Potato - ขอบคุณที่รักกันฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
หากในวันที่ฉันล้มอยู่ ไม่มีหนึ่งใจของเธอ
ฝันคงจบ หลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอ
หนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ลืมได้เลย...

ขอบคุณที่รักกัน...
ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน
ในวันที่ปัญหา ถาโถมเข้ามาใส่
จะตอบแทนความรัก ที่ฉันได้จากเธออย่างไร
ก็รู้ดีว่าไม่พอ แต่ขอทำให้ดีที่สุด

สักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีก ใครจะรู้
แต่ถ้าเธอไปด้วยกันอยู่ ก็ไม่หวั่นกลัวเท่าไร
เรื่องบางอย่าง ฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไป
แต่อีกมุมนึงของหัวใจ ไม่เคยพูดเลย

ขอบคุณที่รักกัน...
ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน
ในวันที่ปัญหา ถาโถมเข้ามาใส่
จะตอบแทนความรัก ที่ฉันได้จากเธออย่างไร
ก็รู้ดีว่าไม่พอ แต่ขอทำให้ดีที่สุด

ขอบคุณที่รักกัน...
ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน
ในวันที่ปัญหา ถาโถมเข้ามาใส่
จะตอบแทนความรัก ที่ฉันได้จากเธออย่างไร
ก็รู้ดีว่าไม่พอ แต่ขอทำให้ดีที่สุด

ขอบคุณในความรัก ที่หาไม่ได้จากที่ไหน
จะรักเธอให้มากพอ และขอทำให้ดีที่สุด.
Mother to Daughter: A Guide to Handling Your Child’s First PeriodAdolescents often receive their facts about puberty from a variety of sources, such as friends, teachers, and the media. When faced with this storm of information, it is important for a girl to be able to turn to someone with whom she feels comfortable talking, who she can trust to provide good advice – in most cases, that person is Mom.

The transition from childhood to adulthood can be nearly as difficult for parents as it is for their teenage children. Mothers of adolescent girls may find themselves struggling to explain the extensive physical and emotional changes their daughters are going through. To help with the parent-child dialogue, here are some answers to common questions about female puberty:

What is puberty?
Puberty can be a confusing and awkward time for young women. It is the time in life when a child becomes a young adult and sexual reproduction becomes possible.

The easiest changes to identify happen externally. Most children begin to experience large growth spurts around the age of eleven. Girls may notice their waists becoming narrower while their hips grow wider. From ages seven to thirteen, female breasts begin to grow, usually resulting in some soreness. Coarse body air may spring up in the pubic area, the armpits, and other areas. You should be certain to reassure your daughter that all women go through the same changes as they grow.

Less obvious, but much more important, are the internal physical changes. Before the signs of puberty even become apparent, hormonal alterations will have been taking place for several years. The hypothalamus in the brain and the pituitary gland begin to send signals to the ovaries. The ovaries then begin to “ovulate” as they release a mature egg. This egg can either become fertilized and produce a baby, or it will disintegrate and leave the body during the menstrual period.

First menstruation, also called menarche, often occurs close to the age of thirteen. This monthly discharge of tissue and blood from the uterus through the vagina is commonly known as a “period.” This is a sign of a normal, healthy reproductive system. Mothers should take care to prepare their daughters for the arrival of their period by explaining what will occur, why it happens, and how to handle it.

When will I get my first period?
It is impossible to pinpoint when a girl’s first menstrual period will occur as it is dependent on hormone levels and physical development. In some cases, girls as young as ten have begun their periods. To prevent embarrassing accidents, teenage girls may want to begin carrying sanitary pads to school with them, in case their period begins while they are away from home.

How long will my period last?
A typical period lasts anywhere from two to seven days. During a menstrual period, a woman’s body may gradually discharge up to one-cup of blood and tissue. Over the course of a lifetime, a woman can release 400 eggs and have this many menstrual periods if the ovulations do not lead to pregnancies. Illness or pregnancy can bring a temporary halt to monthly menstrual cycles. A woman’s periods will eventually stop completely as she reaches menopause around the age of 50-52.

What is “normal” menstruation like?
At first, it is “normal” for adolescents to notice an inconsistent vaginal discharge and an irregular period during their initial menstrual periods, but these periods will eventually become more regular, occurring every 28 days or so. Young women may want to use pantiliners to discreetly cope with any spotting that occurs in the meantime.

