Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
ฤาษี โรหิตัสสะ

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

โรหิตัสสสูตรที่ ๖

[๒๙๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ

ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว โรหิตัสสเทวบุตรมีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ

โรหิตัสสเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแล ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลสถิตอยู่ ณ ที่ใดหนอ จึงจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลจะอาจบ้างหรือไม่ เพื่อที่จะรู้ เพื่อที่จะเห็น หรือเพื่อที่จะบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทาง ฯ

[๒๙๖] พ. อาวุโส ที่ใดเป็นที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ
เราไม่พูดถึงที่นั้นอันเป็นที่สุดของโลกว่า ควรรู้ ควรเห็น ควรบรรลุด้วยการ
เดินทาง ฯ

ร. น่าอัศจรรย์ พระเจ้าข้า ไม่เคยมีมา พระเจ้าข้า พระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแจ่มแจ้ง ดังปรากฏว่า อาวุโส ที่ใดเป็นที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ เราไม่พูดถึงที่นั้นอันเป็นที่สุดของโลกว่า ควรรู้ ควรเห็น ควรบรรลุด้วยการเดินทาง ฯ

[๒๙๗] ร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่ปางก่อน ข้าพระองค์เป็นฤาษี ชื่อโรหิตัสสะ เป็นบุตรของอิสสรชน มีฤทธิ์ เหาะไปในอากาศได้ มีความเร็วประดุจอาจารย์สอนศิลปธนู จับธนูมั่น ชาญศึกษา ชำนาญมือ เคยประกวดยิงธนูมาแล้ว ยิงผ่านเงาตาลตามขวางได้ด้วยลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกดาย ย่างเท้าของข้าพระองค์เห็นปานนี้ ประดุจจากมหาสมุทรด้านทิศบูรพา ก้าวถึงมหาสมุทรด้านทิศประจิม ข้าพระองค์มาประสงค์อยู่แต่เพียงว่า เราจักบรรลุถึงที่สุดของโลกด้วยการเดินทาง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ประกอบด้วยความเร็วขนาดนี้ ด้วยย่างเท้าขนาดนี้ เว้นจากการกิน การขบเคี้ยว และการลิ้มรสอาหาร เว้นจากการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เว้นจากระงับความเหน็ดเหนื่อยด้วยการหลับนอน มีอายุถึงร้อยปี ดำรงชีพอยู่ถึงร้อยปี เดินทางตลอดร้อยปี ก็ยังไม่ถึงที่สุดของโลกได้ แต่มาทำกาลกิริยาเสียในระหว่าง น่าอัศจรรย์นัก พระเจ้าข้า ไม่เคยมีมา พระเจ้าข้า

พระดำรัสนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแจ่มแจ้งแล้ว ดังปรากฏว่า อาวุโส ที่ใดเป็นที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ เราไม่พูดถึงที่นั้นอันเป็นที่สุดของโลก ว่าควรรู้ ควรเห็น ควรบรรลุ ด้วยการเดินทาง ฯ

[๒๙๘] พ. ดูกรอาวุโส ที่ใดเป็นที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ เราไม่พูดถึงที่นั้นอันเป็นที่สุดของโลก ว่าควรรู้ ควรเห็น ควรบรรลุด้วยการเดินทาง ก็ถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้ว ก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์ ก็แต่ว่าเราบัญญัติเรียกว่าโลก เหตุให้เกิดโลก การดับของโลก และทางให้ถึงความดับโลก ในสรีระร่าง มีประมาณวาหนึ่งนี้ และพร้อมทั้งสัญญา พร้อมทั้งใจครอง ฯ

แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทาง และเพราะที่ยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้ จึงไม่พ้นไปจากทุกข์ ฯ

เหตุนั้นแหละ คนมีปัญญาดี ตระหนักชัดเรื่องโลก ถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว รู้จักที่สุดโลกแล้ว เป็นผู้ระงับแล้ว จึงไม่หวังโลกนี้และโลกหน้า ฯ

ที่มา
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
//www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=15&A=1966&Z=2008&pagebreak=0ในพระไตรปิฏกมีจารึกเอาไว้ว่า สมัยก่อนพุทธกาล มีมาณพหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อ“โรหิตัสสะ” อยากจะรู้ความเป็นจริงของโลก ว่าที่สุดของโลกหรือที่สุดของจักรวาลอยู่ที่ไหน เมื่อเรียนจบศิลปวิทยาทั้ง ๑๘ สาขาแล้ว ก็พยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยออกบวชเป็นฤาษี ตั้งใจฝึกสมาธิอย่างจริงจัง จนสามารถทำฌานสมาบัติให้เกิดได้ เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีเดช สามารถเหาะเหินเดินอากาศไปได้ตามความปรารถนา เวลาจะไปแสวงหาอาหารและผลไม้ ท่านก็จะเหาะไปยังป่าหิมพานต์ หรือไม่ก็เหาะข้ามไปยังอุตตรกุรุทวีป แล้วก็กลับมาบำเพ็ญภาวนาต่อในมนุษย์โลก

ท่านฝึกทำสมาธิจนใช้งานได้แคล่วคล่อง นึกอยากไปไหนก็ไปได้ทันที เมื่อมีฤทธานุภาพมากแล้ว จึงตั้งใจว่าจะเดินทางไปให้สุดโลก ได้เข้าฌานสมาบัติ แล้วเหาะไปเรื่อยๆ โดยไม่หยุดพักในระหว่างทาง มีปีติสุขอยู่ในฌานเป็นภักษาหาร ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ต้องเสียเวลานอนหลับพักผ่อน ท่านใช้เวลาเดินทางอยู่อย่างนั้น เป็นเวลานานถึง๑๐๐ ปี จากจักรวาลหนึ่งไปยังอีกจักรวาลหนึ่ง ถึงแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ก็ยังไปไม่สุด

ลูกธนูที่นายขมังธนูยิงออกจากแล่ง ว่ามีความเร็วปานใด ท่านยังมีความเร็วยิ่งกว่านั้นเป็นแสนเป็นล้านเท่า แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่สามารถไปให้สุดจักรวาลได้ ต้องหมดอายุขัยลงในระหว่างทางนั่นเอง เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในโลกสวรรค์ เป็นเทพบุตร ผู้มีรัศมีกายสว่างไสว เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก โรหิตตัสสเทพบุตรได้ออกจากวิมาน มาถวายบังคมพระพุทธองค์ ซึ่งกำลังประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหาร ได้กราบทูลถามปัญหาที่ค้างคาใจมานานว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีสถานที่ใด ที่ไม่มีการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตายบ้างไหมหนอ ข้าพระองค์ได้เดินทางตลอดชีวิตเมื่อเป็นมหาฤาษี แต่ต้องตายเสียในระหว่างทาง ยังไม่สามารถเดินทางให้พ้นจากโลก พ้นจากภพได้เลย แล้วจะมีมนุษย์ที่สามารถไปให้ถึงที่สุดโลก ได้หรือเปล่า พระเจ้าข้า”

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ท่านเทพบุตร ที่สุดโลกนั้น บุคคลไม่อาจไปได้ด้วย การเดินทางไกล ถ้าหากตถาคตยังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้ว ก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์ ก็แต่บัดนี้ ตถาคตบัญญัติโลก เหตุให้เกิดโลก การดับของโลก และทางที่ให้ถึงความดับโลก ว่ามีอยู่ในเรือนกายยาววา หนาคืบ กว้างศอก ที่มีใจครองนี้”
ที่มา //www.dhamma.netสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ข้อตรัสอธิบายคำว่าโลก

( เริ่ม ๘๓/๑ ) ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสอธิบายถึงคำว่าโลก
โดยพยัญชนะคือถ้อยคำ อันส่องถึงอรรถะคือเนื้อความว่า รุชตีติโลโก
สิ่งใดชำรุดทรุดโทรมสิ่งนั้นชื่อว่าโลก หรือว่าชื่อว่าโลกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม
ฉะนั้น สิ่งใดก็ตามที่มีความชำรุดทรุดโทรมสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลก
โลกคือขันธ์ ๕ ........


อ่านเพิ่มเติม พระพุทธคุณบทว่าโลกวิทู (๑)
//www.mahayana.in.th/tsavok/tape/065.htm

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]


Create Date : 13 ตุลาคม 2550
Last Update : 20 ตุลาคม 2550 15:07:51 น. 20 comments
Counter : 1490 Pageviews.

 
Pageviews เยอะมากครับ


โดย: ใสซื่อดื้อตาใส วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:10:10:40 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณต่อตระกูล ผมแวะเข้ามาชวนดื่ม muribu cocktail ครับ ผมหวังว่าคุณ ต่อตระกูล น่าจะชอบนะครับ(ไม่มีความรู้แจ้งใดเทียบเท่าการเดินทางครับ ขอธรรมะอยู่คู่โลก)


โดย: veerar วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:10:10:45 น.  

 
สาธุ
สวัสดีค่ะเข้ามาอ่านธรรมะวันหยุดค่ะ


โดย: ดอกคูณริมฝั่งโขง วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:11:51:22 น.  

 

แวะมาทักทายแบบไม่ให้รู้เนื้อ รู้ตัวค่ะ คริ คริ
...........


โดย: มับเมียง (todayd ) วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:15:00:52 น.  

 
เข้ามาอ่านเรื่องของฤาษีโรหิตัสสะ
เป็นธรรมะที่แฝงด้วยข้อคิดที่ดีดีค่ะ

ดีใจและขอบคุณคุณต่อตระกูลที่ส่งกำลังใจมาให้
ครอบครัวเรา ที่พันทิปโดย: นวลกนก วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:17:28:52 น.  

