Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
31 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
ปัญหาแรงงานไทยในเกาหลี

ภาพรวม1 แรงงานไทยที่พำนักอยู่ในเกาหลีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายส่วนใหญ่พำนัก อยู่กระจัดกระจายโดยทำงานอยู่ในโรงงานขนาดเล็กหรือธุรกิจประเภทเอสเอ็มอี มิได้ทำงานอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานในตะวันออกกลางหรือ ได้หวัน และในที่ทำงานไม่มีล่ามหรือโฟร์แมนที่คอยช่วยในเรื่องการติดต่อประสานงานกับ นายจ้าง ทำให้แรงงานเหล่านี้เกิดความเครียดจากการทำงานได้ และอาจหันไปคลายเครียดโดยการดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาต่างๆ

2 แรงงานไทยเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลี เมื่อเกิดปัญหาทั้งเรื่องการทำงานการดำรงชีวิต การเจ็บป่วย แรงงานส่วนนี้ไม่สามารถสื่อสารกับนายจ้างได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้บางครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงที

3 แรงงานไทยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแยกจากสังคมเกาหลี เนื่องจากข้อจำกัดด้านภาษารวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น ประกอบกับหน้าที่การงานที่อยู่ในระดับต่ำของสังคม(ทำงานประเภทสามดี) รวมทั้งบางกลุ่มมีความกังวลจากการถูกจับเนื่องจากพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนชาวเกาหลีเองก็ยังไม่ได้เปิดรับชาวต่างชาติอย่างเต็มที่เช่นกัน

4 แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในเกาหลีส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านงานจากประเทศอื่นมาแล้ว ทั้งไต้หวัน สิงคโปร์ และตะวันออกกลาง ทำให้มีอายุค่อนข้างมากเมื่อแปรียบเทียบกับแรงงานจากประเทศอื่นอาทิ เวียดนาม ศรีลังกา และมองโกเลีย ซึ่งอายุโดยเฉลี่ยต่ำกง่าแรงงานไทยจึงกระตือรือล้นที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม เกาหลีมากกว่า

5 ปัญหา

5.1 แม้ว่าการจัดส้งแรงงานไปเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นการจัดส่งระหว่างรัฐต่อรัฐผ่าน ระบบอีพีเอส ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายต่ำและตองผ่นกฎหมายและระเบียบต่างๆ แต่ก็ยังมีขบวนการจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีโดยเสียค่านายหน้า ประมาณ 90,000-120,000 บาทซึ่งหากสามารถผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและเข้าประเทศเกาหลีนานเกิน กว่าสามเดือน ก็จะมีสถานะเป็นผู้พำนักอยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย (ส่วนใหญ่มิได้ถูกหลอกลวงแต่ยินยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้นายหน้า)และ เมื่อเกิดปัญหาจะแจ้งว่าถูกหลอกลวง

5.2 จากการที่ระบบการจัดส่งแรงงานแบบ EPS มีค่าใช้จ่ายต่ำทำให้การย้าย / เปลื่ยนงาน ตลอดจนการหลบหนีนายจ้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ทั้งจากตัวแรงงานไทยเองและจากภาวะความกดดันที่ได้รับจากนายจ้าง) เนื่องจากแรงงานไทยเหล่านี้มีภาระหนี้สินจำนวนมากที่ต้องทำงานเพื่อเก็บเงิน สำหรับใช้หนี้ที่ก่อไว้ก่อนที่จะเดินทาง ส่งผลให้แนวโน้มของแรงงานที่พำนักอย่างผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น (ผู้ที่ผ่านการจัดส่งแรงงานระบบ EPS เมื่อย้ายงานจะต้องหางานใหม่ให้ได้ภายในสองเดือน หากเดกินกว่านั้นจะมีสถานะเป้นแรงงานผิดกฎหมาย

5.3 ข้อจำกัดด้านภาษา (เกาหลีและอังกฤษ) เป็นปัญหาสำคัญอีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ไม่สามาถสื่อสารได้ ทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ บางกรณีความไม่เข้าใจด้านภาษาทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับนายจ้าง บางรายถึงขั้นทะเลาะวิวาทกับนายจ้าง ขณะที่บางรายถูกนายจ้างบอกเลิกจ้าง นอกจากนี้การไม่รู้ภาษาทำให้เสียเปรียบทั้งนายจ้างและแรงงานประเทศอื่นๆ เนื่องจากไม่สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานเกาหลีได้โดยตรง ขณะที่แรงงานชาติอื่นๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และรวมทั้งเวียดนามสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานเกาหลีได้(โดยใช้ภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ) ที่ผ่านมาแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสำนักงาน แรงงานไทยประจำกรุงโซลให้ช่วยเป็นล่ามในการดำเนินการต่างๆเป็นประจำ ซึ่งหน่วยงานของรัฐดังกล่าวสามารถช่วยเหลือได้ระดับหนึ่ง