How do I prepare for my period?
Women can track their menstrual cycles using a calendar. Mothers can show their daughters how to mark the first day of their period on the calendar each month and count the number of days until the next period is due. This way, young girls can learn to prepare for their period in advance.

Sanitary Napkins vs. Tampons
During the menstrual period, girls have the option of using sanitary napkins, also known as “pads,” or tampons to absorb the flow. Pads are made of a soft, absorbent material that is similar to that of a diaper. They are held into a woman’s underwear by adhesive backing. In recent years, manufacturers have developed thinner, less conspicuous sanitary pads in an attempt to save women from the embarrassment and hassle of lugging larger pads with them and to make them less conspicuous when they are worn.

Tampons are inserted directly into the vagina. Much like an absorbent sponge, a tampon will gently swell as it becomes soaked with blood. A string allows for easy removal from the body. Tampons are convenient for swimming or exercising and can be paired with a pantiliner, a type of thin pad, for extra protection. When using tampons, women should change them every 4-6 hours to minimize the risk of Toxic Shock Syndrome (TSS), a rare, but potentially life threatening reaction to a certain bacterial infection of the vagina,

Will my period hurt?
It is not uncommon to experience some discomfort during menstruation. The blood flow does not hurt, but women may develop cramps as their uterus contracts. There is some pain from period cramps, but it is not unmanageable. These abdominal cramps vary in intensity and are different for each woman. Some women experience cramping with every period while others never feel anything. It is easy to purchase over-the-counter pain relievers that can help combat this nuisance. For severe period cramps, a doctor’s consultation may be needed.

What is PMS?
PMS, or Premenstrual Syndrome, refers to a set of symptoms that many women experience around the time of their menstrual period. Common effects of PMS include: bloating, cramps, fatigue, moodiness, headaches, or pimples. Again, there are over-the-counter medications that can ease these symptoms. To find relief while experiencing PMS, women should try wearing loose clothing or placing warm compresses on their stomach. Mothers can share with their daughters their own tricks for coping.

During puberty, many parents will notice a natural tendency in their daughters to seek greater independence but, no matter how much they protest, young women need more support and guidance than ever. Adolescent girls do benefit from having someone they can turn to for support and answers to their questions. By making yourself available to your daughter as a source of emotional and intellectual support, the transition into adulthood will be that much easier on both of you.
About STAYFREE?
STAYFREE? is a leading producer of feminine hygiene products. New STAYFREE? Dry Max offers a revolutionary QWIK-DRY? Top Layer that traps fluid inside, providing the driest protection yet. For more information, please visit: //www.stayfree.com/index2.html

Visit o.b.?Tampons for answers to frequently asked questions to tampon related questions about you child’s menstrual period and the CAREFREE? site to learn more about PMS symptoms and period cramps.


R.L. Fielding Bio

R.L. Fielding has been a freelance writer for 10 years, offering her expertise and skills to a variety of major organizations in the education, pharmaceuticals and healthcare, financial services, and manufacturing industries. She lives in New Jersey with her dog and two cats and enjoys rock climbing and ornamental gardening.

This article is copyrighted by STAYFREE?. It may not be reproduced in whole or in part and may not be posted on other websites, without the express written permission of the author, who may be contacted via email at stayfree@digitalbrandexpressions.com


ComputerEin Computer, auch Rechner genannt, ist ein Apparat, der Informationen mit Hilfe einer programmierbaren Rechenvorschrift verarbeiten kann. Der englische Begriff computer, abgeleitet vom Verb to compute (rechnen), bezeichnete urspr?nglich Menschen, die zumeist langwierige Berechnungen vornahmen, zum Beispiel f?r Astronomen im Mittelalter. In der Namensgebung des 1946 der ?ffentlichkeit vorgestellten Electronic Numerical Integrator and Computer (kurz ENIAC) taucht erstmals das Wort als Namensbestandteil auf. In der Folge etablierte sich Computer als Gattungsbegriff f?r diese neuartigen Maschinen.