 
เพิ่งจะเข้ามาดูเป็นครั้งแรก เห็นแต่ชื่อต่อตระกูล ไม่คิดว่าจะเป็นเนื้อหาสาระที่มีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรอย่างนี้ ชอบอ่านค่ะ จะขอติดตามด้วย
อีกคนนะคะ


โดย: doraemon.ja.mon IP: 125.26.161.182 วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:13:17:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ
อ่านยังไม่หมดค่ะ
ตาำไม่ค่อยดีค่ะ เจอตัวหนังสือเล็กๆ ต้องถอยก่อน
คราวหน้ามาอ่านต่อ


มาเชิญคุณต่อไปช่วยตั้งชื่อหลานค่ะ


โดย: แม่หยุมหยิม วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:18:28:53 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ ^^


โดย: เด็กน้อยขี้แย วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:21:16:56 น.  

 


สบายดีใช่ป่าว


โดย: varissaporn327 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:8:12:16 น.  

 
สาธุค่ะ

ธรรมะของพระพุทธองค์ ได้ฟังครั้งไรก็เตือนใจให้คิดถึงความไม่เที่ยงแท้ ความทุกข์ของความยึดติด และความไม่ใช่ตัวเราที่ควรปล่อยวาง

ได้อ่านแล้วทำให้ใจสงบเป็นสุขค่ะ

ขอบคุณที่นำมาฝากกันนะคะ


โดย: ศรีสุรางค์ วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:16:50:22 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์.....

นอนหลับฝันดีนะครับ.....


โดย: doctorbird วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:1:17:18 น.  

 
ชื่นชอบบล็อกของคุณต่อตระกูลมากครับ
โดยส่วนตัว คือชอบอ่านข้อมูลหรือคำสอนเกี่ยวกับธรรมมะอยู่แล้ว
แอบเห็นว่ามีคะแนนความนิยมสูงมากด้วย
เป็นบล็อกที่ popular มาก
หากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ผมจะขอส่งมาให้ได้อ่านกันบ้างนะครับ
ขอบคุณพื้นที่ครับ


โดย: Mr Gasohol วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:11:49:21 น.  

 
โลกคือขันธ์5 จริงๆด้วย

แต่ก็ยังอยากลองไปสุดโลกดูเหมือนกันนะคะ ถึงไปแล้วจะไม่พ้นทุกข์ก็เหอะ


โดย: พจมารร้าย วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:13:25:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ
วันนี้แวะเอาหมึกย่างมาฝากค่ะ


โดย: ดอกคูณริมฝั่งโขง วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:14:45:49 น.  

 
หวัดดีค่า คุณต่อตระกูล

ชาน่า อยากจะฝาก พ็อกเก็ตุบุ๊คของชาน่า ส่วนตัวด้วยค่า


จะวางแผง ในงานหนังสือนี้

เรื่อง เม้าท์แตก..ชาวเรา
จีบปากจีบคอ โดย ชาน่า
เรื่องราวเกย์มหานคร เกย์ กูธร และเพศชายหญิงที่เกี่ยวข้อง อ่านเล่น ฮา ฮา เศร้า เอาเรื่องหลากหลายจากรวมเล่มจากคอลัมน์ ค่ะ

เล่มละ 159.-

จัดจำหน่ายโดย อนิศ ทั่วไทย ทุกร้าน


ขอบคุณมากเจ้า
//www.thechana.bloggang.com is my blog
หากจะส่งมาให้คุณต่อตระกูล ส่งหนังสือมาได้ทางไหนคะ


โดย: chana columnist ! IP: 124.120.224.123 วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:15:56:17 น.  

 
มิแปลกใจเลย ชอบมาก และขอบคุณ


โดย: aor555 (chantra_aor ) วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:19:42:39 น.  

 
ตระเวนมาหาความรู้ครับ
เก็บไปเต็ม ๆ เลยครับ
ขอบพระคุณครับ


โดย: cm-2500 วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:0:07:53 น.  

 
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้

และขอบคุณมากที่เยี่ยมเยียนกันที่บล็อค

แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่หรือแม่ฮ่องสอนแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับ


โดย: โอจิ (Oji_yoyo ) วันที่: 17 ตุลาคม 2550 เวลา:2:48:28 น.  

 
ขอบคุณ ให้สติ ให้ความรู้ ให้ความคิด จะช่วยติด ช่วยตาม ถามถึงกันและหมั่นแวะเวียนมาหา
จาใดไปเหนือ เมื่อใด บอกมา ยินดี ปาแอ่วเจียงฮาย


โดย: ลุงตา เจียงฮาย IP: 222.123.23.167 วันที่: 23 ตุลาคม 2550 เวลา:11:02:34 น.  

 
สาธุ มาอ่านช้าไปไม่ว่ากันนะคะ


โดย: ลูกหมู IP: 202.12.97.117 วันที่: 30 มีนาคม 2551 เวลา:10:28:30 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
13 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.