แ จ ก. . .โ ค้ ด จั ด สี อั ก ษ ร และ พื้ น ห ลั ง ชุดที่ 10 โทนสีเขียว


โทนสีเขียว ชุดที่ 1

●bgcolor...#336600
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#99cc00
●vlinkcolor...#99cc99
●activecolor...#ffcc66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #336600;}
a:link {color: #99cc00;}
a:visited {color: #99cc99;}
a:active {color: #ffcc66;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 2

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#669933
●linkcolor...#999966
●vlinkcolor...#99cc99
●activecolor...#cc6633


<style type="text/css"> <!--
body { color: #669933; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #999966;}
a:visited {color: #99cc99;}
a:active {color: #cc6633;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 3

●bgcolor...#99cc66
●fontcolor...#333333
●linkcolor...#006633
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#ccff99


<style type="text/css"> <!--
body { color: #333333; background-color: #99cc66;}
a:link {color: #006633;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #ccff99;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 4

●bgcolor...#ccffcc
●fontcolor...#009900
●linkcolor...#006633
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#33cc00


<style type="text/css"> <!--
body { color: #009900; background-color: #ccffcc;}
a:link {color: #006633;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #33cc00;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 5

●bgcolor...#669966
●fontcolor...#ccffcc
●linkcolor...#ffffff
●vlinkcolor...#99cc99
●activecolor...#99ff99


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ccffcc; background-color: #669966;}
a:link {color: #ffffff;}
a:visited {color: #99cc99;}
a:active {color: #99ff99;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 6

●bgcolor...#99cc99
●fontcolor...#3366cc
●linkcolor...#003333
●vlinkcolor...#669966
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #006600; background-color: #99cc99;}
a:link {color: #003333;}
a:visited {color: #669966;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 7

●bgcolor...#669966
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ccffcc
●vlinkcolor...#ccffff
●activecolor...#ffffcc


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #669966;}
a:link {color: #ccffcc;}
a:visited {color: #ccffff;}
a:active {color: #ffffcc;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 8

●bgcolor...#99cc99
●fontcolor...#339966
●linkcolor...#999933
●vlinkcolor...#009900
●activecolor...#666633


<style type="text/css"> <!--
body { color: #339966; background-color: #99cc99;}
a:link {color: #999933;}
a:visited {color: #009900;}
a:active {color: #666633;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 9

●bgcolor...#006633
●fontcolor...#66cc66
●linkcolor...#99cc66
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#66ffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #66cc66; background-color: #006633;}
a:link {color: #99cc66;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #66ffff;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 10

●bgcolor...#669966
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ffff66
●vlinkcolor...#cccc99
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ccffcc; background-color: #669966;}
a:link {color: #ffff66;}
a:visited {color: #cccc99;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 11

●bgcolor...#669933
●fontcolor...#ffff99
●linkcolor...#ccff99
●vlinkcolor...#99cc33
●activecolor...#ffff33


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffff99; background-color: #669933;}
a:link {color: #ccff99;}
a:visited {color: #99cc33;}
a:active {color: #ffff33;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 12

●bgcolor...#99cc99
●fontcolor...#003333
●linkcolor...#669900
●vlinkcolor...#336666
●activecolor...#ffffcc


<style type="text/css"> <!--
body { color: #003333; background-color: #99cc99;}
a:link {color: #669900;}
a:visited {color: #336666;}
a:active {color: #ffffcc;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 13

●bgcolor...#ccffcc
●fontcolor...#009900
●linkcolor...#999900
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#99cc66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #009900; background-color: #ccffcc;}
a:link {color: #999900;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #99cc66;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 14

●bgcolor...#669966
●fontcolor...#cccc99
●linkcolor...#ccffcc
●vlinkcolor...#ffffcc
●activecolor...#cccc66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cccc99; background-color: #669966;}
a:link {color: #ccffcc;}
a:visited {color: #ffffcc;}
a:active {color: #cccc66;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 15