Zun?chst war die Informationsverarbeitung mit Computern auf die Verarbeitung von Zahlen beschr?nkt. Mit zunehmender Leistungsf?higkeit er?ffneten sich neue Einsatzbereiche. Computer sind heute in allen Bereichen des t?glichen Lebens vorzufinden: Sie dienen der Verarbeitung und Ausgabe von Informationen in Wirtschaft und Beh?rden, der Berechnung der Statik von Bauwerken bis hin zur Steuerung von Waschmaschinen und Automobilen. Die leistungsf?higsten Computer werden eingesetzt, um komplexe Vorg?nge zu simulieren: Beispiele sind die Klimaforschung, thermodynamische Fragestellungen, medizinische Berechnungen – bis hin zu milit?rischen Aufgaben, zum Beispiel der Simulation des Einsatzes von nuklearen Waffen. Viele Ger?te des Alltags, vom Telefon ?ber den Videorekorder bis hin zur M?nzpr?fung in Warenautomaten, werden heute von integrierten Kleinstcomputern gesteuert (eingebettetes System).

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]
1 Grundlagen
1.1 Hardwarearchitektur
1.2 Softwarearchitektur
2 Herstellungsbedingungen
3 Geschichte
3.1 Zahlen als Grundlage der Computergeschichte
3.2 Fr?he Entwicklung von Rechenmaschinen und -hilfsmitteln
3.2.1 Die Entwicklung mechanischer Rechenhilfen
3.3 Der Siegeszug des elektronischen Digitalrechners
3.3.1 Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des zweiten Weltkrieges
3.3.2 Nachkriegszeit
3.3.3 1960er
3.3.4 1970er
3.3.5 1980er
3.3.6 1990er
3.4 Entwicklung im 21. Jahrhundert
4 Zukunftsperspektiven
5 Zeitleiste
6 Siehe auch
7 Fu?noten
8 Literatur
8.1 Geschichte
8.1.1 Sekund?rliteratur
8.1.2 Prim?rquellen
9 Weblinks
9.1 ComputermuseenGrundlagen
Grunds?tzlich unterscheiden sich zwei Bauweisen: Ein Computer ist ein Digitalcomputer, wenn er mit digitalen Ger?teeinheiten digitale Daten verarbeitet; er ist ein Analogcomputer, wenn er mit analogen Ger?teeinheiten analoge Daten verarbeitet.

Bis auf wenige Ausnahmen werden heute fast ausschlie?lich Digitalcomputer eingesetzt. Diese folgen gemeinsamen Grundprinzipien, mit denen ihre freie Programmierung erm?glicht wird. Bei einem Digitalcomputer werden dabei zwei grunds?tzliche Bausteine unterschieden: Die Hardware, die aus den elektronischen, physisch anfassbaren Teilen des Computers gebildet wird, sowie die Software, die die Programmierung des Computers beschreibt.

Ein Digitalcomputer besteht zun?chst nur aus Hardware. Die Hardware stellt erstens einen so genannten Speicher bereit, in dem Daten wie in Schubladen gespeichert und jederzeit zur Verarbeitung oder Ausgabe abgerufen werden k?nnen. Zweitens verf?gt das Rechenwerk der Hardware ?ber grundlegende Bausteine f?r eine freie Programmierung, mit denen jede beliebige Verarbeitungslogik f?r Daten dargestellt werden kann: Diese Bausteine sind im Prinzip die Berechnung, der Vergleich, und der bedingte Sprung. Ein Digitalcomputer kann beispielsweise zwei Zahlen addieren, das Ergebnis mit einer dritten Zahl vergleichen und dann abh?ngig vom Ergebnis entweder an der einen oder der anderen Stelle des Programms fortfahren. In der Informatik wird dieses Modell theoretisch durch die Turing-Maschine abgebildet; die Turing-Maschine stellt die grunds?tzlichen ?berlegungen zur Berechenbarkeit dar.

Erst durch eine Software wird der Digitalcomputer jedoch n?tzlich. Jede Software ist im Prinzip eine definierte, funktionale Anordnung der oben geschilderten Bausteine Berechnung, Vergleich und Bedingter Sprung, wobei die Bausteine beliebig oft verwendet werden k?nnen. Diese Anordnung der Bausteine, die als Programm bezeichnet wird, wird in Form von Daten im Speicher des Computers abgelegt. Von dort kann sie von der Hardware ausgelesen und abgearbeitet werden. Dieses Funktionsprinzip der Digitalcomputer hat sich seit seinen Urspr?ngen in der Mitte des 20. Jahrhunderts nicht wesentlich ver?ndert, wenngleich die Details der Technologie erheblich verbessert wurden.

