Group Blog
 
All Blogs
 
กฎหมายไทย แต่งง่าย หย่ายาก นะครับ

การแต่งงานระหว่างคน 2 คน แม้ว่าจะหวานชื่นเพียงใดในตอนต้น แต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องนั่งทนกลืนน้ำตา เพราะ คู่ของตนไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

เนื่องจากมีคนถามกันมามากในห้องศาลาประชาคมเรื่องการฟ้องหย่า
เลยขอยกเอาเรื่องของการฟ้องหย่ามาไว้ในที่นี้นะครับ

ตามกฎหมายแล้ว เมื่อคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถหย่าได้ตามใจชอบเพียงฝ่ายเดียวนะครับ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน ในกรณีที่เราทนไม่ได้กับพฤติกรรมของคุณสามี หรือ คุณภรรยาที่(เคย)รัก เราจะสามารถฟ้องหย่าได้โดยเหตุดังนี้นะครับ

เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ข้อนี้มีการฟ้องร้องกันบ่อยมากครับ ชนะบ้างแพ้บ้าง ที่สำคัญคือหากคู่สมรสทราบเรื่องการมีชู้แต่มิได้ทักท้วงกลับยินยอมให้ทำต่อไปแบบนี้จะยกเหตุนี้ขึ้นมาอ้างฟ้องหย่าไม่ได้นะครับตามที่กำหนดไว้ใน ม.1517
"มาตรา 1517 เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (1) และ (2) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้"

แต่ในกรณีที่สามีหรือภรรยายังคงคบชู้ต่อมาเรื่อย ๆ (ไม่ใช้ทำครั้งเดียว) เราสามารถอ้างได้ว่าเราได้ให้อภัยการกระทำนั้นเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อคู่สมรสยังทำการคบชู้อยู่ ตนเองไม่สามารถให้อภัยต่อไปได้ขอฟ้องหย่า แบบนี้ได้ครับ(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าข้อนี้จะตรงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน (ก) (ข) หรือ (ค) อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ครับ เช่น
- สามีไปกู้เงิน 1ล้านบาทเอาไปเล่นพนันบอล แบบนี้เป็นการก่อหนี้ อันทำให้ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ฟ้องหย่าได้ (ค)
- ภรรยาไปยังที่ทำงานของสามีแล้วโวยวายด่าว่าเพื่อนพนักงานของสามีหาว่าเป็นชู้กัน โดยที่ ไม่มีเหตุให้สงสัยและสามีมิได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวจริง ทำให้สามีอับอายขายหน้า ฟ้องหย่าได้ (ข)(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าในข้อนี้ แบ่งเป็น 2เหตุแยกกัน คือ
1. ทำต่อตัวคู่สมรส
2. ทำต่อบุพการีของคู่สมรส
ไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้ง 2 คนพร้อมกันก็เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ทั้งคู่ แต่ทั้งนี้การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทนั้นต้องเข้าลักษณะเป็นการกระทำร้ายแรง เช่น
- ภรรยาตบหน้าสามี 1 ทีจนเป็นรอยแดงที่แก้ม เพราะสามีต่อว่าภรรยาก่อน แบบนี้ไม่ร้ายแรง ฟ้องหย่าไม่ได้
- สามี ต่อยหน้าภรรยา 2 หมัด แล้วตามไปเหยียบอีก 1 ที เพราะไม่พอใจที่ภรรยาไม่ให้เงินไปซื้อเหล้า แบบนี้เป็นการกระทำร้ายแรง ฟ้องหย่าได้(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าข้อนี้ตรงตัวครับ คือ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถูกจำคุกเกินกว่า 1ปี และทำให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียหายหรือเดือดร้อนก็ฟ้องหย่าได้แต่ตนเองต้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมก่อการหรือยินยอมให้กระทำซะเองนะครับ


