Group Blog
 
All Blogs
 

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ: รายชื่อหัวหน้าพรรค / เลขาธิการพรรค / นโยบายพรรค

forward mail อีกแล้วครับท่าน เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวันอาทิตย์นี้ เลยเอามาให้อ่านกันประกอบการตัดสินใจ เชิญชมค่ะ

เบอร์ 1 พรรคชาติไทย
หัวหน้าพรรค นายบรรหาร ศิลปอาชา
เลขาธิการพรรค นายประภัตร โพธสุธน
นโยบายพรรค " สัจจะนิยม สร้างสังคมให้สมดุล - พูดในสิ่งที่เป็นจริง - เสนอในสิ่งที่เป็นไปได้ - มุ่งหมายในสิ่งที่เป็นธรรม "


เบอร์ 2 พรรคกิจสังคม
หัวหน้าพรรค นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์
เลขาธิการพรรค นายอำนวย ศิริทองสุข
นโยบายพรรค " การดำเนินกิจการทางการเมือง เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรมและผาสุข ตามแนวปรัชญามูลฐาน และอุดมการณ์ของพรรค โดยสร้างเสถียรภาพทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ "


เบอร์ 3 พรรคพัฒนาชาติไทย
หัวหน้าพรรค นายประสาท เผ่าไทย
เลขาธิการพรรค นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ์
นโยบายพรรค " กระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ให้การสนับสนุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ปฎิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตัวเอง ให้สิทธฺเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิธีที่ประชาชนเลื่อมใส "


เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์
หัวหน้าพรรค นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
เลขาธิการพรรค นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
นโยบายพรรค " สร้างคน สร้างอนาคต เรียนฟรี ฟรีทุกอย่าง อนุบาลถึง ม.6 เรียนจบมามีงานทำ ประกันว่างงาน 1 ปี ล้างหนี้ด้วยงาน ปลูกป่าเพิ่มรายได้ 60 ปี มีเบี้ยเลี้ยง เบี้ยยังชีพเดือนละพัน รักษาฟรีมีคุณภาพ "


เบอร์ 5 พรรคประชาชนไทย
หัวหน้าพรรค นายไทกร พลสุวรรณ
เลขาธิการพรรค นางมยุรา อุรเคนทร์
นโยบายพรรค " 1. เราจะจัดตั้งกระทรวงพุทธศาสนา 2. จะปลดหนี้สินนอกระบบ 3. จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ "


เบอร์ 6 พรรคคนขอปลดหนี้
หัวหน้าพรรค นายดารัณ หมีเทศ
เลขาธิการพรรค นายพัฒฐณชัย มาตรสุรีย์
นโยบายพรรค " 1. ออกกฎหมายปลดหนี้ให้คนละ 5 แสนบาท ไม่เอาคืน 2. สมาชิกพรรคได้ค่าตอบแทนคนละ 9 หมื่นบาท 3. มีกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 ล้านบาท ไม่เอาคืน 4. ออกกฎหมายประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร "


เบอร์ 7 พรรคธรรมชาติไทย
หัวหน้าพรรค พลเรือเอกชัย สุวรรณภาพ
เลขาธิการพรรค นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์
นโยบายพรรค " 1. ให้ภาคเกษตรกรรมนำ ภาคอุตสาหกรรมหนุน ภาคธุรกิจบริการเสริม 2. ใช้หลักเมตตาธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย 3. ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนายั่งยืน 4. มุ่งเน้นคืนสีเขียวให้กับธรรมชาติและคืนอำนาจให้กับประชาชน "


เบอร์ 8 พรรคแผ่นดินไทย
หัวหน้าพรรค นายบุญอิทธิพล ชิณราช
เลขาธิการพรรค นายศุภกิจ ดุลยเกียรติ
นโยบายพรรค " 4 ต้องและ 4 ไม่ ตั้งกองทุนปลดหนี้ กองทุนประกันชีวิตฟรี สร้างการเกษตรให้พอเพียง สร้างพรรคการเมืองเป็นของประชาชน และไม่ทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ฉ้อราษฏรบังหลวง ไม่ขายชาติ ไม่ชักช้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชาติ "


เบอร์ 9 พรรคไทยรักไทย
หัวหน้าพรรค พันตำรวจโททักษิน ชินวัตร
เลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นโยบายพรรค " 1. สร้างโอกาศให้ประชาชนมีปัจจัย 4 ครบ เพื่อชีวิตที่มั่นคง 2. แปลงสินทรัพย์เป็นทุน มีแผงลอย มีที่ทำกินเพื่อสร้างรายได้ 3. สร้างโอกาศให้ทุกหมู่บ้าน ทุกชมชนมีอำนาจพัฒนาแก้ไขปัญหาได้ด้วยงบ SML 4. สร้างปัญญาให้เด็กไทยทุกคนเรียนถึงมหาวิทยาลัย 5. สร้างโอกาศทางสังคมให้เยาวชนปลอดภัย ปลอดยาเสพย์ติด "


