ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ IUI คืออะไร????ทำไมบางคนสมหวัง ทำไมบางคนผิดหวังด้วยความอยากมีลูกมากขึ้นสมอง พอว่างเป็นไม่ได้ ต้อง search หาข้อมูลอะไรต่อมิอะไรมากมาย วันนี้ เจอข้อมูลเกี่ยวกับการผสมเทียม หรือการฉีดเชื้อ IUI มาเล่าสู่กันฟังจากเวบ //drseri.com/ ค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่รอคอยเจ้าตัวเล็กมาเคาะประตูหัวใจก็ได้นะคะ

การผสมเทียม
(Artificial Insemination)
ตอน “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ”
(PROGNOSTIC INDICATORS FOR INTRAUTERINE INSEMINATION)


คนไข้มีลูกยากต่างฝากความหวังไว้ที่หมอ แล้วเฝ้ารอความสำเร็จ โดยหารู้ไม่ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จ ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคนไข้เอง

เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วที่แพทย์นำวิธีการผสมเทียมมาใช้กับคนไข้มีลูกยากและประสบความสำเร็จดีพอสมควร วิธีการผสมเทียมที่นิยมใช้มากที่สุด คือ การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (INTRAUTERINE INSEMINATION ชื่อย่อ IUI)

ข้อมูลมากมายทำให้เรารู้ว่า ผลสำเร็จของการฉีดเชื้อ (IUI) เกิดจากการประสานงานกันอย่างพอดีระหว่างการกระตุ้นไข่, การบังคับให้ไข่ตกในเวลาที่กำหนด และการฉีดเชื้อที่แข็งแรงสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ไข่ตก นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นอีกที่พอจะบอกเป็นนัยๆว่า “น่าจะตั้งครรภ์”

การฉีดเชื้อ (IUI) โดยไม่กระตุ้นไข่ แทบจะไม่ได้ผลเลย ส่วนการกระตุ้นไข่โดยไม่ฉีดเชื้อ (IUI) แต่ให้คนไข้ไปร่วมเพศกันเองในช่วงเวลาที่ไข่ตก กลับได้ผลสำเร็จดีพอสมควร ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่า “จำนวนไข่ที่มีคุณภาพซึ่งตกออกมา เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของความสำเร็จ”

ปัจจัยต่อความสำเร็จของ IUI


ปัจจัยจากฝ่ายชาย (MALE FACTORS)

กรณี “เชื้ออ่อนมาก” (< 10 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร) ให้ผลสำเร็จน้อยมากจากวิธีการนี้ (ตั้งครรภ์ไม่ถึง 10%)

BURR และคณะ อ้างว่าจำนวนเชื้ออสุจิ (ภายหลังคัดเชื้อ) ที่มากกว่า 1 ล้านตัว/มิลลิลิตร ยังคงมีโอกาสตั้งครรภ์ด้วยวิธีการนี้ แต่เท่าที่มีรายงาน พบว่า อัตราการตั้งครรภ์จะต่างกันอย่างมากในกลุ่มคนไข้ที่มีจำนวนเชื้ออสุจิ >20 ล้านตัว/มิลลิลิตร (ตั้งครรภ์ 20-30%) เทียบกับ < 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร (ตั้งครรภ์เพียง 10% เท่านั้น)

จากรายงานของ TOMLINSON และคณะที่ศึกษาการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกจำนวน 260 รอบเดือน พบว่า จำนวนเชื้ออสุจิ <10 ล้านตัว/มิลลิลิตร (ก่อนคัดเชื้อ) หรือ < 3ล้านตัว/มิลลิลิตร (หลังคัดเชื้อ) จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเลย
รูปร่างตัวอสุจิผิดปกติ

BURR และคณะ รายงานว่า กลุ่มคนไข้ที่เชื้ออสุจิมีรูปร่างปกติ < 10% จะให้ผลสำเร็จของการตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 4.3 ในขณะที่กลุ่มคนไข้เชื้ออสุจิมีรูปร่างปกติ > 10% จะมีอัตราการตั้งครรภ์สูงถึงร้อยละ 18.2
การเคลื่อนไหวตรงไปข้างของ “อสุจิ” (PROGRESSIVE MOTILITY) มีรายงานว่า ในกลุ่มคนไข้ที่เชื้ออสุจิมีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า > 40% เทียบกับน้อยกว่า < 40% จะมีอัตราการตั้งครรภ์ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 27 และ ร้อยละ 13 ตามลำดับ)

