ทหารอาชีพ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้แก่ พ.ท.เจริญ ทองนิ่ม ทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อชาติที่เขาค้อ

“สีแดงฉานแห่งเลือดไม่เหือดหาย เลือดเผ่าไทยไหลเป็นสายไม่สุดสิ้น
ทั้งน้องพี่ปกปฐพีด้วยชีวิน แม่ธรณินถิ่นแหลมทองปองผูกพัน
แผ่นดินนี้เลี้ยงเผ่าไทยหลายชั่วโคตร เราอยู่อย่างสันโดษรักสุสันต์
ใครหมิ่นถิ่นเราเข้าโรมรัน หลั่งเลือดมันเซ่นสรวงปวงบรรพชน
เราไม่ก่อความร้าวฉานต่อบ้านเกิด ไม่ตักตวงกำไรเลิศมุ่งหวังผล
ไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ป้องของเผ่าตน ไม่ดั้นด้นไปเฟื่องฟูอยู่ต่างแดน
เกิดมาได้เป็นไทยใช่ทาสเขา ชีพคนเราจะต้องดับอย่างมั่นแม่น
จะต้องตายตายอย่างไรไม่เหมือนแม้น ตายเพื่อแผ่นพสุธามาตุภูมิ”
ทหารอาชีพ (Professional Arms)


“เมืองใดไม่มีทหาร เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า
เมืองใดไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้าอับจน
เมืองใดไม่มีพาณิชเลิศ เมืองนั้นย่อมเกิดสับสน
เมืองใดไร้ศิลปะโสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม
เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม
เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ
เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่เพริศพิสมัย
เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย”


ทหารอาชีพ (Professional Arms) คือ ทหารที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านจิตใจและวิญญาณ เพื่อรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละอดทนเป็นที่ตั้ง และพร้อมเสมอ ที่จะยอมพลีชีวิต เลือด เนื้อ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ทหารทุกคนต้องตระหนัก และสำนึกเสมอว่า อาชีพของตนนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน ทหารไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน ทหารนั้นทำงานโดยเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเป็นเดิมพัน ต้องเสี่ยงตายเพื่อชาติเพื่อประชาชนโดยไม่หวังประโยชน์ทั้งส่วนตนและพวกพ้อง อีกทั้งไม่หวังอามิสสินจ้าง หรือ ความผูกพันเป็นส่วนตัวกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทหารทั้งกายและใจ ทหารอาชีพมีลักษณะพิเศษต่างจากอาชีพอื่น คือ มีวินัยที่เคร่งครัด มีเครื่องแบบ มียศ มีอาวุโส มีความรักหมู่รักคณะ อาชีพอื่นอาจขายความคิด ขายความรู้ ขายบริการ ขายแรงงาน ขายความบันเทิง แต่ทหารอาชีพนั้น ขายเลือดเนื้อ และชีวิต มีชีวิตเป็นเดิมพัน ที่สำคัญต้องปฏิบัติหน้าที่ ได้โดยไม่เลือก วัน เวลา หรือสถานที่ ต้องทำงานได้เป็นอย่างดีตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะมาทำงาน ๐๘.๓๐ น. และเลิก ๑๖.๓๐ น. อย่างอาชีพอื่นเขาทำกันเป็นไม่ได้ ทหารอาชีพ ต้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งวันทั้งคืน เพราะข้าศึกมักบุกมาในยามวิกาล หากมัวหลับนอนอาจตายได้ และต้องทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อได้รับคำลั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าที่ไหน ในประเทศ นอกประเทศ ตามทุ่งนา ป่าเขา หรือบนยอดดอย ก็ต้องไปโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ต้องนอนกลางดิน กินกลางทราย อยู่กับกลิ่นเหงื่อและคาวเลือด ต้องทนหนาวเหน็บอยู่บนดอย บางครั้งไม่ได้อาบน้ำสามเดือนเพราะลงจากเขาไม่ได้ เพราะลงจากเขาก็ตาย ถูกยิงตาย นี่คือทหารอาชีพ

