คิดถึงแม่บ้าง
คิดถึงแม่บ้าง

เก็บมาฝากโดย กลุ่มงานธรรมศึกษา
วัดหลวงปรีชากูล (กุฏิพระมหาสุเทพ)
จ.ปราจีนบุรี โทร.๐๓๗-๒๑๑๔๗๖คนเรา มิได้เลวเพราะชาติกำเนิด
คนเรา มิได้ดีเพราะชาติกำเนิด
คนเรา จะเลวก็เพราะการกระทำ
คนเรา จะดีก็เพราะการกระทำ.


ไม่โลภ ไม่โง่ ไม่หลง ไม่ถูกหลอก
ไม่เสียใจ ไม่เสียหาย ไม่เสียอีกมากมาย.


คำนำ วันแม่
วันแม่ คือ วันของลูกที่จะต้องรักแม่ให้มากที่สุด
คิดถึงแม่ให้มากที่สุด ทำตัวเป็นคนดีที่สุด
ให้สมกับเป็นลูกแม่

วันแม่ ควรมีทุก ๆ วัน สำหรับคนที่มี แม่
อยากให้ลูก ๆ ทุกคนรักแม่ให้มากที่สุดเหมือนรักคนอื่น
ถนอมร่างกายและจิตใจของแม่ให้มากที่สุด
เหมือนทนุถนอมร่างกายและจิตใจคนอื่น
เสียสละให้แม่ให้มากที่สุดเหมือนกับสละให้คนอื่น
แคร์แม่ให้่มากที่สุด เหมือนแคร์ผู้อื่น
รับใช้แม่ให้มากที่สุด เหมือนรับใช้ผู้อื่น
"ชีวิตจะได้เป็นมงคล"

แม่ทุกคนมีลูก ลูกทุกคนมีแม่
ไม่มีใครบังคับขู่เข็ญ ให้ทุกคนต้องกตัญญูรู้คุณท่าน
ไม่มีใครเช่นกันที่บังคับขู่เข็ญ ให้ทุกคนต้องเนรคุณ

ความกตัญญู และเนรคุณ
เกิดจากใจและสติปัญญาของทุกคน เท่านั้น.

Create Date : 19 มกราคม 2555
Last Update : 12 สิงหาคม 2556 20:53:52 น.
Counter : 927 Pageviews.

0 comment
คติธรรมเตือนใจวัยรุ่น
คติ ธรรม เตือน ใจ วัย รุ่น

ผู้ประพฤติสุจริตธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

(เก็บมาฝาก...กลุ่มงานธรรมศึกษา)
จากหนังสือ พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
ตอน ว่าด้วยพระสูตรโอวาทของพระพุทธเจ้าโดยย่อ ๓ คือ
การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑
การทำกุศลให้ถึงพร้อม ๑
การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ ๑
ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

บุตร...
บุตรคือใคร? ตอบว่าบุตร คือ ผู้ยกพ่อแม่ออกจากขุมนรกชื่อ “ปุตตะ” นรก คือความร้อนใจที่ไม่มีลูก
- สืบทอดสายโลหิตจากพ่อแม่
- ผู้รับมรดกจากพ่อแม่
- ผู้ปิดตาให้พ่อแม่
- ผู้ที่เป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่
- ผู้เป็นลูกหนี้ของพ่อแม่ที่ต้องใช้หนี้
- ผู้นำพ่อแม่ให้ถึงนิพพาน
บุตรที่ดี คือ ผู้ที่สามารถทำให้พ่อแม่ได้รับความอิ่มใจ ชื่นใจ สบายใจตลอดกาล
บุตร จะใช้สำหรับ มนุษย์ เท่านั้น
ลูก ส่วนมากจะใช้กับลูกคน, ลูกสัตว์เดรัจฉาน, ลูกผลไม้ เป็นต้น.