ปัจจัยทางฝ่ายหญิง (FEMALE FACTORS)

อายุ อายุสตรีที่มากกว่า 40 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 4 เท่านั้น นับว่า น้อยมาก จึงอาจถือได้ว่า การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) ได้ประโยชน์น้อยมากในสตรีเหล่านี้

ปัจจัยของจำนวนรอบเดือน

การฉีดเชื้อ (IUI) ในรอบเดือนแรก มีโอกาสตั้งครรภ์ 20-25% (เฉลี่ย 22.3%)

การฉีดเชื้อ(IUI) ในรอบเดือนที่ 2 มีโอกาสตั้งครรภ์ 15-20% (เฉลี่ย 18%)

การฉีดเชื้อ(IUI) ในรอบเดือนที่ 3 มีโอกาสตั้งครรภ์ 10-15% (เฉลี่ย 14%)

**อัตราการตั้งครรภ์สะสมเฉลี่ยใน 3 รอบเดือน เท่ากับ 19.6%

ปัจจัยจากปัญหาด้านสุขภาพของสตรี

1. การตกไข่ผิดปกติ (OVULATORY DYSFUNCTION) มีอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ 30 ต่อรอบเดือน

2. กลุ่มที่หาสาเหตุไม่พบ (IDIOPATHIC) มีอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ 30 ต่อรอบเดือน

3. สตรีในกลุ่มที่มีสาเหตุจากท่อนำไข่ (TUBAL FACTOR), เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ENDOMETRIOSIS) และหลายๆสาเหตุร่วมกัน (MULTIEACTORIAL FACTORS) มีอัตราการตั้งครรภ์ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 9-14 ต่อรอบเดือน ซึ่งนับว่าค่อนข้างน้อย

จำนวนไข่ที่สุกออกมา (MATURE FOLLICLES)

“ไข่” สมบูรณ์ที่จะทำการกระตุ้นให้ตกออกมา ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง > 18 มิลลิลิตร หากมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 16 มิลลิลิตร จะมีโอกาสตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 8.8 เท่านั้น

จากการศึกษา พบว่า การฉีดเชื้อ (IUI) ในกรณี “ไข่” สุกสมบูรณ์ที่ตกออกมาจำนวน 1 ใบ, 2 ใบ, 3 ใบ, และ 4 ใบ จะมีอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ 7.6, 26.0, 37.0 และ 44.0 ต่อรอบเดือน ตามลำดับ “ไข่” สุกสมบูรณ์ยิ่งออกมามากเท่าใด โอกาสตั้งครรภ์และเป็นแฝดมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นในรอบเดือนใดที่มีจำนวน “ไข่” สุกสมบูรณ์มากกว่า 4 ใบ จึงควรยกเลิกการฉีดเชื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะครรภ์แฝด

ระดับฮอร์โมน FSH ซึ่งเป็น “คำสั่ง” จากสมอง (BASAL FOLLICULAR STIMULATING HORMONE)

ระดับ FSH ในวันที่ 3 ของรอบเดือน ที่มากกว่า 10 หน่วย (mIU) ต่อมิลลิลิตร จะมีผลทำให้การเจริญเติบโตและขนาดของ “ไข่” (FOLLICLES) ลดลง รวมทั้งระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนภายหลังไข่ตกแล้วลดลงด้วย

ระดับ FSH (วันที่ 3 ของรอบเดือน) ที่มากกว่า 10 หน่วย (mIU) ต่อมิลลิลิตร จะมีผลให้โอกาสตั้งครรภ์ลดลงอย่างมาก

ระดับ FSH ในวันที่ 3 ของรอบเดือน ที่มากกว่า 10 หน่วย (mIU) ต่อมิลลิลิตร ที่มากกว่า 23 หน่วย (mIU) ต่อมิลลิลิตร จากงานวิจัยไม่พบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเลย

ปัจจัยเสริมอื่น ๆ

1. ระยะเวลาตั้งแต่อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมารับการรักษา (DURATION OF INFERTILITY) ระยะเวลาที่น้อยกว่า 6 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์ 20% แต่ถ้านานกว่านั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 10% ต่อรอบเดือนเท่านั้น

2. สูตรการกระตุ้นไข่ (PROTOCOL OF OVULATION INDUCTION) สูตรที่ได้ผลดีคือ

สูตรที่ประกอบด้วยยากิน (CLOMIPHENE CITRATE) และยาฉีด HMG (HOMUN MENOPAUSAL GONADOTROPIN) ซึ่งได้ผลสำเร็จ 15% ต่อรอบเดือน

อีกสูตรหนึ่งซึ่งได้ผลดีเช่นกัน คือ

สูตรที่ประกอบด้วยยาฉีด HMG และยากดการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า (GnRH AGONIST) ซึ่งได้ผล มีอัตราการตั้งครรภ์ 27% ต่อรอบเดือน

3. การให้สาร HCG (HUMAN CHORIONIC GONADOTROPHIN) ก่อนไข่ตก

รอบเดือนที่มีการกระตุ้นให้ไข่ตก ด้วยสาร HCG จะมีอัตราการตั้งครรภ์สูงกว่ารอบเดือนที่ไม่ได้ให้สารนี้กระตุ้น (ร้อยละ 13 & ร้อยละ 3 ตามลำดับ)
3.4การเจาะท้องส่องกล้องก่อนการรักษา (PRETREATMENT DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY)

ในกรณีที่ฉีดสีเข้าโพรงมดลูก (HYSTEROSALPINGOGRAPHY) แล้วท่อนำไข่ทั้งสองข้างไม่มีการอุดตัน อาจไม่จำเป็นต้องเจาะท้องส่องกล้อง (LAPAROSCOPE) ก็ได้

สตรีมีบุตรยากที่ไม่ได้เจาะท้องส่องกล้อง แต่ทราบจากการฉีดสีเข้าโพรงมดลูกว่า ท่อนำไข่ทั้งสองข้างไม่มีการอุดตัน จะมีอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดเชื้อ (IUI) 17% ต่อรอบเดือน แต่ในกลุ่มที่จำเป็นต้องทำการเจาะท้องส่องกล้อง จะพบว่ามีอัตราการตั้งครรภ์เพียง 11% ต่อรอบเดือน เป็นไปได้ว่า กลุ่มที่ทำการเจาะท้องส่องกล้อง ส่วนใหญ่จะมีพยาธิสภาพภายในอุ้งเชิงกรานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์มากกว่า

การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลุก (IUI) เป็นการผสมเทียมที่นิยมใช้มากที่สุดในการรักษาเบื้องต้นของคนไข้มีลูกยาก การฉีดเชื้อ (IUI) จะต้องกระทำร่วมกับการกระตุ้นไข่เสมอ มิฉะนั้น แทบจะไม่ได้ประโยชน์เลย การฉีดเชื้อ (IUI) จะใช้ได้ผลดีในกรณีที่ฝ่ายชายปกติ และฝ่ายหญิงมีปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกหรือหาสาเหตุไม่ได้ โดยมีอัตราการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 20 แต่จะน้อยลงตามรอบเดือนที่ทำการรักษา มีภาวะแฝดเกิดขึ้นร้อยละ 23.5 เมื่อท้องแล้วยังมีโอกาสแท้งบุตรได้ประมาณ ร้อยละ 15.6

คนเราเกิดมาย่อมต้องมีความหวัง แต่อย่าไปฝากความหวังไว้กับใครบางคนมากจนเกินไป ตั้งความหวังไว้สูง ยามผิดหวังย่อมเสียใจมาก แต่ไม่ตั้งความหวังไว้เลย เมื่อไรจะพบกับความสำเร็จสมหวัง อันธรรมดาคนเราหากหวังสิ่งใดควรเก็บใจไว้สักครึ่งหนึ่งเผื่อไว้สำหรับความผิดหวัง เพราะเมื่อถึงเวลาผิดหวังจริงๆ จะได้เหลือกำลังใจ และพร้อมที่จะเริ่มต้นกับความหวังใหม่ ด้วยดวงใจที่ยังมีพลัง

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากเวบ //drseri.com/ มีสาระความรู้ที่น่าสนใจเยอะทีเดียวค่ะ

Create Date : 03 มกราคม 2551
Last Update : 3 มกราคม 2551 11:29:33 น.
Counter : 66238 Pageviews.

