....ทำตามฝันที่หวังและตั้งใจ ไปให้ถึงมัน......
Group Blog
 
All blogs
 
ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ 1 เดียวในประเทศไทย

8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.30 พิธีเปิด IDRC Canad กล่าวต้อนรับและเปิดงาน apan Foundation
การแสดง ผดุงศักดิ์ โคชสำเริง
9.30-9.50 ปาฐกถาพิเศษ รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
9.50-10.20 กล่าวรายงานและแนะนำโครงการสัมมนาและนิทรรศการศิลปะ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Keiko Sei
10.20-10.40 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง
10.40-11.45 เสวนาวิชาการ เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไร้ถิ่นพำนัก การอาศัยอยู่แบบชั่วคราว และการไม่มีสถายภาพความเป็นอยู่ที่แน่นอนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

- ประชาชนชายขอบในประเทศไทย สถานภาพแบบชั่วคราวหรือสิทธิที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม
โดย คุณ เอกชัย ปิ่นแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย สถานภาพแบบชั่วคราว หรือแรงงานถาวร
โดย คุณ ฤดีรัตน์ เดชประยูร สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงาน

- แรงงานในประเทศไทย อยู่แบบชั่วคราว และไม่ถูกกฎหมาย
โดย คุณวิไรวรรณแซ่เตีย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดย MAP Foundation / AIT

11.45-12.15 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.15-12.30 พิธีปิดการสัมมนา

12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวันพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพศิลปะจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.30 น.
บริเวณ ลานน้ำพู สถาบันปรีดี พนมยงค์งานจริงคณะผู้จัดงาน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

สตูดิโอซัง (Studio Xang)

มหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนการจัดงาน

International Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนาดา

The Japan Foundation


ทุนสร้างสรรค์งานศิลปะ โดย นายสมชาย พินิจทรัพย์


มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ( MAP Foundation ) และสตูดิโอซัง (Studio Xang) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ
ได้จัดงานนิทรรศการภาพศิลปะครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงประมาณจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ International Development Research Center (IDRC) ประเทศแคนาดา

กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง เพศสภาพ แรงงานข้ามชาติ
และความเป็นประชากรของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ และการเมืองสำหรับโลกที่กำลังวิกฤติ
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย ในประเด็นของแรงงานข้ามชาติ
ผ่านงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการ คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการภาพศิลปะครั้งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับ
การเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้สะท้อนความมีตัวตนและการดำรงอยู่เพื่อการทำงานหาเลี้ยงชีพ
ตลอดจนมีการนำเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ให้มีความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติมากขึ้น
นิทรรศการภาพศิลปะและการสัมมนาเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไร้ถิ่นพำนัก การอาศัยอยู่แบบชั่วคราว และการไม่มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่แน่นอนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

นิทรรศการภาพศิลปะเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไร้ถิ่นพำนัก การอาศัยอยู่แบบชั่วคราว
และการไม่มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่แน่นอนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
จัดขึ้นเพื่อต้องการสะท้อนให้สังคมได้รับรู้ถึงผลกระทบต่อการตอบสนองต่อประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในลักษณะดังกล่าวของโลกยุคปัจจุบันผ่านงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขณะที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ
ในโลกกำลังกาวิถีทางในการทำให้แรงงานย้ายถิ่นเหล่านี้มีสถานะความเป็นอยู่ในประเทศของตนแบบชั่วคราวไม่ถาวรทั้ง ๆ
ที่แรงงานย้ายถิ่นกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่มีความสำคัญในฐานการผลิตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในประเทศของตน
ดังนั้นจึงควรมีการให้พื้นที่และโอกาสสำหรับแรงงานข้ามชาติได้แสดงพลังทางความคิดและความรู้สึกของตน
ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ย้ายถิ่นเข้ามาทำงาน
แบบที่ไม่มีเอกสารอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมายจำนวนมากกว่าล้านคนในหลายสิบปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกันทั่วโลก ซึ่งท่าทีของรัฐบาลต่างๆ ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้
กลับมองว่าพวกเขาเป็นเหมือนสินค้าที่สามารถซื้อ-ขาย-แลก-เปลี่ยนได้ ส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้ต้องสูญเสียคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไป นโยบายของแต่ละประเทศมีจุดมุ่งหมายที่พยายามจะให้แรงงานเหล่านี้มีถิ่นพำนักในประเทศต้นทาง
แบบชั่วคราวและผลักดันให้แรงงานข้ามชาติกลับไปยังประเทศต้นทางที่เป็นบ้านเกิดของพวกเขา
หลังจากที่เสร็จสิ้นการจ้างงานในระยะสั้นๆ แล้ว แรงงานทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เยาวชนและเด็ก
ต่างมีความพยายามที่จะต่อสู้และดำรงชีวิตในประเทศต่างๆ แม้จะไม่ได้รับสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม
แรงงานข้ามชาติทั้งหญิงและชายต่างก็ผ่านประสบการณ์การถูกส่งกลับประเทศและกลับเข้ามาทำงานใหม่
ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นและพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวแตกต่างกันไป
ถึงแม้ว่าแรงงานข้ามชาติจะมีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา
แต่พวกเขาก็พยายามอดทนต่อนโยบายที่พยายามทำให้พวกเขากลายเป็นแรงงานไม่ถูกกฎหมาย
อาศัยอยู่แบบชั่วคราว และไม่มีความแน่นอนในสถานภาพที่เป็นอยู่ ถูกส่งกลับประเทศและกลับเข้ามาใหม่
ตลอดจนยังทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆต่อไป การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสและพื้นที่การแสดงออกให้แก่แรงงานเหล่านี้

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

จากภาพข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์,วิทยุ,และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการขนส่ง หลบหลีก แอบซ่อนการนำแรงงานต่างด้าว บรรจุใส่ตู้คอนเทรนเนอร์ ลักลอบเข้ามาในประเทศ ซึ่งทำให้เกิดเหตุอันน่าเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุเกี่ยวกับ เครื่องทำความเย็น ซึ่งเกิดอาการขัดข้อง แบบเฉียบพลันและคาดไม่ถึงมาก่อน ผลที่ได้รับคือความสูญเสีย อันเกิดจากขาดอากาศหายใจ ทำให้แรงงานเป็นจำนวนมากต้องจบชีวิตลง โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

เหตุการณ์ ดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม อันจะสื่อเกี่ยวเนื่องไปถึงเหตุการณ์ ในครั้งนั้น โดยถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึก ออกมาเป็นภาพแนวกึ่งนามธรรมแสดงความรู้สึก อึดอัด เบียดเสียด สภาวะการต่อสู้ดิ้นรน เอาชีวิตรอด จากสิ่งที่กำลังประสบ ภายในวัตถุคล้ายรูปทรงของรถตู้โดยสาร ภายใต้การควบคุมของมัจจุราชร้าย เพื่อที่จะสื่อสารผ่านต่อไปยังผู้ชม ภาพผลงานศิลปะในครั้งนี้ให้ได้ตระหนักถึงสภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไม่ ถูกกฎหมาย ก่อเกิดโศกนาฏกรรมอย่างไร และช่วยกันหาหนทางแก้ไข อย่างเป็นระบบในอนาคตต่อไป

ขอบคุณครับ


Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2553 13:44:37 น. 13 comments
Counter : 699 Pageviews.

 
นิทรรศการ จัดแสดงไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

(ภาพภาพถ่ายแยะไปหน่อยครับ ถ้าผ่านไป ก็ แวะชมกันนะครับ)

ขอบคุณครับผม


โดย: จขบ.หุ่นฯ (หมีแพนด้า) (nai-nu-19 ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:47:32 น.  

 
อยากไปค่ะอยากไป


โดย: JoySewing วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:38:44 น.  

 
สวัสดีครับ
แวะเข้ามาชมผลงานและเรื่องราวดีๆ ครับ
ขอบคุณมากๆ เช่นกันครับ สำหรับกำลังใจดีๆ

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน...ดีจั๊ดนักครับ


โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:00:27 น.  