●bgcolor...#006600
●fontcolor...#ffffcc
●linkcolor...#ccff99
●vlinkcolor...#00cc66
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffcc; background-color: #006600;}
a:link {color: #ccff99;}
a:visited {color: #00cc66;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>


โทนสีเขียว ชุดที่ 16

●bgcolor...#99cc66
●fontcolor...#ffffcc
●linkcolor...#009933
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#006600


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffcc; background-color: #99cc66;}
a:link {color: #009933;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #006600;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 17

●bgcolor...#669900
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ffffcc
●vlinkcolor...#66cc66
●activecolor...#99ff66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #669900;}
a:link {color: #ffffcc;}
a:visited {color: #66cc66;}
a:active {color: #99ff66;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 18

●bgcolor...#ccffcc
●fontcolor...#336600;
●linkcolor...#666633
●vlinkcolor...#669966
●activecolor...#cc6666


<style type="text/css"> <!--
body { color: #336600; background-color: #ccffcc;}
a:link {color: #666633;}
a:visited {color: #669966;}
a:active {color: #cc6666;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 19

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#669933
●linkcolor...#006600
●vlinkcolor...#666633
●activecolor...#999966


<style type="text/css"> <!--
body { color: #669933; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #006600;}
a:visited {color: #666633;}
a:active {color: #999966;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 20

●bgcolor...#336666
●fontcolor...#ffffcc
●linkcolor...#ffffff
●vlinkcolor...#66cc66
●activecolor...#ffff66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffcc; background-color: #336666;}
a:link {color: #ffffff;}
a:visited {color: #66cc66;}
a:active {color: #ffff66;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 21

●bgcolor...#669966
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ccffcc
●vlinkcolor...#ccff66
●activecolor...#ffff33


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #669966;}
a:link {color: #ccffcc;}
a:visited {color: #ccff66;}
a:active {color: #ffff33;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 22

●bgcolor...#669933
●fontcolor...#ffffff
●linkcolor...#ffffcc
●vlinkcolor...#ffcc99
●activecolor...#ccffcc


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffff; background-color: #669933;}
a:link {color: #ffffcc;}
a:visited {color: #ffcc99;}
a:active {color: #ccffcc;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 23

●bgcolor...#ccffcc
●fontcolor...#009900
●linkcolor...#999900
●vlinkcolor...#669900
●activecolor...#99cc66


<style type="text/css"> <!--
body { color: #009900; background-color: #ccffcc;}
a:link {color: #999900;}
a:visited {color: #669900;}
a:active {color: #99cc66;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 24

●bgcolor...#666633
●fontcolor...#ffffcc
●linkcolor...#99cc66
●vlinkcolor...#ccffcc
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffffcc; background-color: #666633;}
a:link {color: #99cc66;}
a:visited {color: #ccffcc;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 25

●bgcolor...#339900
●fontcolor...#ffff99
●linkcolor...#66ff00
●vlinkcolor...#ccff00
●activecolor...#ffcc00


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ffff99; background-color: #339900;}
a:link {color: #66ff00;}
a:visited {color: #ccff00;}
a:active {color: #ffcc00;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 26

●bgcolor...#99cc99
●fontcolor...#666699
●linkcolor...#009999
●vlinkcolor...#669999
●activecolor...#009966


<style type="text/css"> <!--
body { color: #666699; background-color: #99cc99;}
a:link {color: #009999;}
a:visited {color: #669999;}
a:active {color: #009966;}
--></style>โทนสีเขียว ชุดที่ 27

●bgcolor...#339966
●fontcolor...#ccff99
●linkcolor...#99ff66
●vlinkcolor...#ccff66
●activecolor...#ffffff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ccff99; background-color: #339966;}
a:link {color: #99ff66;}
a:visited {color: #ccff66;}
a:active {color: #ffffff;}
--></style>

โค้ดนี้สามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว
เพียงนำโค้ดของโทนสีที่ชอบ มาเรียงให้ชิดกัน
แล้วนำไปวางไว้ในบล๊อกที่เขียนได้เลย
สะดวกตรงที่ไม่ต้องไปใส่โค้ดสีของฟอนต์และลิงค์อีก
และได้โทนสีที่จัดวางมาอย่างสวยงามแล้ว

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

นวลกนก
12 มกราคม 2551

ตัวอย่าง : บล๊อกนี้ใช้โค้ดโทนสีเขียว ชุดที่ 2 ค่ะ


ดู โทนสีม่วง

ดู โทนสีแดง

ดู โทนสีส้ม

ดู โทนสีพาสเทล

ดู โทนสีเทาดำ

ดู โทนสีเหลือง

ดู โทนสีชมพู

ดู โทนสีฟ้า

ดู โทนสีน้ำเงินหากมีโค้ดผิดพลาด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
บล๊อกที่แล้ว :กรุงเทพฯ...เมืองในหมอก

ขอบคุณ กรอบสวยๆ โค้ด ของแต่งบล๊อก และกำลังใจ จาก คุณแคท lozocat

ขอบคุณของแต่งบล๊อกและกำลังใจ จาก พี่นุช oranuch_sri

ขอบคุณเพี่แพท Petit Patty และเพื่อนๆ ทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะ

ขอบคุณ กล่องทดสอบโค้ด และโค้ดต่างๆ จากคุณไหม paradijs


Create Date : 12 มกราคม 2551
Last Update : 12 มกราคม 2551 20:44:09 น. 17 comments
Counter : 2935 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่คิดถึง

วันนี้นำโค้ดจัดสีอักษรและพื้นหลัง โทนสีเขียวมาฝากกันอีกแล้ว
สามารถนำไปวางไว้ใน script area หรือไว้ในบล๊อกที่เขียนก็ได้ค่ะ
อย่าลืมจัดโค้ดให้เรียงชิดเป็นแถวเดียวกัน รับรองใช้ได้แน่นอนค่ะ

ปล.ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยียนกัน
เพราะต้องไปทำงาน
กลับบ้านก็ยุ่งๆ กับงานบ้าน อย่าว่ากันนะคะ
จะพยายามหาเวลาไปเยี่ยมทุกๆคนเลยค่ะโดย: นวลกนก วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:19:38:31 น.  

 
เป็นบล็อคที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ ตัวพิมพ์หน้าเวปก็ออกมาสวย
ไม่ต้องมานั่งเลือกสี (ปวดหัวเวลาเลือกสีมากเลยค่ะ) ใช้ง่ายสดวกรวดเร็ว+และสวยด้วยค่ะ


โดย: lozocat วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:20:21:15 น.  

 

ขอบคุณคุณแคทมากค่ะ

กรอบรูปหัวใจดุ๊กดิ๊กนี่ก็น่ารักมากๆเลย
ขอยืมมาเล่นก่อนนะจ๊ะโดย: นวลกนก วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:22:45:10 น.  

 
ขอบคุณพี่นันที่เอามาฝากกันนะคะ

วันนี้ไปข้างนอกกันมาค่ะ ฝนหิวข้าวจนเกือบเป็นลมแน่ะค่ะพี่ ตอนแรกว่าจะกินข้าวกันนอกบ้าน แต่น้องกรานต์งอแงมาก เลยอดกินกว่าจะถึงบ้าน กว่าจะซื้อของเสร็จ ฝนหิวจนตาลาย พอลงจากรถหน้ามืดไปนิดนึงดีนะที่ไม่ล้ม เข้าบ้านได้หาของกินก่อนเลยค่ะพี่

วันนี้แถวๆ บ้านฝนหิมะตกหนักมาก ฝนต้องใช้ร่มกางเลยค่ะ กลัวเปียกเดี๋ยวจะเป็นหวัดอีก แต่น้องกรานต์เค้าชอบเล่นหิมะ ตัวเปียกไปหมดค่ะ

คืนนี้หลับฝันดีนะคะ ฝนจะดูแลรักษสุขภาพค่ะ


โดย: Malee30 วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:22:45:47 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันอาทิตย์คะ คิดถึงมากๆก็เลยแวะมาเยี่ยมคะ


