เดินเดี่ยว เที่ยวบางปะอิน
ว่างค่ะ จิตตก
เลยไปเดินเที่ยวบางปะอินมาคนเดียว

ออกจากนนทบุรี ประมาณเที่ยงค่ะ
ขับไปทางถนนเส้นบางปะอินที่ผ่านบางบัวทอง
หลงซะ 1 ที ดันไปบางไทร
เสียชื่อหมด ปกติออกต่างจังหวัดไม่เคยหลง หลงแต่ในกทม. เอิกๆ

ไปถึงก็ราวๆบ่ายค่ะ จอดรถจอดรา ล๊อกให้เรียบร้อย
เตรียมอุปกรณ์พร้อมรบค่ะ

ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอินมีประวัติความเป็นมาตามพระราชพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยาว่า พระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5 (พ.ศ.2172 - 2199) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นบนเกาะ บางเลนในลำแม่น้ำเจ้าพระยาตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าปราสาททองเป็นพระราชโอรส ของสมเด็จพระเอกาทศรถ ประสูติแต่หญิงสาวชาวบ้าน ซึ่งพระองค์ทรงพบเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่ง แล้วเกิดล่มลงตรงเกาะบางปะอิน เมื่อพระเจ้าปราสาททอง ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2173 แล้ว ต่อมาในปีพ.ศ.2175 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง บนเกาะบางปะอิน ตรงบริเวณเคหสถานเดิมของพระมารดาพระราชทานชื่อว่า “วัดชุมพลนิกายาราม”และให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะเป็นที่สำหรับ เสด็จประพาสแล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์” พระราชวังแห่งนี้คงเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัย ของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยามาตลอด และคงรกร้างทรุดโทรมไปแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน ได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่ง สำหรับเป็นที่ประทับมีเรือนแถวสำหรับฝ่ายในและมีพลับพลา เป็นต้น

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอด้วยทรงปรารภว่าเป็นเกาะอยู่กลางน้ำเงียบสงบร่มรื่น และเคยเป็นที่ประทับประพาสของ สมเด็จพระบรมชนกนารถมาก่อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งและสิ่ง ก่อสร้างต่าง ๆ ขึ้นดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ประทับ ที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ เป็นครั้งคราว


เสียค่าผ่านประตู 30 บาทค่ะ ราคาคนไทย
เดินเข้าไปข้างใน ด้วยทางเดินซับซ้อน แต่ ทางออกทางเข้าก็ทางเดียวกัน แล้วจะเลี้ยวให้มันเยอะแยะทำไมเนี่ย

เมื่อเดินเข้าไปสิ่งแรกที่จะเจอคือ
หอเหมมณเฑียรเทวราช
รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อทรงอุทิศถวายแด่พระเจ้าปราสาททองค่ะ

เดินต่อไปอีกหน่อยจะเจอ
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงแบบจตุรมุข พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป หล่อสัมฤทธิ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบกซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อเดินข้ามสะพานปูนที่มีรูปปั้นหินอ่อนเรียงรายข้างทาง


เลี้ยวขวา จะเจอ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เดิมเป็นสองชั้นค่ะ และได้รื้อมาเป็นชั้นเดียว ใช้สำหรับว่าราชการ รับรองแขก และทรงสำราญ ภายในมีพระมหาเศวตฉัตรของรัชการที่ 5 อยู่ มีภาพเขียน ศาสตราวุธต่างๆ ประดับไว้มากมาย งดงามมาก สำหรับการเข้าชมพระที่นั่งนี้ สาวๆ ที่ใส่กางเกงไป ต้องไปสวมผ้าถุงทับก่อน ถึงจะเข้าชมได้ค่ะ

ต่อไปเดินเลยมาหน่อย เราจะเจอกับ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เป็นตึกชั้นเดียวเป็นศิลปะกรีก-โรมัน ใช้เป็นที่ประทับ และมีท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการ ปัจจุบัน ภายในประดับภาพถ่ายต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาพจากพระราชวังไกลกังวลค่ะ

เมื่อเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นในแล้ว ที่สะดุดตาคือ
หอวิฑูรทัศนา

เป็นหอสูงยอดมนตั้งอยู่กลางเกาะในพระราชอุทยาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2424 เพื่อใช้เป็นหอส่องกล้อง ชมภูมิประเทศและดูดาว

ไม่ได้ขึ้นไปดูหรอกค่ะ กลัวความสูง แห่ะ
ถัดมาคือ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ เป็นพระที่นั่งที่สร้างแบบจีน มีความวิจิตรงดงามมาก พ่อค้าชาวจีนร่วมใจกันสร้างถวายรัชการที่ 5 ค่ะจริงๆ ยังมีสถานที่สำคัญอีกสองที่ คือ อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องจากการที่รัชการที่ 5สูญเสียพระราชโอรสและพระราชธิดาถึง 3 พระองค์ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระอัครชายาอีกองค์หนึ่งในเวลาไล่เลี่ยกัน

และ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม) สร้างขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เสด็จทิวงคตพร้อมพระราชธิดาเมื่อวันที่ ในขณะที่กำลังเสด็จพระราชดำเนินมายังพระราชวังบางปะอิน รัชการที่ 5 จึงโปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกถึงด้วยความอาลัยรัก พร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เราหาไม่เจอค่ะ พยายามเดินหาอยู่เหมือนกัน สงสัยไม่มีบุญ แห่ะ และอีกอย่างก็เย็นแล้ว ยังไม่ได้ไปวัดนิเวศธรรมประวัติเลย

