Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
23 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 

เฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย ที่จะเป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และจะมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา กระผมจึงได้นำพระราชประวัติที่มีการเผยแพร่โดย ดร.ชัชพล ไชยพรมาเล่าขานสู่ทุกท่านกันครับ ขอพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช และองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ทรงช่วยอภิบาลบันดาลให้สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรไทยตราบจิรัฏฐิติกาล เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
พระประสูติกาลครั้นเวลา ๑๒.๕๒ น. ของวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ พระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี
มีพระประสูติการ “พระราชธิดา” ขณะนั้น ชาวประโคม ประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์ ตามราชประเพณี

ต่อมา ในเวลาบ่าย เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ได้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า

พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ประสูติ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ” เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

มีพระราชดำรัสว่า “ก็ดีเหมือนกัน”
รุ่งขึ้นวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน เวลากลางวัน เจ้าพระยารามราฆพ เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
พระองค์น้อยไปเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมชนกนาถผู้ทรงพระประชวรหนักบนพระแท่น เมื่อทอดพระเนตรแล้ว
ทรงพยายามยกพระหัตถ์ขึ้นสัมผัสพระราชธิดา แต่ก็ทรงอ่อนพระกำลังมากจนไม่สามารถจะทรงยกพระ
หัตถ์ได้ เจ้าพระยารามราฆพจึงเชิญพระหัตถ์ขึ้นสัมผัสพระราชธิดา เมื่อจะเชิญเสด็จพระราชกุมารีกลับก็
ทรงโบกพระหัตถ์แสดงพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรพระราชธิดาอีกครั้ง จึงเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอมาเฝ้าฯ เป็นคำรบที่สอง และเป็นคำรบสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ
ณ คืนนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวังพระราชพิธี สมโภชพระนามงานสมโภชเดือนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงซึ่งได้เตรียมไว้เป็นงานใหญ่สมกับความชื่นชมยินดีก็ต้องย่อลง
ด้วยเป็นระยะแห่งงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การพระราชทานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๖ นั้นได้มีการคิดพระเพื่อประกอบ
พระราชดำริไว้ ๓ พระนาม ดังนี้


สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชอรสา สิริโสภาพัณณวดี,

สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนจุฬิน สิริโสภิณพัณณวดี

และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกพระนามสุดท้ายพระราชทาน

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกคำนำพระนามว่า

“สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ” ซึ่งแปลว่าหญิงที่สืบเนื่องมาจากพี่ชายตามพระฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมวงศ์
เมื่อทรงพระเยาว์


หลังจากประสูติแล้วไม่นาน สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ได้ทรงย้ายไป
ประทับ ณ ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อทรงเจริญพระ
วัยขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงว่าสมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอฯ จะไม่มีสถานที่
ทรงวิ่งเล่นเพราะในพระบรมมหาราชวังมีบริเวณคับแคบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายออกมา
ประทับ ณ พระตำหนักสวนหงษ์ พระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นที่กว้างขวางร่มรื่น แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
เหมาะแก่การสำราญพระอิริยาบถของสมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอฯ
ระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอฯ ยังทรงพระเยาว์ ทรงได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้าเป็นอเนกปริยาย พระนางเจ้าสุวัทนาฯทรงเล่า
ประทานข้าราชบริพารว่า “ถ้าไม่ได้ท่าน เจ้าฟ้าก็ไม่เป็นพระองค์” ด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักนั้น ได้มีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าว่า “ขอฝากลูก
ด้วย” ต่อมา สมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้ายังได้มีพระราชกระแสถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “เจ้าฟ้านี่ ฉันตายก็
นอนตาไม่หลับ พระมงกุฎฝากฝังเอาไว้”
ด้วยเหตุนี้ จึงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในพระอนามัยและการอภิบาลสมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอฯ
เป็นที่ยิ่ง เช่น เมื่อใดวังสระปทุมมีการฉายภาพยนตร์ก็โปรดให้ไปรับเสด็จมาทอดพระเนตร ประชวรก็ทรง
รับมาทรงดูแลเองที่วังสระปทุม เป็นต้น