31 comments
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: red_fox_jo วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:11:47:13 น.
  
หวังอยู่ทุกเดือนเลย แต่ก็ยังผิดหวังอยู่เสมอ..เคยฉีดเชื้อครั้งนึงค่ะ ไม่สำเร็จตอนนี้เลยหันมาลองทานยาจีนดูเผื่อฟรุ๊คกะเค้าบ้าง
โดย: nok (looknava ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:17:56:41 น.
  
ช่วงระยะเวลการการทำลูก เป็นช่วงที่กลัวสุดๆ แบบว่าเวลผิดหวัง ไม่มีคำกล่าว (เคยผิดหวังมาแล้ว) แต่ก็ไม่เคยหมดหวังนะคะ ยังคงสู้ต่อไป ตอนนี้ก็เริ่มทำ iui อาการเดิมก็กลับมาค่ะ กลัว ๆๆ กลัวผิดหวังอีก แต่ส่วนลึกในใจ ท้องซะทีนะๆๆๆ สองอาทิตย์ที่ช่างยาวและน่ากลัวค่ะ
โดย: pink IP: 125.27.17.225 วันที่: 8 มีนาคม 2552 เวลา:13:29:15 น.
  
ขอให้โชคดีนะคะคุณพิงก์ ส่งข่าวด้วยนะคะว่าได้ผลหรือเปล่า
โดย: Ninie วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:1:27:39 น.
  
รู้สึกเหมือนคุณพิงค์เลย แต่ก็จะสู้ต่อไปคะ เราฉีดเชื้อไป 3 ครั้งแล้ว ผิดหวังทุกครั้งเลย
โดย: pook IP: 125.27.26.113 วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:23:15:46 น.
  
เราก็เพิ่งไปทำ IUI มานะ วันนี้ก็เป็นวันที่ 3 ที่รอผล 2 อาทิตย์นี่มันนานมากๆเลยนะ ทรมานเหมือนกันเลย
โดย: โนริ IP: 124.120.247.119 วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:35:56 น.
  
ทำมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 5 วันที่ 30 กย.นี้หมอนัดซาวด์ก่อน/หมอบอกเหลืออีก1 ครั้งหากไม่ประสบผลสำเร็จคงใช้วิธีอื่นๆ/เพื่อนๆคุยกันค่ะ ek2521@hotmail.com
โดย: จอย IP: 58.137.108.194 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:16:08:29 น.
  
เพิ่งไปฉีดมาเมื่อวานเป็นครั้งแรก รอลุ้นอยู่ค่ะ มีใครฉีดแล้วได้ผลบ้างคะ
โดย: Kroonam IP: 125.27.152.15 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:13:59:35 น.
  
หากว่าได้ผล มีอาการบ่งชี้หรือเปล่าคะ แล้วมีอาการอย่างไรบ้าง ใครทราบช่วยตอบทีค่ะ ตอนนี้ทรมาณใจมากเลย
โดย: Kroonam IP: 125.27.152.15 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:14:01:29 น.
  
เพิ่งฉีดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้เองค่ะ แต่หมอนัดฉีดซ้ำอีกวันพรุ่งนี้ กลัวเหมือนกันเพราะเจ็บเหมือนกันนะ แต่ก็ต้องทน
โดย: นน IP: 125.26.223.5 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:21:23:06 น.
  