Analogrechner funktionieren jedoch nach einem anderen Prinzip. Bei ihnen ersetzen analoge Bauelemente (Verst?rker, Kondensatoren) die Logikprogrammierung. Analogrechner wurden fr?her h?ufiger zur Simulation von Regelvorg?ngen eingesetzt (siehe: Regelungstechnik), sind heute aber fast vollst?ndig von Digitalcomputern verdr?ngt worden.


Hardwarearchitektur
Das heute allgemein angewandte Prinzip, das nach seiner Beschreibung durch John von Neumann von 1946 als ?Von-Neumann-Architektur“ bezeichnet wird, definiert f?r einen Computer f?nf Hauptkomponenten:

die Recheneinheit (Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)),
die Steuereinheit,
die Buseinheit
den Speicher und
die Eingabe- und Ausgabeeinheit(en).
In den heutigen Computern sind die ALU und die Steuereinheit meistens zu einem Baustein verschmolzen, der so genannten CPU (Central Processing Unit, zentraler Prozessor).

Der Speicher ist eine Anzahl von durchnummerierten ?Zellen“; jede von ihnen kann ein kleines St?ck Information aufnehmen. Diese Information wird als Bin?rzahl, also einer Abfolge von ja/nein-Informationen, in der Speicherzelle abgelegt – besser vorzustellen als eine Folge von Nullen und Einsen. Ein Charakteristikum der ?Von Neumann-Architektur“ ist, dass diese Bin?rzahl (beispielsweise 01000001, was der Dezimalzahl 65 entspricht) entweder ein Teil der Daten sein kann (also zum Beispiel der Buchstabe ?A“), oder ein Befehl f?r die CPU (?Springe ...“).

Wesentlich in der Von-Neumann-Architektur ist, dass sich Programm und Daten einen Speicherbereich teilen (dabei belegen die Daten in aller Regel den unteren und die Programme den oberen Speicherbereich).

Dem gegen?ber stehen in der sog. Harvard-Architektur Daten und Programmen eigene (physikalisch getrennte) Speicherbereiche zur Verf?gung, dadurch k?nnen Daten-Schreiboperationen keine Programme ?berschreiben.

In der Von-Neumann-Architektur ist die Steuereinheit daf?r zust?ndig, zu wissen, was sich an welcher Stelle im Speicher befindet. Man kann sich das so vorstellen, dass die Steuereinheit einen ?Zeiger“ auf eine bestimmte Speicherzelle hat, in der der n?chste Befehl steht, den sie auszuf?hren hat. Sie liest diesen aus dem Speicher aus, erkennt zum Beispiel ?65“, erkennt dies als ?Springe“. Dann geht sie zur n?chsten Speicherzelle, weil sie wissen muss, wohin sie springen soll. Sie liest auch diesen Wert aus, und interpretiert die Zahl als Nummer (so genannte Adresse) einer Speicherzelle. Dann setzt sie den Zeiger auf eben diese Speicherzelle, um dort wiederum ihren n?chsten Befehl auszulesen; der Sprung ist vollzogen. Wenn der Befehl zum Beispiel statt ?Springe“ lauten w?rde ?Lies Wert“, dann w?rde sie nicht den Programmzeiger ver?ndern, sondern aus der in der Folge angegebenen Adresse einfach den Inhalt auslesen, um ihn dann beispielsweise an die ALU weiterzuleiten.

Die ALU hat die Aufgabe, Werte aus Speicherzellen zu kombinieren. Sie bekommt die Werte von der Steuereinheit geliefert, verrechnet sie (addiert beispielsweise zwei Zahlen, welche die Steuereinheit aus zwei Speicherzellen ausgelesen hat) und gibt den Wert an die Steuereinheit zur?ck, die den Wert dann f?r einen Vergleich verwenden oder wieder in eine dritte Speicherzelle zur?ckschreiben kann.

Die Ein-/Ausgabeeinheiten schlie?lich sind daf?r zust?ndig, die initialen Programme in die Speicherzellen einzugeben und dem Benutzer die Ergebnisse der Berechnung anzuzeigen.