สวนรื่นฤดีหลังจากความวุ่นวายทางการเมืองเมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดช และการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองได้ผันผ่านไป พระนางเจ้าสุวัทนาฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างตำหนักที่ประทับสำหรับ
สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอฯ ขึ้น บนที่ดินริมถนนราชสีมาตัดกับถนนสุโขทัย แล้วเสร็จในพุทธศักราช
๒๔๗๗ พร้อมกับประทานนามตำหนักแห่งนี้ว่า “สวนรื่นฤดี” ณ สวนรื่นฤดีแห่งนี้ สมเด็จพระเจ้าภาติกา
เธอฯ ได้ทรงพระอักษรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพระอาจารย์พิเศษจากโรงเรียนราชินี
ต่อมาได้เสด็จไปทรงพระอักษร ณ โรงเรียนราชินี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แล้วทรงลาออกมาทรง
พระอักษรกับมิสซิสเดวีส์ อดีตครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และนางสาวศรีนาถ สุทธะสินธุ (ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ) ตลอดทั้งยังทรงเรียนเปียโนกับมิสเซดี้อีกด้วย


สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ


ในเดือนมีนาคม ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้เสด็จผ่านพิภพขึ้นสืบสนอง
พระองค์ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีประกาศเปลี่ยน
คำนำพระนามสมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้เป็นพระขนิษฐ
ภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ” อันมีความหมายว่าน้องหญิงตามพระ
ฐานันดร (ต่อมาถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คงคำนำพระนาม “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ” สำหรับเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ผู้เป็นพระเชษฐภคินี ไว้ดังเดิม เนื่องจากคำว่า “ภคินี” สามารถแปลได้ทั้ง “น้องหญิง” และ “พี่หญิง” ดุจกัน)รักษาพระอนามัย

เมื่อประทับ ณ สวนรื่นฤดีได้ระยะหนึ่ง พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงสังเกตได้ว่าพระอนามัยของ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ มีลักษณะพิเศษ เช่นทรงมีความสามารถด้านการคำนวณ การจดจำทิศทาง
และความสนใจจดจ่อต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ผิดแผกจากเด็กสามัญทั่วไป จึงมีพระดำริจะทรงพาสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอฯ ไปทรงศึกษาต่อและประทับรักษาพระองค์ยังต่างประเทศ
ในเบื้องแรก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ทรงนำเสด็จทั้ง ๒ พระองค์ไปประพาส
อินโดนีเซียเป็นปฐม ให้ได้ทรงคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของต่างประเทศ ทั้งยังได้ทรงเยี่ยมเจ้านายหลาย
พระองค์ที่เสด็จไปประทับในประเทศนั้นหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาทิ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี เป็นต้นพระอัจฉริยภาพ

ครั้นสงครามใกล้จะยุติ ได้ทรงย้ายไปประทับ ณ ตำหนักเลขที่ ๒๖ ถนนหลุยเครสเซนต์ เมืองไบร
ตัน มณฑลซัสเซค ระหว่างนี้ ได้ทรงศึกษาไวยากรณ์และวรรณคดีภาษาอังกฤษ และทรงเรียนเปียโน พระอัจฉริยภาพในการทรงเปียโนนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันมาก ด้วยทรงจดจำโน้ตเพลงได้แม่นยำแม้เคย
ทอดพระเนตรเพียงครั้งเดียวก็ทรงจดจำได้ทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงสามารถบรรเลงเพลงที่ไม่เคย
ทอดพระเนตรโน้ตมาก่อน เพียงแต่ทรงเคยฟังและทรงจำทำนองได้เท่านั้นก็ทรงเปียโนได้ทันที พระปรีชา
สามารถด้านนี้ยังปรากฏให้ข้าราชบริพาร ได้ชื่นชมอยู่เสมอแม้เสด็จประทับในประเทศไทยแล้ว
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ยังมีพระอัจฉริยภาพในการคำนวณปฏิทินร้อยปีได้อย่าง
แม่นยำ มักมีรับสั่งถามวันเดือนปีเกิดของผู้มาเฝ้าเสมอ เมื่อกราบทูลสนองรับสั่งแล้ว จะทรงคำนวณใน
พระทัยได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไร ทั้งยังทรงมีความทรงจำแม่นยำอย่างยิ่ง ทรงจำวันเดือนปีเกิด
ตลอดกระทั่งแม้วันที่มาเฝ้าของบุคคลต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก


นิวัติพระนคร

เมื่อพระอนามัยของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ดีขึ้น และสภาวการณ์ในประเทศไทยเป็นปกติสุข
เรียบร้อย กอปรกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จฯ นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร
แล้วระยะหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ จึงเสด็จกลับมาประทับในประเทศ
ไทยเป็นการถาวร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ แล้วทรงซื้อที่ดินในซอยสุขุมวิท ๓๘ และทรงพระ
กรุณาโปรดให้สร้าง “วังรื่นฤดี” ขึ้นเป็นที่ประทับตราบกระทั่งปัจจุบัน
นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ก็เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับ ทรงอุทิศ
พระองค์เพื่อการสาธารณกุศลอันยังประโยชน์แก่พสกนิกรมิได้ว่างเว้นงานหลวงมิได้ขาด-งานราษฎร์มิได้เว้น

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช ได้บันทึกถึงเรื่องนี้ไว้ตอนหนึ่งความว่า “ด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วย
ความเมตตากรุณา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ และเสด็จพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงรับเชิญเสด็จเพื่องานการกุศล
ต่าง ๆ ไม่ว่าน้อยใหญ่ตลอดทั้งปี เสด็จพระนางเจ้าสุวัทนาฯ เคยรับสั่งเล่าว่า เลขาธิการพระราชวังกราบ
ทูลล้อพระองค์ท่านว่า เสด็จได้ทุกงานการกุศล ขอพระราชทานให้เว้นเพียงงานวัดเท่านั้นซึ่งในกาลต่อมา
สภาวะสังคมเปลี่ยนแปลงทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จงานที่จัดตามวัดต่างๆด้วย การเสด็จที่ต่างๆ นี้เป็น
โอกาสให้ประชาชนหลายกลุ่ม หลายวัย หลายอาชีพ ได้เฝ้ามากยิ่งๆขึ้น ทำให้เกิดความประทับใจและ
ซาบซึ้งในพระเมตตาบารมีกันทั่วหน้า”


พระกรณียกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยพระวิริยภาพมาโดยตลอดที่สำคัญคือ การปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในโอกาสต่างๆ มีพระราชพิธีสังเวยพระป้าย พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใน
วาระคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิ
ราช พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นอาทิ

พระกรณียกิจสำคัญอีกประการคือการสืบสานกิจการที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทาน
กำเนิดหรือทรงเกี่ยวเนื่อง เช่น ทรงอุปการะกิจการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย วชิรพยาบาล โครงการบูรณะ
พระราชวังสนามจันทร์ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท เป็นต้น ทั้งยัง
ทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถอีกโสดหนึ่ง แม้ในส่วนของ
สมเด็จพระอัยยิกาก็มิได้ทรงทอดพระธุระ ทรงอุปการะสถาบันที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

พระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ นั้น เกินกว่าจะประมวลมากล่าวในที่นี้ได้ครบถ้วน
เพียงพินิจจากจำนวนองค์กรในพระอุปถัมภ์ที่มีมากมายกว่า ๓๐ องค์กร ก็คงเป็นที่ตระหนักแน่แก่ใจ
ราษฎรแล้วว่าแม้พระอนามัยจะไม่สู้สมบูรณ์ แต่พระหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระกิจจานุกิจเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยไม่ทรงคำนึงถึงความลำบากพระวรกาย กลับยิ่งทบทวีมิลดน้อยถอยลงดัง
พระดำรัสที่พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ณ วชิราวุธวิทยาลัยความตอนหนึ่งว่า
“ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายามบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วยความ
จงรักภักดีต่อบ้านเกิดและต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติทั้งจะได้
รักษาเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ ชั่วชีวิต”