เราก็อีกคนที่มีความหวังว่าจะมีลูก แต่พออ่านข้อมูลดู ส่วนใหญ่แล้วจะผิดหวังก็เลยรู้สึกหมดหวังเหมือนกันนะเพราะแคสของเราส่องกล้องผ่าตัดก้อนเนื้อและเยื่อบุเจริญผิดที่ในโพลงมดลูกไปเมื่อ 21 ก.พ.53 หมอยังเจอท่อรังไข่ตันข้างซ้ายด้วยใช้ได้ข้างเดียว แถมแฟนก็เชื้ออ่อนอีก(10 ล้านเอง) แล้วหมอก็ให้กินยากระตุ้นไข่แต่เมื่อวานไปซาร์วดูได้ไข่ 3 ใบ ข้างขวา 2 (ขนาด 21.6,17.5)ข้างซ้าย 1 ใบ(ขนาด 22.3)พรุ่งนี้หมอนัดฉีดเชื้อ ช่วยเป็นกำลังใจให้สมหวังด้วยนะคะ
โดย: porn IP: 222.123.139.26 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:15:12:02 น.
  
ไปทำ IUI มาเมื่อวันอังคารที่ 20/เมษา หลังทำเจ็บบริเวณที่ฉีดน้ำเชื้อหลังจากนั้นมีเลือดไหลออกมา เจ็บบริเวณท้องฝั่งที่ฉีดน้ำเชื้อ ตื้อๆ ไม่ค่อยหิวข้าวไม่อยากกินอะไร เพื่อนๆเป็นแบบนี้กันหรือปล่าวค่ะเหมียวเพิ่งทำครั้งแรก อยาก สามีน้ำเชื้อปกติดีค่ะ แต่ขาดความหนืด ไปนิด อยากมีลูกมากเลยค่ะ หมอบอกว่า อีก 2 อาทิตย์เจอกัน อยากได้ยินข่าวดีค่ะ
โดย: เหมียว IP: 58.8.164.50 วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:20:13:35 น.
  
เพื่อนๆค่ะ เราต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมหรือปล่าว อย่างเช่นไม่ควรเดินมาก หรือยกของหนัก เดี๋ยวจะไม่ติดอะค่ะ แนะนำหน่อยค่ะ
โดย: เหมียว IP: 58.8.164.50 วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:20:16:47 น.
  
ตอนนี้ทำIUI รอบ2 ความหวังมีน้อย ถ้าติดคงโชคดีมากมาก
โดย: น้ำนิ่ง IP: 118.173.18.252 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:19:03:46 น.
  
ไปฉีดน้ำเชื้อมา 5 พค คะหมอนัดอีก - อาทิตย์ นานมาก
โดย: ใบหยก IP: 124.122.28.95 วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:49:58 น.
  
ฉีดเชื้อมา 5 พค 55 เนื่องจากโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เชื้อสามีแข็งแรงดีค่ะ อยากทราบว่าหลังฉีดต้องปฏิบ้ติตัวอย่างไรหมอนัด 26 พค 55 ลุ้นมากค่ะ ครั้งแรก กลัวผิดหวัง นับวันด้วยความทรมาน
โดย: ใบหยก IP: 124.122.28.95 วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:54:20 น.
  
คุณใบหยก อย่าเครียดนะคะ เราขยับจากการฉีดเชื่อมาทำ ivf แล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ
โดย: Ninie วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:02:35 น.
  
หลังจากที่ทำ iui มาแล้วสองครั้งไม่ประสบความสำเร็จค่ะ ครั้งที่สองล่าสุดเลยค่ะ เพิ่งรู้ผลเมื่อวานว่าประจำเดือนมาแล้ว เสียใจมากค่ะ สามีก็เศร้าแต่ก็ปลอบใจว่าไม่ต้องเสียใจไปถ้าไม่มีจริงๆก็อยู่กันสองตายาย(ขอบคุณสามีที่น่ารัก) อายุ 32 แล้วก็กลัวว่า % การท้องก็ยิ่งจะน้อยลง แต่ก็ยังจะสู้ต่อไปค่ะเมื่อพยายามแล้วไม่ได้ ก็ต้องยอมรับค่ะ
โดย: ฟ้าใส IP: 10.39.165.15, 110.164.252.2 วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:15:59:52 น.
  
ข้อมูลดีมากๆเลย ขอบคุณค่ะ
โดย: กุ้ง IP: 113.53.37.107 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:21:26:38 น.
  
เพิ่งไปฉีดเชื้อมาเมื่อวันที่ 3 ก.ค.55 ตอนนี้ลุ้นอยู่
โดย: อยากเป็นแม่คน IP: 118.174.142.14 วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:06:00 น.
  
