พาเพื่อนเที่ยววัด เชียงใหม่ - ลำพูน


เรื่องก็มีอยู่ว่า วันหนึ่งขาขึ้นเชียงใหม่ แวะซื้อหมูแผ่นที่ปากช่องไปเป็นของฝาก

แล้วเลยแวะทักทายเพื่อนที่คลินิกใกล้ร้านหมูแผ่น

เพื่อนเลยกลับบ้านไปเก็บข้าวของติดรถขึ้นเชียงใหม่ด้วย
มื้อเที่ยงพาไปทานอาหารเหนือที่ร้านเพ็ญ หน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ที่อร่อยสุดคือตำบ่ะโอใส่น้ำปู๋ ... ส้มโอใส่น้ำปู
วันนั้ไม่รู้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีงานอะไร รถติดเอารถออกจากที่จอดไม่ได้ จึงชวนไปเดินวัดเจดีย์หลวง ... เพื่อนไม่เคยไป


ตำนานเล่าว่า

ในสมัยพญาแสนเมืองมา รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย

พญากือนา รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย เจ้าพ่อของพระองค์ซึ่งได้สวรรคตไปแล้ว

ได้ปรากฏตัวแก่พ่อค้าชาวเชียงใหม่ที่เดินทางไปค้าขายที่พม่า

ให้มาบอกว่าแก่พญาแสนเมืองมาผู้เป็นโอรสว่า ให้สร้างเจดีย์ไว้ท่ามกลางเวียง

ให้สูงใหญ่พอให้คนที่อยู่ไกล 2000 วา สามารถมองเห็นได้

แล้วอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้แก่พญากือนา เพื่อให้พญากือนานั้นสามารถไปเกิดในเทวโลกได้

พญาแสนเมืองมาจึงโปรดให้ก่อสร้างพระเจดีย์ไว้กลางเวียงโดย ครอบทับเจดีย์องค์เล็กของวัดโชติอาราม ที่มีมาแต่เดิม

การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ พญาแสนเมืองมาเสด็จสวรรคต

พญาสามฝั่งแกน โอรสพญาแสนเมืองมา ขึ้นครองล้านนาต่อ


พระนางติโลกะจุดา มเหสีพญาสามเมืองมาได้ก่อสร้างมหาเจดีย์หลวงต่ออีก 5 ปีจึงแล้วเสร็จ

ในเดือนสิบ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ พ.ศ. 1954

พระนางติโลกะจุฑา ได้ทรงกระทำพิธีปก(ปิด)ยอดเจดีย์ด้วยทองคำ ประดับรัตนมณีไว้บนยอดพระเจดีย์


พระเจดีย์หลวงในตอนนั้นสูง 39 วา สามารถมองเห็นในระยะ 5 พันวาอย่างชัดเจน

ซุ้มโขงประตูทั้ง 4 ด้าน มี พระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งในโขง

บันไดพญานาค 5 หัว ปั้นเต็มตัว 8 ตัว อยู่ใน 2 ข้างบันได

รูปปั้นราชสีห์ 4 ตัว ตั้งอยู่ตรงสี่มุมของมหาเจดีย์

มีรูปปั้นช้างค้ำรายล้อมรอบองค์เจดีย์ 28 เชือก


มีเพียง 8 เชือกที่ล้อมองค์เจดีย์เท่านั้น ที่ตั้งชื่อให้

นับจากนับตามลำดับตั้งแต่ตัวที่อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน)

เวียนมาตามทิศตะวันออก มีดังนี้


เมฆบังวัน (เกิดอาเพธท้องฟ้ามืดมิด ศัตรูตกใจ)

ข่มพลแสน (ข่มให้ศัตรูไม่อาจครองสติ ระส่ำระสาย)

ดาบแสนด้าม ( มีดาบเป็นแสนก็สู้ไม่ได้)

หอกแสนลำ

ก๋องแสนแหล้ง (ปืนแสนกระบอก)

หน้าไม้แสนเปียง

แสนเขื่อนก๊าน ( ช้างแสนเชือกแพ้)

ไฟแสนเต๋า (ร้อนเหมือนมีเตาไฟแสนเตา)


ต่อมาสมัย พระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์มังรายพระเจดีย์หลวงคงจะมีสภาพทรุดโทรม

โปรดให้ หมื่นด้ามพร้าคต สร้างเสริมเจดีย์ใหม่

โดยขยายฐานให้กว้างออกถึง 56 เมตร สูง 95 เมตรมองเห็นได้ในระยะ 6-7 พันวา

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาธัมมคัมภีย์ นำมาจากลังกาทวีป

ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากลำปาง มาประดิษฐานที่มุขด้านตะวันออกของเจดีย์อยู่นานถึง 80 ปี

ต่อมาสมัย พระมหาเทวีจิระประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังรายมีฝนตกหนัก และเกิดแผ่นดินไหว