5.4 แรงงานไทยที่พำนักอยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย เมื่อเจ็บป่วยจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจนื่องจากไม่มีเงินชำระค่าใช้จ่าย ากประกันสังคมร้อยละ ๗๐ ของค่าใช้จ่ายซึ่งก่อให้เดกิดปัญหาติดตามมาเวลาเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากไม่มีนอกจากนี้ทั้งินชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ งแรงงานทังที่ถูกและผิดกฎหมายหากได้รับบาดเจ็บที่มิได้เกิดขึ้นจากการททำงาน อาทิ อุบัติเหตุการจราจร การทะเลาะวิวาท หากพิสูจน์แล้วชัดเจนว่าตนเองเป็นผู้กระทำผิดก็จะต้องรับผิดชอบคาใช้จ่าย ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา การทะเลาะววาทระหว่างแรงงานไทยด้วยกันละกับแรงงานต่างชาติมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอุบัติเหตุจากการจราจรต่างๆ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุรา

5.5 นอกจากนี้ยังมีประเด็นหญิงไทยสมรสกับชาวเกาหลีบังหน้า เพื่อหาช่องทางเข้าไปทำงานในประเทศเกาหลีโดยเฉพาะงานนวด ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการแต่งงานดังกล่าวกระทำเพื่อหาทางเข้าประเทศเกาหลีอย่างถูกกฎหมาย(บาง รายเสียค่านายหน้าประมาณ 100,000 บาท) แต่ตามกฎหมายเกาหลีไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบอาชีพนวดจึงเป็นการทำงาน โดยผิดกฎหมาย ประกอบกับบางรายเมื่อเดินทางถึงเกาหลีแล้วไม่สามารถทำงานได้โดยสะดวกหรือมี รายได้น้อยกว่าที่คาดไว้ หรือนายจ้างบิดพริ้วไม่ปฏิบัติตามสัญญา หญิฃไทยเหล่านี้จะหลบหนีและหากไม่สามารถหางานอื่นทำได้ก็จะขอความช่วยเหลือ สถานเอกอัครราชทูตให้ส่งตัวกลับประเทศไทยโดยแจ้งว่าถูกหลอกลวงมาและเกือบ ทุกรายไม่มีหนังวสือเดินทาง(ถูกนายจ้างยึดไว้) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก ส่งผลให้ภาครัฐต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น

Ref: //protectthaicitizen.blogspot.com/2011/05/blog-post_8740.html


Create Date : 31 พฤษภาคม 2554
Last Update : 31 พฤษภาคม 2554 10:23:33 น. 59 comments
Counter : 10174 Pageviews.

 
ประเทศไทยก็ดีอยู่ไปเกาหลีทำไมก็ไม่รู้ เสี่ยงก็เสี่ยง เห็นว่าที่ ตม. เกาหลี ที่บอร์ดมีป้ายประกาศเลยว่ามีคนจากประเทศไทยที่เข้าเกาหลีแล้ว ไม่กลับออกไปกี่คน อันนี้ไม่รู้จริงรึเปล่าเพื่อนเล่าให้ฟังอีกที ค่ะ


โดย: โดดเดี่ยวใต้แสงจันทร์ วันที่: 31 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:12:04 น.  

 
เท่าที่จบจากเกาหลีมา และเดินทางไปบ่อยๆ ไม่เห็นนะครับ
สงสัยว่าจะอยู่ในห้องตรง ตม.


โดย: teenagetj วันที่: 31 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:47:53 น.  

 
ไปทำไม งานบ้านเราเยอะแยะ ไม่เลือกงานไม่มีตกงาน เกาหลีก็ไม่ใช่ประเทศศิวิไลอะไรนักหนา


โดย: ปอ IP: 58.11.193.178 วันที่: 31 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:16:30 น.  

 
เพราะช่องว่างระหว่างสังคมไงครับ
ถ้าคนที่เค้ามีโอกาส และได้รายได้เพียงพอ เค้าคงไม่ดิ้นรนเสี่ยงไปทำงานต่างประเทศหรอกครับ
ทางเราจึงต้องช่วยเหลือเวลาที่พวกเค้าเดือดร้อนไงครับ


โดย: teenagetj วันที่: 1 มิถุนายน 2554 เวลา:12:56:47 น.  

 
ผมว่าทำให้ถูกต้องโดยสอบ ของกรม ดีกว่าครับ เงินเยอะมาก เดือน ละ30000 - 45000 เพื่อนเคยไปทำมาตั่งแต่อายุ 20ปี ตอนนี้ 32 มันยังสอบไปอีกเลย ผมก็สอบไปเหมือนกับรอเรียกตัวอยู่ อยากมีเงินเหมือนเพือน
โดย: คนตามฝัน IP: 49.48.27.234 วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:7:47:03 น.  

 
เราก็แค่อยากมีรายได้มากขึ้น ในเมื่อยู่ที่นี่ให้ไม่ได้ เราก็ต้องดิ้นร้นทางอื่น ไม่มีใครอยากไปทำงานที่ประเทศอื่นหรอก เพราะมันไม่เหมือนบ้านเรา ถ้ามันไม่จำเป็น รอเรียกตัวเหมือนกัน แต่ไม่รู้จะมีโอกาสไหม


โดย: เด็กบ้านนอก IP: 111.84.231.22 วันที่: 26 มิถุนายน 2554 เวลา:6:20:10 น.  

 
อยากให้ ทางกรมจัดหางาน ที่ส่งคนงานไปทำงานเกาหลีประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้างให้ชัดเจนกว่านี้ว่านายจ้างได้คัดเลือกแล้วอาจจะขึ้นรายชื่อเหมือนกับตอนที่ประกาศผลสอบผ่านได้ไหมเผื่อคนที่ผ่านมาดูจะได้รู้ข้อมูลจุดนี้เป็นผลกีกับแรงงานครับ


โดย: แรงงาน IP: 223.204.113.116 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:23:57:57 น.  

 
ขอเป็นกำลังใจให้แรงงานไทยในต่างแดนทุกคนคะ


โดย: ตะวัน IP: 58.151.155.254 วันที่: 25 ตุลาคม 2554 เวลา:13:12:22 น.  

 
มาอยุ่เกาหลี 5 ปีเเหล่ะ ก็โอเคนะเดือนหนึ่งรวมโอที 5 หมื่น ดีกว่าอยุ่เมืองไทย ความรู้ ม3 อย่างพวกผม ทำงานโรงงานที่เมืองไทยไม่เคยได้ถึง 1 หมื่น ชักเดือน คิดถึงบ้านเเลัว.....อีก 2ปีกลับบ้าน ก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยุ่ หรือคนที่กะลังจะมา ขอให้เจองานดีๆเเบบผมน่ะครับ สุ้ สุ้ๆๆๆๆๆ


โดย: นักเดินทาง IP: 61.79.129.89 วันที่: 2 มกราคม 2555 เวลา:20:41:22 น.  

 
เคยส่งผู้ใหญ่ไปแต่ไปถึงแล้ว แต่เข้าประเทศไม่ได้
ฟังจากข้อมูลนี้ดีและที่เข้าไม่ได้ปัญหาอาจตามมาอีกแยอะ หาเงินในบ้านเราดีกว่า


โดย: ชัย IP: 115.87.0.89 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:33:04 น.  

 
โดนผู้หญิงคนไทยจังหวัดเลย แย่งแฟนที่ทำงานอยู่เกาหลี คงจะเหงามากก็เลยยอมเป็นเมียน้อย เลวทั้งคู่


โดย: หนูหวานๆ IP: 125.26.252.22 วันที่: 5 มีนาคม 2555 เวลา:21:29:08 น.  

 
ข้าพเจ้าทนเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไม่ได้ครับเลยอยากให้ท่านดำเดินการจับ นายสมบูรณ์ ปะตะเน เป็นนายหน้าลักลอกพาคนเข้าเมืองไปทำงานที่ เกาหลีใต้ โดยนายคนนี้ไปทำงานแบบถูกกฎหมาย โดยทำการลักลอบแบบให้คนที่จะไปทำงานซื้อทัวร์ ไปกับบริษัททัวร์ โดยอ้างว่าไปท่องเที่ยว พอผ่าน ตม. เข้าไป นายสมบูร์ ปะตะเน จะทำหน้าที่ออกมารอที่ทางออกสนามบินอินซอน จากนั้นพอเจอกันก็เมาแท็กซี่ไปที่พัก พร้อมหางานให้ทำ โดยการรับค่าหัว หัวล่ะสองแสนบาทถ้วน และยังนำผู้หญิงไทยไปขายบริการให้กับผู้ชายเกาหลีใต้ เบอโทรแฟนนายสมบูรณ์ ปะตะเน 082707464520 อยากให้จับได้ด่วนเลยนะครับ เบอโทรนายสมบูรณ์ +821068750895 meal jackmuengphol@hotmail.com


โดย: book IP: 49.228.63.112 วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:23:57:43 น.  

