รวบรวมเนื้อหาธรรมะดีๆ รูปภาพสวยๆ

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

บวชยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
1 ล้านคน
1 ล้านทหารหญิงจักรพรรดิแห่งความดี


อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
อุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้กับคนอื่นๆ ได้ ภาพของอุบาสิกาแก้วนี้จะได้แพร่ภาพไปทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ความเข้าใจ และภาพพจน์ของผู้หญิงไทยดีขึ้น ทั่วโลกจะได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนอบรมตุณธรรมแก่ตัวเอง และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้สังคม ประเทศชาติ สงบร่มเย็นและพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคงถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

ความเป็นมาของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ผู้งดงามด้วยอาภรณ์แห่งศีล สมาธิ และปัญญา เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง เทคโนโลยี และวิทยาการมีความเจริญเป็นอย่างมาก แต่สภาพจิตใจของผู้คนกลับถดถอยลง ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สถาบันพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบเป็น อย่างมาก เช่น จำนวนพระภิกษุสงฆ์เริ่มลดลง วัดร้างเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ แม้หลายฝ่ายจะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่สามารถ หาวิธีการที่เหมาะสมได้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสงบร่มเย็นในสังคม ด้วยการนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา เผยแผ่ให้ผู้คนได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งความสงบร่มเย็นในจิตใจของแต่ละบุคคลจะส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็นใน สังคมอย่างแท้จริง และยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานอีกด้วย

ขณะนี้ แม้จะมีการส่งเสริมให้มีการบวชพระมาก ขึ้น เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จนเกิดการตื่นตัวขึ้นทุกวงการก็ตาม แต่บุคคลที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสนับสนุนให้งานพระพุทธศาสนาก้าวหน้าอย่าง ทรงพลัง
นั้น ก็คือ "สตรี" ผู้เป็นอุบาสิกาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัย

ดัง นั้น การบวชอุบาสิกาแก้ว จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นความหวังของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคง และจะร่วมจรรโลงพระพุทธธรรมให้ก้าวไกล เพราะพลังสตรีนั้น เป็นพลังอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่จะทำให้งานพระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้างสันติสุขในสังคมโลกเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของอุบาสิกาแก้ว

สตรี สามารถเป็นได้ทั้งแม่ของลูกและแม่ของโลก อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้จรรโลงและปกป้องพระพุทธศาสนา ดังเช่นเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลหลายครั้ง
- นางสุชาดา ได้ถวายข้าวมธุปายาส 49 ก้อนแด่พระบรมโพธิ์สัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารมื้อสำคัญเพื่อบำรุงพระวรกาย จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- นางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะอุปัฏฐายิกา เป็นกองเสบียงคออุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุอย่างมากมาย และยังเป็นกำลังสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล เป็นต้น

สตรีจึง เป็นบุคคลสำคัญ ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น หนึ่งในพุทธบริษัท 4 ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป และสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนี้

การ บวชในครั้งนี้ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน อุบาสิกาแก้วจะมีโอกาสเรียนรู้ หลาย ๆ สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จะได้ถือศีล 8 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธที่สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ได้สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์


14 วันแห่งการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนในครั้งนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ที่อุบาสิกา แก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทาน รักษา ศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์อันลํ๋าค่า ที่ตลอดชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเลือน

เมื่อ คุณธรรมความดีงามได้ก่อเกิดขึ้นในใจของอุบาสิกาแก้วแล้ว ชีวิตของผู้เป็นที่รักทุกคนในครอบครัว ก็จะพลิกผันไปสู่วิถีทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะสตรีซึ่งถือเป็น เพศมารดาของโลก เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในครอบครัว เมื่อหลายๆ ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนตาม ประเทศชาติ และโลกของเราก็จะแปรเปลี่ยน ไปสู่ความสงบสุขอย่างที่ทุกๆ คนรอคอยในที่สุด

หลักการและเหตุผล

อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุ พุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล อุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล 8 เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม กายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ ก็สุกใสสว่าง ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิและปัญญา เช่นนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ยิ่งบังเกิดขึ้นมากเพียงใด ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้น