มาข้ามไปวัดนิเวศน์ธรรมประวัติกันค่ะ

วิธีไป ต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำค่ะ ได้เต็มที่ครั้งละ 8 คนที่นี่เราจะพบกับวัดที่สถาปัตยกรรมเป็นแบบฝรั่ง
อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้คนละฝั่งกับพระราชวังบางปะอิน รัชการที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้น โดยอาคารการตกแต่งทำแบบโกธิค มีกระจกสีประดับงดงาม ภายในเป็นแบบฝรั่ง ฐานที่ประดิษฐานพระประธานทำเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์ ช่องหน้าต่างที่เจาะไว้ก็เป็นหน้าต่างโค้ง ที่ฝาผนังโบสถ์จะเห็นภาพประดิษฐ์กระจกนีเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 สวยงามมากๆเดินไปเดินมา หมดวันพอดีค่ะ

ข้ามฝั่ง กลับมานั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลมเย็นมากๆ มีหมาเยอะด้วย ชอบๆ

กะว่าจะมีนัดล้างตากับพวกไซเล้ง //www.zilent.com ค่ะ ประมาณเดือนหน้า กะว่าจะไปถ่ายรูปมาให้หมด และเดินหาอนุสาวรีย์ทั้งสองให้เจอ เพราะคราวนี้เป็นทริบกระทันหัน นึกจะไปก็ไปซะงั้น
Create Date : 26 มิถุนายน 2548
Last Update : 28 มิถุนายน 2548 9:19:42 น.
Counter : 563 Pageviews.

14 comments
วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม นานาชาติโทชิหงิญี่ปุ่น Turtle Came to See Me
(13 มี.ค. 2562 20:11:50 น.)
Don't Worry Be Happy - Bobby McFerrin ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(24 ก.พ. 2562 16:10:07 น.)
ทีวีอนิเม หน่วยผจญคนไฟลุก ประกาศผู้ที่มารับบทเป็น Joker iamZEON
(12 ก.พ. 2562 16:25:58 น.)
พระแก้วนาคสวาท : พระแก้วในรัชกาลที่ 3 ผู้ชายในสายลมหนาว
(17 ก.พ. 2562 12:00:03 น.)
  
เข้ามาชมครับ
ผมก็เพิ่งไปมา แต่ไม่ได้นั่งกระเช้าข้ามฝั่ง เสียดาย
โดย: Noumy วันที่: 3 สิงหาคม 2548 เวลา:7:49:18 น.
  
อยากเข้าไปหะน่าสนุกจัง
โดย: อาร์ม IP: 203.188.2.152 วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:22:09:45 น.
  
ผมเคยเข้าแล้วนะครับก็สนุกดีครับผม
โดย: อ๋อย IP: 203.188.2.152 วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:22:11:51 น.
  
เราเรียนอยู่ รร.ราชาขอบอกว่าพระราชวังสวยมาก
โดย: อุ๊ IP: 203.150.116.6 วันที่: 8 สิงหาคม 2549 เวลา:20:16:47 น.
  
สวยงามมากเลยนะ สนุกมาก
โดย: เมรี่ IP: 222.123.24.40 วันที่: 21 ตุลาคม 2549 เวลา:9:18:44 น.
  
เรากับเพื่อนๆจะไปทำโครงงานกันวันเสาร์แล้ว ไม่เคยไปเลย เป็นไงบ้างเน้อ พระราชวังบางปะอิน คงจะสวยตามคำเลื่องลือ
โดย: เซียนโก๊ะ IP: 210.86.222.41 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา:21:31:31 น.
  
อนุเสาวรีย์พระนางเรือล่มกับเจ้าฟ้าสิริราช อยู่ด้านในมุมขวาสุดของพระราชวังในสวน เดินหาพระที่นั่งเวหาศจำรูญแล้วมองไปทางขวา ข้ามสะพานไปครับ
โดย: บ้านเดิม IP: 202.28.181.9 วันที่: 12 ธันวาคม 2549 เวลา:9:27:46 น.
  
เรียน บ.อ. แต่ยังไม่เคยไป สักวันจาไปให้ได้จ๊ะ
โดย: พัด IP: 125.26.0.236 วันที่: 9 มิถุนายน 2550 เวลา:20:56:20 น.
  
สวยมากคะ
โดย: งงงงง IP: 210.86.142.30 วันที่: 30 มิถุนายน 2550 เวลา:14:10:17 น.
  
ยังไม่เคยไปเลยอยากไปจัง
โดย: งงงงง IP: 210.86.142.30 วันที่: 30 มิถุนายน 2550 เวลา:14:11:48 น.
  
อยากไปมากๆเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสรับรองไม่พลาดแน่นอน เพราะส่วนตัว รักและศรัทธาในองค์รัชกาลที่ 5 มากๆเลยค่ะ
โดย: bb IP: 203.185.151.254 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:14:02:02 น.
  
ไปมาแล้วค่ะ ตอนไปทัศนศึกษา สวยมากๆเลย ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกน่ะ...
โดย: สาวน้อยหน้าใส IP: 202.57.168.253 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:27:58 น.
  
สนุกจัง...พระราชวังกว้างด้วย สวยด้วยวิเศาสุดๆ วู้ๆ อยากไป๊อยากไปอีกค่ะ ฮึๆ ฮ่าๆๆ ^_^
โดย: เฟมีลล่า IP: 202.57.170.3 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:08:32 น.
  
สนุกจัง...พระราชวังกว้างด้วย สวยด้วยวิเศาสุดๆ วู้ๆ อยากไป๊อยากไปอีกค่ะ ฮึๆ ฮ่าๆๆ ^_^
โดย: เฟมีลล่า IP: 202.57.170.3 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:08:51 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Nokzilla.BlogGang.com

NoK_Zilla
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด