Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
อานิสงส์ศีล 5 - คำ สมาทานศีล 5 ขั้นตอน การอาราธนา ศีล 5 คำอาราธนาศีล 5

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

อานิสงส์แห่งการรักษาศีล ๕

สิกขาบทที่ ๑ ย่อมได้รับอานิสงส์ ๗ ประการ ได้แก่
๑. มีร่างกายสมส่วน ไม่พิการ
๒. เป็นคนแกล้วกล้าว่องไว มีกำลังมาก
๓. ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ไม่เศร้าหมอง
๔. เป็นคนอ่อนโยน มีวาจาไพเราะ เป็นเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย
๕. ศัตรูทำร้ายไม่ได้ ไม่ถูกฆ่าตาย
๖. มีโรคภัยเบียดเบียนน้อย
๗. ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน

สิกขาบทที่ ๒ ย่อมไดรับอานิสงส์โดยย่อ ๗ ประการ ได้แก่
๑. ย่อมมีทรัพย์สมบัติมาก
๒. แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้โดยง่าย
๓. โภคทรัพย์ที่หามาได้แล้วย่อมมั่นคงถาวร
๔. สมบัติไม่ฉิบหายเพราะโจรภัย อัคคีภัย และอุทกภัย เป็นต้น
๕. ย่อมได้รับอริยทรัพย์
๖. ย่อมไม่ได้ยินและรู้จักคำว่า "ไม่มี"
๗. อยู่ที่ไหนก็ย่อมเป็นสุข เพราะไม่มีใครเบียดเบียน

สิกขาบทที่ ๓ ย่อมมีอานิสงส์โดยย่อ ๗ ประการ ได้แก่
๑. ไม่มีศัตรูเบียดเบียน
๒. เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
๓. มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์
๔. ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นกระเทยอีก
๕. เป็นผู้สง่า มีอำนาจมาก
๖. มีอินทรีย์ ๕ บริบูรณ์
๗. มีความสุข ไม่ต้องทำงานหนัก

สิกขาบทที่ ๔ คือ ย่อมมีอานิสงส์โดยย่อ ๗ ประการ ได้แก่
๑. มีอินทรีย์ ๕ ผ่องใส
๒. มีวาจาไพเราะ มีไรฟันสม่ำเสมอเป็นระเบียบดี
๓. มีร่างกายสมส่วนบริบูรณ์ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
๔. มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัว
๕. มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป
๖. ไม่เป็นอ่าง ไม่เป็นใบ้
๗. มีริมฝีปากแดงระเรื่อและบาง

สิกขาบทที่ ๕ มีอานิสงส์โดยย่อ ๖ ประการ ได้แก่
๑. รู้จักอดีต อนาคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว
๒. มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ
๓. มีความรู้มาก มีปัญญามาก
๔. ไม่บ้า ไม่ใบ้ ไม่มัวเมาหลงไหล
๕. มีวาจาไพเราะ มีน้ำคำเป็นที่น่าเชื่อถือ
๖. มีความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ

อานิสงส์โดยย่อของการรักษาศีล

การรักษาศีลย่อมมีอานิสงส์มากมายจนสุดที่จะบรรยายให้ไหมดได้ แต่เมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่ ๆ ซึ่งปรากฏในคำกล่าวสรุปหลังจากที่พระท่านให้ศีลว่ามี ๓ ประการ คือ

๑. ศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ (สีเลนะ สุคติง ยันติ)
๒. ศีลเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ (สีเลนะ โภคะสัมปะทา)
๓. ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน (สีเลนะ นิพพุติง ยันติ)

และเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ศีลนั้นมี "ความไม่เดือดร้อน" เป็นอานิสงส์ที่สูงสุด

วิธีการหรือขั้นตอนการสมาทานศีล

เบื้องต้น ผู้ต้องการจะสมาทานศีล พึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่างคำบูชาพระรัตนตรัย ดังต่อไปนี้

คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย, ได้ตรัสรู้ถูกถ้วนดีแล้ว,
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ ๑ ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,พระธรรมคือศาสนา อันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้ว
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่งพระธรรมเจ้านั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ ๑ ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, หมู่พระสงฆ์ผู้เชื่อฟัง, ของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชา ซึ่งหมู่พระสงฆะเจ้านั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ ๑ ครั้ง)


หลังจากที่ได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พึงตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะสมาทานศีล เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความปกติทางกาย วาจา โดยกล่าวคำอาราธนาศีล ดังต่อไปนี้