องค์กรในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ยังทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ และองค์อุปถัมภิกา
ของสถาบันหรือองค์กรเพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ ดังนี้๑. ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์
๑.๑ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา
๒. ทรงเป็นประธานกรรมการ
๒.๑ คณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
๒.๒ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. ทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษ
๓.๑ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕
๓.๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
๔. ทรงเป็นนายทหารพิเศษ
๔.๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
๔.๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
๔.๓ กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
๔.๔ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
๔.๕ กรมราชองครักษ์ (ตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษ)

๕. ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์
๕.๑ คณะลูกเสือแห่งชาติ
๕.๒ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์
๕.๓ ชมรมคนรักวัง
๕.๔ มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ
๕.๕ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
๕.๖ มูลนิธิวชิรพยาบาล
๕.๗ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์
๕.๘ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
๕.๙ มูลนิธอนุรักษ์พระราชวังพญาไท
๕.๑๐ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๕.๑๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา
๕.๑๒ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จังหวัดภูเก็ต
๕.๑๓ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
๕.๑๔ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑๕ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑๖ โรงเรียนพณิชยการสยาม
๕.๑๗ โรงเรียนเพชรรัชต์
๕.๑๘ โรงเรียนศรีอยุธยา
๕.๑๙ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
๕.๒๐ โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ
๕.๒๑ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
๕.๒๒ สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
๕.๒๓ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕.๒๔ สมาคมมิตรภาพกีฬาแข่งนก
๕.๒๕ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์
๕.๒๖ สมาคมสตรีอาสาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร
๕.๒๗ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
๕.๒๘ สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
๕.๒๙ สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
๕.๓๐ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ
๕.๓๑ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
๕.๓๒ สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕.๓๓ สโมสรเนตรนารีเพชราวุธ
๕.๓๔ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

๖. ทุนที่ทรงก่อตั้งและทุนในพระนาม
๖.๑ ทุนจุฬาเพชรรัตน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖.๒ ทุนเพชรรัตน มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖.๓ ทุนเพชรรัตน สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย
๖.๔ ทุนเพชรรัตนการุญ ศิริราชมูลนิธิ
๖.๕ ทุนเพชรรัตนการุณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕
๖.๖ ทุนเพชรรัตนอุปถัมภ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
๖.๗ ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖.๘ ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
๖.๙ ทุนสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ นิธิวัดราชบพิธ
๖.๑๐ ทุนสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
๖.๑๑ ทุนสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โสสะมูลนิธิแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๖.๑๒ ทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
สำหรับพระราชทานแก่นักเรียนและนักศึกษาใน :
โรงเรียนราชินี
โรงเรียนราชินีบน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


การปฏิบัติพระกรณียกิจในปัจจุบัน
พระเสด็จจากฟ้าสุราลัย มาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีดิ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์
แล้วว่า “เพชร” ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด คุณค่าแห่งความเป็นเพชรก็คงเจิดจรัสล้ำเลิศมิมีลดน้อยถอยลง
เฉกเช่นพระจริยวัตรและพระกรณียกิจในสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้น นับตั้งแต่วันแรกแห่งพระชนมชีพ
กระทั่งทุกวันนี้ ยังคงงามพิสุทธิ์และยังคงยิ่งงามจำรัสในใจพสกนิกรทั้งหลายผู้อาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ตลอดระยะเวลา ๘๔ ที่ผ่านมามิมีคลาย สมดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเตรียมไว้สำหรับกล่อมบรรทมพระหน่อพระองค์นี้ความว่า “พระเสด็จ
จากฟ้าสุราลัย มาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีดิ์” ในทุกสถานเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๕๒ ขอประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ล้วนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี จงร่วมใจกันเป็นสมานฉันท์
อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ โปรดอภิบาลให้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ สรรพพิบัติอุปัทวันตรายจงเสื่อม
หายสูญสนิท เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ตราบจิรัฏฐิติกาล.