 
ข้าพเจ้าทนเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไม่ได้ครับเลยอยากให้ท่านดำเดินการจับ นายสมบูรณ์ ปะตะเน เป็นนายหน้าลักลอกพาคนเข้าเมืองไปทำงานที่ เกาหลีใต้ โดยนายคนนี้ไปทำงานแบบถูกกฎหมาย โดยทำการลักลอบแบบให้คนที่จะไปทำงานซื้อทัวร์ ไปกับบริษัททัวร์ โดยอ้างว่าไปท่องเที่ยว พอผ่าน ตม. เข้าไป นายสมบูร์ ปะตะเน จะทำหน้าที่ออกมารอที่ทางออกสนามบินอินซอน จากนั้นพอเจอกันก็เมาแท็กซี่ไปที่พัก พร้อมหางานให้ทำ โดยการรับค่าหัว หัวล่ะสองแสนบาทถ้วน และยังนำผู้หญิงไทยไปขายบริการให้กับผู้ชายเกาหลีใต้ เบอโทรแฟนนายสมบูรณ์ ปะตะเน 082707464520 อยากให้จับได้ด่วนเลยนะครับ เบอโทรนายสมบูรณ์ +821068750895 meal jackmuengphol@hotmail.com


โดย: book IP: 49.228.63.112 วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:23:58:01 น.  

 
อยากไปทำเหมือนครับที่เกาหลีทุกวันนี้ไม่พอรายจ่ายสิ้นเดือนมาท้อเลยโดย: เรย์ IP: 180.183.37.138 วันที่: 20 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:32:50 น.  

 
คนเราก็ไม่ต่างกับ "แมงเม่าบินเข้ากองไฟ"
เทียบง่ายๆๆ ก็ดูคล้าย ให้คนฉลาดในคราบเดียวกันทำกับคนไทยด้วยกัน คือ "ทำงานบนหลังคน"
อื่มท้อง มีชาวนากับชาวนา ทำนาบนหลังคนกันเอง
เคยเห็นมัย ลูกชาวนาไทย ทำนาบนหลังพ่อแม่ตนเอง
ในแผ่นดินไทย


โดย: กวน มึน โฮ IP: 171.101.126.219 วันที่: 27 ตุลาคม 2556 เวลา:11:25:47 น.  

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ได้ที่ ศูนย์ปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 22456763 หรือสายด่วน 1695


โดย: ศูนย์ปราบฯ IP: 115.31.137.104 วันที่: 18 เมษายน 2557 เวลา:9:40:53 น.  

 
อยากให้ผู้ตั้งกระทู้ที่ชื่อว่า คุณ BOOK ช่วยโทรมาแจ้งรายละเอียดกับ ศูนย์ปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางานให้ชัดเจนด้วยครับ เบอร์โทรศัพท์ของแฟนสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนที่ให้ไว้ในกระทู้ หมายเลขโทร.ไม่ถูกต้องครับ (เกิน 10 หลัก) ช่วยโทรมาแจ้งเบาะแส ที่ 02 2456763 ด้วยครับ จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง


โดย: ่jedthawan IP: 115.31.137.104 วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:46:47 น.  

 
เดี๋ยวมีการลักลอบเข้าไปทำงานในประเกาหลีมากเลยค่ะโดยฉเพราะแถว..บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เมืองจังหวัดหนองบัวลำภู.ซึ่งมีนายหน้าเป็นผู้หญิงชื่อน.ส เรียบร้อย วรชัย(เตี้ย)ซึ่งไปทำงานอยู่ในเกาหลีจนรู้ช่องทางลอกให้ไปทำงานว่าจะหางานให้ทำเกี่ยวกับการเกษตรเพราะว่า.ต.มเข้าไม่ถึงต้องไปช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะเขาจะไม่ตรวจ.บางคนก็ได้งานทำแต่บางคนก็โดนจับถูกส่งตัวกลับมาบ้านแถมหนี้อีกก้อนโต..เขาจะทำงานเป็นขบวนการพอยื่นพาสสปอตส์เสร็จช่วงรอบินเขาจะให้เสริมดวงทำพิธีคนที่ทำไม่ใช่ใครที่ไหน(พ่อของนางเตี้ยนี้เอง)ฉันเห็นแล้วสงสารคนที่ถูกเขาลอก.เราจะทำยังไงดีกับคนพวกนี้ให้เลิกลอกลวงประชาชน ใครอ่านแล้วช่วยแจ้งเบาะเรื่องนี้ให้ช่วยปราบปรามให้หน่อยสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน..เขาจะส่งล็อตใหญ่อีก2 ล็อตคือวันที่2,4 ก.ค2557 ใครรู้เกี่ยวเครือค่ายลอกลวงประชาชนช่วหน่อยนะค่ะ(ขอบคุณมากค่ะ)


โดย: job IP: 1.46.160.83 วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:20:23:36 น.  