Softwarearchitektur
Die Von-Neumann-Architektur ist gewisserma?en die unterste Ebene des Funktionsprinzips eines Computers oberhalb der elektrophysikalischen Vorg?nge in den Leiterbahnen. Die ersten Computer wurden auch tats?chlich so programmiert, dass man die Nummern von Befehlen und von bestimmten Speicherzellen so, wie es das Programm erforderte, nacheinander in die einzelnen Speicherzellen schrieb. Um diesen Aufwand zu reduzieren, wurden Programmiersprachen entwickelt. Diese generieren die Zahlen innerhalb der Speicherzellen, die der Computer letztlich als Programm abarbeitet, aus h?heren Strukturen heraus automatisch.

Sp?ter wurden bestimmte sich wiederholende Prozeduren in so genannten Bibliotheken zusammengefasst, um nicht jedes Mal das Rad neu erfinden zu m?ssen, z. B. das Interpretieren einer gedr?ckten Tastaturtaste als Buchstabe ?A“ und damit als Zahl ?65“ (im ASCII-Code). Die Bibliotheken wurden in ?bergeordneten Bibliotheken geb?ndelt, welche Unterfunktionen zu komplexen Operationen verkn?pfen (Beispiel: die Anzeige eines Buchstabens ?A“, bestehend aus 20 einzelnen schwarzen und 50 einzelnen wei?en Punkten auf dem Bildschirm, nachdem der Benutzer die Taste ?A“ gedr?ckt hat).

In einem modernen Computer arbeiten sehr viele dieser Programmebenen ?ber- bzw. untereinander. Komplexere Aufgaben werden in Unteraufgaben zerlegt, die von anderen Programmierern bereits bearbeitet wurden, die wiederum auf die Vorarbeit weiterer Programmierer aufbauen, deren Bibliotheken sie verwenden. Auf der untersten Ebene findet sich aber immer der so genannte Maschinencode – jene Abfolge von Zahlen, mit der der Computer auch tats?chlich gesteuert wird.

W?hrend fr?her eine CPU nur mit diesem Maschinencode gesteuert werden konnte, sind inzwischen auch CPUs programmierbar und damit kleine eigenst?ndige Computer.


Herstellungsbedingungen
Die Arbeitsbedingungen, unter denen Computer hergestellt werden, blieben in der Vergangenheit vielfach der ?ffentlichkeit verborgen. Die meisten gro?en Computerfirmen lassen ihre Rechner von Partnerfirmen in L?ndern wie China, Taiwan oder Indonesien bauen. Vielfach sind die Arbeitsbedingungen dort miserabel. Eine Initiative der Nichtregierungsorganisation Weed unter dem Namen ?PC global“ hat sich zum Ziel gesetzt, Missst?nde bei der Computerherstellung aufzudecken.


Geschichte
Die Computertechnologie entwickelte sich im Vergleich zu anderen Elektroger?ten sehr schnell. Die Entwicklungsgeschichte des Computers reicht zur?ck bis in die Antike und ist damit wesentlich l?nger als die Geschichte der modernen Computertechnologien und mechanischen oder elektrischen Hilfsmitteln (Rechenmaschinen oder Hardware). Sie umfasst dabei auch die Entwicklung von Rechenmethoden, die etwa f?r einfache Schreibger?te auf Papier und Tafeln entwickelt wurden. Im folgenden wird entsprechend versucht, einen ?berblick ?ber diese Entwicklungen zu geben.


Zahlen als Grundlage der Computergeschichte
Das Konzept der Zahlen l?sst sich auf keine konkreten Wurzeln zur?ckf?hren und hat sich wahrscheinlich mit den ersten Notwendigkeiten der Kommunikation zwischen zwei Individuen entwickelt. Entsprechend findet man in allen bekannten Sprachen mindestens f?r die Zahlen eins und zwei und auch in der Kommunikation von vielen Tierarten (etwa verschiedener Primaten, aber auch V?geln wie der Amsel) l?sst sich die M?glichkeit der Unterscheidung unterschiedlicher Mengen von Gegenst?nden feststellen.

