แ จ ก. . .โ ค้ ด จั ด สี อั ก ษ ร และ พื้ น ห ลั ง ชุดที่ 13 โทน สีสำหรับพื้นหลังสีขาว

โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 1

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#779ac7
●linkcolor...#57a8d5
●vlinkcolor...#8885cf
●activecolor...#1b6fdb


<style type="text/css"> <!--
body { color: #779ac7; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #57a8d5;}
a:visited {color: #8885cf;}
a:active {color: #1b6fdb;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 2

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#32a882
●linkcolor...#70b889
●vlinkcolor...#74bfb7
●activecolor...#69acac


<style type="text/css"> <!--
body { color: #32a882; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #70b889;}
a:visited {color: #74bfb7;}
a:active {color: #69acac;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 3

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#bc7398
●linkcolor...#e5a8a8
●vlinkcolor...#be9898
●activecolor...#bd5f6c


<style type="text/css"> <!--
body { color: #bc7398; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #e5a8a8;}
a:visited {color: #be9898;}
a:active {color: #bd5f6c;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 4

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#2cb7bc
●linkcolor...#2d99c9
●vlinkcolor...#7d8ecf
●activecolor...#8f75b6


<style type="text/css"> <!--
body { color: #2cb7bc; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #2d99c9;}
a:visited {color: #7d8ecf;}
a:active {color: #8f75b6;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 5

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#73bc79
●linkcolor...#d2c56b
●vlinkcolor...#a0b56e
●activecolor...#6fc714


<style type="text/css"> <!--
body { color: #73bc79; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #d2c56b;}
a:visited {color: #a0b56e;}
a:active {color: #6fc714;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 6

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#ff9966
●linkcolor...#ffcc33
●vlinkcolor...#ccc040
●activecolor...#ffaa30


<style type="text/css"> <!--
body { color: #ff9966; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #ffcc33;}
a:visited {color: #ccc040;}
a:active {color: #ffaa30;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 7

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#c09fdf
●linkcolor...#bcbcff
●vlinkcolor...#f9acff
●activecolor...#c284ff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #c09fdf; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #bcbcff;}
a:visited {color: #f9acff;}
a:active {color: #c284ff;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 8

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#135d66
●linkcolor...#00497c
●vlinkcolor...#3e82a6
●activecolor...#4455b6


<style type="text/css"> <!--
body { color: #135d66; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #00497c;}
a:visited {color: #3e82a6;}
a:active {color: #4455b6;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 9

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#993300
●linkcolor...#b27500
●vlinkcolor...#cc6633
●activecolor...#cb0f0f


<style type="text/css"> <!--
body { color: #993300; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #b27500;}
a:visited {color: #cc6633;}
a:active {color: #cb0f0f;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 10

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#cc6699
●linkcolor...#ff6193
●vlinkcolor...#ffa6d1
●activecolor...#cc66a9


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cc6699; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #ff6193;}
a:visited {color: #ffa6d1;}
a:active {color: #cc66a9;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 11

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#dfc3c3
●linkcolor...#9ecfcf
●vlinkcolor...#b5cfb6
●activecolor...#d8cfa6


<style type="text/css"> <!--
body { color: #dfc3c3; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #9ecfcf;}
a:visited {color: #b5cfb6;}
a:active {color: #d8cfa6;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 12

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#5882b5
●linkcolor...#9184b5
●vlinkcolor...#8a909e
●activecolor...#b5849b


<style type="text/css"> <!--
body { color: #5882b5; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #9184b5;}
a:visited {color: #8a909e;}
a:active {color: #b5849b;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 13

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#cc6699
●linkcolor...#5b88ba
●vlinkcolor...#986cc2
●activecolor...#6b75ff


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cc6699; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #5b88ba;}
a:visited {color: #986cc2;}
a:active {color: #6b75ff;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 14

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#789dd4
●linkcolor...#61bf6a
●vlinkcolor...#61b7bf
●activecolor...#abd13d


<style type="text/css"> <!--
body { color: #789dd4; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #61bf6a;}
a:visited {color: #61b7bf;}
a:active {color: #abd13d;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 15

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#63a166
●linkcolor...#688900
●vlinkcolor...#3fa997
●activecolor...#e2aa7b


<style type="text/css"> <!--
body { color: #63a166; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #6d8bc1;}
a:visited {color: #3fa997;}
a:active {color: #e2aa7b;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 16

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#993300
●linkcolor...#663333
●vlinkcolor...#996633
●activecolor...#e2aa7b


<style type="text/css"> <!--
body { color: #993300; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #663333;}
a:visited {color: #996633;}
a:active {color: #e2aa7b;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 17