 
ขอแจ้งเบาะเกี่ยวกับการลักลอกไปทำงานเกาหลีโดยบุคคลที่จะบินในวันที่16นี้ได้สอบผ่านกรมแรงงานเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีสัญญาจ้างเลยจะไปแบบผิดกฎหมาย ถ้าเขาผ่าน ตม เข้าประเทศเกาหลีได้จะติดต่อกลับมาให้อีกกลุ่มเข้าไปโดยอีกกลุ่มก็สอบผ่านกรมแรงงานเรียบร้อยแล้ว โดยอีกกลุ่มมีกี่คนไม่ทราบแน่ชัดมีหนึ่งคนชือ น.ส.ประภัสสร บุญมา แรงงานหญิงทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอความกรุณาให้ ตม สนามบินสุวรรณภูมิดักจับไม่ให้ออกนอกประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากเห็นหญิงไทยต้องถูกกดขี่อยู่ต่างประเทศ ขอความกรุณาติดต่อประสานงานให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก


โดย: ผู้หวังดี IP: 192.99.14.36 วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:17:51 น.  

 
ขยันชะอย่างลองทำที่เมืองไทยไม่ต้องกลัวอดตาย. อย่างผมติดลบตอนนี้รอขายที่ดินอย่างเดียวสู้ๆๆเด้อพี่น้อง


โดย: กึ่ม IP: 122.155.34.7 วันที่: 13 ตุลาคม 2557 เวลา:2:58:20 น.  

 
อยากจะแจ้งจับแรงงานต่างด้าวที่เกาหลีแจ้งได้ที่ไหนค่ะช่วยหน่อยค่ะ ช้


โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม IP: 49.49.12.32 วันที่: 13 ตุลาคม 2557 เวลา:19:16:29 น.  

 
จิงอย่างคุนไม่ประสงค์ออกนามคับ อยากแจ้งจับแรงงานต่างด้าว เพราะล่อลวงหญิงสาวไปค่าประเวณี ที่เมือง แทจอน ตามร้านนวดต่างๆ ในเขตแถวๆนั้นซึ้งคนแถวบ้านโดนไปหลายราย บอกว่าพาไปนวด แต่ก็ไปขายตัวแล้วเด็กพวกนี้ก็ดันยอมเพราะเห็นแก่เงิน อยากแจ้งเบาะแสให้ทราบติดต่อได้ที่ไหนค่ะ


โดย: ไม่ออกสื่อ IP: 110.169.182.71 วันที่: 25 ตุลาคม 2557 เวลา:17:33:53 น.  

 
อยากจะแจ้งเบาะแสให้ทางการ ต.ม เกาหลีเขาไปจับแรงงานไทยถูกหลอกมาทำงาน แต่กลับถูกหลอกให้ขายตัว ผมมีเบาะแสคราฟ จะต้องแจ้งเรื่องแบบไหนคัฟ เพราะหญิ่งไทยโดนหลอกเยอะมาก


โดย: พีเค IP: 49.230.156.158 วันที่: 11 มกราคม 2558 เวลา:12:37:30 น.  

 
อยากจะแจ้งเบาะแสให้ทางการ ต.ม เกาหลีเขาไปจับแรงงานไทยถูกหลอกมาทำงาน แต่กลับถูกหลอกให้ขายตัว ผมมีเบาะแสคราฟ จะต้องแจ้งเรื่องแบบไหนคัฟ เพราะหญิ่งไทยโดนหลอกเยอะมาก


โดย: พีเค IP: 49.230.156.158 วันที่: 11 มกราคม 2558 เวลา:12:53:30 น.  

 
อยากจะแจ้งจับแรงงานต่างด้าวที่เกาหลีแจ้งได้ที่ไหนค่ะ


โดย: ไม่ขอออกนามจะดีกว่า IP: 1.46.35.0 วันที่: 3 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:25:35 น.  

 
ดิฉันอยากใหัสามีกลับบ้านค่ะแต่เขาไม่ยอมกลับยุแถวซ่ำซองเทอร์มินอล เบอร์โท +821049795667อยากให้ตม.ไปจับค่ะตรวจหาพิกัสจากโทรสัพมือถือได้เลยค่ะ


โดย: ภักชณก ยศกุลค่ะ IP: 223.206.244.249 วันที่: 2 กันยายน 2558 เวลา:15:13:36 น.  

 
อยากให้สามีกลับมาเหมือนกันค่ะช่วยไปจับให้เขากลับมาบ้านมาหาลูกได้มั้ยค่ะ ขอเบอร์โทรด้วยนะค่ะ
LYING.NAM
GYECHANG.GUN.HIKE MEN
SANG GUSONG-Gil68
670-833.S.KOREA. นี่ที่อยู่เขานะค่ะ ช่วยๆหน่อยนะค่ะถือสะว่าสงสารเด็กตาดำๆเถอะค่ะไม่อยากให้ลูกต้องกำพร้าพ่อเลบนะค่ะ


โดย: หมูน้อย IP: 49.229.64.30 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:20:59 น.  

 
มณีวรรณ ผุยแพง อายุ 25ปี จังหวัดบึงกาฬ .เธอเคยไปเกาหลีเพื่อจะไปทำงานนวดบีงหน้า แต่ไปขายตัวแท้จริง ครั้งแรก แต่ติดตม.เกาหลีส่งกลับมา .เธอไม่สำนึกค่ะ. มีโอกาสเธอจะไปอีกให้ได้ค่ะ.
อยากให้ส่งชื่อนี้หมายไว้ในตมเกาหลี แบบถาวรเลยค่ะ.


โดย: Kkk IP: 58.10.232.121 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:56:06 น.  

 
คือเราอยากใหสามีกลับมาเมืองไทย
เขาทำงายที่เกาหลี แบบผิดกฎหมาย
ช่วยไปจับเขามาหน่อย ช่วยติดต่อกับหาเราด้วยคะId:nongmeiy22335


โดย: Namngoen IP: 49.229.10.117 วันที่: 3 มกราคม 2559 เวลา:8:14:31 น.  

 
คือเราอยากใหสามีกลับมาเมืองไทย
เขาทำงายที่เกาหลี แบบผิดกฎหมาย
ช่วยไปจับเขามาหน่อย ช่วยติดต่อกับหาเราด้วยคะId:nongmeiy22335


โดย: Namngoen IP: 49.229.10.117 วันที่: 3 มกราคม 2559 เวลา:8:14:48 น.  

 
มีกลุ่มหญิงไทยเดินทางไปค้าประเวณีที่เกาหลีค่ะ ตอนนี้อยุ่จนเลยวีซ่าแล้วค่ะ ช่วยกวาดล้างด้วยนะค่ะ ตอนนี้ก้อคงไปกวาดเงินเตรียมจะเดินทางกลับวันที่26ค่ะ จับด่วนนะค่ะ เพราะจะได้ไม่มาชักจุงคนอื่นให้ไปค้าบริการอีก


โดย: คัดค้านค่ะ IP: 1.47.33.186 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:9:21:33 น.  

 
คนที่โทรออกไม่ได้สามารถ แจ้งเบาะแสใด้ที่ใหนค่ะ มีแต่อินเตอร์เน็ต. ใช้ไวฟาย
มีคนโดนหลอกให้มาทำงานค่ะ ที่เกาหลี. ที่อินชอน. มี Line หรือfarebook ไหม. ช่วยเขาออกมาที


โดย: Your IP: 157.7.52.183 วันที่: 7 เมษายน 2559 เวลา:2:51:51 น.  

 
โดนบังคับให้ทำทุกอย่างเรย ให้บริการทุกอย่าง ให้ผู้หญิงทำงานอย่างมา เป็นคนเกาหลีเป็น บอส +82 10-4455-3610
มันรับใช้บริการเบอนี้ เพื่อรับลูกค้า มาให้ผู้หญิง ช่วยจับมัน แล้วช่วยหญิงไทยที่โดนหลอกออกมาด้วยนะครับ


โดย: Your IP: 157.7.52.183 วันที่: 7 เมษายน 2559 เวลา:2:58:49 น.  

 
โดนบังคับให้ทำทุกอย่างเรย ให้บริการทุกอย่าง ให้ผู้หญิงทำงานอย่างมา เป็นคนเกาหลีเป็น บอส +82 10-4455-3610
มันรับใช้บริการเบอนี้ เพื่อรับลูกค้า มาให้ผู้หญิง ช่วยจับมัน แล้วช่วยหญิงไทยที่โดนหลอกออกมาด้วยนะครับ


โดย: Your IP: 157.7.52.183 วันที่: 7 เมษายน 2559 เวลา:3:00:17 น.  

 
นางกานดา รมย์สูงเนิน
ตอนนี้ได้ทำความเดือดร้อนไห้กับญาติมากเนื่องจากมาเที่ยวแล้วหลบไปนาบ ยุปูซาน ไคมีเบาะแส แจ้งได้ค่ะ


โดย: Amon IP: 133.130.49.172 วันที่: 2 มิถุนายน 2559 เวลา:16:49:29 น.  

 
สามีไปทำงานที่เกาหลี แต่แอบไปมีเมียอีกคน
จะแจ้งจับให้กลับมาได้ที่ไหน แจ้งยังงัย
เขาไม่ยอมส่งเงินให้ลูกเมียเลยค่ะ


โดย: น้ำตาเทียน IP: 49.229.45.229 วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 เวลา:21:11:56 น.  

 
อยู่แบบผิดกฎหมายไม่พอ เปิดบ่อนเล่นการพนัน
กินเหล้า มั่วสุมกันเกือบทุกวัน มีที่อยู่นะคะ
เราจะแจ้งได้ที่ไหน


โดย: เบื่อ IP: 49.229.45.229 วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 เวลา:21:42:11 น.  

