Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2548
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
22 กรกฏาคม 2548
 
All Blogs
 

Blog tips เก็บ ๆ เค้ามา #17 Here's some signsว่าด้วยสัญลักษณ์พิเศษบางครั้ง ตัวหนังสือที่เราต้องการพิมพ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษา html จากที่ควรจะเป็นตัวอักษรธรรมดา มันจะกลายเป็น code ไปนะครับ เช่น < หรือ > เป็นต้น สำหรับวิธีแก้ไขมีหลายวิธีครับ เช่น

การใช้ tagTag ที่สามารถทำได้ก็มีหลายชนิด แต่ว่าบาง browser ก็ไม่สามารถแสดงผลของบาง tags

...

เช่นเมื่อเราพิมพ์ tag ลงไป ก็จะพบลักษณะนี้ครับ<br><br><xmp><b> ตัวหนา</b>

ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้

<b>ตัวหนา</b> แบบนี้ปัจจุบันใช้ไม่แพร่หลายแล้วครับ บางทีผลก็แปลผิด

 ... 


ส่วน
...
นั้น จะทำให้กลับไปเป็นแบบก่อนจะใส่ tag ครับ เช่น
จะได้ตามที่พิมพ์ เช่น เว้นวรรค 3 เคาะ       ก็ได้      เลย

แต่ว่า ใช้ < ยังไม่ได้ครับจะแปลเป็น code หมด เช่น
ได้ ตัวหนา แทนที่จะเป็น ตัวหนา


แต่ขอให้สังเกตว่า ผลที่ได้คือ ตัวหนังสือมันจะเล็กลงครับ และบางทีก็อ่านยากนิดหน่อย บางทีเราก็ใช้กลุ่มตัวหนังสือเป็นรหัสเพื่อให้ภาษา html แปลงเป็นตัวอักษรที่เราต้องการอีกครั้งว่าด้วยการตบแต่งตาราง
สัญลักษณ์ทั่วไป

Code Number Code อักษรที่ได้ มันคืออะไรล่ะ?!?
  � – /   ไม่ใช้ คือไม่แสดงสัญลักษณ์อะไรเลย
" " " เครื่องหมายคำพูดน่ะครับ
  # # Number sign แทนตัวเลขครับ
  $ $ Dollar sign ก็แทนเงิน Dollar
  % % เปอร์เซ็นต์
& & & ampersand :- มันคือตัว"และ"
  ' ' Apostrophy คือตัว comma ข้างบน
  ( ( Left parenthesis วงเล็บเปิด
  ) ) Right parenthesis วงเล็บปิด
  * * Asterrisk หรือดอกจันครับ
  + + Plus sign เครื่องหมายบวก
  , , comma ก็ลูกน้ำครับ
  - - Hyphen หรือยติพังค์
  . . Full stop, period หรือมหภาค/td>
  / / Solidus, slash หรือ"ทับ"
  0 – 9   เป็นตัวเลขครับ0-9
  : – ?   more standard punctuation
< < < less-than sign เครื่องหมายน้อยกว่า
> > > greater-than sign เครื่องหมายมากกว่า
  @ @ ตัว @ น่ะครับ
  A – Z   A-Z ตัวใหญ่น่ะครับ
  [ [ Left square bracket วงเล็บใหญ่
  \ \ reverse solidus หรือ backslash
  ] ] Right square bracket วงเล็บใหญ่
  ^ ^ Caret มันมีชื่อไทยมั้ยครับเนี่ย?
  _ _ Underscore เส้นใต้น่ะครับ
  ` ` Acute accent ไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกัน
  a – z   a-z ตัวเล็กครับ
  { { Left curly brace ปีกกาเปิด
  | | Vertical bar เส้นตรง ๆ ธรรมดา
  } } Right curly brace ปีกกาปิด
  ~ ~ Tilde ไม่รู้เรียกอะไรแฮะ
  – Ÿ   ไม่ได้ใช้
      non-breaking space คือตัวเว้นวรรคน่ะครับ
  ¡ ¡ Invert exclamation อัศเจรีย์กลับหัว?
  ¢ ¢ Cent sign เครื่องหมายเงิน cent
  £ £ Pound sterling เงินปอนด์
  ¤ ¤ Yen
  ¦ ¦ Broken vertical bar
  § § Section sign
  ¨ ¨ Umluat (dieresis)
  © © Copyright
  ª ª Feminie ordinal
  « « Left angle quote, guillemot left
  ¬ ¬ Not sign
  ­ ­ Soft hyphen
  ® ® Register trademark
  ¯ ¯ Macron accent
  ° ° Degree sign
  ± ± Plus or minus
  ² ² Superscript 2, ยกกำลัง 2
  ³ ³ ยกกำลังสาม
  ´ ´ Acute accent ชี้คนละแบบกันนะครับตัวหนังสือพิเศษ แบบมาตรฐาน