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#cc6600
●linkcolor...#ff9900
●vlinkcolor...#cc9900
●activecolor...#669933


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cc6600; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #ff9900;}
a:visited {color: #cc9900;}
a:active {color: #669933;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 18

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#cc6699
●linkcolor...#6666cc
●vlinkcolor...#996699
●activecolor...#999900


<style type="text/css"> <!--
body { color: #cc6699; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #6666cc;}
a:visited {color: #996699;}
a:active {color: #999900;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 19

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#1300bb
●linkcolor...#1ca4c0
●vlinkcolor...#6e8bff
●activecolor...#69c554


<style type="text/css"> <!--
body { color: #1300bb; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #1ca4c0;}
a:visited {color: #6e8bff;}
a:active {color: #69c554;}
--></style>


โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 20

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#5eb44c
●linkcolor...#6283e4
●vlinkcolor...#1eabcc
●activecolor...#db8bd5


<style type="text/css"> <!--
body { color: #5eb44c; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #6283e4;}
a:visited {color: #1eabcc;}
a:active {color: #db8bd5;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 21

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#649f5c
●linkcolor...#629bad
●vlinkcolor...#8e8cb4
●activecolor...#a5b06f


<style type="text/css"> <!--
body { color: #649f5c; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #629bad;}
a:visited {color: #8e8cb4;}
a:active {color: #a5b06f;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 22

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#b76a91
●linkcolor...#6c64b5
●vlinkcolor...#9d62ad
●activecolor...#ca9b5b


<style type="text/css"> <!--
body { color: #b76a91; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #6c64b5;}
a:visited {color: #9d62ad;}
a:active {color: #ca9b5b;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 23

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#dd88ac
●linkcolor...#e98787
●vlinkcolor...#ffb666
●activecolor...#edd125


<style type="text/css"> <!--
body { color: #dd88ac; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #e98787;}
a:visited {color: #ffb666;}
a:active {color: #edd125;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 24

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#004f28
●linkcolor...#17309d
●vlinkcolor...#00676f
●activecolor...#998900


<style type="text/css"> <!--
body { color: #004f28; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #17309d;}
a:visited {color: #00676f;}
a:active {color: #998900;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 25

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#f3b89e
●linkcolor...#c9b058
●vlinkcolor...#e5abab
●activecolor...#6abc78


<style type="text/css"> <!--
body { color: #f3b89e; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #c9b058;}
a:visited {color: #e5abab;}
a:active {color: #6abc78;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 26

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#b47550
●linkcolor...#78a200
●vlinkcolor...#e37252
●activecolor...#cda826


<style type="text/css"> <!--
body { color: #b47550; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #78a200;}
a:visited {color: #e37252;}
a:active {color: #cda826;}
--></style>โทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 27

●bgcolor...#ffffff
●fontcolor...#88465d
●linkcolor...#e36b52
●vlinkcolor...#bc7629
●activecolor...#cfba05


<style type="text/css"> <!--
body { color: #88465d; background-color: #ffffff;}
a:link {color: #e36b52;}
a:visited {color: #bc7629;}
a:active {color: #cfba05;}
--></style>

โค้ดนี้สามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว
เพียงนำโค้ดของโทนสีที่ชอบ มาเรียงให้ชิดกัน
แล้วนำไปวางไว้ในบล๊อกที่เขียนได้เลย
สะดวกตรงที่ไม่ต้องไปใส่โค้ดสีของฟอนต์และลิงค์อีก
และได้โทนสีที่จัดวางมาอย่างสวยงามแล้ว

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

นวลกนก
26 มกราคม 2551

ตัวอย่าง : บล๊อกนี้ใช้โค้ดโทนสีสำหรับพื้นหลังสีขาว ชุดที่ 7 ค่ะ


ดู โทนสีม่วง

ดู โทนสีแดง

ดู โทนสีส้ม

ดู โทนสีพาสเทล

ดู โทนสีเทาดำ

ดู โทนสีเหลือง

ดู โทนสีชมพู

ดู โทนสีฟ้า

ดู โทนสีน้ำเงิน

ดู โทนสีเขียว

ดู โทนสีคลาสสิค

ดู โทนสีอมเทา


หากมีโค้ดผิดพลาด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ


ขอบคุณ กรอบสวยๆ โค้ด ของแต่งบล๊อก และกำลังใจ จาก คุณแคท lozocat

ขอบคุณของแต่งบล๊อกและกำลังใจ จาก พี่นุช oranuch_sri

ขอบคุณเพี่แพท Petit Patty และเพื่อนๆ ทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะ

ขอบคุณ กล่องทดสอบโค้ด และโค้ดต่างๆ จากคุณไหม paradijs

ขอบคุณ กรอบสวยๆ จาก บล๊อก คุณแอน anuttaCreate Date : 26 มกราคม 2551
Last Update : 27 มกราคม 2551 9:01:50 น. 14 comments
Counter : 2315 Pageviews.