(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่านี้ ต้องเป็นการสมัครใจ ตกลงกันแยกกันอยู่นะครับ โดยต้องมีเจตนาในการตกลงแยกกันอยู่ชัดเจนนะครับ ไม่ใช่ว่า สามีไปทำงานต่างประเทศ 4 ปี กลับมาภรรยาฟ้องหย่าแบบนี้ไม่ได้นะครับ(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ลักษณะจะคล้าย ๆ กับเหตุฟ้องหย่าในข้อ (4/2) นะครับ แต่มีเหตุพิเศษคือ การตกเป็นบุคคลสาบสูญ(ตายในทางกฎหมาย) หรือ หายไปโดยไม่ทราบว่าเป็นหรือตายไปแล้ว เกิน 3 ปี (ไม่ติดต่อมาเลย) แต่ไม่ใช่ว่า สามีหายไป(หนีหนี้) แต่ส่งจม. มาหาภรรยาทุก 3เดือน แบบนี้ยังไม่สาบสูญนะครับ ฟ้องหย่าไม่ได้(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าข้อนี้ถูกนำมาอ้างกันมากครับเพราะเป็นเหตุที่สามารถในวิจารณญาณวินิจฉัยได้อย่างกว้างขวาง หลัก ๆ คือ การที่คู่สมรสกระทำตัวไม่สมกับฐานะ ทำให้ คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งลำบาก เช่น สามีทำงานเงินเดือน 1แสนบาท แต่ให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละ 3 พันจนภรรยาไม่สามารถอยู่ได้ หรือ สามีกินเหล้าเล่นการพนันไปวัน ๆ ไม่ทำมาหากิน ขอเงินภรรยาใช้ไปวัน ๆ แบบนี้ก็ฟ้องหย่าได้ครับ(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

เรื่องนี้ตรงตัวครับ แต่อาจจะต้องมีคำวินิจฉัยของแพทย์มายืนยัน มีจุดที่ต้องพิจารณาอย่างเดียวคือ ความวิกลจริตนั้นทำให้ไม่สามารถทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้ เช่น ซึมเศร้า, ประทุษร้าย, ทำลายข้าวของ(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

กรณีที่ สามีหรือภรรยาได้ให้ทัณฑ์บนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะไม่กระทำผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ แล้วไปทำผิดในเรื่องนั้นซ้ำอีก ในเหตุนี้ต้องเป็นความผิดซ้ำเดิมเท่านั้นกรณีเป็นความผิดใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องเดิมจะนำเหตุนี้มาฟ้องไม่ได้(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

ตรงตัวครับ เช่นโรคเอดส์, โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคที่ไม่น่าจะรักษาหายอย่างแน่นอน ก็สามารถฟ้องหย่าได้(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

อันนี้เข้าใจง่าย แต่ไม่มีใครอยากเป็นแน่นอน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างถาวร ฟ้องหย่าได้นะครับ ดังนั้นท่านชายทั้งหลาย ดูแลสุขภาพกันให้ดี ๆ นะครับBlog หน้า จะมาว่ากันเรื่อง สินส่วนตัว สินสมรส และการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา แบบเบื้องต้นนะครับ


Create Date : 27 พฤษภาคม 2551
Last Update : 27 พฤษภาคม 2551 14:06:19 น. 12 comments
Counter : 1333 Pageviews.

 
เหตุผลข้อ 10 นี่
น่าสงสารจังเลยนะคะ
ทำการบ้านไม่ได้แล้ว ยังอาจจะโดนฟ้องหย่าอีก..


โดย: VELEZ วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:43:37 น.  

 
เหตุผลข้อ 10 นี่
น่าสงสารจังเลยนะคะ
ทำการบ้านไม่ได้แล้ว ยังอาจจะโดนฟ้องหย่าอีก..

