หนึ่งวันมหัศจรรย์ในบ้านพ่อ(A day in the Royal Jitralada Projects)   "สวนจิตรลดาเขต     พระนิเวศน์ ณ ธานี
เนาองค์พระทรงศรี      นคเรศรภูมินทร์
    เขตวังมโหฬาร์        ทศนาฉมาจินต์
แลท้องสนามติณ         ฤก็ขึ้นระเบียบเคียง
    เป็นที่ ธ ทดลอง       กิจผองก็รายเรียง
นาไร่ผิว์มองเมียง        จะเจอะพืชและยุ้งฉาง
    โคนมก็มีอยู่            พิศดู ณ ตามทาง
บ่อปลากะไว้วาง          ก็เพาะพันธุมัจฉา
    มากยิ่งละสิ่งหลาก   ละก็ยากจะพรรณา
ตัวอย่างก็ยกมา          ฤก็เห็นจะเพียงพอ
   โรงช้างอร่ามบุษ      ยะสุดจะเยินยอ
พี่เลี้ยงและควานหมอ  ก็จะเลี้ยงพนอชู "


พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(คัดลอกจากเวปของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ท่านสามารถเข้าไปชมรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ครอบครัวเรากับครอบครัวเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งประสานงานโดยครอบครัวพารู้พาเล่น ต้องขอขอบคุณคุณหน่อย(ครอบครัวพารู้พาเล่น) อาสาสมัครนำกลุ่ม ผู้นำชมโครงการ เจ้าหน้าที่ของโครงการฯทุกท่าน รวมทั้งเพื่อน ๆ ด้วยค่ะที่ไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะ และขอโทษทุกท่านอีกครั้งที่สร้างความลำบากในการไปสายค่ะ
จัดแสดงโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นโครงการตัวอย่าง เป็นแหล่งรวมความรู้และแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ พระบรมราโชบายในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งทรงติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานและกระบวนการการผลิตของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้แก่ โรงโคนม โรงนมผง สวนดุสิต โรงนมเม็ด โรงสีข้าวตัวอย่าง โรงบดแกลบ โครงการผลิตน้ำเย็นจากพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาแกลบ โรงน้ำผลไม้ พาสเจอร์ไรส์และโรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง โรงปุ๋ยอินทรีย์ โครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดแสดงแบบจำลองแสดงกระบวนการทำงานและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพื้นที่ในบริเวณสวนจิตรลดาให้เป็นที่ทดลองต่าง ๆ ได้แก่ นาข้าวทดลอง ป่าไม้สาธิต บ่อเพาะเลี้ยงปลานิล และสวนพืชสมุนไพร

(คัดลอกจากหน้าเพจ fb ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ อีกทั้งขอขอบคุณภาพจากคุณบุญสม ประเสริฐอัครกุล และครอบครัวทัวร์ตะลอนค่ะ)

บล็อกนี้ขอพาไปเยี่ยมชมเฉพาะที่เจ้าหน้าที่พานำชมนะคะ ซึ่งคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจัดให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคณะ ให้อยู่ในเวลาและระยะทางที่เหมาะสม เริ่มด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีบริการน้ำดื่ม และดูวิดีทัศน์แนะนำโครงการฯ ในศาลามหามงคลค่ะ หลังจากพร้อมกันแล้ว ผู้นำชมพาเราเดินชมโครงการต่าง ๆ บางโครงการที่ไม่สามารถให้เข้าชมการผลิตด้านใน ซึ่งคงเนื่องด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิต ด้านหน้าก็จะมีบอร์ดแสดงรายละเอียดการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ บางโครงการก็จะสามารถดูการผลิตผ่านกระจกใส และบางโครงการเช่นโรงกระดาษสาก็สามารถเข้าชมด้านในได้ค่ะ

เริ่มที่ โรงน้ำผลไม้สวนจิตรลดา
โรงน้ำผึ้ง


(ขอขอบคุณภาพการผลิตน้ำผึ้งจากเวปของโครงการส่วนพระองค์)
สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina)
งานสาหร่ายประยุกต์


(ขอขอบคุณภาพการผลิตสาหร่ายฯ จากเวปของโครงการส่วนพระองค์)

เห็ดหลินจือ และโรงเพาะเห็ด

โรงกระดาษสา
ขั้นตอนการทำกระดาษสา
“…เทียนที่ปั้นด้วยมือนอบน้อมไป พอเจอแสงแดด ก็อ่อนโย้ลง…” พระราชดำรัสของในหลวง

เจ้าหน้าที่นำชมอธิบายรายละเอียดของเทียนที่ทำจากขี้ผึ้งแท้ให้เด็ก ๆ ฟังค่ะ "ว่างอได้แต่ไม่หัก"(คัดลอกพระราชดำรัสของในหลวงจากเวปของคุณ รตจิตร ซึ่งเธอได้ไปเยี่ยมชมโครงการฯ เช่นกัน และได้ลงรายละเอียดไว้มากพอสมควร ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ท่านสามารถเข้าไปชมรายละเอียดของ

