Group Blog
 
All Blogs
 
ลูกจ้างพึงระวัง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ได้ทันทีเมื่อ...............

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดเรื่องการที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 119 ซึ่งบทบัญญตินี้เป็นข้อยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นบทบัญญัติที่สำคัญมากที่นายจ้างจะนำมาอ้างในการใช้สิทธิต่อสู้ในศาลแรงงาน ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้นายจ้างต้องระบุเหตุผลของการเลิกจ้างให้ชัดเจนในหนังสือเลิกจ้างหากไม่ระบุไว้หรือระบุคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง นายจ้างก็จะยกเอาเหตุดังกล่าวมาอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างสืบทราบว่าลูกจ้างยักยอกเงินบริษัท แต่สามารถตกลงกับลูกจ้างได้โดยให้ลูกจ้างนำเงินมาคืน หลังจากลูกจ้างคืนเงินทั้งหมดแล้วนายจ้างออกหนังสือเลิกจ้างโดยอ้างเหตุว่า “ลูกจ้างบกพร่องต่อหน้าที่” โดยไม่ระบุถึงเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่หรือ การจงใจกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง เช่นนี้แล้วลูกจ้างก็ฟ้องเรียกค่าชดเชยได้ ดังนั้นเราก็ควรจะมาศึกษาก่อนเลยครับว่าข้อยกเว้นนั้นมีกำหนดไว้อย่างไรบ้าง


กฎหมายพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 119 “นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้”
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


มาตรา 119 (1) การกระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง


                การกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยโอกาสที่ได้จากการปฏิบัตงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินหรือนายจ้างได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำเพื่อตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น Smiley 


เช่น Smileyเบิกเบี้ยเลี้ยงทั้งที่ไม่ได้ไปทำงาน ตจว. จริง Smiley ,  Smileyเรียกรับเงินจากผู้สมัครงานเพื่อคัดลือกให้เข้ามาทำงานที่บริษัทSmiley, เอาทรัพยากรของนายจ้างไปใช้เพื่อการส่วนตัว


               กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หมายถึง ลูกจ้างได้กระทำความผิดตามที่ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาโดยเจตนากระทำต่อนายจ้าง หรือต่อกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะทำด้วยตนเอง หรือ ใช้ให้ผู้อื่นกระทำ หรือ แม้แต่จะสนับสนุนการกระทำความผิดนั้นก็ตามSmileySmileySmiley


เช่น Smileyลาป่วยแล้วทำใบรับรองแพทย์ปลอมมาให้นายจ้างSmiley, ลักทรัพย์หรือจงใจทำลายทรัพย์สินของนายจ้างนายจ้างSmiley, ดูหมิ่นหรือทำร้ายร่างกายนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างSmiley , ยักยอกเงินบริษัท


มาตรา 119 (2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย               หมายถึงการกระทำใด ๆ ที่ลูกจ้างประสงค์จะให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างโดยตรงไม่ว่าจะเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของนายจ้าง ซึ่งการกระทำโดยจงใจให้นายจ้างได้รับเสียหายนั้นมักจะเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดทางอาญาตามข้อ (1) ด้วย แม้ว่าบางครั้งลูกจ้างเองอาจไม่ทันคิดว่าการกระทำของตนเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแต่ก็มีหลายกรณีที่ศาลตัดสินให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชยเพราะเหตุที่ลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างเสียหายเช่น สั่งให้ลูกน้องตัวเองละทิ้งงานหรือชะลองาน , ให้ลูกน้องตัวเองขายแอมเวย์ ขายประกัน ขายเครื่องสำอางค์ให้เพื่อการส่วนตัว, ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทำลายข้อมูลเอกสารของบริษัทโดยไม่มีอำนาจ, ทำลายชื่อเสียงของบริษัท


การกระทำพวกนี้ถือเป็นความผิดตาม ม.119 ซึ่งนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  


 


 


Free TextEditor


Create Date : 01 มิถุนายน 2552
Last Update : 1 มิถุนายน 2552 10:58:57 น. 4 comments
Counter : 5568 Pageviews.

 
ใ้ห้ความรู้ดีมากครับ


โดย: ทนายความวิรัช (WWLF ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:38:13 น.  

 
ถูกเลิกจ้างเพราะทำยอดไม่ได้ตามเป้า เป็น Sale ทำยอดไม่ได้ตามเป้า 25 ล้านบาทครับ ทำได้แค่ 2 ล้านกว่า ๆ แต่ยอดทั้งบริษัท ที่ผ่านมาไม่เคยถึง 5 ล้านเลย ถือว่ามีเหตุผล ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ ทำงานมา 1 ปี 6 เดือนโดย: เจษฎา IP: 116.58.231.242 วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:11:20:54 น.  

 
อยากทราบเรื่องการโอนย้ายพนง.จากตจว. ไป กทม. เราสามารถที่จะไม่ไปได้มั้ย เพราะดูๆ แล้วเป็นการบีบให้ออก
จะเริ่มคุยยังไงถึงจะลงเอยที่การเลิกจ้าง แล้วจ่ายเงินชดเชย


โดย: lala_cmi@hotmail.com IP: 115.67.54.13 วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:16:04:20 น.  

 
สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลานายจ้างเลิกจ้างต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ทราบก่อนถึงจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญาจ้างถึงกำหนดค่าจ้างคราวถัดไป(ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน3เดือน)หรือนายจ้างจะจ่ายทีเดียวและให้ลูกจ้างออกงานทันทีได้คือเดือนที่ทำงานอยู่และเดือนถัดไปลูกจ้างจะได้เงินเดือน2เดือนแทนการบอกกล่าวแต่การเลิกจ้างนี้(ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541)ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างในกรณีลูกจ้างกระทำความผิดและลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดนายจ้างต้องจ่ายค่ชดเชยตามนี้ (1) ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วัน=1เดือน (ย่อ)2. ทำงาน1ปี=3เดือน (3) 3ปี=6เดือน (4) 6ปี=8เดือน (5) 10ปี=10เดือน (เศษเกินไม่นับรวม)ตัวอย่างค่าชดเชย(เงินเดือนx3เดือน)สิทธิค่าชดเชยไม่เกี่ยวเงินสะสมหรือเงินสมทบและบำเหน็จถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แนะนำให้ไปที่ศาลแรงงานติดต่อที่นิติกรศาลผู้พิพากษาจะไตร่สวนโดยไม่มีทนายยื่นฟ้องเพราะศาลแรงงานเป็นระบบไตร่สวนจึงไม่มีทนาย


โดย: สง IP: 1.46.224.166 วันที่: 20 ตุลาคม 2558 เวลา:22:53:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Natelo
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทดสอบทำBlog ของตัวเองครับ จะเน้นเรื่องภาพยนต์และ Serie USA เป็นหลัก เพราะชอบดูหนัง

Blog ที่จะนำมาเสริมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ ปัญหาที่เจอบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ ผู้เขียนทำงานด้านการร่างสัญญาอยู่หากใครต้องการให้ช่วยก็แจ้งความจำนงไว้ได้นะครับ

Update
เพิ่มเติมหัวข้อ การเมืองเรื่องใกล้ตัว อีก 1 Blog ครับหลังจากทนไม่ไหวกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
Friends' blogs
[Add Natelo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.