Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
9 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
ปัญหาการทำงานนวดแผนไทยในฮังการี(ปัจจุบัน มีแรงงานนวดแผนไทยเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศฮังการีกว่า 500 คน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์จึงได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ประสงค์ จะเดินทางไปทำงานในฮังการีทราบ)

ปัจจุบันมีแรงงานไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานสตรีสนใจที่จะเข้ามาทำงานนวดแผนไทยตามร้านนวดต่างๆในฮังการี ซึ่งส่วนมากเป็นร้านนวดขนาดเล็กและมีหลายแห่งตั้งอยู่ในโรงแรมต่างๆ เนื่องจากเมื่อเปรียบกับประเทศยุโรปอื่นๆแล้ว แม้ว่าจะได้เงินเดือนน้อยกว่า กล่าวคือเฉลี่ยแล้วได้เงินเดือนประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 450 ยูโรต่อเดือน แต่การเข้ามาทำงานในฮังการีนั้นค่อนข้างจะสามารถกระทำได้ง่ายกว่าจึงได้รับ ความนิยมและมีผู้ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ที่ประสงค์จะทำงานที่ฮังการีและผู้ที่ประสงค์จะใช้ฮังการีเป็นฐาน เพื่อย้ายไปทำงานในประเทศยุโรปอื่น โดยการเข้ามาทำงานในฮังการีนั้น ส่วนมากจะได้รับการชักชวนจากเพื่อน คนรู้จัก รวมทั้งการสืบหาข้อมูลทั้งจากโรงเรียนสอนนวดไทยต่างๆ อาทิ วัดโพธิ์ และโรงเรียนสอนนวดไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ทั่ว ประเทศ แต่ส่วนมากจะมีตัวแทนของบริษัทและร้านนวดเป็นผู้ชักชวนและจัดหาจากประเทศไทย

โดยภาพรวมแล้ว การเข้ามาทำงานเป็นพนักงานนวดแผนไทยในฮังการี จะเป็นการเข้ามาทำงานโดยเป็นการตกลงจ้างงานระหว่างแรงงานไทยและผู้ประกอบการ โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากกรณีของแรงงานไทยในประเทศอื่นๆ ที่ติดต่อผ่านบริษัทจัดหางาน และเนื่องจากเป็นการจ้างงานโดยตรงจึงทำให้เกิดกรณีที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง สิทธิพึงได้ตามกฎหมายจากผู้จ้างในกรณีต่าง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ มักได้รับการร้องเรียน เช่น ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามสัญญา การจ่ายเงินเดือนล่าช้า รวมทั้งการบังคับให้ทำงานเกินที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง การค้างจ่ายเงินค่าล่วงเวลา การปฏิเสธจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้แรงงานไทยเดินทางกลับเมื่อทำงานครบ สัญญา เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการเข้มงวดกับการพิจารณาสัญญาจ้างที่นำมายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งกำหนดให้สัญญาจะต้องมีข้อความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยประกอบควบคู่ไปกับ ภาษาท้องถิ่นด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถตรวจสอบข้อความในสัญญาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้สัญญาจะต้องระบุเนื้อความต่างๆให้ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของ ฮังการี เช่น ระบุเงินเดือน สถานที่ทำงาน จำนวนชั่วโมงทำงาน เงินเดือน วันจ่ายเงินเดือน การจ่ายค่าล่วงเวลา วันหยุดตามกฎหมาย เงื่อนไขในการยกเลิกสัญญา การรับผิดชอบต่อประกันสังคมและประกันสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่กระนั้นยังพบว่ามีหลายกรณีเมื่อแรงงานไทยเดินทางมาถึงฮังการีแล้ว นายจ้างได้บังคับหรือข่มขู่ให้ทำสัญญาจ้างอีกฉบับหนึ่งหรือบังคับให้ลงนามใน เอกสารที่เป็นภาษาฮังการี ซึ่งแรงงานไทยไม่สามารถเข้าใจได้ถ่องแท้ และสร้างความไม่ยุติธรรมแก่แรงงานไทยเพื่อประโยชน์ของนายจ้างฝ่ายเดียว โดยนายจ้างมักอ้างว่าจะต้องใช้เอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานฮังการีและ โดยมากมิได้แจ้งสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดให้แรงงานทราบ นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวของนายจ้างยังอาจมีจุดประสงค์อื่นๆ อาทิ เพื่อเลี่ยงภาษีของร้าน ซึ่งหากเป็นไปได้แรงงานไทยไม่ควรลงนามในเอกสารใดๆที่ไม่สามารถเข้าใจได้ อย่างถ่องแท้เพื่อรักษาประโยชน์ของตน และหากมีปัญหาสามารถปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตเพื่อตรวจสอบเนื้อหาก่อนลงนาม ได้

