สอบเข้าคณะนิติศาสตร์ คลิ๊ก ... http://tutorlawgroup.blogspot.com/
Group Blog
 
All blogs
 

คำพิพากษาฎีกา : คดีอุลตร้าแมน

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าไปฟังคำพิพากษาฎีกาคดีที่เป็นที่สนใจของคนที่ชื่นชอบอุลตร้าแมน

คดีนี้เป็นการพิพาทระหว่าง
โจทก์คือ ฝ่ายญี่ปุ่น
จำเลยคือ ฝ่ายไทย

ประเด็นข้อพิพาทคือ ลิขสิทธิ์ในอุลตร้าแมนเป็นของใคร และโจทก์ได้อนุญาตให้จำเลยใช้ลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนหรือไม่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๓ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์โจทก์และจำเลยที่ ๑- ๔ ได้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

แสดงว่าโจทก์แพ้คดีในศาลชั้นต้น(ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ)

ต่อมาโจทก์และจำเลยที่ ๑- ๔ ได้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา(แม้ว่าจำเลยชนะคดีแต่จำเลยยังไพอใจในผลคำพิพากษา จำเลยจึงอุทธรณ์ด้วย)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ศาลฎีกามีคำพิพากษาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ดังนี้

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วได้ความว่า

โจทก์ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ (๒๕๐๙) งานอันมีลิขสิทธิ์โจทก์จึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งบังคับตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ ๒๔๗๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่สร้างสรรค์งานนั้นเมื่อโจทก์เป็นบุคคลที่มีสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาคีในอนุสัญญาที่ทำขึ้นร่วมกันโจทก์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยด้วยกรณีพิพาทเกิดขึ้นในขณะที่ยังอยู่ภายใต้อายุการบังคับในลิขสิทธิ์ของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นปัญหาที่ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมกับโจทก์หรือไม่นั้น

ศาลฎีกาวิเคราะห์จากทางนำสืบและจำเลยประกอบกันแล้วเห็นว่าโจทก์ได้สร้างสรรค์งานขึ้นโดยมีทีมงานแยกออกเป็นหลายหน่วยงานซึ่งจำเลยที่ ๒ ยอมรับว่ามีทีมงานดังกล่าวจริงโดยการสร้างสรรค์ผลงานย่อมต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากแต่ไม่ปรากฎในทางนำสืบเลยว่ามีการตกลงร่วมกันทำมีข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติว่าจำเลยที่ ๒ ได้เข้าไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ไปฝึกงานที่โตโฮ จำกัด รวมถึงได้รู้จักกับนายเอยิ ส่วนโจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ได้สร้างสรรค์งานอุลตร้าแมนขึ้น โดยออกแบบจากพระพุทธรูปที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นชื่อวัด..... จำเลยที่ ๒ เพียงแต่เสนอแนวความคิดให้กับนายเอยิในการสร้างสรรค์อุลตร้าแมนขึ้น (ช่วยปรับปรุงโดยเสนอให้อุลตร้าแมนมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย)

ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยที่ ๒ ได้เสนอแนวคิดบางส่วนให้กับโจทก์นั้นเป็นเพียงแค่ความคิดซึ่งยังไม่มีการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea) ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นไม่คุ้มครองถึงความคิดแต่มุ่งคุ้มครองเฉพาะการแสดงออกซึ่งความคิดเท่านั้น ข้อเท็จจริงก็ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ได้ร่วมลงทุนลงแรงอันก่อให้เกิดผลงานอุลตร้าแมนขึ้นจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ และ ๒ เป็นผู้สร้างสรรค์งานร่วมกับโจทก์ อุทธรณ์ของจำเลยที่๑ และ ๒ ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไม่
โจทก์ได้อุทธรณ์ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ศาลฎีกาได้เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต้องนำประเพณีการทำการค้าและธุรกิจมาพิจารณา ศาลฎีกาได้พิจารณาข้อพิรุธตามสัญญาดังกล่าวดังนี้ (สัญญาทำขึ้นระหว่างโจทก์กับนายโนบุรุฯ)

ภายหลังที่นายโนโบรุตายเพียงไม่กี่วันจำเลยที่ ๒ ได้แสดงสิทธิ์ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อโจทก์ ซึ่งมีข้อพิรุธว่าภายหลังที่ทำสัญญานี้แล้วไม่ปรากฎว่าจำเลยที่ ๒ ได้ใช้สิทธิ์และก่อนที่โจทก์ฟ้องร้องจำเลยไม่เคยยื่นขอจดแจ้งใด ๆ เลย กรณีเป็นที่ผิดปกติวิสัยว่าผู้ลงทุนต้องการค้าหากำไรหาผลประโยชน์ตอบแทนแต่จำเลยที่ ๒ กลับไม่เคยใช้สิทธิ์ใด ๆ เลย

หากนายโนโบรุ ได้ทำสัญญาดังกล่าวขึ้นจริงนายโนโบรุคงไม่กล้าไปทำสัญญาให้สิทธิ์แก่บริษัทอื่น ๆ อีก

ข้ออ้างของจำเลยที่ ๑ และ ๒ ที่กล่าวอ้างนายโนโบรุมีสถานะการเงินไม่ดี ซึ่งจำเลยที่ ๒ ได้กล่าวอ้างว่าได้ช่วยเหลือโดยการชักชวนนายชูชีพเข้ามาซื้อภาพยนตร์ของนายโนโบรุ เป็นข้ออ้างที่ปราศจากหลักฐานสนับสนุน