เพิ่งฉีดน้ำเชื้อ วันที่ 16 ก.ค. 55 นี้ค่ะ คุณหมอ บอก สิ้นเดือนเจอกันค่ะ. คุณหมอบอก คืน วันที่ 16 ให้มีเพศสัมพันธ์กับแฟน สามีไม่กล้า เพราะ เรา ปวดท้องค่ะ ก็รอลุ้น ค่ะ.
โดย: เนม IP: 124.121.54.37 วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:05:44 น.
  
ไปฉีดมาแล้ว ครั้งที่ 3 ค่ะ ทั้งกินยา และฉีดยา แต่วันนี้ประจำเดือนมา เลยเศร้าเลย กะว่าจะลองอีกครั้งสุดท้าย ถ้าไม่มี ก็คงต้องทำใจแล้วค่ะ
โดย: ความหวังอยากเป็นแม่ IP: 58.11.144.162 วันที่: 22 เมษายน 2556 เวลา:14:17:08 น.
  
ฉีดเชื้อครั้งที่2แล้วค่ะครั้งแรกหวังไว้มากเลยผิดหวัง ฉีดครั้งที่2วันที่31มีนาคม2557ค่ะหมอนัดอีก2อาทิตย์แต่ตอนนี้รู้สึกเฉยๆมากเพราะกลัวผิดหวัง อยากได้ลูกมากค่ะเพราะแต่งงานมา5ปีแล้ว
โดย: แหม่ม IP: 1.47.66.200 วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:21:20:01 น.
  
ไปฉีดเชื้อที่ ร.พ. นครธน มาเมื่อส. 24 พ.ค.57 อีก2 อาทิตย์ หมอนัดตรวจเลือด หวังไว้ว่าต้องโชคดีบ้าง เพราะทำมา 2 ครั้งแล้ว ทุกคนต้องมีความหวัง ถ้าไม่ประสบผลก็พยายามต่อไป สักวันต้องเห็นหน้าลูก
โดย: ก้อย สาริน IP: 203.155.220.236 วันที่: 26 พฤษภาคม 2557 เวลา:9:36:07 น.
  
ฉีดเชื้อที่ รพ.ราชวิถีครั้งแรกค่ะ เมื่อ 10 ตุลาคม 57 วันนี้ 24 ตุลาคม 57ละ ครบ2อาทิตย์แล้วยังไม่ได้ตรวจเลย กล้าๆ กลัวๆ กลัวผิดหวัง ด้วยตอนนี้มีปีกมดลูกข้างเดียว ผ่าตัดซีสไป 2 ครั้งละ ก็เลยไม่กล้าหวังมาก แต่ก็ภาวนา เห็นพี่ๆเพื่อนๆ ทำมาหลายครั้งแล้วเนอะ เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ๆนะคะ
โดย: เจี๊ยบ IP: 203.144.134.11 วันที่: 24 ตุลาคม 2557 เวลา:16:17:50 น.
  
วันนี้ไปอัลตราซาวด์ดูไข่.มีใบเดียวเองค่ะ.ขนาดเล็ก14มิลลิเมตรเอง.หมอนัดซาวด์อีก2วันค่ะ.รอลุ้นไข่จะใหญ่ได้ขนาดพอมั้ย.อายุ42แล้วค่ะ
โดย: ชนากานต์ IP: 49.230.186.72 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:02:33 น.
  
ทำที่ร.พ.วิภาวดีค่ะคุณหมอใจดีมากค่ะ
โดย: ชนากานต์ IP: 49.230.186.72 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:06:41 น.
  
ไปทำมา เมื่อ กพ.ค่ะ
โดย: ปาป๋อง IP: 1.47.10.247 วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:7:52:59 น.
  