คำอาราธนา ศีล 5


ดาวน์โหลดบทสวด MP3 528.39 KBClik here

การอาราธนา คือ การเชื้อเชิญ, นิมนต์, ขอร้อง, อ้อนวอน
อาราธนาศีล กล่าวคำเชิญหรือขอร้องพระให้ให้ศีล ดังนี้

มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ,ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต,วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

หมายเหตุ.- ถ้าคนเดียวทั้งอาราธนาศีลและรับศีลให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง,
เปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ นอกนั้นเหมือนกันหมด

พึงนั่งให้เรียบร้อย สำรวมกาย วาจา ใจ แล้วคำคำสมาทานศีล โดยกล่าวตามพระภิกษุ สามเณร หรือผู้มีศีล ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

คำนมัสการ คำสมาทาน ศีล 5


ดาวน์โหลดบทสวด MP3 2.92 MB. Clik here

การสมาทาน คือ การถือเอารับเอาเป็นข้อปฏิบัติ, การถือปฏิบัติ
เช่น สมาทานศีล คือรับเอาศีลมาปฏิบัติ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(แปลว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, >>>>>ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, >>>>>ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

คำปฏิญาณตนถึงไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(แปลว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ พระสงฆเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกในการดำเนินชีวิต
>>>>>แม้ครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ พระสงฆเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกในการดำเนินชีวิต
>>>>>แม้ครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ พระสงฆเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกในการดำเนินชีวิต)

ต่อจากนี้พระท่านจะกล่าวว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ผู้รับศีลพึงรับพร้อม ๆ กันว่า "อามะ ภันเต"แล้วตั้งใจสมาทานศีล(รับศีล)ตามที่พระท่านนำกล่าวสมาทานต่อไปว่า

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การทำร้ายร่างกายคนและสัตว์ แล้วมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี และสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสัตว์อื่น)

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหรือโจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ปล้น จี้ ตู่ ฉ้อโกง หลอก ลวง ปลอม ตระบัด เบียดบัง สับเปลี่ยน ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน แล้วเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น)

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากมุสาวาท)

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อันได้แก่ น้ำสุรา เมรัย เครื่องดื่มมึนเมาอื่น ๆ และการเสพยาเสพติดอื่นๆ เช่น ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า ฯลฯ)

(ต่อจากนี้พระท่านจะกล่าว ผู้รับศีลไม่ต้องว่าตาม)

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ,
สีเลนะ สุคะติง ยันติ, สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย.

ผู้รับศีลรับพร้อมกันว่า "สาธุ ภันเต" เสร็จแล้วกราบ
credit //www.sil5.net

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]


Create Date : 02 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 1 ธันวาคม 2550 13:26:52 น. 23 comments
Counter : 7063 Pageviews.

 


แวะมาอ่านเรื่องราวดีดีค่ะ
ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมาฝากเสมอ
แต่เพลงแจ่มมากๆ เลยล่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:20:40:01 น.  

 
ผลที่จะได้รับจากการรักษาศีล อ่านดูแล้วก็ตรงไปตรงมา เป็นเหตุเป็นผลดีนะครับ ทำดีอย่างไร ก็ได้รับผลดีอย่างนั้น

สะดุดใจตรงผลจากศีลข้อสามข้อนี้ครับ
"๔. ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นกระเทยอีก"

คงจะไม่ถูกใจกลุ่มพิทักษ์สิทธิสตรี หรือพวก feminism เป็นแน่


โดย: คนทับแก้ว IP: 202.44.136.50 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:27:46 น.  

 
สาธุ

เอเมน

บุญรักษา


โดย: -=.Gay-E-Cha.=- วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:1:49:18 น.  

 
ดีจ้าคุณต่อ ดีใจที่แวะเข้าไปทักทายกันที่บ้านป้านะจ๊ะ ลุงมะระนั่นแหล่ะค่ะ แฟนป้าเอง
เข้ามาบ้านคุณต่อนี่มีแต่สาระนะคะ ทำให้ปลงขึ้นด้วยค่ะ สาธุค่ะ


โดย: ป้ามะลิ (ป้ามะลิกับลุงมะระ ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:6:09:13 น.  

 
สวัสดีครับคุณ ตระกูล ขอบคุณที่แวะเข้ามาขีดเขียนความนัยบนกระดานที่ผมจัดไว้ให้นะครับ ผมขอให้คุณต่อตระกูลมีความสุขในวันหยุดนะครับ(ขอบคุณสำหรับคำชมและขอบคุณสำหรับคำรับศีลรับพรดีๆครับ)


โดย: veerar วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:05:09 น.  

