ธันวาคม 2550

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
เก็บข่าวคราวมาฝาก.. THAILAND INDY AWARDS ๒๐๐๘
INDY BOOK Festival

ประกวด หนังสั้น-หนังสือทำมือ "THAILAND INDY AWARDS 2008" รางวัลสำหรับคนรุ่นใหม่หัวใจสร้างสรรค์ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ มหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5Indy book festival V


ผู้รับผิดชอบโครงการ : เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรุงเทพมหานคร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SCG PAPER

รูปแบบการประกวดเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ มหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. หนังสือทำมือ
2. หนังสั้น

หนังสือทำมือ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. เรื่องสั้น 2. บทกวี

กติกาการส่งผลงานหนังสือทำมือเพื่อเข้าประกวด
1. ต้องจัดทำเป็นหนังสือทำมือ โดยระบุประเภทผลงานที่ส่งให้ชัดเจน และส่งผลงานชื่อเรื่องละ 4 เล่ม
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด Thailand Indy Book Awards และจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดตลอดจนไม่เคยตีพิมพ์จัดจำหน่ายมาก่อน
3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดประเภทและจำนวนผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
4. ผลงานหนังสือทำมือทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกรวมทั้งได้รับรางวัลทางผู้จัดสามารถนำผลงานไปประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนโดยลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียน
5. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนหนังสือเข้าประกวดทุกเล่ม
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริงและจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดแนวความคิดรวมทั้งลิขสิทธิ์บทประพันธ์และ/หรือรูปวาดของผู้อื่น
7. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครประกวดให้ชัดเจนรวมทั้งส่งเอกสารประกอบการส่งประกวดให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและชื่อ-นามสกุลจริง(ตัวบรรจง)ของผู้ส่งผลงานกำกับไว้ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกเล่ม

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครการประกวด
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือทำมือที่ส่งเข้าประกวดชื่อเรื่องละ 4 เล่ม

หลักเกณฑ์พิจารณาและตัดสิน

ประเภทรวมเรื่องสั้นและบทกวี
1.เป็นผลงานเขียนที่ประพันธ์ขึ้นเอง
2.จัดทำในลักษณะหนังสือทำมือ ขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4
3.ประเภทเรื่องสั้นต้องมีเรื่องสั้นรวมอยู่ในเล่มไม่ต่ำกว่า 10 เรื่องและไม่เกิน 15 เรื่อง
4. ประเภทบทกวีต้องมีบทกวีรวมอยู่ในเล่มไม่ต่ำกว่า 20 เรื่องและไม่เกิน 40 เรื่อง(บทกวีที่เป็นกลอนเรื่องถ้าเป็นฉันทลักษณ์ต้องมีความยาวไม่เกิน 50 บท)
5. ไม่จำกัดจำนวนหน้า
6.การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดริเริ่ม ความสร้างสรรค์ ความมีวรรณศิลป์ ความเป็นเอกภาพ เนื้อหาและรูปแบบ
7.ต้องเขียนด้วยภาษาไทย

หนังสั้นจากเรื่องสั้น

กติกาการส่งผลงานหนังสั้นเพื่อเข้าประกวด
1. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์จากผลงานเรื่องสั้นของนักเขียนไทยที่ผ่านการเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. ต้องได้รับอนุญาตจากนักเขียนเจ้าของผลงานเรื่องสั้น
3. ความยาวของหนังสั้นไม่เกิน 20 นาที ส่งในรูปแบบ วีซีดี/ดีวีดี ส่งผลงานละ 4 แผ่น
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้นจากที่ใดมาก่อน
5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
6. ผลงานทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกรวมทั้งได้รับรางวัล ทางผู้จัดสามารถนำผลงานไปประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนโดยลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้สร้าง
7. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริงและจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดแนวความคิดรวมทั้งลิขสิทธิ์บทประพันธ์
9. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครประกวดให้ชัดเจนรวมทั้งส่งเอกสารประกอบการส่งประกวดให้ครบถ้วน พร้อมลายมือชื่อเจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้นในการอนุญาตให้นำเรื่องมาสร้างเป็นหนังสั้น


การส่งผลงาน

1. ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 มกราคม 2551 กรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ให้ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2. หากตรวจสอบได้ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลละเมิดกติกาข้อใดแม้เพียงหนึ่งข้อจะต้องถูกเพิกถอนรางวัลและเงินรางวัล
3. เงินรางวัลทั้งหมดที่ผู้ชนะการประกวดได้รับ จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมายฯ
4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลกรณีที่ผลงานส่งเข้าประกวดมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด


รางวัลการประกวด THAILAND INDY AWARDS 2008

หนังสือทำมือ (เรื่องสั้น/บทกวี)
- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หนังสั้นจากเรื่องสั้น
- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณกรรมการตัดสิน

ประเภทหนังสือทำมือ,เรื่องสั้น ชมรมนักวิจารณ์วรรณกรรมแห่งประเทศไทย

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (นักวิจารณ์รางวัล มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, กรรมการรางวัลซีไรต์หลายสมัย)

พิเชฐ แสงทอง (กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, กรรมการซีไรต์หลายสมัย)

นพดล ปรางค์ทอง (นักวิชาการวรรณกรรม)

บทกวี เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์ ปี 2547)

มนตรี ศรียงค์ (กวีซีไรต์ ปี 2550)

ศิริวร แก้วกาญจน์ (นักเขียนรางวัลศิลปาธร ปี 2550)

ประเภทหนังสั้นจากเรื่องสั้น

สุชาติ สวัสดิ์ศรี (นักเขียนราวัลศรีบูรพา, บรรณาธิการอาวุโส, นักสร้างหนังทดลอง)

ธัญสก พันสิทธิวรกุล (ผู้กำกับหนังสั้นรางวัลศิลปาธร ปี 2550)

อนุสรณ์ ติปยานนท์ (นักเขียน, คอลัมนิสต์ภาพยนตร์)


หมดเขตรับผลงาน 15 มกราคม 2551
ประกาศผล/มอบรางวัล 8 กุมภาพันธ์ 2551
แสดงผลงาน 8-10 กุมภาพันธ์ 2551 ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ สวนสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ) ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ


สถานที่ติดต่อส่งผลงาน
เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 707 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ / โทรสาร 02 308 0410-11 / 087 519 9150 อีเมล์ thaiwriternetwork@hotmail.com / //www.thaiwriternetwork.com

---------------------
ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งคัดลอกมาจากบล็อกคุณพิบูลศักดิ์ ละครพล โพสต์โดย : ใบข้าว
Create Date : 17 ธันวาคม 2550
Last Update : 17 ธันวาคม 2550 21:48:14 น.
Counter : 806 Pageviews.

5 comments
  
สวัสดีค่ะ.. เนื่องจากหลายคนถามมาก็เลยก็อปปี้ข่าวจากคุณใบข้าว ที่บล็อกพี่ปอน (พิบูลศักดิ์) มาฝากไว้ ณ ที่ตรงนี้แล้วจะได้ทำลิ้งค์ให้เพื่อนๆ ได้สะดวกขึ้น

ใครส่งประกวด ขออวยพรให้โชคดีนะคะ

แล้วพบกันค่ะ..ปีนี้สีน้ำฟ้าคงไปแน่นอน

โดย: สีน้ำฟ้า วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:21:41:30 น.
  
กลับมาเขียนหนังสือได้แล้วคุณสีน้ำฟ้า
เลิกงอแงว่าไม่มีเวลาเสียที

นี่เป็นคำเตือนครั้งที่หนึ่ง
โดย: แพรจารุ วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:18:59:54 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณ บ.ก. ที่รัก วางสายจากท่านเสร็จ ข้าเจ้าก็ไปรับงานเว็บมาทำ 1 เว็บ..

ได้เว็บจากเพื่อนออนไลน์ สั่งจ้าง + ช่วยทำถวายวัด 1 เว็บ

ตอนนี้มีอีก 3 เว็บที่ต้องรีบออกแบบเว็บไปเสนอ..ฉะน้าน..เวลายังกลายเป็นตัวแปรที่ 1 ค่ะพี่ บอ กอ เจ้าขา

^^
โดย: สีน้ำฟ้า IP: 61.7.160.204 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:23:46:42 น.
  
ไชโย.....
นู๋แจมเป็นไท ได้อิสรภาพจากตัวเลขแล้วเหวย

เห็นด้วย...เห็นด้วยกะพี่ยาย
เลิกบ่นว่าไม่มีเวลาได้แล้ว
เดี๋ยวจะเหมือนปลายแปรง...
มีเวลามากไปแล้วหาข้ออ้าง...ก็เราเหมือนจะตรงข้ามกันเนอะ

เข้าส่งเข้านะ...ขออวยพรล่วงหน้าจ้า
โดย: ปลายแปรง วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:11:05:46 น.
  
ตกลงตามนั้นเลยเจ้าค่ะ น้องแจม เดี๋ยวต้าจะไปรอหน้างานแล้วลาก เอ้ยอุ้มลงเรือหางยาวล่องเจ้าพระยา เอิ๊กส์
โดย: เตติญญ่า IP: 61.91.160.56 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:19:33:05 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สีน้ำฟ้า
Location :
กระบี่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]MY VIP Friend