พระศพแรกที่ได้ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
"รอยใบลาน" รวบรวมพระนามเจ้านายที่เคยประดิษฐานพระบรมศพ และพระศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้งก่อน ได้เริ่มนับพระองค์ที่ 1 เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ.2353 สืบเนื่องจากในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการกล่าวถึงการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ครั้งนั้นเป็นครั้งแรก

แต่เดิมผมมีความเข้าใจว่าพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในรัชกาลที่ 1 ทั้งสองพระองค์ น่าจะเป็นพระศพแรกที่ได้ประดิษฐานพระศพบนพระที่นั่งดุสิตฯ เพราะรัชกาลที่ 1 ได้ถวายเคารพต่อพระพี่นางทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมาก และยังมีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพอีกพระองค์หนึ่งที่รัชกาลที่ 1 พระราชทานพระเกียรติยศเป็นพิเศษควรที่พระศพจะได้ตั้งบนพระมหาปราสาท แต่เมื่อไปดูในพระราชพงศาวดารก็มิได้กล่าวถึงสถานที่ประดิษฐานพระศพแต่อย่างใด ประกอบกับได้อ่านหนังสือการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์ขึ้นนั้น ก็ได้ให้รายละเอียดว่า "...พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๓ เป็นครั้งแรกสำหรับการพระบรมศพ..." ก็ยิ่งทำให้น่าเชื่อได้ว่าพระบรมศพรัชกาลที่ 1 เป็นพระองค์แรก

ต่อมาเมื่อได้อ่านจดหมายเหตุความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี จึงได้พบข้อมูลเกี่ยวกับพระศพแรกที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตฯ คือ พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ และพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี เมื่อ พ.ศ. 2342 ตามลำดับของการสิ้นพระชนม์ (สิ้นพระชนม์ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และเข้าใจว่าตั้งพระโกศคู่กัน) นอกจากนี้ยังปรากฎว่าพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ ก็ได้ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย จึงได้คลายข้อสงสัยให้กระจ่าง ดังนั้น พระบรมศพรัชกาลที่ 1 จึงเป็นพระบรมศพแรกที่ได้ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อปี พ.ศ.2353 และพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ จึงเป็นพระศพแรก และถือเป็นการจัดงานพระศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นครั้งแรกด้วย

“...ลุศักราช ๑๑๖๑ ปีมะแม เอกศก สมเด็จตรัสสาเจ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ เสด็จสู่สวรรคาไลย ณ วัน ๑๑ฯ๑๒ ค่ำ สมเด็จตรัสสา เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี เสด็จสู่สวรรคาไลย เชิญพระโกษไว้ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ฟ้าผ่าปราสาทแต่ไม่ไหม้...”สำหรับพระศพ และพระบรมศพที่เคยประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จึงมีทั้งสิ้น 23 พระองค์ ดังมีรายพระนามดังต่อไปนี้

พระองค์ที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
พระองค์ที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี
(พ.ศ. ๒๓๔๒ – พ.ศ. ๒๓๔๓)

พระองค์ที่ ๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ

พระองค์ที่ ๔ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒

พระองค์ที่ ๕ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗

พระองค์ที่ ๖ พระบรมศพสมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙

พระองค์ที่ ๗ พระบรมศพสมเด็จกรมพระศรีสุลาไลย พระบรมราชนนีพันปีหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐

พระองค์ที่ ๘ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔

พระองค์ที่ ๙ พระศพสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี บรมอรรคราชเทวี ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕

พระองค์ที่ ๑๐ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๑

พระองค์ที่ ๑๑ พระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘

พระองค์ที่ ๑๒ พระศพพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ (ในรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้ออกพระนามใหม่ว่า “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร”)

พระองค์ที่ ๑๓ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๔

พระองค์ที่ ๑๔ พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๓

พระองค์ที่ ๑๕ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๙

พระองค์ที่ ๑๖ พระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐

พระองค์ที่ ๑๗ พระศพสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑

พระองค์ที่ ๑๘ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๓

พระองค์ที่ ๑๙ พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ – ๒๔๙๙

พระองค์ที่ ๒๐ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๒๘

พระองค์ที่ ๒๑ พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙

พระองค์ที่ ๒๒ พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พระองค์ที่ ๒๓ พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๕๔ – ปัจจุบันCreate Date : 13 กันยายน 2554
Last Update : 13 กันยายน 2554 14:17:30 น.
Counter : 16836 Pageviews.

3 comments
  
อ่านแล้วก็งงๆนิดหน่อย แต่ได้ความรู้ดีค่ะ
โดย: คนอ่อนไหวที่แกล้งใจแข็ง (Tukta21 ) วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:18:47:35 น.
  
ครับผม พอดีรีบพิมพ์ไว้กันลืม เลยไม่ได้เรียบเรียงถ้อยคำเท่าไหร่ อาจจะงงๆ นิดนึงครับ
โดย: รอยใบลาน วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:19:40:55 น.
  

ขอบคุณค่ะ


จะตามอ่านเรื่อยๆ นะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:15:58:29 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

รอยใบลาน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]สโมสรของอัศวินแห่งอินทรนคร
กันยายน 2554

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30