Die Weiterentwicklung dieser einfachen numerischen Systeme f?hrte wahrscheinlich zur Entdeckung der ersten mathematischen Rechenoperation wie der Addition, der Subtraktion, der Multiplikation und der Division oder auch der Quadratzahlen und der Quadratwurzel. Diese Operationen wurden formalisiert (in Formeln dargestellt) und dadurch ?berpr?fbar. Daraus entwickelten sich dann weiterf?hrende Betrachtungen, etwa die von Euklid entwickelte Darstellung des gr??ten gemeinsamen Teilers.

Im Mittelalter erreichte das Arabische Zahlensystem Europa und erlaubte eine gr??ere Systematisierung bei der Arbeit mit Zahlen. Die M?glichkeiten erlaubten die Darstellung von Zahlen, Ausdr?cke und Formeln auf Papier und die Tabellierung von mathematischen Funktionen wie etwa der Quadratwurzeln oder des einfachen Logarithmus sowie der Trigonometrie. Zur Zeit der Arbeiten von Isaac Newton war Papier und Velin eine bedeutende Ressource f?r Rechenaufgaben und ist dies bis in die heutige Zeit geblieben, in der Forscher wie Enrico Fermi seitenweise Papier mit mathematischen Berechnungen f?llten und Richard Feynman jeden mathematischen Schritt mit der Hand bis zur L?sung berechnete, obwohl es zu seiner Zeit bereits programmierbare Rechner gab.


Fr?he Entwicklung von Rechenmaschinen und -hilfsmitteln

Die Entwicklung mechanischer Rechenhilfen

Der Abakus
Eine nicht ausbalancierte WaageDas fr?heste Ger?t, das in rudiment?ren Ans?tzen mit einem heutigen Computer vergleichbar ist, ist der Abakus, eine mechanische Rechenhilfe, die vermutlich um 1100 v. Chr. im indo-chinesischen Kulturraum erfunden wurde. Der Abakus wurde bis ins 17. Jahrhundert benutzt und dann von den ersten Rechenmaschinen ersetzt. Einem ?hnlichen Zweck diente auch das Rechenbrett des Pythagoras. Ebenfalls zu den fr?hen Rechenmaschinen geh?rt die Balkenwaage, die allerdings keinen numerischen Ansatz bietet sondern mit deren Hilfe versucht werden soll, beidseitig einer gemeinsamen Aufh?ngung eine Gleichheit des Gewichtes zu erreichen.


Mechanismus von AntikytheraBereits im 1. Jh. v. Chr. wurde mit dem Computer von Antikythera die erste Rechenmaschine erfunden. Das Ger?t diente vermutlich f?r astronomische Berechnungen und funktionierte mit einem Differentialgetriebe, einer erst im 13. Jahrhundert wiederentdeckten Technik.

Mit dem Untergang der Antike kam der technische Fortschritt zum Stillstand und in den Zeiten der V?lkerwanderung ging viel Wissen verloren (so beispielsweise auch der Computer von Antikythera, der erst 1902 wiederentdeckt wurde). Das Mittelalter schlie?lich hemmte den technischen Fortschritt. Doch ab der Neuzeit begann sich der Motor des technischen Fortschritts wieder langsam zu drehen und beschleunigte fortan - und dies tut er bis heute.

1614 publizierte John Napier seine Logarithmentafel und 1623 baute Wilhelm Schickard die erste Vier-Spezies-Maschine und damit den ersten mechanischen Rechner der Neuzeit, wodurch er bis heute zum ?Vater der Computer?ra“ wurde. Seine Konstruktion basierte auf dem Zusammenspiel von Zahnr?dern, die im wesentlichen aus dem Bereich der Uhrmacherkunst stammten und dort genutzt wurden, wodurch seine Maschine den Namen ?rechnende Uhr“ erhielt. Praktisch angewendet wurde die Maschine von Johannes Kepler bei seinen astronomischen Berechnungen.

1642 folgte Blaise Pascal mit seiner Rechenmaschine, der Pascaline. 1668 entwickelte Samuel Morland eine Rechenmaschine, die erstmals nicht dezimal addierte, sondern auf das englische Geldsystem abgestimmt war. 1673 baute Gottfried Wilhelm Leibniz seine erste Vier-Spezies-Maschine und erfand 1703 das bin?re Zahlensystem (Dualsystem), das sp?ter die Grundlage f?r die Digitalrechner und darauf aufbauend die digitale Revolution wurde.


