Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
ดาวน์โหลด คาถา ชินบัญชร บทสวดชินบัญชร - สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) MP3 พระคาถาชินบัญชร

[ กลับ หน้ารวมบทสวดมนต์ ]ดาวน์โหลด
คลิ๊กขวา Save Target As...

ในการสวด คาถาชินบัญชร เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งๆ ขึ้น ก่อนจะเจริญภาวนา
จึงขอให้ตั้งนะโม 3 จบ และน้อมจิตระลึกถึงคุณพระคุณสมเด็จโต ด้วยคำบูชาดังนี้

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะ ญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

๑.
ชะยา สะนา กะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวา หะนัง
จะตุ สัจจา สะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะรา สะภา

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

๒.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นา ยะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิส สะรา

มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงนามว่า ตันหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น

๓.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณา กะโร

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

๔.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภา คัสสะมิง โมคคัลลาโน จะวา มะเก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง

๕.
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะมะหา นาโม อุภาสุง วามะโส ตะเก

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

๖.
เกสะโต ปิฏฐิภา คัสสะมิง สุริโย วะ ปะภัง กะโร
นิสินโน สิริสัม ปันโน โสภีโต มุนิปุง คะโว

มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

๗.
กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวา ทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณา กะโร

พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากประจำ

๘.
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะสี วะลี
เถรา ปัญจะอิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

๙.
เสสา สีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสา วะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโน ระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเค สุสัณ ฐิตา

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

๑๐.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุต ตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมา ละกัง

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง

๑๑.
ขันธะโม ระปะริตัญ จะ อาฏานาฏิยะสุต ตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะ สัณฐิตา

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

๑๒.
ชินานา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลัง กะตา
วาตะปิตตาทิสัญ ชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัท ทะวา

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือ สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

๑๓.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะเต ชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจ นะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน จงกำจัดให้พินาศอย่าให้เหลือ

๑๔.
ชินะ ปัญชะระ มัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหิี ตะเล
สะทา ปาเลนตุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสา สะภา

ขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล

๑๕.
อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตา ริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะ ราโย
สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ ฯ

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ


credit ตัวอักษร บทสวดชินบัญชรจาก //www.dhammathai.org

[ กลับ หน้ารวมบทสวดมนต์ ]


Create Date : 11 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 30 มิถุนายน 2553 9:35:25 น. 46 comments
Counter : 6928 Pageviews.

 


โดย: num IP: 58.10.231.36 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:3:12:33 น.  

 
สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำด้วยน่ะครับ.


โดย: num IP: 58.10.231.36 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:3:17:15 น.  

 
ขออนุโมทนา กับความดีที่ท่านได้ทำ รวมทั้งได้เผยแพร่สาระดีๆ ค่ะ


โดย: ส้ม IP: 210.213.6.138 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:9:14:59 น.  

 


โดย: don IP: 58.9.89.220 วันที่: 20 มกราคม 2551 เวลา:1:27:57 น.  

 


โดย: Gulf Angel Wings วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:0:35:30 น.  

 


โดย: 123 IP: 203.113.51.73 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:17:24 น.  

 


โดย: 123 IP: 203.113.51.73 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:18:10 น.  

 
การฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีนะขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำ

ความดีและขอให้ทำต่อไปนะ


โดย: แอม IP: 118.172.230.119 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:19:00 น.  

 
สาธุขอให้คนไทยรักกันและทำความดีต่อไปนะ


โดย: เอน่ารัก IP: 118.172.230.119 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:21:46 น.  

 
ขอบคุณค่ะ
ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งบทสวดและคำแปลเลย
ขออนุโมทนาบุญในการเผยแพร่ครั้งนี้ด้วยนะคะ :)


โดย: katze IP: 124.157.166.118 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:45:10 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: คนชุมแสง วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:00:48 น.  

 
ขอให้ผลบุญ จงถึงผู้จัดทำด้วยนะคะ


โดย: (^^,) IP: 125.27.9.77 วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:11:06:17 น.  