เนื้อหาทั้งหมด เรียบเรียงโดย ดร.ชัชพล ไชยพร
 

Create Date : 23 พฤศจิกายน 2552
22 comments
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2552 17:26:37 น.
Counter : 11381 Pageviews.

 

 

โดย: veerar 8 ธันวาคม 2552 0:05:22 น.  

 สุขสันต์วันเกิดนะค่ะ

 

โดย: kanyong1 8 ธันวาคม 2552 7:02:20 น.  

 

 

โดย: NateUnbreakable 8 ธันวาคม 2552 7:47:18 น.  

 สุขสันต์วันเกิดค่ะ

 

โดย: I_sabai 8 ธันวาคม 2552 8:55:55 น.  

 

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคะ
ขอให้มีความสุขมากมาก
สุขภาพแข็งแรง นะค่ะ

 

โดย: yxoxy 8 ธันวาคม 2552 9:01:41 น.  

 

แวะเอาเค้กมาแบ่งกันทานคะ
ขอให้มีความสุขตลอดไปคะ

 

โดย: แม่อ้วนใจดีที่สุด 8 ธันวาคม 2552 10:35:19 น.  

 

 

โดย: no filling 8 ธันวาคม 2552 13:10:32 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดจ้า

พรใดที่เป็นของชาวโลก

สุขใดที่ช่วงโชติของชาวสวรรค์

รักใดที่อมตะและนิรันดร์

ขอรักนั้นและพรนั้น จงเป็นของ...จขบ...จ้า

 

โดย: หน่อยอิง 8 ธันวาคม 2552 15:11:53 น.  

 

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะค่ะ


 

โดย: brackleyvee 8 ธันวาคม 2552 15:55:08 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดนะคะ

Happy Birthday to you

มีความสุขมากๆๆ นะคะ

คิดอะไรขอให้สมหวัง

โชคดีไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะ

 

โดย: ggg* (clyt ) 8 ธันวาคม 2552 16:10:53 น.  

 

Happy Birthday นะคะ

ขอให้มีชีวิตที่รื่นรมย์

เป็นที่รักของทุกคน

ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านอย่างที่ตั้งใจนะคะ

ปล. เราเกิดวันเดียวกันเลย ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

 

โดย: ยัยลีลี 8 ธันวาคม 2552 17:37:36 น.  

 แวะมาทักทายพร้อม HBD :))

ขอให้มีสุขพอดี

ขอให้มีทุกข์พอทน

ขอให้ไม่เจ็บและไม่จน

ขอให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 

โดย: sierra whiskey charlie 8 ธันวาคม 2552 19:22:44 น.  

 

Happy Birthday MySpace Comment

สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการค่ะ

 

โดย: แม่น้องแปงแปง 8 ธันวาคม 2552 20:09:21 น.  

 

Happy Birthday

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
ให้เป็นที่รักตลอดไป
อดทนเข็มแข็งไว้
สุขกายสบายใจแสนนาน

 

โดย: chabori 8 ธันวาคม 2552 20:57:59 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
******
*****
***
* 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 8 ธันวาคม 2552 20:59:16 น.  

 
 

โดย: ส้มแช่อิ่ม 8 ธันวาคม 2552 22:29:49 น.  

 

Happy Birthday

 

โดย: *-*topiw*-* 9 ธันวาคม 2552 15:09:28 น.  

 

 

โดย: sierra whiskey charlie 9 ธันวาคม 2552 18:06:15 น.  

 สวัสดีครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามา ผมหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับ

 

โดย: veerar 9 ธันวาคม 2552 18:46:07 น.  

 

 

โดย: no filling 23 ธันวาคม 2552 17:29:37 น.  

 

สุขสันต์วันคริสมาส ขอให้มีความสุขนะค่ะ


 

โดย: brackleyvee 25 ธันวาคม 2552 4:47:09 น.  

 

แวะมาทักทายวันหยุดคร้า

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: no filling 3 ตุลาคม 2553 12:19:39 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


เด็กท้ายวัง2021
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add เด็กท้ายวัง2021's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.