เบอร์ 10 พรรคความหวังใหม่
หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
เลขาธิการพรรค พลตรีพีรพงษ์ สรรพพากษ์พิสุทธิ์
นโยบายพรรค " นโยบายหนึ่งไม่มี สองมี : หนึ่งมีจริยธรรมคุณธรรม สองไม่มีหนี้ สามมีที่ทำกิน "ปฎิวัติประชาธิปไตย คือ ความหวังใหม่ของประชาชน" "


เบอร์ 11 พรรคมหาชน
หัวหน้าพรรค นายเอนก เหล่าธรรทัศน์
เลขาธิการพรรค นายจเด็จ อินสว่าง
นโยบายพรรค " ปลดหนี้ เรียนฟรี รักษาฟรี มีโฉนดทำกิน มีทุนการเกษตร มีสวัสดิการผู้สูงอายุ เลิกหัวคิวแรงงาน ต่อต้านเผด็จการสายพัธ์ใหม่ ขจัดทุจริตคอร์รัปชั่น "


เบอร์ 12 พรรคประชากรไทย
หัวหน้าพรรค นายสุมิตร สุนทรเวช
เลขาธิการพรรค นายวิเชียร อิศรานุวัตร
นโยบายพรรค " ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นความสำคัญสูงสุด "


เบอร์ 13 พรรคไทยช่วยไทย
หัวหน้าพรรค นางสุวรรณทิพย์ ทับทิมเทศ
เลขาธิการพรรค นายเสนีย์ ส่งศรี
นโยบายพรรค " มุ่งเน้นขยายการลงทุน สู่ผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียม "


เบอร์ 14 พรรคแรงงาน
หัวหน้าพรรค พันจ่าเอกชิน ทับพลี
เลขาธิการพรรค นายบรรจง บุญรัตย์
นโยบายพรรค " เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จัดสวัสดิการ ตั้งเขตเศรษฐกิจการค้าเสรี ลดภาษีปรับค่าจ้าง ล้างหนี้เงินกู้ บรรจุลูกจ้าง สร้างบ้านที่อยู่อาศัย ควบคุมราคาสินค้า สร้างระบบชลประทาน ปฏิรูปที่ดิน สร้างความมั่นคง เพื่อชนชาติไทย "


เบอร์ 15 พรรคชาติประชาธิปไตย
หัวหน้าพรรค พันเอกสุบรรณ แสงพันธุ์
เลขาธิการพรรค พลตรีสมศักดิ์ พันธุ์เอี่ยม
นโยบายพรรค " 1. เกษตรกรต้องมีที่ทำกินทุกคน 2. ประชาชนจะไดรับการรักษาพยาบาลชั้น 1 ฟรี 3. ประชาชนจะมีบำเหน็จบำนาจฟรีตลอดชีวิต 4. ประชาชนจะได้รับการปลดหนี้สินที่ซ้ำซาก "


เบอร์ 16 พรรคกสิกรไทย
หัวหน้าพรรค นายจำลอง ดำสิม
เลขาธิการพรรค นายบุญเลิศ ดำสิม
นโยบายพรรค " พัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลดความแออัดของคนเมือง กระจายคนรวยที่กระจุก ขจัดทุกข์คนจนที่กระจาย "


เบอร์ 17 พรรคทางเลือกที่สาม
หัวหน้าพรรค นายอรุณ คงมั่น
เลขาธิการพรรค นายกาลสมัย มะณีแสง
นโยบายพรรค " 1. มุ่งปฎิรูปการเมืองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. เสนอให้มีการปฎิรูปการบริหารงานของรัฐด้วยการกำหนดการใช้อำนาจโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างโปร่งใส 3. เสนอทบทวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 4. ขจัดการทุจริตคอรัปชั่นด้วยการตรากฎหมายและตรวจสอบโดยรัฐสภา "


เบอร์ 18 พรรครักษ์ถิ่นไทย
หัวหน้าพรรค ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส ต.แสงจันทร์
เลขาธิการพรรค นายสัญญา ศุกระศร
นโยบายพรรค " ชูจริยธรรม หนุนนำท้องถิ่น รักษาวิถีไทย สร้างป่าไม้ชุมชน ศาสนธรรมพื้นฐาน มาตรฐานความเป็นคน ล้ำสมัยเทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียง พลังงานมางเลือก "


เบอร์ 19 พรรคพลังเกษตร
หัวหน้าพรรค นายอนันต์ กาญจนสุวรรณ
เลขาธิการพรรค นายผวน เส้งนนท์
นโยบายพรรค " ตั้งสภาเกษตรกร ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับชาติโดยเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรโดยรัฐบาลให้การสนับสนุน เพราะถ้าเกษตรกรไม่มีปัญหา ประชาชนทุกชนชั้นในชาติปราศจากความเดือดร้อน "