ทำให้ส่วนยอดของเจดีย์หักพังเหลือเพียงครึ่งองค์ และเกิดรอยร้าวสุดที่จะแก้ไขได้จึงถูกทิ้งมานานถึง 445
เจดีย์รายข้างวิหาร
พระประธานภายในวิหาร พระอัฎฐารส

หล่อด้วย ทองสำริด ปางห้ามญาติสูง 18 ศอก

พระนางติโลกะจุฑา โปรดฯให้หล่อขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1954
เดินออกมาหน้าวัดเลี้ยวซ้ายไปยังวัดพันเตา หมายถึงมีเตาพันเตา

เชื่อว่าเคยอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวง

เป็นที่ตั้งเตาหลอมพระอัฏฐารส พระประธานของวัดเจดีย์หลวง

พ.ศ.2419 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ทรงมีพระดำริว่า

หอคำของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 (พ.ศ.2390 – 2397) สมควรจะอยู่ในวัดมากกว่าอยู่ในวัง

จึงทรงให้ช่างรื้อหอคำแล้วย้ายมาปลูกสร้างขึ้นใหม่เป็นวิหารวัดพันเตา

โครงสร้างแบบกรอบยึดมุม เสาและฝาทุกส่วนเป็นไม้

ฝาผนังคล้ายกับฝาปะกนของศิลปะสมัยอยุธยา แต่มีขนาดตัวไม้ที่แน่นหนาแข็งแรงกว่า
หน้าบันเป็นรูปนกยูง สัญญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ

สงสัยอยู่ว่าใต้นกยูงเป็นสัตว์อะไร
เหนือกรอบหน้าต่างก็มี
กลับมาที่รถจอดหลังวัด ถนนว่างหมดแล้ว

เดินทางต่อไปหละปูน
วัดสันป่ายางหลวง

หลวงพ่อมีมาแต่สร้างวัดสมัยพระนางจามเทวี
พระวิหารพุทธรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย ... พระวิหารพระเขียวโขง ... สุดอลังการณ์


วัดพระธาตุหริภุญชัย


ตำนานพระธาตุ


ในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาบิณฑบาต มีชาวลั๊วะผู้หนึ่งได้นำเอาลูกสมอมาถวาย

เมื่อพระพุทธองค์ได้เสวยลูกสมอนั้นแล้ว จึงทรงทิ้งขว้างเมล็ดลูกสมอเหล่านั้นลงบนพื้นดิน พร้อมกับตรัสพยากรณ์ไว้ว่า

“ สถานที่แห่งนี้ต่อไปภาคหน้าหลังจากเราตถาคตได้นิพพานไปแล้ว

จะเป็นที่ตั้งของหริภุญชัยนคร และยังจะเป็นที่ประดิษฐานของพระสุวรรณเจดีย์อีกด้วย”


หริภุญชัยแปลว่าเมืองที่พระพุทธเจ้าเคยเสวยลูกสมอ

(หริแปลว่าสมอ ... ภุญชัยแปลว่าเสวย ... นครแปลว่าเมือง)


เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จ ดับขันธ์นิพพานไปได้ 218 ปี

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใส อยากจะสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ 84,000 แห่ง

จึงมอบให้พระเถระทั้งหลาย อัญเชิญพระบรมธาตุไปบรรจุในเจดีย์ยังเมืองต่าง ๆ ทั่วแคว้นชมพูทวีป


ตำนานท้องถิ่นบางแห่งยังบอกว่า พระกุมาระกัสสะปะเถระ และ พระเมฆิยะเถระ

เป็นผู้อัญเชิญพระเกศบรมธาตุจากพระยาศรีธรรมาโศกราช

มาไว้ที่ลัมภะกัปปะนคร ( พระธาตุลำปางหลวง ) และหริภุญชัยนคร
พระสุวรรณเจดีย์

สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระนางปทุมวดี อัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช หลังสร้างพระธาตุฯ เสร็จได้ 4 ปี

เป็นเจดีย์ทรงมณฑปสี่เหลี่ยมลด 5 ชั้น

ฐานล่างเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง

มณฑปแต่ละชั้นมีซุ้มแก้ว ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางต่างๆ ด้านละ 3 ซุ้ม
หอไตร
วันนั้นได้เดินสองตลาด คือ กาดขัวมุง (ขัว แปลว่า สะพาน มุง แปลว่า หลังคา) หน้าวัดพระธาตุ และกาดนัดชุมชนข้างกาดขัวมุง

อีกหนึ่งวัดเก่า วัดจามเทวี

อยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกของหริภุญชัย
เล่าว่า

พระนางจามเทวีสร้างวัดนี้ขึ้น เพละได้มาบวชชีที่นี่

พระราชโอรสของพระนางจามเทวีคือ พระเจ้ามหันตยศ และ พระเจ้าอนันตยศ

โปรดให้ใชเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระนางจามเทวี

สันนิษฐานว่าอาจเเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี
กู่ของครูบาศรีวิชัย ท่านมาจำพรรษาอยู่วัดนี้จนมรณภาพ
ลาไปด้วยภาพนี้Create Date : 21 สิงหาคม 2560
Last Update : 21 สิงหาคม 2560 9:48:12 น.
Counter : 1928 Pageviews.