โดย: sawkitty วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:6:48:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมนะค่ะ
เป็นไงบ้างค่ะ สบายดีไหมค่ะ
ทานอะไรแล้วยังเอ่ย
ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่
ตอนนี้ยอพระกลิ่น ทำเป็นแล้วค่ะ
ขอบคุณหลายๆค่ะ
กำลังสนุกมากมายเลยค่ะ อิอิ

BG WELCOME CLOCK COUNTER AND CUTE STUFF FOR UR BLOG ^^


โดย: ยอพระกลิ่น วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:21:15:30 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่นวล แจงแวะมาเยี่ยมค่ะ สบายดีนะค่ะ


โดย: sunshine mommy วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:10:06:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ นัน สบายดีนะคะ

พี่ต้องทำงานนุชเข้าใจค่ะ คงไม่ว่าง แล้วอย่าลืม พักผ่อนบ้างนะคะ

โทนสีเขียวนี้นุชก้อชอบค่ะ เห็นแล้วอยากเปลี่ยนสีอีกแล้นน


เทคแคร์ค่ะ


โดย: nattawara วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:14:40:50 น.  

 
สวัสดียามดึกค่าพี่นัน

กำลังจะเข้านอน แวะมาทักทายพี่นันก่อน

พรุ่งนี้ตื่นไปทำงานด้วยความสดใส สดชื่นนะคะพี่นัน

แต่ตอนนี้นิขอตัวไปนอนก่อน ง่วงเต็มที่แล้วค่า


โดย: นางฟ้าตาหวาน วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:0:42:45 น.  

 
สีเขียวก็สวยดีนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: Alisara วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:6:12:49 น.  

 
พาน้องเอเจมาเยี่ยมหลังจากออกจากรพ. ค่ะโดย: AmANiYA วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:16:29:48 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ


โดย: kunyawat วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:17:56:29 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่นวลกนก แวะมาเยี่ยมพีค่ะ พอดีคืนนี้นั่งแต่งบล็อก มาเห็นชื่อพี่เลยแวะมาหาค่ะ พี่สบายดีนะคะ ไม่เห็นพี่เขียนนิยายอีกเลย ทุกอย่างโอเคหรอืเปล่าคะ

ยีนส์ขอให้พี่และครอบครัวมีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: roslita วันที่: 13 กันยายน 2551 เวลา:14:09:12 น.  

 
ขออนุญาตนำของสวย ๆ ไปใช้หลายอันเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: แม่กะหล่ำ (pingky ) วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:17:02 น.  

 
มาขอของแต่งบล็อกไปใช้ค่ะ


โดย: kobnon วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:02:24 น.  

 
มีประโยชน์มากเลยค่ะ ขอนำไปใช้บ้างนะคะ


โดย: TP.pop วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:53:49 น.  

 
สวัสดีค่ะแวะมาทักทาย....ขอบคุณความรู้เรื่องการแต่งบล็อกนะค่ะ...มาเป็นกำลังใจให้สร้างสรรสิ่งดี ๆ


โดย: ไหมพรมสีสวย วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:6:15:50 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นวลกนก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

lozocatlozocat
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539
ห้ามละเมิด
ไม่ว่าการลอกเลียน
นำรูป ข้อความที่เขียนไว้
หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ในที่นี้ไปเผยแพร่อ้างอิง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
จะถูกดำเนินคดีตาม
กฎหมายบัญญัติสูงสุด

*ยกเว้น*
ของตกแต่งที่แจกไว้

lozocatlozocat


Proud of you
โค้ดจัดสีอักษรและพื้นหลัง
โทนสีม่วงโทนสีแดง
โทนสีส้มโทนสีพาสเทล
โทนสีเทาดำโทนสีเหลือง
โทนสีชมพู โทนสีฟ้า
โทนสีน้ำเงินโทนสีเขียว
โทนสีคลาสสิคโทนสีอมเทา
โทนสีพื้นหลังขาวโทนสีสี่ฤดู
สีเอิร์ธโทนโทนสีเบ็ดเตล็ด
Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
12 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add นวลกนก's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.