Group Blog
 
 
เมษายน 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
15 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
บทสวดมนต์ประจำบ้าน


บทสวดมนต์ประจำบ้าน

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงปลีกวิเวกหลีกเร้นอยู่แต่เพียงผู้เดียว พระองค์มักทรงสาธยายธรรม(สวดมนต์) ปฏิจจสมุปบาท

บ้านสวนสบาย ขอแนะนำให้เป็นบทสวดมนต์ที่ท่านทั้งหลายควรสวดอยู่เป็นนิจ 

ขอขอบคุณข้อมูลจากวัดนาป่าพง 

บ ท ส ว ด ป ฏิ จ จ ส มุ ป บาท

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสำวะโก ปะฏิจจะ-

สะมุปปำทัญเญวะ สำธุกัง โยนิโส

มะนะสิกะโรติ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี

ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ

ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี

อิมัสสุปปำทำ อิทัง อุปปัชชะติ

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธำ อิทัง นิรุชฌะติ

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

ยะทิทัง

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

อะวิชชำปัจจะยำ สังขำรำ

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย

จึงมีสังขารทั้งหลาย

สังขำระปัจจะยำ วิญญำณัง

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

วิญญำณะปัจจะยำ นำมะรูปัง

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

นำมะรูปะปัจจะยำ สะฬำยะตะนัง

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

สะฬำยะตะนะปัจจะยำ ผัสโส

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

ผัสสะปัจจะยำ เวทะนำ

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

เวทะนำปัจจะยำ ตัณหำ

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

ตัณหำปัจจะยำ อุปำทำนัง

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

อุปำทำนะปัจจะยำ ภะโว

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

ภะวะปัจจะยำ ชำติ

เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

ชำติปัจจะยำ ชะรำมะระณัง โสกะปะริ-

เทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ สัมภะวันติ

เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ-

ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย

จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ

สะมุทะโย โหติ

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

อ ะ วิ ช ชำย ะ เต๎ว ว ะ อ เ ส ส ะ วิ รำค ะ นิ โร ธำ

สังขำระนิโรโธ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ

แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับ

แห่งสังขาร

สังขำระนิโรธำ วิญญำณะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งสังขาร

จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

วิญญำณะนิโรธำ นำมะรูปะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ

จึงมีความดับแห่งนามรูป

นำมะรูปะนิโรธำ สะฬำยะตะนะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งนามรูป

จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

สะฬำยะตะนะนิโรธำ ผัสสะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ

จึงมีความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธำ เวทะนำนิ โรโธ

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ

จึงมีความดับแห่งเวทนา

เวทะนำนิโรธำ ตัณหำนิ โรโธ

เพราะมีความดับแห่งเวทนา

จึงมีความดับแห่งตัณหา

ตัณหำนิโรธำ อุปำทำนะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งตัณหา

จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

อุปำทำนะนิโรธำ ภะวะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน

จึงมีความดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธำ ชำตินิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งภพ

จึงมีความดับแห่งชาติ

ชำตินิโรธำ ชะรำมะระณัง โสกะปะริเทวะ-

ทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ นิรุชฌันติ

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ

ทั้งหลายจึงดับสิ้น

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ

นิโรโธ โหตีติ

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้


สํ. นิทาน. ๑๖/๘๕/๑๕๙


ท่านผู้อ่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

//www.watnapp.com/


Tags : สวดมนต์, บทสวดมนต์, สวดมนต์ที่บ้าน

Copyright © 2012  //www.facebook.com/baansuansabuy


ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องบ้าน กับ บ้าน สวน สบาย ส่งปัญหาของท่านได้ที่ 
www.facebook.com/baansuansabuy, baansuansabuy@gmail.com

อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ ได้ที่ 
www.facebook.com/baansuansabuy

Create Date : 15 เมษายน 2555
Last Update : 2 มิถุนายน 2555 21:28:06 น. 3 comments
Counter : 1746 Pageviews.

 
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
สาธุ สาธุ สาธุ


โดย: ความรักสีจาง วันที่: 15 เมษายน 2555 เวลา:14:03:53 น.  

 
อวิชา ตือ ความไม่รู้
สังขารทั้งหลาย คือ สิ่งทั้งหลายในระบบสมมุติ,โลก,เรา
วิญญาณ คืิอ จิต
นามรูป คือ ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม
สะฬายะตะนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส การรับรู้ด้วยใจ
ผัสสะ คือ การประจวบพร้อม ของ อายตนะ( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) กับสิ่งต่างๆ และวิญญญาณเข้าไปรับรู้
เวทนา คือ ความพอใจ ความไม่พอใจ หรือ เฉยๆ
ตัณหา คือ ความยาก
อุปทาน คือ ความยึด
ภพ คือ ความเป็นของเรา
ชาติ คือ เรื่องราวอันเกิดจากความเป็นของเรานั้น


โดย: บ้าน สวน สบาย วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:8:29:31 น.  

 
เมื่อไม่มีความพอใจ หรือไม่พอใจ ย่อมไม่มีความอยาก
เมื่อไม่มีความอยาก ย่อมไม่มีความยึด
เมื่อไม่มีควายึด สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ของเรา
เมื่อไม่ใช่ของเรา สิ่งต่างคือ การสูญเสีย ควาวโศกเศร้า ความตาย ย่อมไม่มี

นี้จึงกล่าวว่า " เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี "


โดย: บ้าน สวน สบาย วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:8:37:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
บ้าน สวน สบาย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องบ้าน กับ บ้านสวนสบาย
ส่งปัญหาของท่านได้ที่
http://www.facebook.com/baansuansabuy
baansuansabuy@gmail.com

"อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า"
พุทธวจน


บ้านสวนสบาย Link ผู้สนับสนุน

New Single House
Rachadapisek 36


บ้านเดียว สร้างใหม่
รัชดาภิเษก 36Tel:086-1009090
phuestate@gmail.com
http://www.facebook.com/Phuestateบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

หันหัวนอนไปทิศไหนดี ?ควรตั้งศาลพระภูมิในบ้านหรือไม่ ?
บทสวดมนต์ประจำบ้าน
บทสวดที่พระพุทธเจ้าทรงให้สวดก่อนนอนวัดล้านขวด
วัดที่สร้างจากขวดใช้แล้ว 2 ล้านใบ


งานออกแบบเก้าอี้พับที่น่าสนใจ
ตอนที่ 1


งานออกแบบเก้าอี้พับที่น่าสนใจ
ตอนที่ 2ถาม-ตอบ
เรื่องบ้านน้ำท่วมในอนาคตวัสดุตกแต่งภายในบ้าน และเฟอนิเจอร์
ที่อาจทำให้เป็นมะเร็งและภูมิแพ้10 สารพิษที่พบในบ้าน
และการใช้ชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในครัว


การซ่อมท่อประปารั่ว


ข้อที่ควรคำนึงถึงเรื่องทำเลและ
สภาพแวดล้อมของบ้านที่จะซื้อกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน
ตอนที่ 1สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในการตกแต่ง
พื้นที่ขนาดเล็กห้องน้ำสวย สไตล์รีสอร์ท # 1

Kitchen Organization
การจัดการกี่ยวกับ
เรื่องทั่วไปในครัว

All About Home Directory
รายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าและ
บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
และตกแต่งบ้าน

All About Kitchen Supplier
รายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าและ
บริการเกี่ยวกับวัสดุ
และอุปกรณ์ในครัว


free counters
Friends' blogs
[Add บ้าน สวน สบาย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.