ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก

๑. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาสำลี(พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)
สิ้นพระชนม์แต่ทรงพระเยาว์ในรัชกาลที่ ๑

๒. พระองค์เจ้าชายประยงค์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาน่วม
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นธิเบศร์บวร
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนธิเบศร์บวร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
ทรงเป็นต้นสกุล บรรยงกะเสนา

๓. พระองค์เจ้าหญิงประชุมวงศ์
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๔. พระองค์เจ้าชายปาน
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาน่วม
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สภาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมรมนตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๕. พระองค์เจ้าหญิงนัดดา
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๑๕๘
ในเจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙ พระชันษา ๖๑ ปี

๖. พระองค์เจ้าขนิษฐา
ประสูติเมื่อปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐
เจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรใ ๕ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๘. พระองค์เจ้าชายพงศ์อิศเรศ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือ ๑๒ แรม ๒ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒
เจ้าจอมมารดาสำลี
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๗๕ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงสุวรรณ
ประสูติเมื่อปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓
เจ้าจอมมารดาก้อนทอง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๐.พระองค์เจ้าชายไม้เทศ
ประสูติเมื่อปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔
เจ้าจอมมมารดาเหมใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๑๑. พระองค์เจ้าชายภุมริน
ประสูติเมื่อปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
ทรงเป็นต้นสกุล ภุมรินทร

๑๒. พระองค์เจ้าหญิงอำพัน
ประสูติเมื่อปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕
เจ้าจอมมารดาปิ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุทธ เดือน ๓ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ.๑๒๔๓ พระชันษา ๗๙ ปี

๑๓. พระองค์เจ้าชายภุมเรศ
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมเรศรัศมี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ทรงเป็นต้นสกุล อมเรศ

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงนฤมล
ประสูติเมื่อปีชวดฉศก จ.ศ.๑๑๖๖
เจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒


ประสูติเมื่อเสด็จดำรงพระยศเป็นพระบัณฑูรน้อย
๑๕. พระองค์เจ้าหญิงงาม
ประสูติเมื่อปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘
เจ้าจอมมารดาก้อนทอง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๖. พระองค์เจ้าชายเสือ
ประสูติเมื่อปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล พยัคฆเสนา

๑๗. พระองค์เจ้าชายใย
ประสูติเมื่อปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๖๙
เจ้าจอมมารดาศิลา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕
ทรงเป็นต้นสกุล รังสิเสนา

๑๘. พระองค์เจ้าชายกระต่าย
ประสูติเมื่อปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๗๐
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๙. พระองค์เจ้าชายทับทิม
ประสูติเมื่อปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐
เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงมณฑา
ประสูติเมื่อปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๒๑. พระองค์เจ้าชายฤกษ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
ทรงผนวชเป็นสามเณรมาแต่ในรัชกาลที่ ๒
ในรัชกาลที่ ๓ ได้เป็นพระราชาคณะ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ฯ
ต่อมาเมื่อปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ ได้ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเป็น สมเด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ฯ ที่สมเด็จพระมหาสังฆปรินายก ทั่วทั้งพระราชอาณาเขต
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๘๔ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๒๒. พระองค์เจ้าชาย(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๒๓. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๒๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาศิลา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงปทุมเมศ
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
สิ้นพรีชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๗๙ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าเกสร
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาปิ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๗. พระองค์เจ้าชายชุมแสง
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
ทรงเป็นต้นสกุล สหาวุธ

๒๘. พระองค์เจ้าสาททิพากร
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๙. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาม่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม
ประสูติเมื่อปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดานิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๑๓ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๘ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดานก(ภายหลังได้เป็นท้าวสมศักดิ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๒. พระองค์เจ้าชายยุคันธร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์
ทรงว่าการกรมทหารในญวน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ยุคันธร

๓๓. พระองค์เจ้าชายสีสังข์
ประสูติเมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
ทรงเป็นต้นสกุล สีสังข์

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์
ประสูติเมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕
เจ้าจอมมารดาศรี(ธิดาเจ้าเวียงจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕

๓๕. พระองค์เจ้าชายรัชนิกร
ประสูติเมื่อปีจอฉศก จ.ศ. ๑๑๗๖
เจ้าจอมมารดาพลับ(จินตรา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล รัชนิกร

๓๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีจอฉศก จ.ศ. ๑๑๗๖
เจ้าจอมมารดาม่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓๗. พระองค์เจ้าชายทัดทรง
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาแจ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีระกาฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖

๒๘. พระองค์เจ้าชายรองทรง
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาภู่(อิเหนา)
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
ทรงกำกับโรงทอง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึน ๑๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
ทรงเป็นต้นสกุล รองทรง

๓๙. พระองค์เจ้าชายสุดวอน
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดามี(บุษบา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๔๐. พระองค์เจ้าหญิงสุด (บางแห่งว่า สุดศาลา)
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาม่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก ๑๔ พระองค์
ประสูติเมื่อเสด็จดำรงพระยศพระบัณฑูรน้อย ๗ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๑๙ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๔๐ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์


....................................................................................................................................................Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 16 มีนาคม 2550 11:47:27 น.
Counter : 1408 Pageviews.

0 comments
BUDDY คู่หู คู่ฮา multiple
(3 ม.ค. 2567 04:49:04 น.)
สวัสดีปีใหม่ Rain_sk
(1 ม.ค. 2567 21:38:33 น.)
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ มาช้ายังดีกว่าไม่มา
(2 ม.ค. 2567 07:30:30 น.)
ไม่ลอดช่องโหว่ ปัญญา Dh
(2 ม.ค. 2567 13:44:30 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Rattanakosin225.BlogGang.com

กัมม์
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]