Code Number Code อักษรที่ได้ มันคืออะไรล่ะ?!?
À À À latin capital letter A with grave
Á Á Á latin capital letter A with acute
   latin capital letter A with circumflex
à à à latin capital letter A with tilde
Ä Ä Ä latin capital letter A with diaeresis
Å Å Å latin capital letter A with ring above
Æ Æ Æ latin capital letter AE
Ç Ç Ç latin capital letter C with cedilla
È È È latin capital letter E with grave
É É É latin capital letter E with acute
Ê Ê Ê latin capital letter E with circumflex
Ë Ë Ë latin capital letter E with diaeresis
Ì Ì Ì latin capital letter I with grave
Í Í Í latin capital letter I with acute
Î Î Î latin capital letter I with circumflex
Ï Ï Ï latin capital letter I with diaeresis
Ð Ð Ð latin capital letter ETH
Ñ Ñ Ñ latin capital letter N with tilde
Ò Ò Ò latin capital letter O with grave
Ó Ó Ó latin capital letter O with acute
Ô Ô Ô latin capital letter O with circumflex
Õ Õ Õ latin capital letter O with tilde
Ö Ö Ö latin capital letter O with diaeresis
× × × multiplication sign
Ø Ø Ø latin capital letter O with stroke
Ù Ù Ù latin capital letter U with grave
Ú Ú Ú latin capital letter U with acute
Û Û Û latin capital letter U with circumflex
Ü Ü Ü latin capital letter U with diaeresis
Ý Ý Ý latin capital letter Y with acute
Þ Þ Þ latin capital letter THORN
ß ß ß latin small letter sharp s
à à à latin small letter a with grave
á á á latin small letter a with acute
â â â latin small letter a with circumflex
ã ã ã latin small letter a with tilde
ä ä ä latin small letter a with diaeresis
å å å latin small letter a with ring above
æ æ æ latin small letter ae
ç ç ç latin small letter c with cedilla
è è è latin small letter e with grave
é é é latin small letter e with acute
ê ê ê latin small letter e with circumflex
ë ë ë latin small letter e with diaeresis
ì ì ì latin small letter i with grave
í í í latin small letter i with acute
î î î latin small letter i with circumflex
ï ï ï latin small letter i with diaeresis
ð ð ð latin small letter eth
ñ ñ ñ latin small letter n with tilde
ò ò ò latin small letter o with grave
ó ó ó latin small letter o with acute
ô ô ô latin small letter o with circumflex
õ õ õ latin small letter o with tilde
ö ö ö latin small letter o with diaeresis
÷ ÷ ÷ division sign
ø ø ø latin small letter o with stroke
ù ù ù latin small letter u with grave
ú ú ú latin small letter u with acute
û û û latin small letter u with circumflex
ü ü ü latin small letter u with diaeresis
ý ý ý latin small letter y with acute
þ þ þ latin small letter thorn
ÿ ÿ ÿ latin small letter y with diaeresis
ΠΠΠlatin capital ligature OE
œ œ œ latin small ligature oe
Š Š Š latin capital letter S with caron
š š š latin small letter s with caron
Ÿ Ÿ Ÿ latin capital letter Y with diaeresis
ƒ ƒ ƒ latin small f with hook
ˆ ˆ ˆ modifier letter circumflex accent
˜ ˜ ˜ small tildeสัญลักษณ์เน้นความเท่ครับ

