แอ่ว วัดป่าแดด วัดตำหนัก วัดป่างิ้ว วัดป่ากล้วย วัดป่าเปอะ เมืองเชียงใหม่


ขับรถเล่นเลาะเลี้ยวขวาเลาะริมปิง แถวตำบลป่าแดด
ตำบลป่าแดดเดิมเป็นป่าทึบ มีนกแสดหรือนกแสก ร้องเสียงดังไปทั่ว จึงเรียกว่าป่าแสด >>> ป่าแดด

ตามเส้นทางนี้
แวะ


วัดวังสิงห์คำ

ตั้งอยู่ริมน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2471
หน้าบันรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ประดับพรรณพฤกษา

คอกีดลายกนกผักกูด

โก่งคิ้วรูปนกยูงเหนือ มกรคายนาค หางเกี่ยวกันตรงกลาง ประดับลายกลนผักกูด
พระประธานปางสมาธิ ใต้ต้นโพธิ์ สื่อถึงการตรัสรู้
เจดีย์ทรงปราสาทยอดเจดีย์
กินรีร่ายรำ
เพราะเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง จึงไม่ได้ถ่ายรูปมากปรากฎว่าหารูปเก่าไม่เจอ มีมาฝากแค่นี้

วัดตำหนัก

ข้ามแม่น้ำมาฝั่งตะวันออก เข้าสู่เขตตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี เห็นวัดสวยชวนกันแวะ

สมเด็จองค์ปฐม หมายถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก ... รู้แค่นี้นะคะ
วิหารชอบฟันมกรเจดีย์ทรงปราสาท ห้ายอด

ด้านหน้าเป็นพระสีวลีเถระ

ท่านเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ... ตระกูลของพระนางยโสธรา และ พระนางพิมพา

ได้ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศา

เอตทัคคะทาง ผู้มีลาภมาก ใครบูชา จะได้รับโชคลาภ
วัดป่างิ้ว

เห็นวิหารทำให้เลี้ยวรถเข้าไป เห็นอะไร ๆ ทำให้เลี้ยวรถออกมา
วัดไชยมงคลป่ากล้วย
เป็นวัดที่ตั้งใจมาแต่แรก

สร้าง พ.ศ. 2339 สมัยพระเจ้ากาวิละ ชื่อว่า วัดไชยมงคลนางเหลียว ต่อมาเปลี่ยนชื่อตามหมู่บ้านคือบ้านป่ากล้วย


พ.ศ.2438 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7

ทรงเป็นองค์ประธาน สถาปนาพระสังฆราชาทั้ง 7 รูป

มี ครูบาปินตาวัดไชยมงคล (ป่ากล้วย) เจ้าคณะแขวงสารภี เป็นพระราชครูญาณรังษี ฉัฎฐมะสังฆราชาที่ 6

การนี้ใด้ประชุมทำราชพิธี ณ พระวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพ

สังฆราชาทั้ง 7 รูป ได้มีการประชุมวางแผนพัฒนา สร้างกฎระเบียบ วัตรปฏิบัติ ของพระภิกษุและสามเณร

และถ่ายทอดวัตรปฏิบัติไปยังแขวง เขตต่าง ๆ ให้เกิดเลื่อมใสของศรัทธาประชาชน


ครูบาปินตาเป็นที่นับถือของคนทั่วไป รวมถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็เสด็จมาทรงสนทนาธรรมกับครูบาปินตาบ่อยครั้ง

พ.ศ. 2465 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงย้ายวัดจากบริเวณที่ตั้งวัดเดิม คือตลาดสดปากทางเข้าวัด มาอยู่ที่บริเวณที่ตั้งวัดปัจจุบัน

เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดเดิมอยู่ใกล้ ร.พ.แมคเคนเกินไป ทรงเกรงว่าพระเณรอาจติดโรคเรื้อนได้

ทรงมีรับสั่งให้หลวงโยนะการพิจิตร (หมองปันโหย่ อุปโยคิน) ให้นำไม้ซุง ล่องลำน้ำปิงไปขึ้นที่วัดไชยมงคลป่ากล้วยเพื่อนำมาทำเสาพระวิหาร

