ความดับลงแห่งกองทุกข์ มีได้เพราะการดับไปแห่งความเพลิน
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
4 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 

อาบัติสังฆาทิเสส ๑๓
อาบัติสังฆาทิเสส ๑๓


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑


สัญเจตะนิกา สุกกะวิสัฏฐิ, อัญญัต๎ระ สุปินันตา สังฆาทิเสโส.


“ปล่อยสุกกะ (อสุจิ)เป็นไปด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝันเป็นิสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒


โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ.....


“อนึ่ง ภิกษุใดกำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผมก็ตามลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓


โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัง.....


“อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว พูดเคาะ(ล่วงเกิน)มาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ เหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาว ด้วยวาจาพาดพิงเมถุน เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔


โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัสสะ.....


“อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคาม ด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนว่า น้องหญิง สตรีใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีลมีกัลยาณธรรม เช่นเรา ด้วยธรรมนั่น นั่นเป็นยอดแห่งความบำเรอทั้งหลาย เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕


โย ปะนะ ภิกขุ สัญจะริตตัง สะมาปัชเชยยะ อิตถิยา.....


“อนึ่ง ภิกษุใดถึงความเป็นผู้ชักสื่อ บอกความประสงค์ของบุรุษแก่สตรีก็ดี บอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี ในความเป็นเมียก็ตาม ในความเป็นชู้ก็ตาม โดยที่สุด บอกแม้แก่หญิงแพศยาอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะ เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖


สัญญาจิกายะ ปะนะ ภิกขุนา กุฏิง การะยะมาเนนะ.....


“อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฎีนั้นดังนี้ โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วยคืบพระสุคต๑ พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสร้างให้ล่วงประมาณเป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗


มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ.....


“อนึ่งภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตนเองพึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘


โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมูละเกนะ.....


“อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ตามกำจัด ซึ่งภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใด ผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้น เป็นเรื่องหามูลมิได้ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙


โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฎโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญญะภาคิยัสสะ.....


“อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ถือเอาเอกเทศ บางแห่ง แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น ให้เป็นเพียงเลศ ตามกำจัดซึ่งภิกษุ ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นแท้ เอกเทศบางแห่ง เธอถือเอาพอเป็นเลศแลภิกษุ ยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐


โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ.....


“อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงหรือถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ยกย่องยันอยู่ ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุก แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑


ตัสเสวะ โข ปะนะ ภิกขุสสะ ภิกขู โหนติ อะนุวัตตะกา.....


“อนึ่ง มีภิกษุผู้ประพฤติตาม ผู้พูดเข้ากันของภิกษุนั้นแล ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง เธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า ขอท่าน ทั้งหลายอย่าได้กล่าวคำอะไรๆ ต่อภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกล่าวถูกธรรมด้วย ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย ภิกษุนั่นถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย เธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าว คำที่เธอกล่าวนั่นย่อมควรแม้แก่พวกข้าพเจ้าภิกษุเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้น ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกธรรมไม่ด้วย ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วย ความทำลายสงฆ์อย่าได้ ชอบแม้แก่พวกท่าน ขอพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกันไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ย่อมอยู่ผาสุก แลภิกษุเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอทั้งหลายไม่สละเสียเป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒


ภิกขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาติโก โหติ, อุทเทสะปะริยาปันเนสุ.....


“อนึ่งภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ ถูกทางธรรม ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ด้วยกล่าวโต้ว่า พวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรต่อเรา เป็นคำดีก็ตาม เป็นคำชั่วก็ตาม แม้เราก็จักไม่กล่าวอะไรๆ ต่อพวกท่านเหมือนกัน เป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสียภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ขอท่านจงทำตนให้เขาว่ากล่าวได้แล แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม แม้ภิกษุทั้งหลายก็จักว่ากล่าว ท่านโดยชอบธรรม เพราะว่าบริษัท ของพระผู้มีพระภาคนั้น เจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้ คือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกัน ด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติ แลภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”


สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓


ภิกขุ ปะเนวะ อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา.....


“อนึ่ง ภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุล
ทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยู่ในที่นี้ และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ พึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า พวกภิกษุถึงความพอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วยถึงความหลงด้วย ถึงความกลัวด้วย ย่อมขับภิกษุบางรูป ย่อมไม่ขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเช่นเดียวกัน ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย หาได้ถึงความพอใจไม่ หาได้ถึงความขัดเคืองไม่หาได้ถึงความหลงไม่ หาได้ถึงความกลัวไม่ ท่านเองแลเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่าน เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย
และสกุลทั้งหลาย อันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยู่ในที่นี้ และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”
 

Create Date : 04 มีนาคม 2554
31 comments
Last Update : 4 มีนาคม 2554 17:35:56 น.
Counter : 979 Pageviews.

 

ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน

มีความสุขกับเวลาอันหาค่ามิได้ ตลอดไป..นะคะฝันดี ราตรีสวัสดิ์...ค่ะ

 

โดย: พรหมญาณี 5 มีนาคม 2554 21:29:34 น.  

 

นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้

มีความสุขกับธรรมอันบริสุทธิ์ของตนเองตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 7 มีนาคม 2554 15:44:35 น.  

 

Photobucket

อัพบล๊อคเพิ่มใหม่แล้ว แวะไปนะค่ะ :)

 

โดย: สาวสะตอใต้ 7 มีนาคม 2554 22:51:26 น.  

 

สพฺเพ ว นิกุขิปิสุสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ
สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 8 มีนาคม 2554 15:49:54 น.  

 ช่วงนี้เอาเวลาไปอ่านหนังสือกับฟังคำบรรยาย กม.ค่ะลุง
เดือนสิงหาคม เป็นช่วงสอบแข่งขันแล้ว
เลยต้องเตรียมัตวมากหน่อย

พยายามนั่งสมาธิวันละ 15 นาที
เผื่อความจำจะดีขึ้นนะลุง 

โดย: พธู 8 มีนาคม 2554 19:58:45 น.  

 

ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ
ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป

มีความสุขกับชีวิตที่พอเพียง ตลอดไป...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 10 มีนาคม 2554 12:15:36 น.  

 

น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา
การผลัดผ่อนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทในทุกเรื่อง...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 14 มีนาคม 2554 15:11:45 น.  

 ธุค่ะ ลุงนนท์

ยี่หุบชื่อดอกไม้....................โบราณ
ฟังชื่อเหมือนไม่บาน..............แต่แย้ม
สีขาวกลีบงามปาน................ประดุจ ปรางเนอ
ชวนจูบทั้งสองแก้ม...............นิ่มน้องนวลเอย


 

โดย: พธู 14 มีนาคม 2554 16:44:58 น.  

 

ทุราวาสา ฆรา ทุกขา
เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้

มีความสุขกับครอบครัวและคนที่รัก ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 16 มีนาคม 2554 10:42:39 น.  

 

เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ
ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

มีความสุขกับการให้เป็นผู้ให้ ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 21 มีนาคม 2554 11:33:10 น.  

 

ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

สุขกับความพยายามชนะทุกข์ทั้งปวง ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 25 มีนาคม 2554 18:53:26 น.  

 สวัสดีค่ะ ลุงนนท์

สีเหลืองทองเรื่อเรื้อง............รัศมี
ประดุจแสงสุรีย์...................เฉิดฟ้า
ลำดวนกลีบดอกสี...............เหลืองอร่าม
อวดประกายเจิดจ้า...............ผ่องล้ำผกางาม

 

โดย: พธู 28 มีนาคม 2554 11:28:21 น.  

 

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ
ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน

คิดดี พูดดี ทำดี มีความสุขตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 28 มีนาคม 2554 15:03:59 น.  

 

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง

มีความสุขกับทุกเวลาอันมีค่า ตลอดไป..นะคะป.ล. ขอลาบล็อก ๑๐ วัน..นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 3 เมษายน 2554 18:59:18 น.  

 เอาดอกกาหลงมาฝากนะลุง


กลีบขาวสะอาดแท้...............กาหลง
เอ่ยชื่อให้งวยงง...................จิตน้อง
ประดุจดั่งพะวง.....................เวียนว่าย
ให้หนึ่งใครร่วมพ้อง...............แต่นี้ถวิลหา

 

โดย: พธู 5 เมษายน 2554 16:13:36 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ เดินทางปลอดภัยนะคะ เมาไม่ขับด้วยนะคะ อิอิ

 

โดย: แม่ออมบุญ 12 เมษายน 2554 14:41:48 น.  

 สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ ลุง
อิ่มบุญในวันปีหใม่ไทยนะคะ

ดอกมะลิแช่น้ำ...................กลิ่นอวล
กลีบกุหลาบเย้ายวน............อยู่พร้อง
รดแด่เพื่อนทั้งมวล..............ด้วยจิต
ขอเหล่าเทพปกป้อง............สุขล้นเปรมปรีด์


 

โดย: พธู 13 เมษายน 2554 9:49:06 น.  

 

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวย..เหลือเฟือ..ตลอดปีใหม่นี้ และตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 16 เมษายน 2554 14:39:11 น.  

 

อติปตฺติ วโย ขโณ ตเถว
วัยยิ่งผ่านพ้นไป เหมือนขณะทีเดียว

ทำวันเวลาที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าอย่างมีความสุข..นะคะการเดินทางในช่วง ๑๐ วันที่ผ่านมา
ได้ทำบุญทำทานตลอดทั้ง ๑๐ วัน อดช๊อป อดเที่ยว

แต่ก็มีความสุขกับบุญ กุศลที่ได้ทำ สมความตั้งใจทุกอย่าง
ขอนำผลบุญ กุศลนี้ ฝากเพื่อนบล๊อกทุกท่านด้วย..นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 20 เมษายน 2554 15:07:29 น.  

 หายยุ่งบ้างยังคะ ลุง

ก้านชูดอกอวดท้า..............แสงตะวัน
งามกลีบวางเรียงกัน...........แนบใกล้
งามบานชื่นทุกพันธุ์............สีสด
สมกับชื่อดอกไม้...............ชื่นนั้นยามยล

 

โดย: พธู 21 เมษายน 2554 17:22:31 น.  

