกณฑ์ เพราะร่างกายคนเราเหมือนมีมิเตอร์ชี้วัดความสุขความสบายอยู่ข้างใน ถ้าหันหัวนอนไปแล้วรู้สึกอึดอัดขัดข้องใจ นั่นคือความไม่ชอบในทิศทางนั่นๆ ร่างกายเรารับรู้สัมผัสได้”

“จะมองลักษณะห้อง รูปห้อง การจัดห้อง ในห้องจะพยายามไม่ให้มีแสงไฟเลย (หมายถึงเวลานอน) ถ้ามีแสงไฟจะนอนไม่หลับ เรื่องของทิศทาง ยังไง ๆ ก็ไม่ให้แสงมันแยงตาเป็นใช้ได้ “

“หัวเตียงอยู่ทิศตะวันตก ถ้าตื่นสาย แสงแดดยามเช้า ก็จะแยงตา ทำให้ตื่นสายไม่ได้ครับ (ดีซะอีก จะได้ไม่ตื่นสาย)”

“บางคนบอกว่า ทิศต้องห้าม คือทิศตะวันตก แต่เรื่องนี้ จริงๆแล้ว ไม่เกี่ยวกันเลยขึ้นกับ ทิศทางลมอ่ะครับ ถ้าลมพัดหัว อาจจะทำให้ป่วยได้ “

“ทิศไหนก็ได้ แต่อย่าให้หัวเตียงติดห้องน้ำ เพราะมีความชื้น และจะได้ยินเสียงชักโครกและท่อน้ำ”

“ทิศไหนก็ได้ แต่อย่าให้ปลายเตียงหรือข้างเตียงอยู่ในตำแหน่งที่เห็นประตู เพราะจะคอยกังวลว่ามีใครจะเดินเข้ามาหรือเปล่า หรือจะทำให้ระแวงบ่อยๆและจะคอยดูช่องใต้บานประตูว่ามีใครมาแอบฟังเราหรือเปล่านะ”

“ทิศไหนก็ได้มั๊ง แต่อย่าให้ลุกขึ้นมาแล้วมองเห็นกระจกเงา เพราะจะตกใจได้ (แบบว่าเห็นตัวเองแล้วกลัวน่ะ)”

“วางหัวเตียงตามใจดีที่สุดค่ะ...มีหลายบ้านที่หันหัวนอนไปทางต.ต.ก็เห็นเขาเจริญรุ่งเรืองดี”

“อ่านจากไหนมาม่ายรู้ ให้เอารูปดวงอาทิตย์ปิดไว้ที่ผนังหัวนอน ประมาณว่าหลอกทิศว่าทิศหัวนอนเป็นทิศตะวันออก (หลอกทิศไม่ได้ก็หลอกตัวเองได้เนอะ)”

“เคยหันหัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปลายเท้าเป็นกระจก....ไม่เจออะไรเลยค่ะ แต่พอหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ...แฮ่ะๆๆๆๆ ฝันเห็นเจ้าที่เลยค่ะ จริงๆนะ แต่ท่านมาดี จากนั้นก็ฝันทุกคืนเลย ฝันอะไรมั่งก็ไม่รู้เรื่อยเปื่อย...”

“โบราณว่าไว้ว่าให้หันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกหรือไม่ก็ทิศเหนือเท่านั้น ถ้าเป็นทิศตะวันตกหรือทิศใต้จะไม่ดี สำหรับคนที่เชื่อ แต่ว่าคุณจำเป็นต้องหันหัวนอนไปทางตะวันตกหรือทิศใต้จริงๆ มีวิธีแก้เคล็ดคือ หนึ่ง ไปซื้อน้ำมันมวยมา สอง ก็ทา ถู ทา ถู บริเวณที่เคล็ด” ( ฮา...)เชื่ออันไหนดีฟะเนี๊ย ?

เชื่อในผลแห่งกรรมดีกว่า :)tags : ตำแหน่งวางหัวเตียง, ทิศหัวนอน
Copyright©2007 baansuansabuy.bloggang.com/, //www.facebook.com/baansuansabuy


ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องบ้าน กับ บ้าน สวน สบาย ส่งปัญหาของท่านได้ที่ 
//www.facebook.com/baansuansabuybaansuansabuy@gmail.com

อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ ได้ที่ 
//www.facebook.com/baansuansabuy

Create Date : 09 มกราคม 2553
Last Update : 21 มกราคม 2556 10:40:15 น. 9 comments
Counter : 35205 Pageviews.