โครงการฯ ที่บล็อกของคุณรตจิตร โดยคลิกที่นี่ ค่ะ)


โรงหล่อเทียนหลวง


(ขอขอบคุณภาพลายเทียนจากคุณบุญสม ประเสริฐอัครกุลค่ะ)ปีพุทธศักราช 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าว (เดิม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพันธุ์ข้าวต่างๆ มาปลูกทดลองในบริเวณสวนจิตรลดา โดยในปีแรกพระองค์ท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าว ตลอดทั้งทรงหว่านข้าว และทรงเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง

(คัดลอกจากเวปข้าวไทย เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ท่านสามารถเข้าไปชมรายละเอียดของข้าวไทยในแง่มุมต่าง ๆ โดยคลิกที่นี่ ค่ะ)
แสดงพันธุ์ข้าว และรถไถ


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


โรงบดแกลบ


โรงนมผงและโรงนมเม็ดสวนดุสิต


(ขอขอบคุณภาพการผลิตนมเม็ด จากเวปของโครงการส่วนพระองค์)


นอกจากบริเวณสวนสมุนไพรสาธิตแล้ว ตามทางเดิน หรือริมรั้ว ก็จะปลูกพืชผักไว้หลายชนิด รวมทั้งต้นไม้หายากไว้ด้วยค่ะ


เจ้าหน้าที่พานำส่งถึงที่จอดรถเลยค่ะ ระหว่างทางก็ยังแนะนำบ่อเลี้ยงปลานิลค่ะ

นับเป็นหนึ่งวันมหัศจรรย์ในบ้านพ่อค่ะ ทำให้แผนการเรียนรู้ของลูกสาวที่มีชื่อว่า แผนการเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ นั้นสมบูรณ์ขึ้น มีตัวอย่างและแนวทางสำหรับการเดินตามรอยเท้าพ่อที่แจ่มชัดขึ้นค่ะ


ขอขอบคุณ bg สวย ๆ จากคุณ ยายกุ๊กไก่ ค่ะCreate Date : 28 มีนาคม 2556
Last Update : 22 ตุลาคม 2559 10:40:00 น.
Counter : 3276 Pageviews.

8 comments
พู่กันเดียว : ดอกไม้ดอกเดียวในแจกัน กะว่าก๋า
(3 ส.ค. 2563 07:08:12 น.)
พู่กันเดียว : จบที่จิต จบที่ใจ กะว่าก๋า
(2 ส.ค. 2563 06:44:49 น.)
มาฆะบูชา ประกาศหัวใจพุทธศาสนา พรหมสิทธิ์
(2 ส.ค. 2563 01:02:59 น.)
พู่กันเดียว : โอม มณี ปัทเม ฮุม กะว่าก๋า
(27 ก.ค. 2563 07:37:33 น.)
  
รักในหลวงจัง
ทรงพระเจริญ
โดย: ข้ารองบาท IP: 1.0.233.84 วันที่: 29 มีนาคม 2556 เวลา:14:13:17 น.
  

ทำให้เราได้เห็นความใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์โครงการหลวงค่ะ

โดย: เก๋ IP: 27.55.131.54 วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:18:10:51 น.
  
เช่นกันค่ะ พวกเราข้ารองบาท รักในหลวงจัง
ทรงพระเจริญ


ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะคุณเก๋ ที่ำทำให้มีหนึ่งวันมหัศจรรย์ในบ้านพ่อ
โดย: chinging วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:10:42:34 น.
  
คุณเค็นแวะมารอบ 2 ค่ะ

รอบแรกคอมเม้นท์แต่ไม่ได้ล็อคอินเข้าblog ค่ะ

ขนมที่ทำ ขั้นตอนง่าย กินอร่อย (แต่ว่าสำหรับกาย อะไรก็อร่อย)
โดย: 3K-guy วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:13:32:24 น.
  
ขอบคุณที่แนะนำ ให้ได้ไปชมด้วยกัน เสียดายวันนั้นไม่ได้นำกล้องไปด้วย มาดูภาพอีกที ก็แจ่มชัดในความทรงจำ
โดย: จิบ IP: 101.109.90.79 วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:22:33:52 น.
  
ขอบคุณค่ะคุณเก๋ กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้บล็อกของกันและกันไปแล้ว


ยินดีค่ะคุณจิบ วันนั้นตากล้องไม่ค่อยทำงานเลย ด้วยเกรงใจสถานที่เขาบอก ไม่กล้าเปิดแฟลชด้วยค่ะ
โดย: chinging วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:23:29:04 น.
  


ปีใหม่นี้ขอให้คุณเค็นและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
สิ่งร้าย ๆ ก็ขอให้ผ่านไปกับปีเก่า มีเรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิต
คิดอะไรก็ได้อย่างที่หวังและโชคดีตลอดทั้งปี สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:8:46:59 น.
  
ขอบคุณมากค่ะคุณ haiku ขอให้พรจงคืนแด่คุณ haiku เช่นกันค่ะ
โดย: chinging วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:10:51:03 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

In-outdoor-fun.BlogGang.com

chinging
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]