ลูกมีผู้แยกประเภทไว้ ๕ จำพวก คือ
๑. ลูกลาก คือ ลูกที่ไม่ดี มักจะทำความเดือดร้อนให้พ่อแม่ ตนเองติดคุกติดตะราง พลอยลากท่านไปติดคุกติดตะรางทางใจด้วย
๒. ลูกแลก คือ ลูกที่บังคับพ่อแม่ ขายสิ่งของเพื่อสนองความอยากของลูก
๓. ลูกลอก คือ ลูกที่ปอกลอก ขโมยทรัพย์สินของพ่อแม่ไปเล่นการพนัน เป็นต้น.
๔. ลูกเลิก คือ การเพิกถอนไม่เอาธุระ ประกาศตัดความเป็นพ่อแม่ลูก
๕. ลูกลูก คือ ลูกที่ดี ทำตัวเหมาะสม เชื่อฟังว่านอนสอนง่าย เรียกว่า บุตรที่ประเสริฐ

บุตร มี ๓ ประเภท คือ
๑. อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่
๒. อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอพ่อแม่
๓. อภิชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่

“ โย จ ปุตฺตานมสฺสโว
ในบรรดาบุตรทั้งหลาย
บุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐสุด”

ขอโทษท่านในวันนี้ ดีกว่า ขอโทษท่านในวันนั้น…
ให้อาหารท่านในวันนี้ ดีกว่า ให้ท่านในวันนั้น...
กราบท่านในวันนี้ ดีกว่า กราบท่านในวันนั้น...
ให้พวงมะลิท่านในวันนี้ ดีกว่าให้พวงหรีด...วัน...

บุตรเกิดจากอะไร
- ทางร่างกาย เกิดจากความรักของพ่อแม่
- ทางจิตใจ เกิดจากความสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อตน แล้วกระทำต่อท่านให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจ

เป็นบุตรเพื่ออะไร ?
เพื่อ เดินทางไปสู่นิพพาน หรือเข้าถึงพระเจ้าอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาที่ตนนับถือ.

จะเป็นบุตรได้อย่างไร ? ตอบโดยการทำหน้าที่.
๑. เลี้ยงพ่อแม่ตอบแทน
๒. ช่วยทำกิจการงานของพ่อแม่
๓. ดำรงวงศ์ตระกูลของพ่อแม่
๔. เป็นคนดีที่สมควรรับมรดกพ่อแม่
๕. เชื่อฟังพ่อแม่ ว่านอนสอนง่าย
๖. ยกย่องสรรเสริญความดีของท่าน
๗. ส่งเสริมให้พ่อแม่มีคุณธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น
๗.๑ เมื่อท่านไม่มีศรัทธา ชักนำให้มีศรัทธา
๗.๒ เมื่อท่านไม่ให้ทาน ชักนำให้ทาน
๗.๓ เมื่อท่านไม่มีศีล ชักนำท่านให้รักษาศีล
๗.๔ เมื่อท่านไม่มีปัญญา ชักนำให้เจริญภาวนา
๘. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว หมั่นทำบุญอุทิศให้

สรุปหน้าที่ของบุตรที่ดี ที่จะต้องตอบแทนคุณพ่อแม่โดยย่อ ๔ ประการ คือ
๑. เลี้ยงดูทางกาย
๒. เลี้ยงดูทางใจ
๓. ทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะ
๔. ทำหน้าที่ของความเป็นบุตรที่ดีที่สุด

บุญคุณของพ่อแม่ยากแก่จะทดแทน
บุคคลใดให้มารดาบิดานั่งบนบ่าทั้งสองข้าง ขัดสี อาบน้ำให้ เช็ดอุจจาระปัสสาวะ
ให้เป็นใหญ่ในแคว้น ให้แก้วแหวนเงินทอง เป็นต้น
ถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ยังไม่ชื่อว่า ได้ตอบแทนคุณมารดาบิดาได้หมดสิ้น...

ข้อนี้เพราะเหตุใด... เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมาก...