 
ยิ๊นดี ยินดี๊ ยินดี..โ.ด้วย ย ย


โดย: Neilnuch_T วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:51:39 น.  

 

มาเชิญไปชม การแสดงสวยงามค่ะ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

ระลึกถึงอยู่เสมอ คุณนุสบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:57:44 น.  

 
ยินดีด้วยคนจ้าคุณหุ่นฟางนุ
ขอบคุณกั๊บที่แวะไปเยี่ยมชมที่บล็อก
แรงบันดาลใจแถวนี้เยอะมาก
ทำไม่ทัน อิอิอิอิ
ช่วงนี้ลูกกระต่าย ลูกนกเยอะมาก วิ่งเล่นกันซะ
อยากเอาหนังติ๊กยิงเล่น ฮ่าฮ่าฮ่า พูดเล่น
ตุ๊กตาไม้ของพิมม์ ๔ ตัวก็ ๕o ดอลลาห์สหรัฐ
เป็นเงินไทยไม่รู้ นี่ขายถูกกว่าคนอื่นเยอะเชียวนะ
คุณนุอยากได้ซักตัวมั้ยล่ะ
วาดรูปมาแลกเอา อิอิอิ


โดย: พิมม์ IP: 98.224.19.183 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:23:59 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับคอมเมนต์ที่บล๊อก ถ้าได้รับทราบข่าวทุนด้านศิลปะ จะมาแจ้งให้ทราบนะคะ

ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ก่อนค่ะ ไม่แน่ใจว่าบล๊อกตัวเองจะโดนปิดเมื่อไร


โดย: mookyja วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:41:12 น.  

 โดย: Dingtech วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:37:37 น.  

 
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com

เพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะ พาเด็กไปแสดงงานกาชาดเสร็จวิ่งรอบต่อรำหน้าศพเลย เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะเด็กๆhappyมากๆเลยค่ะวันนี้แบงค์สีม่วงปลิวว่อนเลย คุณนุสบายดีนะช่วงนี้ไม่มีเวลาอยู่หน้าคอมเท่าไรเลย พรุ่งนี้มีสอนสองที่ วันพฤหัสพาลูกศิษย์ฝีมือดีไปแต่งหน้าเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ซ้อมรับปริญญาวันเสาร์และอาทิตย์เด็กมีงานแสดงต่ออีก คุณนุสบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:0:10:03 น.  

 

มาเชิญไปชมการ แสดงละครนอกเรื่อง 'ไชยเชษฐ์ ตอน นางแมวเย้ยซุ้ม'ค่ะ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

คุณนุสบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 6 มีนาคม 2553 เวลา:13:12:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหุ่นฝาง พิ้งค์เพิ่งกลับมาเมืองไทยแล้วนานๆจะไปเดินเล่นบิกซี ยังบังเอิญเห้นภาพเขียนของตัวเองวางขายอยู่ได้ค่ะ
อึ้งมากๆค่ะ
ต่อไปคงระวังตัวมากขึ้นก่อนจะนำภาพมาใส่เวบอ่ะค่ะ
เลยลบภาพที่เคยวาดใส่เวบออกหมดเลย
ขอบคุณมากที่ยังติดตามความเป็นไปกันอยู่ค่ะ :-)โดย: pinky_dada วันที่: 9 มีนาคม 2553 เวลา:20:51:22 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีเช้าวันทำงาน มีความสุขมากมาย ระลึกถึงเสมอค่ะคุณนุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:27:00 น.  

 
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com

แวะมาทักทาย วันๆหนึ่งไวจังเลย พรุ่งนี้ก็วันทำงานอีกแล้ว ช่วงนี้มาๆหายกันสักหน่อย งานค่อนข้างเยอะพอสมควร แต่ถ้ามีเวลาสักนิดแบบตอนนี้ก็จะต้องชแว๊ปมาหาทักทายกันแน่นอนค่ะ มีความสุขและหลับฝันดีนะคะคุณนุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 สิงหาคม 2554 เวลา:20:44:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

nai-nu-19
Location :
ปทุมธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
...ทำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม...
...เป็นประโยชน์ต่อสังคม...
Friends' blogs
[Add nai-nu-19's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.