28 comments
ชมงานศิลป์ในถิ่นพิมาย Alex on the rock
(20 ม.ค. 2565 08:42:14 น.)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช แมวเซาผู้น่าสงสาร
(21 ม.ค. 2565 13:17:40 น.)
กฟผ.สนธิกำลังกับ ททท. อีสาน เปิดโฉมใหม่สู่โหมด BCG และ Happy Model ลุยเส้นทางท่องเที่ยวในอีสาน อุ้มสี
(18 ม.ค. 2565 01:56:37 น.)
เชียงราย - ร้านบ้านดิน, ดอยผาตั้ง สายหมอกและก้อนเมฆ
(18 ม.ค. 2565 10:30:38 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณกะว่าก๋า, คุณTurtle Came to See Me, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณkae+aoe, คุณtoor36, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณmoresaw, คุณClose To Heaven, คุณสองแผ่นดิน, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณKavanich96, คุณmambymam, คุณPear_Plean, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณOldbuff 1222, คุณชมพร, คุณJinnyTent, คุณ**mp5**, คุณชีริว, คุณnewyorknurse, คุณหอมกร, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณRinsa Yoyolive

  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก..

เดี๋ยวลอยกระทงปีนี้จะไปเที่ยวเชียงใหม่

จะแวะวันพันตา วัดพระธาตุหริภุญชัยด้วยคะ

มีผู้ใหญ่ใจดีตามไปด้วยคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:10:38:05 น.
  
วัดทางเหนือสวยงามมีเอกลักษณ์
มีประวัติศาสตร์กึ่งตำนานด้วยนะคะ

หน้าบันเป็นรูปนกยูง สัญญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ
สงสัยอยู่ว่าใต้นกยูงเป็นสัตว์อะไร

อยากรู้เหมือนกันค่ะ เลยไปค้นมา แหะ ๆ ...
goo.gl/Xk8y5A
รูปนกยูงยืนเหนือรูปสัตว์คล้ายสุนัข สันนิษฐานว่าน่าจะสื่อถึงปีที่สร้าง คือ ปีจอ
วิหารหลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. 2523

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:10:39:07 น.
  
โหวต travel blog ครับพี่ตุ๊ก

เฮือนเพ็ญดังมานานมาก
เป็นร้านเก่าแก่เลยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:13:13:02 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้อง ตุ๊ก
ตามมาเที่ยว วัดต่าง ๆ ทางเหนือ จ้ะ สวย ๆ ทั้งนั้นเลย แถมได้ความรู้ ประวัติความเป็นมาของวัดต่าง ๆ ด้วย

โหวดหมวดท่องเที่ยวนะจ๊ะ

ขอบใจที่แวะไปเยี่ยมและโหวดที่บล็อกครู จ้ะ
พวกลูกศิษย์ก็จัดกันปีละครั้งสองครั้งตามแต่โอกาสน่ะจ้ะ กลุ่มใหญ่ก็จัดปีละครั้ง เป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนเขาที่เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งสะดวกสบาย เพราะสถานที่กว้างขวาง เครื่องเสียงพร้อม อิอิ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:13:41:08 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog

ดีจังเลยมีเพื่อนเที่ยว ทันใด
โดย: kae+aoe วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:14:16:15 น.
  
วัดทางเหนือนี่สวยจริงๆ ครับ วิหารยังเป็นไม้ของเก่าแก่เลย

ได้เที่ยวตลาดชุมชนด้วย ตลาดพวกนี้เรามักจะเจอของดีของท้องถิ่นนะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:14:48:47 น.
  
มาเที่ยววัดซะเมื่อยแขน อิอิ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:16:05:12 น.
  
ชอบวิหารวัดพันเตาค่ะ ... ใต้นกยูง เหมือนหนูมั้ยคะ หนูดูจากหางค่ะ

5 วัดบล็อกนี้ หนูเคยไปวัดพระธาตุหริภุญชัย วัดเดียวค่ะ

ภาพปิด เจดีย์บรรจุอัฐิพระนางจามเทวี มุมนี้สวยมากค่ะ ชอบซุ้มพระพุทธรูปค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:16:38:23 น.
  
ปะโท๊ะ.. หันต๋ำบ่าโอ น้ำลายจะหยดฮื่อได้
อยากกินแต้ ๆ ใส่น้ำปู๋ตวย..

