ภาคภาษาอังกฤษ English Version

กองทุน คุณอาระริ่น อุทกะพันธุ์คุณ ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกองทุน คุณอาระริ่น อุทกะพันธุ์


กองทุน คุณอาระริ่น อุทกะพันธุ์
ก่อตั้งโดย คุณ ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์


1. วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้
1.1 เพื่อบูรณะและช่วยกิจกรรมของพระในการจัดการเทศนา บรรยายธรรม
1.2 เป็นทุนช่วยนักเรียนที่โรงเรียนแจ้งวิทยา และทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร วัดโรงวาส
1.3 ช่วยการศึกษานักเรียนที่ครอบครัวยากจน
1.4 ช่วยส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
1.5 ช่วยการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการมีงานทำ เพื่อทดแทนบุญคุณของบิดา มารดา ผู้ให้ความอุปการะ

2. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่ครอบครัวยากจนโดยไม่มุ่งในอบายมุข มีความประพฤติดี เรียบร้อย เป็นคนดี รู้คุณค่าของเงิน

3. เงินทุนการศึกษากำหนดไว้ดังนี้
3.1 ช่วงชั้นที่ 1 ( ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ) รายละ 1,000 บาท
3.2 ช่วงชั้นที่ 2 ( ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ) รายละ 1,500 บาท
3.3 ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และพระปริญัติธรรมแผนกสามัญ ) รายละ 3,000 บาท
3.4 ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา ) รายละ 5,000 บาท
3.5 ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ( อนุปริญญา ) การศึกษาระดับปริญญาตรีของพระภิกษุ ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ รายละ 10,000 บาท
3.6
ระดับอุดมศึกษา รายละ 15,000 บาท

4. ผู้จัดการกองทุน คือ
1 คุณสุนันทา อุทกะพันธุ์
2 คุณพวงน้อย อุทกะพันธุ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป


ประวัติผู้ก่อตั้งกองทุน

คุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ เป็นบุตรของ คุณรัฐ และคุณระเบียบ อุทกะพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2485 ที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2545 รวมอายุ 60 ปี 7 เดือน มีพี่น้องรวม 6 คน ดังนี้

1. คุณประณต อุทกะพันธ์
2. คุณสุนันทา อุทกะพันธุ์
3. คุณเกษมศักดิ์ อุทกะพันธุ์
4. คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
5. คุณพวงน้อย อุทกะพันธุ์
6. คุณอรนิตย์ อุทกะพันธุ์

เมื่ออายุ 3 ขวบ คุณอาระริ่น อุทกะพันธุ์ ได้รับมาเลี้ยงดูที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้คุณแม่เลี้ยงดูบุตรสาวคนใหม่ได้เต็มที่

ประวัติการศึกษา ได้เริ่มเรียนชั้นมูลที่โรงเรียนภูผาภักดี จังหวัดนราธิวาส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 2 ) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนมัธยมนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ แผนกการเรียนสายศิลป์ สมัยนั้น การเรียนสายศิลป์ต้องเรียน ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพการสมรส สมรสกับคุณ เมตตา อุทกะพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัพลิชชิ่งจำกัด ( มหาชน ) มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ
1. น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ สำนักพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัพลิชชิ่งจำกัด ( มหาชน )
2. นายระพี อุทกะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก บริษัทอมรินทร์บุ้คเซนเตอร์ จำกัด

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงานครั้งแรก ที่การท่องเที่ยวหาดใหญ่ อยู่ 7 เดือนจึงลาออก
จากนั้นจึงทำงานกับบริษัทไทยวัฒนาพาณิช จำกัด ในตำแหน่งหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร วิทยาสาร

ลาออกจากบริษัทไทยวัฒนาพาณิชจำกัดไปทำงานที่ การเคหะแห่งชาติ ตำแหน่งหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

ลาออกจากการเคหะแห่งชาติไปทำหนังสือเอง คือ บ้านและสวน และจัดตั้งโรงพิมพ์อมรินทร์ ด้วยเงินทุนเริ่มแรกเพียง 50,000 บาท ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัพลิชชิ่งจำกัด ( มหาชน )ซึ่งเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตนิตยสาร

บ้านและสวน
แพรว
ชีวจิตร
health & cuisine,
National Geographic ฉบับภาษาไทย
Room
we,
Real parenting
shape
และ Instyle
ทั้งยังได้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกเล่ม และพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี


พร้อมทั้งรับและจัดพิมพ์หนังสืออื่นอีกมากมาย

ตำแหน่งสุดท้าย ของการทำงานของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ คือ

ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัพลิชชิ่งจำกัด ( มหาชน )
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิภูมิปัญญาไทย
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคม คุณประสิทธิ์ ณรงค์เดช เป็นเวลา 1 ปี

คุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ เป็นบุคคลอีกท่านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และการอ่านเป็นอย่างมาก เป็นผู้ที่มีความกตัญญูเป็นอย่างยิ่ง ระลึกอยู่เสมอว่า คุณอารักมากและฝากชีวิตไว้กับหลานคนนี้ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นในภารกิจ ไม่สามารถมาดูแลคุณอาในบั้นปลายของชีวิตได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดตั้งกองทุน
คุณอาระริ่น อุทกะพันธุ์
โดยใช้ชื่อของคุณอาเป็นชื่อของกองทุน

Rose with Khun Puangnoi
โรส กับ คุณพวงน้อย อุทกะพัยธุ์ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นตัวแทนในการมอบทุน คุณอาระริ่น อุทกะพันธุ์ เมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2550

Rose and Khun Puangnoi Uttakapan

SV4000261

Rose


คุณ ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์

 

Create Date : 13 สิงหาคม 2550
6 comments
Last Update : 16 สิงหาคม 2550 16:22:46 น.
Counter : 1101 Pageviews.

 

เก่งครับน้องโรส เป็นกำลังใจให้นะครับ

 

โดย: raknakubkondee 13 สิงหาคม 2550 11:56:03 น.  

 

เก่งมากค่ะ สู้ๆนะคะน้องโรส

 

โดย: rachawan IP: 222.123.228.31 13 สิงหาคม 2550 15:43:02 น.  

 


Cool Slideshows


แวะมาเยื่ยมน้องคนเก่งค่ะ
จะแวะหาหลายครั้งก็หาโอกาสไม่ได้ค่ะ
มาวันนี้ร่วมแสดงความยินดีในทุนนี้ด้วยนะค่ะ

แรม 15 ค่ำ..เดือน8 พระจันทร์มืด..
ให้นิมิตพระนี้ดีสิงสถิตย์
ตรงเดือนแม่ผู้อาทรถนอมเลี้ยง
คุมสติให้ลูกคิดและห่วงหา...
เอื้ออาทรค่าน้ำนมที่เลี้ยงดู..

ความทุกข์สอนอะไรให้เราได้ดีกว่าความสุข
สุข..... พาให้หลงระเริงเผลอเพลินไป กลายเป็นประมาท
ทุกข์.. ทุกข์ทำให้ตื่นระวังตัวตั้งสติ สู้ปัญหา

อนุโมทนาบุญมายัง..กัลยาณมิตร..ผู้แสนประเสริฐค่ะ
 

โดย: catt.&.cattleya (catt.&.cattleya.. ) 13 สิงหาคม 2550 17:09:11 น.  

 


บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัพลิชชิ่งจำกัด ( มหาชน ) เป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย....และเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล สมควรที่จะ ปรบมือดังๆให้ครับ น้องโรส

 

โดย: yyswim 15 สิงหาคม 2550 23:29:06 น.  

 

Greeting from America.

I'm very happy to read about your story.

I hope you'll continue to do well and success in life.

Best wishes,

Pat

 

โดย: PatPDX IP: 72.201.17.28 15 พฤศจิกายน 2550 8:07:14 น.  

 

ดีใจที่ได้รู้ว่ามีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เห็นภาพน้องโรสได้รับทุน พี่ก็ปลื้มใจแทนครอบครัวของน้องนะคะ

เป็นกำลังใจให้น้องเสมอค่ะ ขอให้น้องรับรู้ว่าพี่เป็นอีกคนที่ระลึกถึงและชื่นชมน้องแม้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกันก็ตาม

 

โดย: พี่แหม่ม (Chulapinan ) 3 มีนาคม 2551 22:18:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


คนตาพิการ
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
คนตาพิการ

ชื่อจริง นุ่นนิจ ถาวรรัตน์
ชื่อเล่น โรส

ปัจจุบัน อายุ 23 ปี ตาพิการทั้ง 2 ข้าง กำลังเรียนหนังสือ ณ สถาบันราชภัฏ สงขลา คณะ ครุศาสตร์ ปีที่ 3 โปรแกรมภาษาไทย

โรส ชอบเขียนเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบ พิมพ์เป็นตัวอักษรปกติบนคอมพิวเตอร์ แล้วพ่อจึง copy นำมา Post ที่นี่

ข้อความต่างๆส่วนใหญ่เป็น ความคิด
ความเข้าใจ และจินตนาการ บนพื้นฐานของความเป็น คนตาพิการ ของ น้องโรส ทั้งหมด


E-mail คุยกับน้องโรส คนตาพิการ
Your Link HTML Free Code

english version
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2550
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
13 สิงหาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add คนตาพิการ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.