 
แวะมาทักทายค่ะ และมารับคำแนะนำเกี่ยวโทนสีด้วยค่ะแต่เจนนี่กำลังมองหา แบล็คกาวน์สวยๆสีหวานๆไปด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าเจ้าของบล็อคนี้จะพอแนะนำเจนนี่ได้บ้างไหมหนอ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะคะ


โดย: สาวอิตาลี วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:9:46:46 น.  

 
สีสวยจัง ขอบคุณค่ะ ^^


โดย: Clear Ice วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:9:48:48 น.  

 
กำลังจะเปลี่ยนสีบล็อคให้เป็นสีแดงค่ะ..เลยมาหาโคดสีแดง
เอาสีชมพูไปลงที่บล็อคแล้วสีหวานนนนสวยมากเลยค่ะ..ขอบคุณสำหรับโคดดีๆ
ที่นำมาฝากค่ะ


โดย: lozocat วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:10:44:50 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะพี่นัน

ช่วงนี้ คนไม่สบายเยอะ รักษาสุขภาพด้ยนะคะ


โดย: nattawara วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:18:23:16 น.  

 
เพิ่งหัดแต่งบล๊อกใหม่ สีสวยทั้งนั้นเลย
ขอบคุณ จขบ นะคะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ..


โดย: UriBoU (UriBoU ) วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:18:35:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะเข้ามาเยี่ยม และขออนุญาตหยิบนาฬิกาไปใช้ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:20:13:19 น.  

 
สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะ ช่วงนี้รู้สึกเหมือนพี่หายหน้าหายตาไปเลย
รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ คิดถึงเสมอค่ะ

ปล. เด็กๆ สบายดีหรือเปล่า ใกล้ปิดเทอมแล้ว ตั้งใจอ่านหนังสือสอบนะ อิอิ


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:20:23:50 น.  

 
เฮ้อ .. กว่าจะทำเป็น

คิคิ .. สวัสดีค่ะคุณนวลกนก

วันนี้จุ๋มมาเอาโค้ด เบอร์ 7 ของคุณนวลไปใส่เรื่องใหม่นะคะ

แล้วจะแวะมาเอาเรื่อยๆ ค่ะ


โดย: jumwilly วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:21:13:21 น.  

 

ขอบคุณนะจ๊ะน้องรักที่เอามาฝาก
เจ๊ได้เอาไปใช้ทุกบล็อกเลยจ่ะ


โดย: เจ่เจ๊นุช (oranuch_sri ) วันที่: 27 มกราคม 2551 เวลา:5:49:41 น.  

 
ขอเอาไปใช้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: payun-sai วันที่: 27 มกราคม 2551 เวลา:19:48:00 น.  

 
พี่คะ
ขอเอาไปใช้ด้วยนะคะ
ขอบคุณมากมายจากใจค่ะ


โดย: Quaver วันที่: 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:35:09 น.  

 
ขอบคุนสำหรับcode นะคะ
ใจดีจังเลย


โดย: Confessions Of Shopaholic วันที่: 6 เมษายน 2552 เวลา:14:52:42 น.  

 
ขอบคุณค่ายืมไปใช้หน่อยนะคะสีสวยชอบ


โดย: พระอาทิตย์สีชมพู วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:22:10:44 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ
ขออนุญาตินำไปใช้ค่ะ :)


โดย: มะลิซ่อนกลิ่น วันที่: 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา:2:19:45 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นวลกนก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

lozocatlozocat
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539
ห้ามละเมิด
ไม่ว่าการลอกเลียน
นำรูป ข้อความที่เขียนไว้
หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ในที่นี้ไปเผยแพร่อ้างอิง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
จะถูกดำเนินคดีตาม
กฎหมายบัญญัติสูงสุด

*ยกเว้น*
ของตกแต่งที่แจกไว้

lozocatlozocat


Proud of you
โค้ดจัดสีอักษรและพื้นหลัง
โทนสีม่วงโทนสีแดง
โทนสีส้มโทนสีพาสเทล
โทนสีเทาดำโทนสีเหลือง
โทนสีชมพู โทนสีฟ้า
โทนสีน้ำเงินโทนสีเขียว
โทนสีคลาสสิคโทนสีอมเทา
โทนสีพื้นหลังขาวโทนสีสี่ฤดู
สีเอิร์ธโทนโทนสีเบ็ดเตล็ด
Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
26 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add นวลกนก's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.