ส่วนผู้ใดได้ทำมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธา ทำมารดาบิดา ผู้ไม่มีศีล ให้เป็นผู้มีศีล
ทำมารดาบิดา ผู้มีความตระหนี่ ให้เต็มไปด้วยการสละแบ่งปัน
ผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาทำให้แก่ตน.

แม่คือองครักษ์ของลูก
เมื่อล้มกลิ้ง ใครหนอวิ่ง เข้ามาช่วย
แล้วปลอบด้วย นิทาน กล่อมขวัญให้
ทั้งจูบที่ เจ็บชะมัด ปัดเป่าไป
ผู้นั้นไซร้ ที่แท้ แม่ฉันเอง ฯ

แม่คือนางพยาบาล
ลูกปวดหัว ตัวร้อน นอนสะอื้น
แม่ก็ตื่น ขึ้นมา รักษาให้
ปรนนิบัติ พัดพา มากกว่าใคร
ดังน้ำใส ไหลรื่น ชื่นชีวา ฯ

ความรักแท้
รักของใคร หรือจะแท้ เท่าแม่รัก
ผูกสมัคร สายเลือด ไม่เหือดหาย
คนอื่นรัก ยังประจักษ์ ว่ารักคลาย
จืดจางง่าย ไม่จีรัง ดังมารดา ฯCreate Date : 23 กรกฎาคม 2552
Last Update : 11 มกราคม 2555 16:43:47 น.
Counter : 1332 Pageviews.

5 comment
ผู้ประพฤติสุจริตธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
คติ ธรรม คำสอน

ผู้ประพฤติสุจริตธรรม
ย่อมอยู่เป็นสุข

(เก็บมาฝาก...)

จากหนังสือ พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
ตอน ว่าด้วยพระสูตร

ธรรมะบรรณาการ
กลุ่มงานธรรมศึกษา วัดหลวงปรีชากูล (กุฏิพระมหาสุเทพ)
โทร.๐๓๗-๒๑๑๔๗๖ข้อคิด

ก่อน...ทุกครั้ง ให้ถามตนเองว่า
“จำเป็นไหม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ”

กินเกินฐานะ ชีวิตจะขรุขระ
เดือดร้อน.

จงกิน จงบริโภค แต่พอดี
ชีวิตจะไม่เดือดร้อน.

ยังไม่จน อยู่อย่างคนจน
จะไม่มีวันจน.

ยังไม่รวย อยู่อย่างคนรวย
จะไม่มีวันรวย.

อดทน ชนะ อดอยาก.

ปฏิวัติดัดนิสัย
คือการแก้ไขอย่างถูกต้อง.

จงพอใจในสิ่งที่ตนมี
จงยินดีในสิ่งที่ตนได้.

สมองยิ่งใช้ยิ่งดี เงินยิ่งใช้ยิ่งหมด.

ท้อไปใย...ถ้าใจยังเต้น.

ทางสู่ความสำเร็จ

เสาะหา ไม่ใช่ เกิดมาเป็น
ฟันฝ่า ไม่ใช่ ฟลุ๊ก ๆ
ต่อสู้ ไม่ใช่ ดูดวง
เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ โชคช่วย
ฝึกฝน ไม่ใช่ บุญหล่นทับ
สามารถ ไม่ใช่ วาสนา
พรแสวง ไม่ใช่ พรสวรรค์.

มองแต่แง่ดี

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย
จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย
ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง.

คนดี ชอบแก้ไข
คนจัญไร ชอบแก้ตัว
คนชั่ว ชอบทำลาย
คนมักง่าย ชอบทิ้ง
คนจริง ชอบทำ
คนระยำ ชอบ ติ
คนดำริ ชอบเสนอ
คนป้ำ ๆ เป๋อ ๆ ชอบลืม.

อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย
ชีวิตน้อย ๆ ยังมีหวัง.

ชีวิต เหมือนสายหมอก
มีเศร้าหมองและผ่องใส.

ศัตรู ที่ต้องทำลายที่สุด
คือ ความเขลา “เท่าเดิม”.
ถ้าไม่มีการดิ้นรน จะไม่มีการก้าวหน้า.