ทรงสร้างและฉลองพระวิหารวัดไชยมงคล(ป่ากล้วย)

หน้าบันเราดูเป็นต้นไม้ มีช้างอยู่ทั้งสองข้าง
ด้านขวาของวิหารเป็นศาลพระอุปคุต

พระอุปคุตท่านจำพรรษาอยู่ใต้สะดือทะเล

เมื่อพระเจ้าอโศกจะทำการสมโภชน์เจดีย์บรรจุพระธาตุ ได้พระอุปคุตมาช่วยป้องกันภัยจากพญามาร หรือ พญาวัสวดี

พระอุปคุตปางแหงนหน้าจกบาตร แสดงถึง พระอุปคุตแหงนหน้าหยุดพระอาทิตย์เพื่อฉันข้าว

ท่านมีฤทธิ์มากสามารถหยุคพระอาทิตย์

จกบาตรแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีกินมีใช้

ท่านตั้งความปรารถนาว่าจะอยู่รักษาพระพุทธศาสนาให้ครบ 5000 ปี
คำว่าปันโหย่ แปลว่าดอกไม้ เมื่อท่านได้ไปสร้างหรือบูรณวัดที่ไหนท่านจะทิ้งร่องรอยไว้

เป็น ดอกไม้ 4-5-6-8 กลีบ หรือเป็นรูปสับปะรด

ที่วงไว้เป็นดอกไม้สี่กลีบ

หน้าบันตรงคอสองก็เป็นรูปดอกไม้สี่กลีบ

เสาคู่นอกเป็นเสาแปดเหลี่ยม หมายถึง คนที่ยังไม่ได้ขัดเกลา เขียนลายคำ

บานประตูเทพพนม น่าจะเป็นไม้แกะ ลงรักปิดทอง
บานประตูข้าง แกะรูปลิงแบกเทวดา
บานหน้าต่างก็มีรูปดอกไม้ทิ้งร่องรอยไว้
วิหารวัดป่ากล้วยนี้เคยมีการบูรณะโดยขยายวิหารให้ใหญ่ขึ้น

ระหว่างที่กำลังมุงกระเบื้องเกิดฝนตกหนัก ทำให้ภาพเขียนในวิหารจึงเสียหายหมด

ทีสำคัญที่สุดคือบนเพดานวิหารประดับภาพ "ดาวห้าแฉก" อันเป็นสัญลักษณ์ของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ไม่ได้เข้าไปในวิหารนะคะ
รอยพระบาท 4 รอย สร้างเมื่อปี 2465 โดยจำลองจากพระพุทธบาทสี่รอยที่อำเภอแม่ริม
พระอุโบสถ
หลังพระอุโบสถมีกู่สีขาว และศาลาบ่อน้ำทิพย์ เป็นน้ำทีผุดขึ้นเองจากพระเกษาของพระพุทธรูปเก่า
เจดีย์ คล้ายเจดีย์วัดแสนฝาง

เป็นเจดีย์พม่าผสมผสานกับศิลปะล้านนา
เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ... ไม่มีบัลลังก์ แต่มีปัทมบาท... ลักษณะเฉพาะของเจดีย์พม่า

ปัทมบาทคือกลีบบัวบานลงและขึ้นเหนือปล้องไฉน ใต้ของปลี

สันนิษฐานว่ามาจากการที่ พระเจ้าอนิรุธทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากบัลลังก์ลง

มาบรรจุอยู่ในใจกลางส่วนล่างของเจดิย์ จึงไม่ต้องมีบัลลังก์อีกต่อไป เรียกว่าแบบอนิรุธ
ซุ้มพระทางด้านตะวันออกของเจดีย์บนกำแพงแก้ว
เจดีย์มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีซุ้มพระสี่ด้าน บันไดมกร ทอดสู้ซุ้มพระ มุมเจดีย์มีสิงห์เฝ้า