 

สารญฺจ สารโต ญตฺวา อาสารญฺจ อสารโต
เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ สมฺมา สงฺกัปฺปโคจรา

ผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระ และสิ่งที่ไร้สาระ ว่าไร้สาระ
มีความคิดเห็นชอบ ย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระ

ขอให้มีความสุขกับทุกสาระในชีวิต ตลอดไป..นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 22 เมษายน 2554 11:12:25 น.  

 

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ
ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ถ้าหากจะทำความดี ก็ควรทำดีบ่อยๆ ควรพอใจในการทำความดีนั้น
เพราะการสะสมความดีนำความสุขมาให้

tummajuk

 

โดย: พรหมญาณี 26 เมษายน 2554 12:41:07 น.  

 สงสัยจะหัวฟู

กลีบเรียวขาวดอกนี้...............มะลุลี
ประดุจดั่งดัชนี......................จากน้อง
รอคอยหนึ่งคนดี...................มาเกี่ยว ก้อยเนอ
ก้าวย่างทางร่วมพ้อง..............สนิทแนบตราบนิรันดร์

 

โดย: พธู 27 เมษายน 2554 10:09:09 น.  

 

ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรํ ยาว ปาปํ น ปจฺจติ ยทา จ ปจฺจตี
ปาปํ อถ ปาโป ปาปานิ ปสฺสติ

เมื่อบาปยังไม่ส่งผล คนชั่วก็เห็นว่าเป็นของดี
ต่อเมื่อมันส่งผลเมื่อใด เมื่อนั้นเขาจึงรู้พิษสงของบาป

มีความสุขกับการอโหสิกรรมต่อเพื่อนร่วมโลก ตลอดไป..นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 28 เมษายน 2554 9:35:01 น.  

 

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทพินฺทุนิปาเตน
อุทกุมฺโภปิ ปูรติ อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกมฺปิ อาจินํ

อย่าดูถูกบุญเล็กน้อย ว่าจักไม่สนองผล
น้ำ..ตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็มตุ่มได้ฉันใด
ผู้สะสมบุญทีละเล็กละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น

มีความสุขกับบุญ กุศล ที่ได้ทำ ตลอดไป...นะคะปอป้าติดภารกิจไปเชียงใหม่ ๔-๕ วัน
เสร็จธุระแล้ว จะรีบกลับมาประจำบล๊อก...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 29 เมษายน 2554 15:13:56 น.  

 

แวะมาอนุโมทนาด้วยค่ะ

 

โดย: ม่านแพร IP: 223.207.46.14 2 พฤษภาคม 2554 12:25:40 น.  

 ธุค่ะ ลุง


ภาพ : พวงทองเถา
โดย : tiensongsang


ดอกเหลืองอร่ามแท้...................ลำเพา
เช่นดั่งพวงทองเถา....................ช่อนี้
งามประดุจนงเยาว์.....................ผิวผ่อง
เกินกว่าใครจักลี้.......................ห่างได้ไฉนฤา


 

โดย: พธู 6 พฤษภาคม 2554 10:02:17 น.  

 

โมกฺโข กลฺยาณิกา สาธุ
เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

ตามปอป้าไปดูว่า ปู่ม่าน กระซิบวาจางามอะไรให้ญ่าม่าน..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 6 พฤษภาคม 2554 13:19:03 น.  

 งานยังยุงมากเหรอลุง
ภาพ : หวายตะมอย
โดย : tiensongsang


หวายตะมอยช่อช้อย..................ให้ชม
ยลกลีบน่าภิรมย์........................ชื่นเคล้า
เนื้อละเอียดเทียบสม..................กำมะหยี่
ประดุจเนียนเนื้อเจ้า....................นิ่มน้องนงคราญ


 

โดย: พธู 10 พฤษภาคม 2554 16:15:12 น.  

 

คพฺภเมเก อุปปชฺชนฺติ นิรยํ ปาปกมฺมิโน สคฺคํ สุคติโน
ยนฺติ ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา

สัตว์บางพวกกลับมาเกิดอีก พวกที่ทำบาป ไปนรก
พวกที่ทำดี ไปสวรรค์ พวกที่หมดอาสวกิเลส ปรินิพพาน

ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีความสุข ตลอดไป..นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 11 พฤษภาคม 2554 11:30:44 น.  

 สู้ๆๆๆๆ นะลุง


ช่างงดงามยิ่งแล้ว...................ลดาวัลย์
ดั่งดอกไม้จากสวรรค์..............หล่นให้
งามผุดผ่องแผ้วพรรณ.............โปรยเสน่ห์
จิตพี่จึงคลั่งไคล้.....................แต่เจ้าเพียงเดียว

 

โดย: พธู 19 พฤษภาคม 2554 11:09:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


จูปีเตอร์เทพแห่งดาวพฤหัส
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย : บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ฯ
Friends' blogs
[Add จูปีเตอร์เทพแห่งดาวพฤหัส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.