..
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพร ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
และขอจัดทำำ พระราชประวัติ พระกรณียกิจ
เพื่อแสดงความจงรักภัคดี ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันมากมายต่อแผ่นดินไทย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่อง ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

แบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในวงรี ด้านบนวงรีเป็นพระมหามงกุฎ ภายในพระมหามงกุฎเป็นพระแสงจักรและพระแสงตรีศูล มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์โบราณมงคลพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ล้อมรอบวงรี ขนาบข้างด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ด้านล่างวงรีเป็นเลขไทย ๘๐ อยู่ในรูปทรงของเพชรด้านล่างเลขไทย ๘๐ เป็นผ้าแพรแถบอักษรข้อความ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี แล้วพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์


ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

พระราชประวัติ

(เดี่ยว)

ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ชุด "สานสายใยแผ่นดิน" ตอน ปฐมบทแห่งความผูกพัน


โดย cosovo999


หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้อง ทรงออกจากราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ ไป รับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอก ประจำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหม่อมหลวงบัว ยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย จนให้ กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไป สมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้ อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศา นุประพันธ์และ ท้าววนิดา พิจาริณี ผู้เป็นบิดาและ มารดาของหม่อมหลวงบัว

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ต้องอยู่ห่างไกลพระบิดามารดาตั้งแต่อายุพียงน้อยนิด บางคราวต้องระหกระเหินไป ต่างจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศ์ตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมือง เช่น ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไป สงขลาด้วย

ปลายปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ หม่อมจ้านักขัตรมงคล ทรงลาออกจากราชการ กลับประเทศไทยพร้อมครอบครัว อันมีหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์บุตรคนโตและ หม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลยกิติ์บุตรคนรอง กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปษรสมาน กลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษม ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาดในพุทธศักราช ๒๔๗๙ แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทย จังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อย ๆ ทำให้ การเดินทางไม่สะดวกและ ปลอดภัย หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ จึงต้องย้ายไป โรงเรียนที่โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ และ ในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียง

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกเช่นเดียวกับคนไทยทั้งหลาย พระบิดาผู้ ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้ บุตร และ บุตรีรู้จักความมีวินัย ความอดทน ความกล้าหาญ และ ความเสียสละ โดยอาศัยเหตุการณ์ในสงครามเป็นตัวอย่าง และ สงครามก็ทำให้ ผู้คนต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความเมตตาต่อผู้อื่น และ รักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัย

หลังจากสงครามสงบแล้ว นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คือ นายควง อภัยวงศ์ ได้แต่งตั้งให้ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลเป็นรัฐทูตวิสามัญและ อัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักเซ็นต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลจึง ทรงพาครอบครัวทั้งหมดไป ด้วยในกลางปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ ๓ ของโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์แล้ว

ระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตั้งใจเรียนเปียโน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษ แต่อยู่อังกฤษได้ไม่นานหม่อมเจ้านักขัตร มงคลก็ ทรงย้ายไป ประเทศเดนมาร์กและ ประเทศฝรั่งเศสตามลำดับ ระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขะมักเขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส

พุทธศักราช ๒๔๙๑ ขณะที่หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและ ครอบครัวอยู่ในปารีส ได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไป ทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอ จนเป็นที่คุ้นเคยต่อพระยุคลบาทและ ต้องพระราชอัธยาศัย ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสบอุปัทวเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาล จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสง คือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ และ หม่อมราชวงศ์บุษบา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมอาการเป็นประจำ จนพระอาการประชวรทุเลาลง เสด็จกลับพระตำหนักได้ สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ในโรงเรียนประจำ Riante Rive ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรี คือ ภาษา ศิลปะ ดนตรี ประวัติวรรณคดี และ ประวัติศาสตร์

ต่อมาอีก ๑ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและ ครอบครัวมาเฝ้าฯ แล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคล และ ประกอบพระราชพิธีหมั้นอย่างเงียบ ๆ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ทรงใช้พระธำมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดา ทรงหมั้นสมเด็จพระราชชนนี เป็นพระธำมรงค์หมั้น แล้วคงให้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไป จนเสด็จนิวัตพระนคร จึงโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓


วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พระคู่บารมี


โดย tgbbody

วันที่ 28 เมษายน นับเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญยิ่ง หากนับถอยหลังไปในวันนี้เมื่อ พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาพระองค์ใหญ่ในพลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และ หม่อมหลวงบัว กิติยากร