ขอให้คิดการแก้ไข
ดีกว่าคิดว่า “ใครผิด ใครถูก”.

ความสุขของเรา
ต้องขึ้นอยู่กับความสุขของทุกคน.

ความรักกันฉันพี่น้องเท่านั้น
ที่จะนำมาซึ่ง “เสรีภาพ” ที่แท้จริง.

มุ่งแต่ “กิน กาม เกียรติ”
ก็ต้องเบียดเบียนกันต่อไป.

การรักเสรีภาพ คือ การรักผู้อื่น
แต่การรักอำนาจ คือ การรักตัวเอง.

ทำดี เดี๋ยวนี้ จะพบดี ทันที
ทำชั่ว เดี๋ยวนี้ จะพบชั่ว ทันที.

อากาศร้อน อย่าไปมัวแก้ไขอากาศ
แต่จงรีบแก้ไขจิตใจของตนเองก่อน.

อย่าทำชั่ว จะเป็นลางกาย
อย่าพูดชั่ว จะเป็นลางปาก
อย่าคิดชั่ว จะเป็นลางใจ.

เฝ้าสังเกต “จิต” วันละนิด
เหมือนเพิ่ม “ฤทธิ์” ให้ตนเอง.

ความหวัง ความผิดหวัง ความสมหวัง
คือ สิ่งเดียวกัน.

“โลก” นี้มีได้เพราะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
เมื่อหมดสิ่งเหล่านี้ โลกนี้ก็ไม่มีความหมาย.Create Date : 20 กรกฎาคม 2552
Last Update : 11 มกราคม 2555 16:42:36 น.
Counter : 584 Pageviews.

0 comment
ที่มาที่ไป
ปกติแล้วข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างห่างไกลวัดเป็นอย่างมาก

หากแต่คุณแม่กลับเป็นนักปฏิบัติธรรม เข้าวัดแทบทุกวัน ( ไปนั่งวิปัสสนาทุกเย็น )

วันพระก็ถือศีล ๘ และบวชชีพราหมณ์อยู่เนือง ๆ

วันหนึ่งกลับบ้านไป แม่ก็ยื่นแผ่นพับมาให้ดูด้วยความภูมิใจ

บอกว่าพระอาจารย์ให้การบ้านมา คือ ให้แม่คัดบทธรรมมะส่งพระอาจารย์ทุกวัน ๆ ละบท

แล้วพระอาจารย์ก็รวบรวมให้เณรพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นพับสำหรับแจกคนที่ไปทำบุญ

ข้าพเจ้าจึงรับมาแล้วบอกว่าจะเอาไปแจกจ่ายต่อให้ ( เอาใจแม่หน่อย )

จึงเป็นที่มาของ blog นี้ ( แม่จะได้มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นเนตของข้าพเจ้า )

อุบายอันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าต้องนั่งพิมพ์บทธรรมะ วันละนิดวันละหน่อย

จากที่ไม่เคยสนใจอ่าน ก็กลายเป็นว่าต้องอ่านทวนซ้ำไปซ้ำมาเพื่อเช็คคำ

แล้วก็คิดว่า เอ๊ะ! แบบนี้มันเข้าทางคุณแม่ที่เคารพเลยนี่หว่า ( รึยังไง ? )

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะด้วยกุศโลบายของใคร (ฮา ๆ)

หากบทความและข้อธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี้

เป็นประโยชน์แก่ท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน ก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะ*เพิ่มเติมแหล่งอ้างอิงนะคะ

ข้อธรรมะทั้งหลายเหล่านี้คัดมาจาก
หนังสือ พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
ตอน ว่าด้วยพระสูตร

โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๘
(ห้ามจำหน่าย)Create Date : 20 กรกฎาคม 2552
Last Update : 11 มกราคม 2555 16:40:58 น.
Counter : 626 Pageviews.

2 comment

calamine
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]MY VIP Friend