นอกเหนือจากปัญหาข้างต้น ปัจจุบันปัญหาที่พบมีลักษณะที่แรงงานไทยเป็นฝ่ายกระทำผิดกฎหมายแรงงาน ฮังการี อาทิ การถูกชักชวนให้ไปทำงานที่ร้านอื่นในฮังการี โดยเสนอเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเพื่อล่อใจให้ไปทำงาน และพบว่ามีพนักงานนวดหลายรายหลบหนีออกจากร้านนวดเพื่อไปทำงานในร้านใหม่ที่ ให้ค่าจ้างสูงกว่า ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้โปรดพิจารณาให้รอบรอบ เนื่องจากตามกฎหมายฮังการี การย้ายร้านไปทำงานในร้านใหม่จะต้องได้รับการยินยอมจากร้านเดิมที่ทำงานอยู่ ให้ลาออกก่อนเท่านั้น นอกจากนั้นยังพบด้วยว่ามีการชักชวนแรงงานไทยไปทำงานนวดแผนไทยในประเทศที่สาม เช่น อิตาลี โดยมักเป็นการชักชวนให้ไปเที่ยวพักผ่อนโดยถือโอกาสดังกล่าวทำงานด้วย ทั้งนี้เจ้าของร้านที่ทำงานใหม่มักอ้างว่าสามารถออกวีซ่าทำงานที่ประเทศ นั้นๆ ได้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการร้องเรียนหลายกรณีว่าในท้ายที่สุดนายจ้างใหม่ก็ไม่สามารถต่อวีซ่า ทำงานได้ และแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากวีซ่าหมดอายุลง

ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่พึงสังวรสำหรับแรงงานนวดไทยที่ประสงค์จะเดิน ทางมาทำงานที่ฮังการีและต่างประเทศ คือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยว ทั้งจากครอบครัว และการที่ต้องทำงานในห้องที่คับแคบ หรือต้องทำงานคนเดียวหรือสองคนในร้านที่มีขนาดเล็กและอยู่ห่างไกลความเจริญ และการไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าของร้าน รวมทั้งปัญหาการทะเลาะกับเพื่อร่วมงานชาวไทย ซึ่งแรงงานจะต้องสามารถอดทน อดกลั้นอย่างมากต่อสภาวะแรงกดดันในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ซึ่งแตกต่างจากกรณีการทำงานลักษณะเดียวกันในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า มีบางกรณีได้ถูกนายจ้างหรือลูกค้าละเมิดทางเพศด้วย จึงขอให้พึงระวังก่อนตัดสินใจเดินทางมาทำงานในฮังการี


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

Ref: //protectthaicitizen.blogspot.com/2011/05/blog-post_05.html


Create Date : 09 พฤษภาคม 2554
Last Update : 9 พฤษภาคม 2554 15:26:11 น. 1 comments
Counter : 1308 Pageviews.

 
การทำงานที่ต่างประเทศ เป็นการขนเงินเข้าประเทศ เหมือนคนต่างด้าวเข้าไทย แล้วทำไหม ไม่มีหน่วยงานที่ตรวจสอบร้านที่ดี เพื่อหญืงไทยที่ด้อยโอกาศ เรียนน้อย
ไปแสวงโชคอย่างปลอดภัยและมีความสุขในการทำงานและผลงานก็ออกมาดี ทำชื่อเสียงที่ดีเข้าประเทศ


โดย: อยากไปแต่กลัวจนแก่ IP: 49.49.193.1 วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:10:23:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Yoo Sung-Hoon
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Yoo Sung-Hoon's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.