Code Number Code อักษรที่ได้ มันคืออะไรล่ะ?!?
– en dash
— em dash
‘ left single quotation mark
’ right single quotation mark
single low-9 quotation mark
“ left double quotation mark
” right double quotation mark
double low-9 quotation mark
single left-pointing angle quotation mark
single right-pointing angle quotation markสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และตัวกรีก (บางตัว)

Code Number Code อักษรที่ได้ มันคืออะไรล่ะ?!?
¡ ¡ ¡ inverted exclamation mark
¢ ¢ ¢ cent sign
£ £ £ pound sign
¤ ¤ ¤ currency sign
¥ ¥ ¥ yen sign
€ euro sign
¦ ¦ ¦ broken bar
§ § § section sign
¨ ¨ ¨ diaeresis
© © © copyright sign
ª ª ª feminine ordinal indicator
« « « left-pointing double angle quotation mark
¬ ¬ ¬ not sign
­ ­ ­ soft hyphen
® ® ® registered sign
¯ ¯ ¯ macron
° ° ° degree sign
± ± ± plus-minus sign
² ² ² superscript two
³ ³ ³ superscript three
´ ´ ´ acute accent
µ µ µ micro sign
pilcrow sign
· · · middle dot
¸ ¸ ¸ cedilla
¹ ¹ ¹ superscript one
º º º masculine ordinal indicator
» » » right-pointing double angle quotation mark
¼ ¼ ¼ vulgar fraction one quarter
½ ½ ½ vulgar fraction one half
¾ ¾ ¾ vulgar fraction three quarters
¿ ¿ ¿ inverted question mark
Α Α Α greek capital letter alpha
Β Β Β greek capital letter beta
Γ Γ Γ greek capital letter gamma
Δ Δ Δ greek capital letter delta
Ε Ε Ε greek capital letter epsilon
Ζ Ζ Ζ greek capital letter zeta
Η Η Η greek capital letter eta
Θ Θ Θ greek capital letter theta
Ι Ι Ι greek capital letter iota
Κ Κ Κ greek capital letter kappa
Λ Λ Λ greek capital letter lambda
Μ Μ Μ greek capital letter mu
Ν Ν Ν greek capital letter nu
Ξ Ξ Ξ greek capital letter xi
Ο Ο Ο greek capital letter omicron
Π Π Π greek capital letter pi
Ρ Ρ Ρ greek capital letter rho
Σ Σ Σ greek capital letter sigma
Τ Τ Τ greek capital letter tau
Υ Υ Υ greek capital letter upsilon
Φ Φ Φ greek capital letter phi
Χ Χ Χ greek capital letter chi
Ψ Ψ Ψ greek capital letter psi
Ω Ω Ω greek capital letter omega
α α α greek small letter alpha
β β β greek small letter beta
γ γ γ greek small letter gamma
δ δ δ greek small letter delta
ε ε ε greek small letter epsilon
ζ ζ ζ greek small letter zeta
η η η greek small letter eta
θ θ θ greek small letter theta
ι ι ι greek small letter iota
κ κ κ greek small letter kappa
λ λ λ greek small letter lambda
μ μ μ greek small letter mu
ν ν ν greek small letter nu
ξ ξ ξ greek small letter xi
ο ο ο greek small letter omicron
π π π greek small letter pi
ρ ρ ρ greek small letter rho
ς ς ς greek small letter final sigma
σ σ σ greek small letter sigma
τ τ τ greek small letter tau
υ υ υ greek small letter upsilon
φ φ φ greek small letter phi
χ χ χ greek small letter chi
ψ ψ ψ greek small letter psi
ω ω ω greek small letter omega
ϑ ϑ ϑ greek small letter theta symbol
ϒ ϒ ϒ greek upsilon with hook symbol
ϖ ϖ ϖ greek pi symbol
dagger
double dagger
• bullet
… horizontal ellipsis
per mille sign
primeminutes
double prime
overline
fraction slash
script capital P
blackletter capital I
blackletter capital R
trade mark sign
alef symbol
leftwards arrow
upwards arrow
rightwards arrow
downwards arrow
left right arrow
downwards arrow with corner leftwards
leftwards double arrow
upwards double arrow
rightwards double arrow
downwards double arrow
left right double arrow
for all
partial differential
there exists
empty set
nabla
element of
not an element of
contains as member
n-ary product
n-ary sumation
minus sign
asterisk operator
square root
proportional to
infinity
angle
logical and
logical or
intersection
union
integral
therefore
tilde operator
approximately equal to
almost equal to
not equal to
identical to
less-than or equal to
greater-than or equal to
subset of
superset of
not a subset of
subset of or equal to
superset of or equal to
circled plus
circled times
up tack
dot operator
left ceiling
right ceiling
left floor
right floor
left-pointing angle bracket
right-pointing angle bracket
lozenge
black spade suit
black club suit
black heart suit
black diamondsuitสำหรับบางคนไม่เห็นเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่า font ที่เราใช้มันไม่สนับสนุนสัญลักษณ์นี้ก็ได้ครับ จริง ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ ก็ไม่แยะครับ จด ๆ ไว้ก็ได้ ที่เห็นแยะ ๆ นี่ เอาไว้สำหรับอ้างอิงเฉย ๆ ครับ