Mechanischer Rechner von 1914
Der Rechenschieber, eine der wichtigsten mechanischen Rechenhilfen f?r die Multiplikation und Division1805 entwickelte Joseph-Marie Jacquard Lochkarten, um Webst?hle zu steuern. 1820 baute Charles Xavier Thomas de Colmar das ?Arithmometer“, den ersten Rechner, der in Massenproduktion hergestellt wurde und somit den Computer f?r Gro?unternehmen erschwinglich machte. Charles Babbage entwickelte von 1820 bis 1822 die Differenzmaschine (engl. Difference Engine) und 1833 die Analytical Engine, konnte sie aber aus Geldmangel nicht bauen. 1843 bauten Edvard und George Scheutz in Stockholm den ersten mechanischen Computer nach den Ideen von Babbage. Im gleichen Jahr entwickelte Ada Lovelace eine Methode zur Programmierung von Computern nach dem Babbage-System und schrieb damit das erste Computerprogramm. 1890 wurde die US-Volksz?hlung mit Hilfe des Lochkartensystems von Herman Hollerith durchgef?hrt. Im gleichen Jahr baute Torres y Quevedo eine Schachmaschine, die mit K?nig und Turm einen K?nig matt setzen konnte, und somit den ersten Spielcomputer.

Mechanische Rechner wie die darauf folgenden Addierer, der Comptometer, der Monroe-Kalkulator, die Curta und der Addo-X wurden bis in die 1970er Jahre genutzt. Anders als Leibniz nutzten die meisten Rechner das Dezimalsystem, das technisch schwieriger umzusetzen war. Dies galt sowohl f?r die Rechner von Charles Babbage um 1800 wie auch f?r den ENIAC von 1945, den ersten elektronischen Universalrechner ?berhaupt.


Der Siegeszug des elektronischen Digitalrechners

Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des zweiten Weltkrieges
1935 stellten IBM die IBM 601 vor, eine Lochkartenmaschine, die eine Multiplikation pro Sekunde durchf?hren konnte. Es wurden ca. 1500 Exemplare verkauft. 1937 meldete Konrad Zuse zwei Patente an, die bereits alle Elemente der so genannten Von-Neumann-Architektur beschreiben. Im gleichen Jahr baute John Atanasoff zusammen mit dem Doktoranden Clifford Berry einen der ersten Digitalrechner, den Atanasoff-Berry-Computer und Alan Turing publizierte einen Artikel, der die Turing-Maschine, ein abstraktes Modell zur Definition des Algorithmusbegriffs, beschreibt.

1938 stellte Konrad Zuse die Zuse Z1 fertig, einen frei programmierbaren mechanischen Rechner, der allerdings aufgrund von Problemen mit der Fertigungspr?zision nie voll funktionst?chtig war. Die Z1 verf?gte bereits ?ber Gleitkommarechnung. Sie wurde im Krieg zerst?rt und sp?ter nach Originalpl?nen neu gefertigt, die Teile wurden auf modernen Fr?s- und Drehb?nken hergestellt. Dieser Nachbau der Z1, welcher im Deutschen Technik Museum in Berlin steht, ist mechanisch voll funktionsf?hig und hat eine Rechengeschwindigkeit von 1 Hz, vollzieht also eine Rechenoperation pro Sekunde. Ebenfalls 1938 publizierte Claude Shannon einen Artikel dar?ber, wie man symbolische Logik mit Relais implementieren kann. (Lit.: Shannon 1938)