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในครั้งนั้น นับว่าเป็นปรากฏการณ์ ครั้งแรกสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตย ที่ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยทั่ว

เมื่อพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน "ราชาภิเษก" ได้มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอัครมเหสี โดยประกาศวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 ความตอนหนึ่งว่า "มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า "ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว"

ใน ปีพ.ศ.2489 เมื่อรัฐบาลในนามของประชาชนทั้งประเทศ กราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นั้น ประเทศไทย ขาดพระบรมราชินีมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหมั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นคือ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2492 ประชาชนชาวไทยจึงพากันตื่นเต้นยินดี ยิ่งได้ทราบว่าพระคู่หมั้นทรงมีพระสิริโฉมงดงาม

และแล้วสำนักพระราชวังก็ได้ประกาศข่าวพระราชกระแสรับสั่งให้จัดเตรียมการพระ ราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นเป็นลำดับแรก และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นลำดับถัดไป ซึ่งพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวได้มีประกาศไว้ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 23 เล่มที่ 67 ลงวันที่ 25 เมษายน 2493 เรื่อง การพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 2493

รวมพลังกด Like //goo.gl/b8SE6 แสดงความตั้งใจทำความดีถวาย "ในหลวง"

ปลูกจิตสำนักให้ทุกคน รักชาติ รักแผ่นดิน รักในหลวง
Like //goo.gl/b3haH
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรส

โดย dolly6299

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ชุด "สานสายใยแผ่นดิน" ตอน คู่พระราชหฤทัย


โดย cosovo999


สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ชุด "สานสายใยแผ่นดิน" ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ตอนที่ 1 คู่พระราชหฤทัย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นขัตติยนารีผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงอุทิศพระองค์และพระปรีชาสามารถประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยเคียงข้างพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ด้วยทรงมีพระราชประสงค์มุ่งมั่นสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะคุ้มครองให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข จากการที่ ได้ทรงแนะนำอาชีพเสริม ดูแลการศึกษา สุขภาพอนามัย ควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งในปัจจุบันผลงานส่งเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ งานศิลปาชีพได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นที่กล่าวขวัญทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลายแขนงมิให้สูญหาย นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์และพรรณพืชตลอดจนสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่รู้จัก ยกย่องในทั่วโลก รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ก่อให้เกิดผลดีแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทย

รวมพลังกด Like (ถูกใจ) //goo.gl/b8SE6 แฟนเพจ เพื่อเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการทำความดีเพื่อถวายแด่ "พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ของพวกเราชาวไทย

คนไทยต้องรักกัน และร่วมกันปลูกจิตสำนักให้ทุกคน รักชาติ รักแผ่นดิน รักในหลวง
Like (ถูกใจ) //goo.gl/b3haH
วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓
ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะแพทย์ผู้รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง พุทธศักราช ๒๔๙๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเจริญพระชันษาได้ ๗ เดือน ทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศ ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ซึ่งต่อมา ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งต่อมา ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้ประสูติต่อมาตามลำดับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน รวมพระราชโอรสและ พระราชธิดา ๔ พระองค์


๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

"สานสายใยแผ่นดิน" ตอน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ


โดย cosovo999


๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมา ทั้งในฐานะที่ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและ ในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว กล่าวคือ ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระทั้งหลายไป ได้มาก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนาประเทศอยู่เนือง ๆ เห็นได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนอยู่ทุกวันนี้

(คู่)๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

"สานสายใยแผ่นดิน" ตอน รู้ รักแผ่นดิน

โดย cosovo999


(เริ่มภาระกิจ)
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ตามเสด็จต่างประเทศ ตอนที่ ๑


โดยcosovo999


"สานสายใยแผ่นดิน" ตามเสด็จต่างประเทศ ตอนที่ ๒


โดย cosovo999
(ต่างประเทศ)สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นขัตติยนารีผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงอุทิศพระองค์และพระปรีชาสามารถประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยเคียงข้างพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ด้วยทรงมีพระราชประสงค์มุ่งมั่นสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะคุ้มครองให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข จากการที่ ได้ทรงแนะนำอาชีพเสริม ดูแลการศึกษา สุขภาพอนามัย ควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งในปัจจุบันผลงานส่งเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ งานศิลปาชีพได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นที่กล่าวขวัญทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลายแขนงมิให้สูญหาย นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์และพรรณพืชตลอดจนสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่รู้จัก ยกย่องในทั่วโลก รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ก่อให้เกิดผลดีแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทย๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙


พระราชกิจที่ทรงทำมาจากนั้นจนบัดนี้ มากมาย

ตั้งแต่๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ จนถึงวันนี้ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ของเราชาวไทย อยู่เคีนงข้าง ในหลวงทุกวัน ทรงทำงานสนอง งานในหลวงมากมาย
เชิญอ่านรายละเอียดต่างๆๆโดย กดเข้าอ่านตามหัวข้อ

อ่านต่อที่

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
พระราชดำริเกี่ยว กับการอนุรักษ์เต่าทะเล
กำเนิดโครงการศิลปาชิพ
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระราชภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องเล่าของ พลเอกณพล บุณทับ รองสมุหราชองครักษ์

ทรงผ้าไทยเสด็จฯ ไปทั่วหล้าพระเมตตาดั่งสายธาร" ตอน ฟ้าดิน เดียวกันโดย KhonLukChat
ตอนนี้ดูแล้วพระองค์ท่านเล่าสนุกดี ขำ แต่มาจากน้ำพระทัยที่ ในหลวง มีต่อประชาขน

ติดตามต่อนะคะยังไม่เสร็จ


Create Date : 07 สิงหาคม 2555
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2555 21:48:34 น. 1 comments
Counter : 12047 Pageviews.

 
ขอบคุณภาพโดย คุณmeen rachaya


พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 1สารคดีตอนที่ 1 ตอนสัญญาประชาชน
ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2555

พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 2สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 2 อิสานแดนกันดาร
ในปี พ.ศ. 2498 ในหลวงและพระราชินีได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในภาคอีสานเป็นภาคแรก และเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้เฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด ได้บอกเล่าถึงความลำบากยากแค้นให้ทั้งสองพระองค์ฟัง จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริตามมาอย่างมากมาย


พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 3สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 3 สัญญาผ้าซิ่น
เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมประชาชนในภาคอีสาน พระราชินีทรงเห็นชุดที่ชาวอีสานได้สวมใส่เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ทำขึ้นเอง พระองค์ทรงเห็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละที่จะสร้างรายได้แก้ปัญหาความยากจนของชาวอ­ีสานได้ จึงเกิดมาเป็นศิลปาชีพจนถึงทุกวันนี้ เพื่อให้พี่น้องชาวอีสานได้อยู่ดีกินดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 4สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 4 เหนือสุดแดนสยาม
อีกครั้งที่ในหลวงและพระราชินีได้เสด็จเยี่ยมประชาชนที่ภาคเหนือ ด้วยระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร แม้เส้นทางที่ไปต้องลัดเลาะตามหุบเขาหรือเจอเส้นทางที่ขุรขระ จนต้องเปลี่ยนรถพระที่นั่งถึง 2 ครั้ง แต่ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ย่อท้อยังคงมุ่งหน้าเดินทางต่อไป เพื่อให้ได้เห็นปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า ยาเสพติด หรือการดำเนินชีวิตที่แตกต่างเผาพันธุ์ จนก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริที่ภาคเหนืออย่างมากมายมาจนถึงทุกวันนี้

พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 5สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 5 ชาวไทยภูเขาเราคือคนไทย
บนเหนือสุดแดนสยาม พระราชินีทรงเรียกชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ว่า "ชาวไทยภูเขา" ในหลวงและพระราชินีทรงมีพระราชประสงค์ พระราชทานที่ทำกิน รวมทั้งจัดหาอาชีพต่างๆ และให้การศึกษาแก่เด็กๆ เพื่อให้อ่านเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่ได้แบ่งว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีสัญญาติอะไรเลย

พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 6สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 6 ด้ามขวานทอง
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๐๒ ในหลวงและพระราชินีได้เสด็จเยี่ยมราษฎร์ทางภาคใต้ พระองค์ท่านทรงให้ความสนใจความเป็นอยู่และให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลาม ครั้นเมื่อเสด็จไปตามที่ต่างๆราษฎร์ได้นำของพื้นบ้านมาถวายให้ พระราชินีได้เล็งเห็นว่าสิ่งของพื้นเมืองของชาวใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนี้จะเป็นอา­ชีพเสริมที่ดีของชาวใต้ จึงได้จัดตั้งโครงการพระราชดำริต่างๆ ขึ้นมาจนถึงวันนี้

พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 7สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๗ ฟ้าดินเดียวกัน
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๕ พระราชินีทรงเล่าว่า "พระเจ้าอยู่หัวไม่ยอมให้ไปยืนค้ำหัวราษฎร ถ้ายิ่งเป็นเวลานาน ท่านต้องการให้นั่งลงพูดกับเขา ข้าพเจ้าก็คลานรับประชาชนตลอดเลย เป็นกิโลเลย ท่านมาดูหัวเข่าข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้สิดำปี๋เลย" นับเป็นบุญของคนไทยในรัชสมัยนี้ที่ฟ้าไม่ได้สูงเกินกว่าแผ่นดิน

พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 8สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๘ สุดหล้าฟ้าใกล้
ไม่มีดินแดนไหนห่างไกลสุดหล้า ไม่มีเส้นทางไหนทุรกันดารเกินกว่าจะไปถึง แม้จะขึ้นเขาหรือลงห้วย ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ในหลวงและพระราชินีของพวกเรา จะเสด็จไปถึงเสมอเพราะจุดหมายปลายทางนั้นคือ ประชาชนของพระองค์

พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 9สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๙ ชายแดนบ้านของเรา
ตามตะเข็บชายแดนของประเทศ ยังคงมีชนเผ่าหลากหลายที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบาก ต้องหากินกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย ถ้าจะตามรบกันก็จะมีแต่ผู้คนล้มตายมากมาย พระราชินีจึงทรงพระราชทานแนวทางอาชีพและปลูกฝังให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นรักบ้าน รักถิ่นฐานและรักแผ่นดินไทย จนทุกวันนี้เรามีผู้หวงแหนบ้านของเรา ปกป้องชายแดนอยู่อย่างเต็มกำลัง เมื่อชายแดนปลอดภัย ในเมืองก็อุ่นใจ เพราะแนวทางที่ทรงพระราชทานไว้ให้พวกเราชาวไทยทุกคน

พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 10สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๑๐ "ป่ารักน้ำ"
เมื่อพื้นที่ป่าถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง พระบรมราชินีนาถได้ทรงตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการไม่มีป่า จึงทรงริเริ่ม"โครงการป่ารักน้ำ" เมื่อปี ๒๕๒๕ ที่สกลนคร นับเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าโครงการแรกบนพื้นที่ ๑๐ ไร่ จนปัจจุบันขยายไปเป็นนับหมื่นไร่เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ดำรงไว้ ดั่งพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ"


โดย: หนึ่งคิด วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:46:49 น.  

หนึ่งคิด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
เพลง

..*

หนึ่งในความห่วงใยของพ่อหลวง.....

เยลลี่พระราชทาน แจกฟรี สำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

หรือผู้กลืนอาหารไม่ได้

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระราชูปถัมภ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกันพัฒนาเยลลี่โภชนาการ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเจลกึ่งแข็งกึ่งเหลว

มีเนื้อสัมผัสที่พอดีไม่อ่อนหรือแข็งเกินไป

ง่ายต่อการเคี้ยวและการกลืน ผลิตจากนมที่ผ่านกรรม

วิธีย่อยแลคโต๊สซึ่งเป็นสาเหตุของการดื่มนมแล้ว

ไม่สบายท้อง ท้องเสียแล้ว ทำให้ผู้ที่มีปัญหา

เรื่องดื่มนมแล้วไม่สบายท้อง สามารถกินได้โดยไม่มีปัญหา

และเมื่อนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

พบว่าผู้ป่วยไม่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ผู้ป่วยสามารถกินได้เอง และผู้ป่วยที่กินเยลลี่โภชนา

การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 

ผู้สนใจที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งช่องปากหรือ

มีญาติมิตรเป็นโรคดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด ได้ที่ต่างๆ ดังนี้คือ

1. โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 044-235582, 081-955-9002

2. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ 02-3547025-35

3. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-5461960-6

4. ศูนย์มะเร็งชลบุรี 038-784001-5

5. ศูนย์มะเร็งลพบุรี 036-621800

6. ศูนย์มะเร็งลำปาง 054-335262-8

7. ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 042-207375-80

8. ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี 045-285610-5, 045-285637-40

9. ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 077-211625-8 ต่อ 1006

10.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 02-889-3489

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานพยาบาล ดังกล่าว

หรือ ติดต่อสอบถามมูลนิธิทันตนวัตกรรม

ได้ที่ คุณบัวขาว หงษาชุม โทรศัพท์ 089-664-4634, 02-218-9027

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :http://bit.ly/UFCrZa

ขอขอบคุณภาพจาก: ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร Fan page

๙๙๙๙๙๙๙

----


widgeo
------------ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคล 60 ปีราชาภิเษก และ 84 พรรษามหาราชา
New Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add หนึ่งคิด's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.