เวลาใช้ ก็พิมพ์ลงไปทั้งแบบนั้นล่ะครับในประโยค ก็จะได้ออกมาเป็นสัญลักษณ์ที่ code นั้นกำหนดเลยครับ[สมุดเยี่ยม] 

Create Date : 22 กรกฎาคม 2548
5 comments
Last Update : 2 ธันวาคม 2549 23:51:57 น.
Counter : 3069 Pageviews.

 

ลูกเล่นแบบนี้ ป้ามดชอบนักหนา แต่ไม่รู้จะใช้เป็นรึเปล่า สงสัยหน้าถามตอบ จะเต็มเพราะป้ามดแน่เลย

 

โดย: ป้ามด 22 กรกฎาคม 2548 20:12:47 น.  

 

ยากมากเลยฮะ....

 

โดย: รู้สึกแปลก 22 กรกฎาคม 2548 20:24:41 น.  

 

 

โดย: InW IP: 203.151.140.118 13 สิงหาคม 2549 14:44:51 น.  

 

ง่ายๆ

แต่ที่จิง งง เป็นไก่ตาแตกเลย

 

โดย: โมเม IP: 58.9.172.145 2 ตุลาคม 2549 21:00:20 น.  

 

งงเช่นเดียวกัน

 

โดย: ภาม IP: 203.153.173.58 12 ตุลาคม 2549 16:47:19 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


dont wanna no
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Google all webbloggangคำเตือน

ขอสงวนสิทธิ์ข้อความและภาพ ตลอดจนชื่อคำขวัญ (slogan) และข้อความ "เที่ยวไปงงไป" ที่ปรากฏทั้งหมดในสื่อคอมพิวเตอร์แห่งนี้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ห้ามมิให้นำไปดัดแปลง ต่อเติม ทำซ้ำ หรือเผยแพร่และอ้างอิงส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุดสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกพันทิป ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตกแต่ง blog ของท่านได้ด้วยความยินดีมากครับ ตกแต่งเสร็จแล้วมาตามไปดูบ้าง จะยินดีมากขึ้นไปอีก

Friends' blogs
[Add dont wanna no's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.