 
เหมือนเลยกันค่ะ ไปแบบลักรอบเข้าเมืองค่ะ อยากให้กลับก็ไม่ยอมกลับ ช่วยหน่อยนะค่ะอยาก ตม.จับส่งกลับไทยทีค่ะ นี่ที่อยู่ค่ะ Lee Guem (010-441525-68)Chung Cheong Buk-do Cheong Ju-si Heung deok-gu Song Jeul-dong 32 Korea


โดย: ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ IP: 157.7.52.183 วันที่: 12 ตุลาคม 2559 เวลา:13:02:28 น.  

 
เราจะแจ้งได้ยังไงคะ


โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม IP: 180.183.201.31 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา:18:37:04 น.  

 
คนนี้ก็ไปกับทัวร์ และจากแยกออกจากทัวร์เพื่อไปทำงานผิดกฏหมาย ชื่อ นางวรรณภา อย่างเสรี เพิ่งเดินทางออกจากประเทศ ไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ไปลงที่สนามบินอินชอน พาเพื่อนๆไปด้วยอีกประมาณ 3-4 คน ไม่แน่ใจกรุณาตรวจสอบด้วย


โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม IP: 223.27.244.98 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:15:59:52 น.  

 
จะติดต่ออย่างไงครับผมอยู่ไทยคนขอความช่วยเหลืออยู่เกาหลี0957910798


โดย: สามารถ กัญญาปนะสิทธิ์ IP: 223.24.1.133 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:35:25 น.  

 
จะติดต่ออย่างไงครับผมอยู่ไทยคนขอความช่วยเหลืออยู่เกาหลี0957910798


โดย: สามารถ กัญญาปนะสิทธิ์ IP: 223.24.1.133 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:35:35 น.  

 
ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยคับ
คือตอนนี้เมียผมไปทำงานเกาหลีใต้ได้9เดือนแล้วคับ4เดือนแรกผมติดต่อเค้าได้นอกจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยคับผมรู้มาว่าตอนนี้เค้ามีแฟนเป็นคนเกาหลีเป็นเจ้าของร้านนวดผมอยากให้เค้ากลับบ้านลูกก็ร้องหามีใครพอจะช่วยผมได้บ้างคับแฟนผมชื่อ
ชุติมาพร เสนาชัย ที่อยู่เค้าผมก็มีนะคับ
1070-2
Swinburne-dong
Damson-gu,
A San-si,
Gyeonggi-do
เบอร์ผม 0933291518
ช่วยผมด้วยนะคับใครก็ได้


โดย: อั๋น IP: 124.120.94.125 วันที่: 31 พฤษภาคม 2560 เวลา:6:21:20 น.  

 
แฟนติดยาค่ะลุกเมียลำบากมากอยากช่วยจับที


โดย: ไม่ขอลงนามค่ะ IP: 223.24.49.94 วันที่: 4 มิถุนายน 2560 เวลา:14:19:50 น.  

 
ถ้าจะแจ้งคนไทยไปทำงานที่เกาหลีแบบผิดกฎหมายต้องแจ้งที่ไหนคัยรุ้
บ้าง


โดย: thongbai.Pt55@gmail.com IP: 182.232.164.221 วันที่: 2 กรกฎาคม 2560 เวลา:9:14:12 น.  

 
แฟนถูกหลอกให้ไปทำงานที่เกาหลี เขาไม่ทำตามสัญญาต้องการให้ตมช่วยต้องทำยังไงครับเขาไม่ให้ใช้โทรศัพย์ต้องแอบใช้


โดย: ไม่อยากออกนาม IP: 128.199.131.136 วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:50:11 น.  

 
มีเพื่อนของดิฉันไปทำงานนวดเวอร์วีเกือบปีแล้วตอนนี้เขาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอยากให้ตม.ส่งตัวกลับค่ะ


โดย: เนย IP: 115.164.58.214 วันที่: 11 สิงหาคม 2560 เวลา:3:42:05 น.  

 
มีเพื่อนของดิฉันไปทำงานนวดเวอร์วีเกือบปีแล้วตอนนี้เขาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอยากให้ตม.ส่งตัวกลับค่ะ


โดย: เนย IP: 115.164.58.214 วันที่: 11 สิงหาคม 2560 เวลา:3:43:22 น.  

 
สามีติดเพื่อน เพื่อนมีหมอนวดมาติดค่ะ อยากแจ้งจับให้กลับมาค่ะ


โดย: ไม่ออกนาม IP: 223.206.239.0 วันที่: 9 กันยายน 2560 เวลา:11:12:44 น.  

 
สามีติดเพื่อน เพื่อนมีหมอนวดมาติดค่ะ อยากแจ้งจับให้กลับมาค่ะ


โดย: ไม่ออกนาม IP: 223.206.239.0 วันที่: 9 กันยายน 2560 เวลา:11:12:47 น.  

 
อยากให้กลับมา


โดย: นานา IP: 182.232.12.7 วันที่: 9 กันยายน 2560 เวลา:12:20:35 น.  