 
ทิศตะวันออก (บูรพา) - เป็นราชาทิศ ทำการอะไรได้
เป็นใหญ่เป็นโต ประกอบการงานใดๆ ก็จะเจริญ สมความตั้งใจทุกประการ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) - เป็นเศรษฐีทิศ ตั้งโฉมหน้าพระ
ไปสู่ทิศนี้ จะทำอะไรก็เจริญร่ำรวยเป็น ที่ ๑

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) - เป็นปฐมทิศ ไม่รุ่งโรจน์ พอทำพอกิน ไม่ค่อยเจริญ

ทิศใต้ (ทักษิณ) - จัณฑาลทิศ ลาภต่างๆจะได้ด้วย ความเหนื่อยยาก ลำบาก อานิสงค์ที่ได้ไม่คุ้มค่าของความเหน็ดเหนื่อย

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) - วิปฏิสารทิศ เดือดร้อน ทำความ
ยุ่งยากให้เกิดขึ้นระหองระแหง แก่เพื่อนบ้านหรือลูกหลานในบ้านตนเองก็ยุ่ง

ทิศตะวันตก (ปัจจิม) - ทิศกาลกินี ทำสิ่งใดไขว้เขวเป็น
อัปมงคล หรืออาจทำการฆาตกรรมตนเอง
ย่อมมีอันเป็นไปต่างๆนานา

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) - จะทำอะไรมักรวนเร
หาความแน่นอนไม่ใคร่ได้ คนนั้นพูดอย่างนี้ คนนี้พูดอย่างนั้น

อันนี้เอามาจากการตั้งหิ้งพระค่ะ แต่คิดว่าน่าจะเหมือนกัน แห่ะๆ


โดย: Dear (cd2lucky ) วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:22:18:53 น.  

 
อืม ว่าจะหันหัวให้ถูกทิศมานานล่ะ


โดย: p_tham วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:5:37:52 น.  

 
หันไปทางทิศใต้ เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาทางนั้น


โดย: ความเชื่อ IP: 125.27.46.71 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:40:47 น.  

 
หันตามกระพุทธเจ้าดีกว่าคะ พวกที่ทำอะไรตรงข้างมันอุตริคิดเอง


โดย: อิน IP: 124.121.55.68 วันที่: 8 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:22:13 น.  

 
ศีรษะครับ
ไม่ใช่ศรีษะ


โดย: อธิวัฒน์ IP: 124.121.185.98 วันที่: 26 กรกฎาคม 2554 เวลา:5:04:34 น.  

 
tags : ทิศหัวนอน,ทิศหัวเตียง,ตำแหน่งหัวเตียง,ตำแหน่งหัวนอน,ทิศวางเตียง,ทิศวางที่นอน,ตำแหน่งวางที่นอน


โดย: บ้าน สวน สบาย IP: 27.130.91.228 วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:21:52:59 น.  

 
ดีครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก


โดย: เอ็ม IP: 182.232.30.130, 141.0.10.239 วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:23:20:29 น.  

 
พวกฝรั่งที่อยู่คอนโดในต่างประเทศไม่ถือทิศครับ ใครชอบยังไงก็ทิศนั้น บางคนทำงานตอนกลางคืนก็ชอบนอนห้องทางทิศตะวันตกจะได้ตื่นตอนบ่ายๆเย็นๆ พวกทำงานเช้าอยู่ห้องฝั่งตะวันออก เรื่องหัวนอนก็จัดไปตามลักษณะ


โดย: neo IP: 27.55.10.69 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:17:33:48 น.  

 
มันอาจะไม่เหมือนกันกะได้ครับ ผมก็เคยนอนทิศตะวันตกอะครับ

แต่ไม่โดนทันที จะโดนหลังนอนไป3-4วันครับ


โดย: โจ IP: 125.27.182.172 วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:50:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

บ้าน สวน สบาย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องบ้าน กับ บ้านสวนสบาย
ส่งปัญหาของท่านได้ที่
http://www.facebook.com/baansuansabuy
baansuansabuy@gmail.com

"อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า"
พุทธวจน


บ้านสวนสบาย Link ผู้สนับสนุน

New Single House
Rachadapisek 36


บ้านเดียว สร้างใหม่
รัชดาภิเษก 36Tel:086-1009090
phuestate@gmail.com
http://www.facebook.com/Phuestateบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

หันหัวนอนไปทิศไหนดี ?ควรตั้งศาลพระภูมิในบ้านหรือไม่ ?
บทสวดมนต์ประจำบ้าน
บทสวดที่พระพุทธเจ้าทรงให้สวดก่อนนอนวัดล้านขวด
วัดที่สร้างจากขวดใช้แล้ว 2 ล้านใบ


งานออกแบบเก้าอี้พับที่น่าสนใจ
ตอนที่ 1


งานออกแบบเก้าอี้พับที่น่าสนใจ
ตอนที่ 2ถาม-ตอบ
เรื่องบ้านน้ำท่วมในอนาคตวัสดุตกแต่งภายในบ้าน และเฟอนิเจอร์
ที่อาจทำให้เป็นมะเร็งและภูมิแพ้10 สารพิษที่พบในบ้าน
และการใช้ชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในครัว


การซ่อมท่อประปารั่ว


ข้อที่ควรคำนึงถึงเรื่องทำเลและ
สภาพแวดล้อมของบ้านที่จะซื้อกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน
ตอนที่ 1สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในการตกแต่ง
พื้นที่ขนาดเล็กห้องน้ำสวย สไตล์รีสอร์ท # 1

Kitchen Organization
การจัดการกี่ยวกับ
เรื่องทั่วไปในครัว

All About Home Directory
รายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าและ
บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
และตกแต่งบ้าน

All About Kitchen Supplier
รายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าและ
บริการเกี่ยวกับวัสดุ
และอุปกรณ์ในครัว


free counters
Friends' blogs
[Add บ้าน สวน สบาย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.