จำเลยได้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วแต่กลับไปยื่นจดแจ้งภายหลังที่นายโนโบรุตายเพียงไม่กี่วันทั้ง ๆ ที่ได้สิทธิ์มานานแล้ว อีกทั้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามหนังสือดังกล่าวครอบคลุมถึงภาพยนตร์ทั้ง ๘ เรื่อง แต่นายโนโบรุได้ยื่นจดแจ้งเพียงเรื่อง อุลตร้าแมนพบเจ็ดยอดมนุษย์ แต่เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตอีก ๗ เรื่องกลับไม่ได้ขอจดแจ้งไว้ จากผลการตรวจพิสูจน์ลายมือของผู้เชี่ยวชาญทั้งประเทศญี่ปุ่นและไทยมีข้อยุติตรงกันว่าลายมือชื่อของนายโนโบรุเป็นลายมือชื่อปลอม ซึ่งศาลฎีกาเห็นพ้องตรงกับผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากมีการตวัดของตัวอักษรที่แตกต่างกันชัดเจน พยานของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

ข้อพิรุธจากชื่อสัญญา ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ ๒ ได้ชื่อสัญญาที่แตกต่างกัน สัญญาได้กระทำลงในชื่อภาษาอังกฤษ แต่จำเลยที่ ๒ กลับใช้คำแปลจากชื่อสัญญานั้นที่แตกต่างกัน เป็นต้นว่า “อนุญาตให้ใช้สิทธิ์” บ้างก็ว่า “เป็นการมอบสิทธิ์”

เนื่องจากธุรกิจหลักของโจทก์คือการผลิตอุลตร้าแมน การให้ใช้คาแรกเตอร์รวมถึงการตกลงที่จะมอบงานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้ด้วย เป็นกรณีผิดปกติวิสัยที่โจทก์ ซึ่งเป็นผู้ลงมือลงแรงแต่กลับไม่ได้คิดที่จะให้จำเลยที่ ๒ ตอบแทนแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอ

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นกรณีที่น่าสงสัยว่ามีการทำสัญญาขึ้นเพียงแผ่นเดียว ไม่มีการระบุเรื่องการส่งมอบฟิล์ม กรณีนี้เป็นการผิดปกติวิสัยในสัญญาเรื่องเวลาและค่าตอบแทน

นายโนโบรุได้ถือหุ้นในบริษัทเพียง ๑๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นกรณีผิดปกติที่นายโนโบรุจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่จำเลย ไม่มีหลักฐานรายงานการประชุม ไม่มีพยานรู้เห็นลงลายมือชื่อ

ปกติการทำสัญญาทางการค้าจะไม่ใช้ชื่อบริษัทเป็นชื่อย่อ อีกทั้งสัญญายังมีการใช้ชื่อบริษัทที่ไม่ตรงกัน

ข้อพิรุธที่ปรากฎจากพยานแวดล้อมต่าง ๆ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น


ค่าเสียหาย

ในส่วนของจำเลยที่ ๒ ได้ว่าจ้างให้ จำเลยที่ ๔ จัดพิมพ์งานอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่น่าจะมีมูลค่าเสียหายตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ควรกำหนดเป็นเงินที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์เป็นเงิน ๕ แสนบาท

ในส่วนค่าเสียหายที่โจทก์ต้องใช้ในการชี้แจงต่อผู้ที่โจทก์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าให้จำเลยที่ ๒ ชดใช้แก่โจทก์ทั้งสิ้น ๒ แสนบาท

โจทก์ได้เรียกค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๒ ได้อนุญาตให้ซีพี อีเลเว่น ได้นำงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ไปส่งเสริมการขาย รวมทั้งให้บริษัทไทก้า ทีไอจีอี รวมทั้งบ.ไรท์ อินเตอร์ผลิตวีดิโอเทป อันมีลักษณะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ศาลจึงกำหนดให้จำเลยที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวน ๑๐ ล้านบาท


สรุป ศาลฎีกามีความเห็นว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์เป็นจำนวน ๑๐ ล้าน ๗ แสนบาท และดอกเบี้ย ๗.๕ เปอร์เซ็นต์ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ ๒ จะชำระเสร็จสิ้นให้จำเลยที่ ๒ ชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความโจทก์เป็นจำนวน ๘ แสนบาท
 

Create Date : 08 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2551 10:13:32 น.
Counter : 1082 Pageviews.  


Valentine's Month


 
hanayo_boyz
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
NEWS UPDATED!! ** hanayolaw@gmail.com **

อ่านความรู้เกี่ยวกับสอบเข้าคณะนิติศาสตร์

คลิ๊ก .. http://tutorlawgroup.blogspot.com ครับ

ขอบคุณสำหรับ
การติดตามและกำลังใจมากมายของทุกๆท่านครับ


หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากฎหมาย

** อีเมลติดต่อผมได้โดยตรงครับ **

** hanayolaw@gmail.com **
หรือ
** hanayo_dona@hotmail.com **** อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็เมลมาถามได้นะครับ

** ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับ...
Friends' blogs
[Add hanayo_boyz's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.