 
อยากให้ช่วยเค้ากลับไทยมาหน่อยเห้นเค้าเรียกว่าบอสชอบลวนลามและลูกค้าที่มานวดก้มีแต่สายหื่นเลยแต่เขาไปแบบนักท่องเที่ยวตอนนี้ก้เลย3เดือนแล้วอยุ่กินก้ลำบากช่วยน้องเขาทีนะคับ
ปักหมุด
ใกล้ Advart Music, 111-57 Itaewon-ro 55-gil, Taepyeongno 1(il)-ga, Yongsan-gu, Seoul, เกาหลีใต้

https://goo.gl/maps/DdJCL5ApNyM2
นี้คือตำแหน่งที่เขาอยุ่ ช่วยแจ้ง ตม.เกาหลีให้หน่อยนะคับ


โดย: ดล IP: 182.232.12.7 วันที่: 9 กันยายน 2560 เวลา:12:31:42 น.  

 
ที่แทกู เกาหลีใต้ โรงงานเย็บผ้า มีคนไทยที่เข้าไปทำแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตอนนี้ก้เลย3เดือน อยากให้เค้ากลับมาดูหลานและครอบครัว
Phiyawut Krong.


โดย: T IP: 1.179.206.201 วันที่: 13 กันยายน 2560 เวลา:20:42:14 น.  

 
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%2C+%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B9&FORM=FBKPL1&name=%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B9+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&mkt=en-US


โดย: T IP: 1.179.206.201 วันที่: 13 กันยายน 2560 เวลา:20:44:25 น.  

 
อยากให้แจ้งจับแฟนที่เกาหลีเพราะหลอกเอาเงินเขาไปตอนนี้ทางบ้านเดือดร้อนมากจะแจ้งได้ที่ไหนช่วยหน่อยนะคะ


โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม IP: 223.207.122.140 วันที่: 18 กันยายน 2560 เวลา:3:00:17 น.  

 
นี่คือที่อยู่ของเขาคะ White cleaning chungjol-to 810 beon-gli 13 Hongseong-eup Hongseong-gun Chungcheongnum-do Korea ช่วยด้วยนะคะ ตอนนี้ทางบ้านเดือดร้อนมาก ลูกอีกสองคน


โดย: ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม IP: 223.207.122.140 วันที่: 18 กันยายน 2560 เวลา:3:08:18 น.  

 
ไม่ทราบจะแจ้งหรือติดต่อตมเกาหลียังไงค่ะพอดีน้องแอบไปแบบผิดกฏหมายค่ะไปทำงานนวดค่ะแล้วตอนนี้พ่อป่วยบอกให้กลับก็ไม่ยอมกลับค่ะไปเวอร์วีแล้วค่ะอยากให้ช่วยตามจับกลับมาทีค่ะที่อยู่644-13 yeoksam-dong, Gangnam-gu, seoul,korea ชื่อร้านว่าMค่ะ ชื่อเล่นที่ร้านว่าเชียร์ค่ะขอบคุณล่วงหน้านะค่ะถ้าตามตัวส่งกลับมาได้


โดย: คิดถึง IP: 223.24.142.81 วันที่: 17 ตุลาคม 2560 เวลา:10:19:30 น.  

 
ผมไม่อยากให้ คุณพัชรชญ์ นวดโอโล ไปเกาหลีใต้เเบบไม่ผ่านกรมแรงงานเลยเพราะกลัวตำรวจที่เกาหลีใต้จับส่งกับเเละกลัวถูกหลอกเขาจะไปขึ้นเครื่องบินไปเกาหลีใต้วันที่ 10 พฤษจิกายน 2560 นี้ใครรู้จัก ตม ที่เกาหลีใต้โปรดเเจ้ง ตม ให้ผมด่วนนะครับ รหัสบัตรประชาชน 5361000017387 ชื่อพัชรชญ์ นวดโอโล เกิดวันที25 มค 2522 ที่อยู่6 หมู๋ที่6 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ช่วยแจ้ง ตมเกาหลีใต้หน่อยนะครับ


โดย: สุชาติ IP: 124.122.45.234 วันที่: 23 ตุลาคม 2560 เวลา:15:35:54 น.  

 
เราอยากให้สามีกลับไทยค่ะเขาไปทำงานแบบผีน้อยค่ะ เขาไปมีผู้หญิงอื่น ทิ้งเราและลูกอีก2คนให้ยุ่ลำพังค่ะ เรารู้แค่อยู่ภาคใต้ค่ะ
ตรวจจับพิกัดจากเบอร์มือถือได้มั๊ยค่ะ
01064456338


โดย: รักแท้มีแค่ในนิยาย IP: 49.229.48.6 วันที่: 22 มกราคม 2561 เวลา:6:47:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Yoo Sung-Hoon
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Yoo Sung-Hoon's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.