ทหารอาชีพ ต้องรู้จักเสียสละประโยชนส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้เสมอ และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุด เมื่อเป็นผู้บังคับและอยู่ในสนามรบ ต้องเสี่ยงเป็น เสี่ยงตายได้เท่า ๆ กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ในทุกสถานการณ์และไม่ว่า จะเกิดเหตุการณ์คับขันสักเพียงใดก็ตาม จะทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอันขาด คำว่า “ร่วมเป็น ร่วมตาย” นั้นมีความหมายมากสำหรับชีวิตทหารทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่กำลังพลทหารแท้ ต้องไม่เอาเปรียบลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถึงที่สุด เมื่ออยู่ในสนามรบต้องร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนทหาร
นอกจากทหารมีหน้าที่เป็นรั้วของชาติ เป็นหน่วยงานคุ้มกันประเทศชาติ และราชบัลลังก์แล้ว ทหารยังต้องช่วยกำลังส่วนอื่นในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของแผ่นดิน ช่วยในการพัฒนาประเทศตามแนวทางพระราชดำริ เช่นหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินินาถ ทรงขอให้กองทัพบกเข้าช่วยซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี การสร้างรั้วป้องกันชายแดนทางภาคเหนือ ทั้งตอนกลาง ตอนบน ในลักษณะของหมู่บ้านป้องกันตนเอง ตามแนวชายแดน การสอนหนังสือ ฝึกอาชีพ ทั้งชาวบ้าน ชาวเขา ให้สามารถช่วยตนเองและเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปตลอดจนการให้การรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพพลานามัย ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังต้องส่งกำลังแพทย์ เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในกรณีที่เจ็บป่วย ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนอกจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แบบธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว คำปฏิญาณซึ่งเปรียบเสมือน คำสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เหล่าทหารได้ให้สัจวาจาไว้ แสดงถึงความผูกพันทางกายและจิตวิญญาณก็เป็นแนวทางจริยธรรม เป็นพันธสัญญาที่ต้องยึดมั่นต่อองค์พระประมุขแห่งชาติ คำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันกองทัพบก ๒๕ มกราคม ของทุกปีดังนี้

ข้าพเจ้าจักยอมตามเพื่ออิสรภาพ และความสงบสุขของคนในชาติ
ข้าพเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา
ข้าพเจ้าจักเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์
ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
ข้าพเจ้าจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ข้าพเจ้าจักไม่แพร่งพรายความลับทางราชการทหารเป็นอันขาด
จากคำปฏิญาณ สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่ถูกหล่อหลอมด้วยจริยธรรม จรรยาบรรณของทหารอาชีพ ทหารอาชีพ จึงต้องยอมเสียสละได้ แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน (Selflessness)

ใครที่หวังความมั่งคั่งร่ำรวย มีความต้องการในทรัพย์ศฤงคาร ก็จงอย่าก้าวเข้ามาเป็นทหาร เพราะเงินเดือนทหารไม่ทำให้ทหารร่ำรวยได้ แต่หากต้องการความปลาบปลื้ม หรือความปรารถนาที่จะสัมผัสกับคุณงามความดีที่ล้ำเลิศแห่งจิตใจ เป็นต้นว่าความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ แม้เลือด เนื้อ และชีวิตก็ยอมพลีเพื่อชาติ เพื่อมาตุภูมิ ถ้าคิดได้อย่างนั้นจึงค่อยก้าวเข้ามาเป็นทหาร นอกจากนั้น ทหารอาชีพ ยังต้องยึดมั่นใน เกียรติ ศักดิ์ศรี และมีความซื่อสัตย์ (Honor and integrity)Create Date : 01 มิถุนายน 2550
Last Update : 2 มิถุนายน 2550 15:48:05 น.
Counter : 3624 Pageviews.