ร้านเฮือนเพ็ญ เปิ่นทำอาหารอร่อยแต้ ๆ
ได้กิ๋นข้าวซอย.. ใส่ซี่โครงหมูอ่อน..
แต่บ่ามีตี่จอดรถ.. เดินไกลขนาดครับคุณตุ๊ก

เอะ วันนี้หมดเป๋าเวยขนาด แปะไว้ก่อนครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:18:09:53 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยครับ
อยากไปวัดพันเตาสักครั้ง
มาลำพุน ชอบมาทางยางเนิ้งสวยดี
วัดพระธาตุหริภุญชัย ข้างเจดีย์จะมีไหว้พระราหู หมอลักษณ์ฟันธงเชียร์
และก๊วยเตียวลำไยโบราณ หลังกาดขัวมุง
กับเฉ่าก๊วยหน้าวัดอร่อยน่าลองครับ
โดย: moresaw วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:21:10:08 น.
  
ภาพถ่ายสวยงาม อ่านไปดูภาพไป น่าไปเที่ยวมากๆครับ
โดย: Bang (สมาชิกหมายเลข 1857230 ) วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:22:48:32 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ตามพี่ตุ๊กไปเที่ยวด้วยคนค่า
โดย: Close To Heaven วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:23:02:37 น.
  
มาเที่ยว ไหว้พระด้วยครับ พี่ตุ๊ก
วัดเจดีย์หลวง ไปเชียงใหม่ครั้งหน้าต้องไม่พลาดครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 สิงหาคม 2560 เวลา:23:12:29 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:3:44:50 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:6:04:31 น.
  
มาเที่ยวเชียงใหม่ลำพูนด้วยค่ะพี่ตุ๊ก
วัดจามเทวีมีศิลปที่น่าสนใจมากค่ะฝ


โดย: mambymam วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:7:26:52 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยคน ปกติไปเชียงใหม่ เข้าสวน ขึ้นดอย ตลอดเลย ไม่ค่อยได้เข้าวัด เดี๋ยวไปเชียงใหม่คราวหน้า จะลองเที่ยววัดไหว้รอบเชียงใหม่มั่ง วัดสวยๆ เยอะเลยค่ะ
โดย: Pear_Plean วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:9:23:42 น.
  
ส้มโอใส่น้ำปู๋ ว้าว น่ากินค่ะ

โหวตค่าพี่ตุ๊ก

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:11:44:43 น.
  
มี้ก็อึ้งกับคำตอบของซีเหมือนกันค่ะ
เพราะเพื่อนที่ได้ที่ 1 บอก ว่า จะระบายให้ได้ที่ 1 เลย อิอิ....
โดย: kae+aoe วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:13:46:50 น.
  
เห็นตำสัมโอแล้วน้ำลายไหล
ไปเชียงใหม่คราวหน้าจะแวะไปทาน
โหวตค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วลีลักษณา Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ชมพร วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:16:05:38 น.
  
เจียงใหม่ ละปูน
บ้านปี้เมืองน้องเฮา วัดนักขนาด
ก้าเจียงใหม่ก่อจะเป่นพัน
ติด ๆ กันเลยนะเจ้า
โดย: JinnyTent วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:16:45:42 น.
  
ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊ก

โดย: mambymam วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:18:00:52 น.
  
แวะมาเยี่ยม สวัสดีครับ
โดย: **mp5** วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:20:39:07 น.
  
บล็อกนี้วัดคุ้นๆทั้งนั้นเลยครับ พาเพื่อนเที่ยวก็ต้องไปไฮไลต์เนอะ จะเจาะวัดในซอกหลืบตามที่เราผจญภัยมันก็คงไม่ดี
โดย: ชีริว วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:22:52:06 น.
  

มาเที่ยวด้วยค่ะ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: newyorknurse วันที่: 23 สิงหาคม 2560 เวลา:3:57:17 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
งดงามมากเลยค่ะพระพุทธรูปยืนในพระวิหาร

โดย: หอมกร วันที่: 23 สิงหาคม 2560 เวลา:8:18:46 น.
  
วัดเจดีย์หลวงตรงกำแพงแก้วที่เป็นเสาหลักเมืองมีเทวดาบนกำแพง ไม่รู้เก่าแค่ไหน แต่สวยงามดี
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 23 สิงหาคม 2560 เวลา:9:35:48 น.
  
วัดไทยกับศิลปะงดงามมากจริงๆค่า
เห็นตำบะโอใส่น้ำปู๋แล้วน่ากินๆ
เพิ่งได้กินยำส้มโอกุ้งสดมาวันก่อน อร่อยดีค่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Literature Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
Gorjai Writer Movie Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 สิงหาคม 2560 เวลา:10:42:09 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]

บทความทั้งหมด