จาก โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 แสนคน เมื่อวันที่ 8-15 มีนาคม 2553 และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 5 แสนคน เมื่อวันที่ 16-29 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทำให้สตรีชาวพุทธหลายแสนคน ได้ มีโอกาสบวชเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ได้เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แม้หลังอบรมไปแล้ว ก็ตั้งใจรักษาศีล ปฏิบัติธรรมเป็นปกติ เกิดกระแสการทำความดี กระแสการปฏิบัติธรรม ไปทุกภาคส่วนในสังคมไทย จึงเกิดกระแสเรียกร้องจากทุกภาคส่วนให้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ดัง นั้น คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน ขึ้นระหว่างวันที่ 16-29 ธันวาคม พุทธศักราช 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้สตรีชาวพุทธนับล้านคน กลายเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อันหมายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศีลธรรมของโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาวพุทธ ได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง
2. เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ดังเช่นพุทธกาล
3. เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน

ระยะเวลาอบรม

อบรมระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 16-29 ธันวาคม 2553
ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

กำหนดการอบรม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2553
---------------------------------------------------------------
พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม

- เข้าอบรม ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
ศุกร์ที่ 17-พุธที่ 29 ธันวาคม

- สมาทานรักษาศีล 8


-เจริญสมาธิภาวนา


-อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ
เสาร์ที่ 25 ธันวาคม

- รับผ้าสไบแก้ว
และประกอบพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว


ณ วัดพระธรรมกาย
อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม

- อบรม (ต่อ) ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
พุธที่ 29 ธันวาคม

- วันสุดท้ายของการอบรมอุบาสิกาแก้ว

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. หญิงแท้ อายุระหว่าง 15-65 ปี
2. นับถือพระพุทธศาสนา
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
4. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
5. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

การรับสมัคร

1. สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร 02-831-1234, 087-707-7771-3
2. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ //www.บวช.com ,www.dmycenter.com
3. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
4. สมัครผ่านผู้ประสานงานโครงการในอำเภอของท่าน

ที่ปรึกษาโครงการ

ประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
2. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
3. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
4. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) วัดยานนาวา
5. พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
6. พระพรหมสุธี ( เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
8. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗) วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
9. พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
10. พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙) วัดทินกรนิมิต
11. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
12.พระธรรมกิตติเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
13. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖) วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
14. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
15. พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
16. พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยาวรวิหาร
17. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
18. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
19. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
20. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
21. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
22. พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดชลประทานรังสฤษฎ์
23. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
24. พระเทพวีราภรณ์ (นิมิต ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔) วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
25. พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฏร์ธานี
26. พระราชปริยัตยาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕) วัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
27. เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
2.คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
3.วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
4.สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
5.ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

1. คณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
2. คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
3. คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงวัฒนธรรม
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
8. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. จังหวัดปทุมธานี
10. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
11. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
12. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
13. กรมกิจการพลเรือนทหารบก
14. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
15. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
16. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
17. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑
18. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
19. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
20. สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
21. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
22.สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
23.สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
24. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
25. สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
26. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
27. สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ
28. V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
29. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่าย
30. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
31. คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ทุกจังหวัด
32. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย
33. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้อุบาสิกาแก้ว ผู้ทำนุบำรุง และอุปถัมภ์ปกป้องพระพุทธศาสนาถึง 1 ล้านคน
2.ได้ฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธในชุมชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย
3.เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย
4.ผู้บวชอุบาสิกาแก้วได้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องCreate Date : 15 กันยายน 2553
Last Update : 15 กันยายน 2553 23:48:13 น. 3 comments
Counter : 490 Pageviews.  

 
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:0:43:14 น.  

 
สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ และกราบขอบคุณที่เป็นตัวแทนช่วยประชาสัมพันธ์


โดย: น้อม (น้อมเศียรเกล้า ) วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:22:03:21 น.  

 
อนุโมทนา ๆ ๆ


โดย: moonfleet วันที่: 26 ธันวาคม 2553 เวลา:15:25:27 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

เจ้าหญิงใจดี
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add เจ้าหญิงใจดี's blog to your web]