6 comments
ศ. ขึ้นต้น บ สมาชิกหมายเลข 6393385
(8 ต.ค. 2564 18:42:16 น.)
ชีวิตการศึกษาม.ปลายแบบญี่ปุ่น (เทียบกับไทย) AmeRan
(6 ต.ค. 2564 02:15:54 น.)
上 ในความหมายอื่น toor36
(16 ก.ย. 2564 00:12:52 น.)
真不明白 Zhēn bù míngbái ไม่เข้าใจจริงจริง Kavanich96
(10 ก.ย. 2564 07:48:43 น.)
  
มีชีวิตมีให้ดีต้องมีชาติ
ชาติวิลาส นั้นต้องมีศรีศาสนา
สองนั้นจะดี ต้องมีธรรม-ราชา
เป็นหัวหน้า และตัวอย่างทุกอย่างไป
ประเทศชาติเหมือนร่างกายให้คิดดู
ไม่มีกายใจจะอยู่อย่างไรได้
ศาสนานั้น เหมือนใจฝ่ายนามกาย
ไม่มีใจ ก็เหมือนตาย ซากก่ายนอน
มหากษัตริย์ เหมือนสติและปัญญา
ที่บัญชากายและใจให้เป็นสมร
ร่วมกันไปคล้ายกับงานสหกรณ์
ไม่ม้วยมรณ์ไทยเจริญ เกินเปรียบเอย
โดย: ไม่มีใครวิญญาณกู จะสู้เอง (พญางูใหญ่ ) วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:18:02:50 น.
  
แวะมาให้กำลังใจทหารหาญ
โดย: Link_conner55 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:19:37:54 น.
  
มาให้กำลังใจค่ะ
โดย: meaw_1985 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:20:37:36 น.
  
มาให้กำลังใจทหารอาชีพค่ะ
ว่าแต่ทหารบางนายที่เข้าไปเป็น board รัฐวิสาหกิจ
แล้วใช้เงินหลวงพาครอบครัวไปทัวร์เมืองนอก
หรือทหารบางนายที่ใช้เงินหลวงจ้างญาติตัวเองมำประชาสัมพันธ์หนะ
เป็นทหารอาชีพด้วยหรือเปล่า
หรือเป็นแค่พวกมีอาชีพเป็นทหารหละจ๊ะ
โดย: หอมกร วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:20:57:43 น.
  
ไม่ใช่ญาติทหารน่ะครับ แต่เป็นทหารอาชีพจริง ๆ อยากรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของทหารอาชีพคนนี้ เว็บมาเยี่ยมชมกันได้น่ะครับ //www.ct007.th.gs ทหารทำทุกอย่างเพื่อประชาชนจริง ๆ แม้จะอยู่ในสนามรบหรือจะอยู่สถานที่ไหน สถานการณ์แบบไหน เวลาใด ๆ ก็ตาม เราพร้อมที่จะพลีชีพและเสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินเกิด เพื่อองค์พระมหากษัตริย์ และเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า เพื่อเอกราชความเป็นชาติไทย พวกเราทหารอาชีพไม่เคยท้อถอย แม้จะถูกโจมตีจากเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ ยังงัยก้อตาม สิ่งสำคัญที่สุดของพวกเราคือ ประเทศชาติ องค์พระมหากษัตริย์ และพี่น้อง ประชาชนชาวไทยทุกคน น้อมรับและยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อจะได้นำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไข และช่วยกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป อย่าลืมน่ะครับพบกับตัวตนที่แท้จริงของทหารอาชีพคนนี้ได้น่ะครับ //www.ct007.th.gs ทหารอาชีพครับ ไม่ใช่อาชีพทหาร
โดย: ไม่มีใครวิญญาณกู จะสู้เอง (พญางูใหญ่ ) วันที่: 4 มิถุนายน 2550 เวลา:10:25:49 น.
  
สู้ๆ
โดย: rattik วันที่: 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:46:02 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cobra71.BlogGang.com

พญางูใหญ่
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]