 
ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ กับผู้เผยแผ่บทสวดมนต์นี้ด้วยเถิด


โดย: นาริศรา มิยาจิมา IP: 125.26.0.42 วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:0:47:49 น.  

 
สวัสดีค่ะเฮียต่อ
หายหน้าไปนาน..วันนี้มาขอความช่วยเหลือค่ะ
คืออยากได้คำแปลเนื้อเพลงสวดชินบัญชร
มันไม่ใช่แบบในหนังสือนะคะ
หาหลายที่แล้วไม่ได้
ไม่ทราบเคยฟังหรือเปล่า
ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ขึ้น15ค่ำ IP: 125.24.155.4 วันที่: 24 มีนาคม 2551 เวลา:13:12:48 น.  

 
สวัสดีค่ะเฮียต่อ
หายหน้าไปนาน..วันนี้มาขอความช่วยเหลือค่ะ
คืออยากได้คำแปลเนื้อเพลงสวดชินบัญชร
มันไม่ใช่แบบในหนังสือนะคะ
หาหลายที่แล้วไม่ได้
ไม่ทราบเคยฟังหรือเปล่า
ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ขึ้น15ค่ำ IP: 125.24.155.4 วันที่: 24 มีนาคม 2551 เวลา:13:13:56 น.  

 
สาธุ.....


โดย: veeza IP: 202.90.116.162 วันที่: 2 เมษายน 2551 เวลา:13:33:44 น.  

 
การที่เราจะสนองในอารมณหรือความรู้สึกถึงสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันก็เหมือนกับอยู่ในห้องๆหนึ่งเท่านั้นแต่ควรที่จะหาประโยชน์อันสูงสุดดีกว่าอารมณ์แค่นั้น..ควรที่จะฝึกจิตให้ว่างเปล่าดีกว่าคือการตัดกิเกสที่จะมากระทบอายตนะภายในและนอกโดยใช้จิตรับรู้สิ่งต่างๆอย่าใช้สิ่งนอกกายรับรู้ใช้จิตควบคุมกายเอาใว้...จงทำความเข้าใจที่กล่าวมา


โดย: 0810008358 tam IP: 202.149.24.161 วันที่: 16 เมษายน 2551 เวลา:20:12:13 น.  

 
อนุโมทนาบุญ กับผู้ที่สรรค์สร้างด้วยครับ


โดย: ต้น กะ ป๊อป IP: 125.27.26.255 วันที่: 28 เมษายน 2551 เวลา:10:37:35 น.  

 
สาธุ...
รู้สึกซึ้งเรื่องธรรมมากขึ้นกว่าเดิมบทสวดมนต์บทนี้ดีเลิศ สาธุ..


โดย: ผู้รู้ IP: 58.147.25.181 วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:30:35 น.  

 
สาธุ


โดย: ผู้รู้..http://www.bloggang.com/emo/emo15.gif IP: 58.147.25.181 วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:33:32 น.  

 
ฟังทุกวันเลย
สาธุ


โดย: ผู้รู้.elementlove@hi5.com IP: 58.147.25.181 วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:36:15 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: devile IP: 124.121.107.144 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:10:58 น.  

 
ตามมาอนุโมทนาด้วยคนค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: jI@ng jIng zhEn IP: 124.120.232.131 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:22:32 น.  

 
ขออนุโมทนาค่ะ


โดย: แอลค่ะ IP: 117.47.202.51 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:19:19 น.  

 
ขอ อนุโมทนา บุญกุศลที่ ปันเพลงธรรม ด้วย คับ


โดย: ตระ IP: 124.120.79.92 วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:8:49:58 น.  

 
ขออนุโมทนา กับบทสวดนี้ด้วยค่ะ
ข้าพเจ้าสวดภาวนาทุกวัน เพื่อเป็นสิริมงคล ทำให้ใจเย็นขึ้น รู้จักให้อภัยมากขึ้น ชีวิตดีขึ้นจริงๆ ค่ะ


โดย: วิไลวรรณ จันทร์ไพศรี IP: 58.9.100.93 วันที่: 14 มิถุนายน 2551 เวลา:18:43:37 น.  

 
ชอบมากๆเลยครับ


โดย: กิตติศักดิ์ IP: 61.91.162.128 วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:19:01:41 น.  

 
อยากได้เป็นแผ่น/เทปเพื่อเอาไปฟังตอนถือศิลที่วัดช่วเข้าพรรษาคะติดต่ 0867889948


โดย: โอ๋ IP: 203.158.118.14 วันที่: 2 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:34:35 น.  

 
ขอบคุณมากครับคุณแก้วและเพื่อนๆทุกคน


โดย: armythai IP: 125.27.162.190 วันที่: 26 สิงหาคม 2551 เวลา:13:15:23 น.  

 
อนุโมทนา


โดย: ระวิน IP: 124.120.189.110 วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:11:18:07 น.  

 
ขอบคุณมากคะ


โดย: อ้อน IP: 117.47.11.62 วันที่: 23 มีนาคม 2552 เวลา:0:12:53 น.  

 
อนุโมทนาสาธุ


โดย: nut001 IP: 125.25.132.72 วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:10:52:42 น.  

 
ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแต่กรรมดีในชาตินี้ทั้งหมด ขออุทิศเผื่อแผ่ไปยังคุณพ่อจรูญ ศรีจำนอง ขอให้คุณพ่อจงหายป่วยหายไข้ กลับสู่สุขภาพที่ดีเหมือนเดิมตลอดไปโดยเร็วด้วยเถิด...


โดย: กำธร ศรีจำนอง IP: 124.120.37.206 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:41:12 น.  

 
อยากได้บทสวดป้องกันภัยสิบทิศค่ะ


โดย: panaskan IP: 118.172.173.251 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:44:41 น.  

 
อนุโมทนาสาธุ


โดย: nut IP: 125.25.151.70 วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:54:35 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ ความสุขความเจริญกันทั่วหน้า


โดย: แหม่ม IP: 203.144.180.65 วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:13:56:39 น.  

 
ขอยคุนมากกกกกกคะ


โดย: เร IP: 222.123.229.161 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:23:45:47 น.  

 
ขอขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: หนึ่ง IP: 58.9.224.67 วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:19:04:47 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: สืบเทพ IP: 146.23.250.105 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:10:18:20 น.  

 
ขออวยพรให้ "จัน" กิ่งดาว อำนาจปลูก ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดไปนะครับ


โดย: พี่ โจ IP: 124.122.102.177 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:17:33 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ

ขออวยพรให้กับผู้ให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่องนะคะ


โดย: ต้อม IP: 117.47.230.162 วันที่: 13 ธันวาคม 2552 เวลา:1:11:38 น.  

 
หนูขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต่างๆให้กับคุณแม่ จุ๋ม ลินดา อาภาพันเลิศ ผู้ล่วงลับ ขอให้แม่จุ๋ม หลับให้สบายหลับให้เป็นสุขนะ หนูทั้งสองคนจะเป็นคนดี จะทำบุญกุศลให้คุณแม่ตลอดไป ขอให้แม่มีความสุขตลอดไปในสัมปรายภพนะ...รักแม่มากที่สุดในโลก เกิดชาติหน้าขอให้หนูได้เกิดเป็นลูกของแม่ตลอดไปนะ รักแม่มากๆๆๆ

จาก ข้าวฟ่าง มาริษา อาภาพันเลิศ
มะเหมี่ยว ฑิฆัมพร อาภาพันเลิศ


โดย: ข้าวฟ่างและมะเหมี่ยว... IP: 124.120.41.196 วันที่: 2 ตุลาคม 2553 เวลา:9:59:24 น.  

 
สาธุ ขอให้ท่านผู้จัดทำมีแต่ความสุข สงบ ปิติ มีทรัพย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า


โดย: not a worm IP: 124.121.30.148 วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:21:54:20 น.  

 
อนุโมทนาสาธุ


โดย: tee IP: 116.43.165.8 วันที่: 14 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:16:47 น.  

 
ขอให้มีความสุข..รํ่ารวยกันทุกท่านครับ สาธุ


โดย: เหมียว IP: 118.174.28.42 วันที่: 2 กรกฎาคม 2554 เวลา:23:32:52 น.  

 
ขออนุโมทนาด้วยค่ะ สาธุ


โดย: pa IP: 202.176.137.133 วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:21:06:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
11 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.