โดย: VELEZจริง ๆ ก็น่าสงสารทั้ง 2 ฝ่ายแหละครับ ฝ่ายที่ทำการบ้านไม่ได้น่าสงสาร แต่ฝ่ายที่ให้การบ้านแล้วไม่ได้ตรวจก็เครียดไม่แพ้กัน

ดังนั้นเพื่อความสงบสุขของการใช้ชีวิตคู่
กฎหมายจึงเปิดช่องไว้ให้ฝ่ายตรวจการบ้านหย่าได้อ่ะครับ


โดย: Natelo วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:48:28 น.  

 
เข้ามาหาความรู้ค่ะ


โดย: แมงหวี่ (แมงหวี่@93 ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:06:13 น.  

 
Thank you ka.


โดย: CrackyDong วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:52:08 น.  

 
ลงชื่อคะ ขอตามติดเป็นแฟนคลับด้วยคน เผื่อมีปัญหาจะแวะมาปรึกษาค่ะ เอ่อ โสดหาใครไม่ได้เนี่ย ยังนึกไม่ออกว่าจะปรึกษาหย่ากรณีไหนดี


โดย: คุณน้องหนู IP: 203.185.129.245 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:23:17 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมชมเฉยๆ


โดย: หมอที่ดิน วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:15:15:40 น.  

 
ถ้าสามีติดคุกมา สี่เดือนล่ะค่ะ จะฟ้องอย่าได้รึเปล่า คือติดคุกอยู่ต่างประเทศน่ะค่ะ


โดย: nana_syd IP: 124.120.169.153 วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:39:21 น.  

 
สวัสดีคะคุณ Natelo
ขอบคุณที่กรุณาเข้าไปตอบปัญหาของดิฉันใน pantip (u7813462) แต่ดิฉันมีปัญหาถามต่อจากคราวที่อีกคะ จะขอหลังไมค์ ก็ไม่มี login
เรื่องที่จะถามมีดังนี้สวัสดีคะ
......................................................................
ถึงตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้ปรึกษาทยานความ เรื่องที่จะทำเรื่องฟ้องหย่าเลยคะ
เพราะยังอยากจะตกลงกันเองให้ได้ก่อน แต่เมื่อวานก็ได้คุยกันอีกทีนึงแล้ว ผลก็ออกมาเหมือนเดิมคืนไม่ยอมหย่า.....
หนทางเดียวที่จะหย่าได้ ก็คงไม่พ้นต้องฟ้อง

แต่ยังมีอีกอย่างนึงที่ดิฉันสงสัยคือ เราใช้ชื่อเป็นผู้กู้รว่มกันในการซื้อบ้าน
บ้านหลังนี้ตอนนี้สามีอาศัยอยู่คะ ถ้าดิฉันจะยกให้เป็นสิทธิของเค้าเพียงคนเดียว เพราะถ้าหลังหย่ากัน ถ้าเค้าจะเอาโฉนดบ้านไปทำธุระกรรมต่างๆ จะได้ไม่มีปัญหา คือต้องเซ็นต์กันทั้งสองคน ดิฉันควรทำยังไงคะ....

และถ้าต้องฟ้องกันจริงๆ ถ้าเค้าไม่ยอมไปศาลนี่จะมีผลให้การฟ้องยืดยื้อมั้ยคะ และกรุณาแนะนำทนายความ ที่จะช่วยทำเรื่องให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากคะ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำเป็นอย่างสูงคะ

จากคุณ : littel princess - [ 5 มิ.ย. 52 10:04:56 A:58.9.114.80 X: ]
งนี้คะ


โดย: littel princess IP: 58.9.110.66 วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:15:45:05 น.  

 
เข้ามาหาความรู้เรื่องกฏหมายค่ะ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:20:54:45 น.  