W?hrend des Zweiten Weltkrieges gab Alan Turing die entscheidenden Hinweise zur Entschl?sselung der ENIGMA-Codes und baute daf?r einen speziellen mechanischen Rechner, Turing-Bombe genannt. Ebenfalls im Krieg (1941) baute Konrad Zuse die erste funktionst?chtige programmgesteuerte, bin?re Rechenmaschine, bestehend aus einer gro?en Zahl von Relais, die Zuse Z3 [1]. Die Z3 war turingm?chtig und damit au?erdem die erste Maschine, die – im Rahmen des verf?gbaren Speicherplatzes – beliebige Algorithmen automatisch ausf?hren konnte. Aufgrund dieser Eigenschaften wird sie oft als erster funktionsf?higer Computer der Geschichte betrachtet. Zeitgleich wurden auch in den USA unabh?ngig davon elektronische Maschinen zur numerischen Berechnung gebaut, die allerdings nicht turingm?chtig waren. Auch Maschinen auf analoger Basis wurden erstellt. Auf das Jahr 1943 wird auch die angeblich von IBM-Chef Thomas J. Watson stammende Aussage ?Ich glaube, es gibt einen weltweiten Bedarf an vielleicht f?nf Computern.“ datiert. Im gleichen Jahr stellte Tommy Flowers mit seinem Team in Bletchley Park den ersten ?Colossus“ fertig. 1944 erfolgte die Fertigstellung des ASCC (Automatic Sequence Controlled Computer, ?Mark I“ durch Howard H. Aiken) und das Team um Reinold Weber stellte eine Entschl?sselungsmaschine f?r das Verschl?sselungsger?t M-209 der US-Streitkr?fte fertig [2].

Create Date : 23 มิถุนายน 2550
Last Update : 23 มิถุนายน 2550 9:15:36 น.
Counter : 339 Pageviews.

4 comments
When You're in Love with a Beautiful Woman - Dr. Hook ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(26 เม.ย. 2565 13:12:54 น.)
24 เม.ย. 65 วันอาทิตย์เรียนเบส kae+aoe
(26 เม.ย. 2565 21:26:58 น.)
JohnV ร้องเพลง...วันวานยังหวานอยู่ JohnV
(21 เม.ย. 2565 00:15:06 น.)
Anime Songs Sleepless Sea
(20 เม.ย. 2565 09:07:37 น.)
  
ประกวดร้องเพลงออนไลน์ชิงรางวัล
เริ่มแล้วการประกวดร้องเพลงออนไลน์สุดฮิต My Cup Fantasia 2 สนุกกว่าเดิม ตื่นเต้นกว่าเดิม ส่งเพลงได้แล้ววันนี้ ถึง 30 มิ.ย. แล้วเราจะได้รู้กันว่า ใครเป็นนักร้องเสียงทองในครั้งนี้
//www.nescafemycup.com <<<< คลิ๊กเลยค่ะ

โดย: nescafe IP: 58.64.103.181 วันที่: 23 มิถุนายน 2550 เวลา:19:00:03 น.
  
//e9239b7956d5af17d3a011c77c751216-t.fahofy.org e9239b7956d5af17d3a011c77c751216 [url]//e9239b7956d5af17d3a011c77c751216-b1.fahofy.org[/url] [url=//e9239b7956d5af17d3a011c77c751216-b2.fahofy.org]e9239b7956d5af17d3a011c77c751216[/url] [u]//e9239b7956d5af17d3a011c77c751216-b3.fahofy.org[/u] 3e8a6bdb1665a78445404f75b4833e17
โดย: Dominick IP: 211.212.24.19 วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:6:49:21 น.
  
//1300d33b0071b762e264870b3c56f1ad-t.fahofy.org 1300d33b0071b762e264870b3c56f1ad [url]//1300d33b0071b762e264870b3c56f1ad-b1.fahofy.org[/url] [url=//1300d33b0071b762e264870b3c56f1ad-b2.fahofy.org]1300d33b0071b762e264870b3c56f1ad[/url] [u]//1300d33b0071b762e264870b3c56f1ad-b3.fahofy.org[/u] 3e8a6bdb1665a78445404f75b4833e17
โดย: Tanner IP: 200.127.226.229 วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:6:50:54 น.
  
//705d808e47cbd4f58c842c77ffd62cd2-t.fahofy.org 705d808e47cbd4f58c842c77ffd62cd2 [url]//705d808e47cbd4f58c842c77ffd62cd2-b1.fahofy.org[/url] [url=//705d808e47cbd4f58c842c77ffd62cd2-b2.fahofy.org]705d808e47cbd4f58c842c77ffd62cd2[/url] [u]//705d808e47cbd4f58c842c77ffd62cd2-b3.fahofy.org[/u] 3e8a6bdb1665a78445404f75b4833e17
โดย: Humberto IP: 124.54.154.4 วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:6:52:56 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Pimjan.BlogGang.com

daydream_narak
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]