ลวดลายปูนปั้นเทวดา กินรี ข้างซุ้มพระ ด้านบนที่เหมือนฤษีนั่งสื่อถึงอะไรไม่ทราบนะคะ

เจดีย์ ฐานเขียงสี่เหลี่ยม มุมประดับสถูปิกะ

ถัดไปเป็นปัทม์ย่อมุม สองชั้น มุมประดับด้วยนรสิงห์ และหม้อดอกบัว(ปูรณฆฎะ)
ถัดไปเป็นฐานปัทม์ย่อมุมรับบัวปากระฆังและองค์ระฆัง

องค์ระฆังมีสายรัด ตกแต่งลวดลาย ติดกระจกสีดอกไม้สี่กลีบ

ถัดไปไม่มีบัลลังก์ มีแต่ปล้องไฉน
ปัทมบาท ปลียอด ลูกแก้ว ปกฉัตร


วัดป่าเปอะ

ประวัติว่า

สร้างเมื่อ พ.ศ.2204 สมัยล้านนาถูกปกครองโดยพม่า

โดยตุ๊ (แปลว่าพระ) หลายชายของหมื่นสารที่บวชและจำพรรษาที่วัดนันทาราม

โดยมีนายพรหมคนรับใช้ บวชเป็นพระคอยรับใช้ติดตามตุ๊

เมื่อฉลองวัดแล้ว ตุ๊ก็ให้ตุ๊พรหมจำพรรษาที่วัดป่าเปอะจนสิ้นอายุไข

เปอะ ภาษาเหนือแปลว่าโคลน

เนื่องจากช่วงนั้นมีฝนตกชุก วันฉลองวัดต้องลุยขี้เปอะเข้าไปงาน

ตุ๊พรหมจึงเสนอให้ตั้งชื่อว่าวัดป่าเปอะ
วิหาร


อุโบสถ
เจดีย์วัดนี้น่าสนใจ

เป็นเจดีย์ทรงปราสาทสี่เหลี่ยมห้ายอด ซ้อนชั้น

ชั้นล่างมีวิหารพระสังกัจจาย ชั้นถัดไปมีซุ้มพระเจ้าสี่ด้าน ประดับนรสิงห์ที่มุม


ล่างสุด เราดูเป็นรูปช้างเด้อCreate Date : 24 มีนาคม 2563
Last Update : 24 มีนาคม 2563 20:58:23 น.
Counter : 955 Pageviews.

17 comments
รวมภาพถ่ายดอกไม้ ชุด 4 ถปรร
(21 ม.ค. 2565 09:41:19 น.)
วัดสุวรรณโคตรมาราม(คลองมอญ) จังหวัดชัยนาท นายแว่นขยันเที่ยว
(20 ม.ค. 2565 00:09:25 น.)
เชียงใหม่ - สวนกุหลาบแถวบ้าน tuk-tuk@korat
(19 ม.ค. 2565 15:53:56 น.)
ทนายอ้วนชวนหิว - อร่อยนอกกรุง - ร้านกาแฟท่าเรือส่ง ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี ทนายอ้วน
(19 ม.ค. 2565 14:09:16 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmultiple, คุณnonnoiGiwGiw, คุณทนายอ้วน, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณmcayenne94, คุณSai Eeuu, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณThe Kop Civil, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณSweet_pills, คุณเริงฤดีนะ, คุณkatoy

  
มาเจิมคอมเม้นท์ตามเที่ยวค่ะ
วัดนี้เก่ามากแล้วก็วิจิตรสวยงามมากด้วย
แต่เราก็ไม่เหลือกำลังใจแล้ว
พรุ่งนี้มาชมอีกครั้งนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 24 มีนาคม 2563 เวลา:17:15:09 น.
  
โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 24 มีนาคม 2563 เวลา:17:36:25 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ชอบลวดลายที่หน้าต่างวัดป่ากล้วยมากๆๆๆ ลายดอกพุดตานก้านพันดอกงามจริงๆค่ะ
วันนค้เป๋าฟีบแล้วค่ะ พรุ่งนี้มาเวียนใหม่ค่ะ
แล้ววัดที่มีสิ่งให้เลี้ยวเข้าไป และเห็นสิ่งที่ต้องเลี้ยวออกมา..เพราะอะไรคะ..แฮ่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 24 มีนาคม 2563 เวลา:19:19:43 น.
  