 
ผมอาจจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นๆ
แต่ผมไม่สบายใจที่ต้องทนอยู่กับเขา
เครียดทุกวัน
ไม่เป็นตัวของตัวเอง หรืออาจเป็นผมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่า
ผมอยู่กับภรรยามาน่าจะ 12 ปี มีลูก 2 คน 6 ขวบ กับ 2 ขวบ
ตอนนี้ผมมาทำงานต่างจังหวัดไม่ค่อยกลับบ้าน 2-3 เดือนครั้ง
กลับไปก็ไม่มีความสัมพันธ์กับภรรยา เธอก็ด่า
ตอนนี้ผมพบรักใหม่แล้ว
แต่ผมต้องจักการเรื่องที่ค้างให้เสร็จก่อน
ผมขอหย่ากับภรรยาแต่เขาไม่ยอม
ขู่ฆ่าตัวเองและลูกบ้าง ผมบ้าง หรือจะทำให้ผมไม่มีงานทำ(รังควาน) จะลาออกจากงาน ไม่ทำงาน รอดูลูกไม่ได้เรียนหนังสือ ทำให้ผมรู้สึกแย่
ผมรู้ที่เธอทำต้องการให้ผมกลับไป แต่ยิ่งเธอทำเท่าไร
ผมก็เกลียดเธอมากขึ้นเท่านั้น
ผมจะหย่าขาดกับภรรยาได้ด้วยวิธีไหน
ถามผู้รู้คับ


โดย: Geo-A IP: 158.108.44.101 วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:15:54:33 น.  

 
ขอปรึกษาด้วยคน คือสามีติดคุกอยู่คะในคดีขมขืนกะทำชำเรา คะ คดีเกิดก่อนที่มาได้กันคะ เรามีลูกด้วยกัน1คนคะ แล้ว บีก้อมีลูกจากแฟนเก่า2คน ระหว่าที่เขาติดคุก บีอายชาวบ้านมากเลย บีได้มีครอบครัวใหม่แล้ว ต้อนนี้อยากจะฟ้องหย่าให้มันจบๆไป เพราะไม่อยากให้เขามาวุ่นวายกับชีวิตอีกคะ จะต้องทำยังไงคะ แล้วถ้าฟ้องหย่า ลูกจาได้อยู่กับบีไหมคะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหรใช้เวลานานไหมเรื่องถึงจะจบพร้อมทะเบียนหย่าเพราะเขาใกล้ออกแล้วคะ กลัวเขามาเอาลูกไป คะ ยังไงช่วยเข้ามาตอบด้วยนะคะ ที่ email boot2325@gmail.com


โดย: B IP: 210.1.15.113 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:19:08:33 น.  

 
ขอปรึกษาด้วยอีกคน สามีของดิฉันติดการพนันต้องไปเล่นทุกคืน จนทำให้ดิฉันต้องดูแลบุตรเพียงลำพังและยังได้รับคำดูถูกจากเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน เงินเดือนก็ไม่ได้รับ ได้เคยขอร้องหย่าหลายครั้งแต่ไม่ยอม จนบางครั้งมีปากเสียงกัน จนกระทั่งถูกขู่ฆ่า เลยต้องหนีออกมาอยู่ต่างจังหวัด และกลับโดนสามีมาแย่งลูกกลับไป และยังได้รับความอับอายกล่าวหาว่าสาเหตุที่หนีไปคือมีชู้ซึ่งทำให้ไม่สามารถกลับบ้านได้ ตอนนี้อยากจบปัญหาอยากหย่าและอยากได้ลูฏคืนมาต้องทำอย่างไรบ้าง


โดย: kj IP: 110.49.234.168 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:12:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Natelo
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทดสอบทำBlog ของตัวเองครับ จะเน้นเรื่องภาพยนต์และ Serie USA เป็นหลัก เพราะชอบดูหนัง

Blog ที่จะนำมาเสริมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ ปัญหาที่เจอบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ ผู้เขียนทำงานด้านการร่างสัญญาอยู่หากใครต้องการให้ช่วยก็แจ้งความจำนงไว้ได้นะครับ

Update
เพิ่มเติมหัวข้อ การเมืองเรื่องใกล้ตัว อีก 1 Blog ครับหลังจากทนไม่ไหวกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
Friends' blogs
[Add Natelo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.