 
เข้ายากมากกกบล็อกนี้ จะเริ่มอันไหนก่อนดีเนี่ย สาระเยอะ

หวัดดี จขบ.เน้อ


โดย: โจเซฟิน วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:44:19 น.  

 

เพื่อนร่วมบล๊อคไม่กลายหายไปไกลหรอกค่ะ

ว่างเมื่อไหร่ ก็แวะมาเคาะประตูบ้านเสมอค่ะ

โดย: มับเมียง (todayd ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:45:05 น.  

 
ดีมากๆเลยจ๊ะคุณต่อ

เด๋วขอก๊อบไปพริ้นไว้ท่องบ้างนะคะ

มีความสุขในวันหยุดค่ะ


โดย: janeko วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:52:42 น.  

 
ขออนุโมทนา สิ่งดีๆ ที่นำมาฝากนะคะ

ป.ล.สิกขาบทที่1 หมายถึง ศีลข้อที่ 1 ใช่ไหมคะ
แล้วที่เคยได้ยินว่า ขอลาสิกขาบท หมายถึงอย่างไรคะ ขอลาศีล....อืมม์ ไม่น่าจะใช่(อันนี้เดาค่ะ)


โดย: ~Baan_Ohana~ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:20:58:51 น.  

 
สาธุครับ


โดย: K_chang วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:22:26 น.  

 
สาธุ .... ขอให้ผลบุญที่นำเอาเรื่องธรรมมาบอก ส่งผลให้ท่านเจ้าของ blog หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเร็ววันด้วยเถิดดดดดด


โดย: นิคกับพิม วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:48:52 น.  

 
นั่นปะไร มาปล่อยไก่ไว้ตัวเบ้อเริ่มเลยเรา

มิน่าล่ะค่ะ ว่าทำไมแปลกๆ ชอบกล
ให้อภัยคนห่างวัดด้วยนะเจ้าคะ คราวนี้แจ่มแจ้งเลย

ขอขอบคุณสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะ


โดย: ~Baan_Ohana~ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา:2:39:56 น.  

 
ดีค่ะ


โดย: Lovely IP: 61.91.193.32 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา:18:23:34 น.  

 
เเม้จะมีเวรกรรมมากเเค่ไหนพอมาอ่านคำสมาทานศิลทีรัยก็ใจอ่อนทุกที<เด็กกาฬสินธุ์>


โดย: ปลาไหลไฟองค์10 IP: 124.157.228.224 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:15:03:10 น.  

 
วันอาทิตย์ที่14ธันวาคม51นี้
เรียนเชิญมาสมาทานศีล(รับศีล)5ที่บ้านหนังสือชินเขต1 และรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง"ธรรมะสบายรับปีใหม่" จากพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร แห่งวัดบางยี่ขันได้ เวลา13.00 น.-15.00 น.
อ้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-589-8410หรือที่ //www.baannungsuea.com
ฟรีไม่เสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
ห้องธรรมะติดแอร์กลางกรุง


โดย: พล IP: 203.156.10.90 วันที่: 12 ธันวาคม 2551 เวลา:14:51:57 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ต้องใช้ทำการบ้าน


โดย: คนสวย IP: 222.123.138.132 วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:14:51:11 น.  

 
love SRIJOMNONG


โดย: joe IP: 124.120.37.188 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:9:23:05 น.  

 
ดีคะจะสอบอ่านพอดี


โดย: 1 IP: 125.25.72.100 วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:22:20:28 น.  

 
สาธุขอบคุณมากค่ะ


โดย: รินตา IP: 81.132.213.153 วันที่: 9 ตุลาคม 2553 เวลา:4:23:22 น.  

 
อนุโมทนาบุญ ธรรมทานนี้นะคะ ^/\\^


โดย: MOD IP: 161.200.206.148 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:37:58 น.  

 
เรียนท่านเจ้าของ Blog
link เสียครับ
อัฟแล้วรบกวนแจ้วให้ผมทราบทีครับ
saimonza@gmail.com
ขอบคุณครับ


โดย: saimonza IP: 183.89.63.28 วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:1:04:55 น.  

 


โดย: สนทร พีระพล IP: 182.53.134.143 วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:16:38:31 น.  

 
ขอบคุณครับผม สาธุ


โดย: แบงค์ IP: 172.16.132.53, 61.19.199.145 วันที่: 17 ตุลาคม 2554 เวลา:0:18:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
2 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.