เพิ่งเตรียมบล็อกวัดปรางค์ อ.ปัว น่านครับ พูดถึงการตกแต่งอาคารด้วยกระจกเกรียบด้วยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 24 มีนาคม 2563 เวลา:20:07:04 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับ บล็อกนี้ดี มีจุดให้สังเกตด้วย ถ้าผมไปเอง อาจไม่ได้สังเกตรายละเอียดหลายๆ อย่างแน่ๆ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 มีนาคม 2563 เวลา:20:09:03 น.
  
ปี้ตุ๊กแอ่ววัดม่วนเลยเน้อครับ
ผมบ่าเกยไปสักวัดเลย
แต่ละวัดก่มีความงามตี้ต่างกั๋นนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มีนาคม 2563 เวลา:21:38:02 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:4:18:33 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:5:58:18 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
สิ่งที่อยากเห็นตอนไปวัดคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวค่ะพี่ตุ๊ก

โดย: หอมกร วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:8:07:40 น.
  
เราว่าประสาไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยว่า
วัดนี้ศิลปะสวยงามโดดเด่นมาก

วันนี้รวย คือเมื่อวานอัพใหม่งัย
เพื่อนก็วิ่งเข้ามาเมตตาโหวตให้เกินสิบจิ
เราก็เป็นลูกหนี้ที่ดี ตามล้างหนี้อย่างว่องไวมาก
หมดตรู้ดดดดอย่างไวว่องตะวันเพิ่งจะตรงหัว
วันนี้น่าจะรวยถึงบ่าย

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:10:16:15 น.
  
มาเที่ยววัดด้วยคนครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:12:16:51 น.
  
ในสถานการณ์ โควิต นี้ วัดก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับ(ถ้าคนเยอะ)
แค่เดินชมก็พอนะครับ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:18:36:25 น.
  
กราบพระค่ะพี่ตุ๊ก
วัดแต่ละแห่งยังไม่เคยไปค่ะ
มีประวัติและงดงามมาก
ขอบคุณพี่ตุ๊กที่พาเที่ยวนะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 26 มีนาคม 2563 เวลา:6:44:48 น.
  

แวะมาไหว้พระ 5 วัด ด้วยคนค่ะ
หวังว่าจะมีผลด้านจิตใจ
ในการต้าน Covid19
และอาการวิตกจริต
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 26 มีนาคม 2563 เวลา:7:51:27 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

เป็นแบบเดียวกันค่ะ
เห็นวัดไทย แล้วมีรูปปั้นโน่นนี่นั่นเต็มไปหมด
นึกว่าไปตปท. ก็ไม่ดูเช่นกัน
แถวบ้านก็มีค่ะ วัดเก่าแก่
แต่เจ้าอาวาสทำเป็นพุทธพาณิชย์
สร้างโน่นนี่นั่น ทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม
ทั้งพระสังกัจน์จาย และรูปปั้นที่มิได้สัดส่วนของเกจิอาจารย์ มาบังโบสถ์และพระเก่า
จนหมดงาม...ดีที่มีคนร้องเรียนเพราะอึดอัดใจ ตอนนี้รื้อสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นหมดแล้ว
วัดเก่ากลับมาสง่างามดังเดิมค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 26 มีนาคม 2563 เวลา:8:50:10 น.
  
เจดีย์ที่วัดป่ากล้วย คล้ายๆเจอดีวัดหมื่นเงินกองเลยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 26 มีนาคม 2563 เวลา:14:12:05 น.
  
ขอบคุณครับพี่ตุ๊ก

ตอนนี้รออย่างเดียวเลยครับ
รอเวลาที่โควิดจะจากไป

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มีนาคม 2563 เวลา:19:06:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]

บทความทั้งหมด