ไปทำ ที่ ศิริราช มา ค่ะ ปล่อยมา18 เดือน อายุ 31 สามี 32 ประจำเดือนมาตรง บวกลบ1-3วัน ใช้แอฟคำนวน วันตกไข่ แล้ว xx ตามนั้น ไม่ติดสักที
### เมือเดือน กพ. 58 วันที 10/2 ไปรับยากระตุ้น (ประจำเดือนมา 1-4วัน) ระหว่างนี้ ทานไข่เป็ดสีเขียว กล้วยหอม น้ำเต้าหู้ ช่วงนั้นงานเยอะมากค่ะ ยังคิดว่าจะสำเร็จมั้ย นะ ถ้ารอบแรกไม่สำเร็จ รอบสองจะฉีดน้ำเกลือดูมดลุก
###18 กพ.วันตรุษจีน หมอนัดซาวดูขนาดไข่ ผลคือ ได้ ซ้าย-ขวา ข้าง ละ 1 ใบ ขนาด 18 มล. กะ 17.5มล หมอบอกเป็นขนาดทีสมบูรณ์ ค่ะ ดีใจเลย กังวลว่าไข่จะได้ขนาดมั้ย ให้ยากลับมาฉีดทีพุง ที่บ้านภายในสองทุ่ม 1 เข็ม ราคา 1400 เพื่อกระตุ้นให้ตก แข็งใจฉีดเองเลยคะ พอตัวยาเข้าไป ตึบๆ เลย
###20 กพ.วันศุกร์ นัดฉีดเชื้อ iui ไปแต่เช้าเก็บเชื้อ ไปปั่น 2ชม. แล้วฉีด ตอนเที่ยง ไม่เจ็บค่ะ ตื่นเต้น พอเสร็จให้ นอนพัก ครึ่ง ชม. แล้ว กลับบ้าน ไม่มีเลือดออก ไม่มีไร แต่กลางคืนจะมวลๆทัอง เหมือนทัองเสีย ///ให้xx เองอีกครั้ง เช้าวันเสาร หรือเย็นวันเสาร์ อีกรอบ
###21-22 กพ. ส.อ. ไป ชลบุรี ค่ะ แฟนไปทำงาน เลยชวนเพือนกะหลานไป ด้วย ทีแรกรังเล ไปดีมั้ย กลัวเหมือนกัน แต่บางคนบอกให้ใช้ชีวิตปกติ อย่าคิดมาก ถ้าสนใจมากอาจไม่ติด ก้อเลยไป แฟนขับ แบบระวัง ๆ 2วันนี้ แปปๆ ที่ทัองซ้ายขวา สลับกัน ค่ะ อึดๆ ท้อง นอนก้อแปป เดินก้อเดินช้า ๆ แต่สบายใจ happy เที่ยวๆ พอเย็นวันอาทิตย มีมูกใสๆ ค่ะ ดีใจอีกแล้ว ทีแรก ตั้งแต 18 ยังบ่นว่า ไม่มุกไข้ตกเลย จะติดมั้ยนะเรา ค่อยมีหวังค่ะ หลังจากนั้นมาก้อหายแปปๆที่ท้องค่ะ
###วันที่ 11 มีนา ตรวจปัสสาวะเอง ผลคือ ****** 2ขีด เข้มๆ เลยค่ะ เลยประจำเดือนมา 4 วัน วันที 13 คุณหมอศิริราชนัดพอดี บอก ทำไมติดง่ายจัง % iui ส่วนมาก 10-20% เอง นี่ทำครั้งแรกติดเลย ตอนนี้ฝากครรภ์ที่ รพ.แถวบ้านเรียบร้อยแล้วค้ะ
โดย: ปาป๋อง IP: 1.47.10.247 วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:8:14:28 น.
  
ไปฉีดเชืเอมาแล้วเหมือนกันคะรอลุ้นอยู่คะไม่ได้ตั้งึวามหวังอะไรไว้เลยกลัวผิดหวัง
โดย: supa-pasu@hotmail.co.th IP: 49.48.239.167 วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:16:13:23 น.
  
ไปฉีดเชืเอมาแล้วเหมือนกันคะรอลุ้นอยู่คะไม่ได้ตั้งึวามหวังอะไรไว้เลยกลัวผิดหวัง
โดย: supa-pasu@hotmail.co.th IP: 49.48.239.167 วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:16:14:01 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ninie-in-thailand.BlogGang.com

Ninie
Location :
กรุงเทพ  Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 127 คน [?]

บทความทั้งหมด