เบอร์ 20 พรรคพลังประชาชน
หัวหน้าพรรค นางสาวสุภาพร เทียนแก้ว
เลขาธิการพรรค นางสาวปิยะรัตน์ เทียนแก้ว
นโยบายพรรค " เสนอกฎหมายจ่ายเงินเดือนให้ประชาชนคนละ 500 บาทต่อเดือน อายุ 18 ปีขึ้นไปกู้ได้คนละ 1 หมื่นบาท เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 200 บาท ตั้งกองทุนปลดหนี้ให้คนไทยทุกครอบครัวปีละ 1 แสนล้านบาท "

ยังไงๆ ก็ขอให้ออกไปใช้สิทธิกันนะคะ
ไม่ถูกใจใคร ก็ขอให้ออกไปกา ช่องงดออกเสียงก็ได้ค่า
ปล. แก้ไขข้อความนิดหน่อยนะคะ เพื่อไม่ให้สับสนกับการไปใช้สิทธิ


Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2548
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2548 10:13:56 น. 15 comments
Counter : 430 Pageviews.

 เยี่ยมคับ เพราะยังไม่รู้เลยว่าจาเลือกใคร - -"

เอ๊ะ ไม่ใช่ซิ คงไม่ได้ไปเลือกมากกว่า

แต่ให้ตายเหอะ เพิ่งเคยได้ยินชื่อพรรคพวกนี้
ก่อนวันเลือกตั้งไม่ถึงเจ็ดวัน

"พรรคคนขอปลดหนี้"

"พรรคทางเลือกที่สาม"
- -"


โดย: ตะวันยิ้ม :-) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:0:12:24 น.  

 แวะมาทักทายจ๊ะ
ไม่ได้เลือกใครเพราะไปไม่ได้แวะมาเยี่ยมหน่อยนะค่ะ


โดย: อยู่ไกลบ้าน วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:1:58:56 น.  

 
ถูกใจชื่อพรรคนี้จริง ๆ พรรคคนขอปลดหนี้

ว่าแต่พี่อ่ะ ไม่หลับไม่นอนเลยนะ


* - * - * หัวใจสีชมพู ยินดีต้อนรับค่ะ * - * - *โดย: หัวใจสีชมพู (หัวใจสีชมพู ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:2:00:59 น.  

 
มีประโยชน์จังค่ะ แต่ก็ยังไม่รู้จะเลือกใครดีหนอ


โดย: prncess วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:8:02:31 น.  

 
แว๊ก ขออภัยค่ะ ผิดพลาดไปหน่อย
รบกวนช่วยลบอันบนออกด้วยนะค๊า

เอาใหม่ๆ

มาเยี่ยมค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ
เรามีพรรคที่จะเลือกอยู่ในใจแล้วหล่ะค่า อิอิ


โดย: ~nawo~ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:8:45:54 น.  

 
ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคคนขอปลดหนี้ดีกว่า

เก้าหมื่น ๆ ๆ


โดย: Alucard วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:10:57:12 น.  

 

อายุยังไม่ถึงอ่ะค่ะพี่ตุ้ย เซ็งตัวเองจริงๆ^^"

Kaow-Ka-Ra-Bu-Ning


โดย: แก้วการะบุหนิง วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:12:30:53 น.  

 
^
^
เอ่อ...ยังไม่ถึงอะไรจ๊ะน้องเมย์ เหอ เหอ...
มาเยี่ยมค่าพี่ตุ้ย^^


โดย: แครอทเค้ก วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:20:24:50 น.  

 
มาเยี่ยมครับ วันนี้ .. เลยขออนุญาตแนะนำเพื่อน ๆ ไปเที่ยวงานขนส่ง 100 ปี ด้วยกัน ..เชิญนะครับ
..CliCK..โดย: พัตเตอร์สีเงิน วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:20:29:47 น.  

 
ถึงนู๋แก้วการะบุหนิง ถึงนุ๋อายุถึงเขาก็ไม่ให้ลิงเลือกตั้งน้า

แล้วพรรคชาติไทยนี่หัวหน้าพรรคไม่ใช่เฮียชูเหรองับหลงเข้าใจผิดตั้งนาน - -"


โดย: <Strawberry Milk Shake> วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:21:43:25 น.  

 
^
^
กำๆๆ


โดย: สามัญชนผู้น่ารัก วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา:22:10:42 น.  

 


โดย: 123456789*-* IP: 203.156.61.71 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:58:00 น.  

 รัรีรักโดย: ฟ้า IP: 124.157.146.220 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:17:35:58 น.  

 


โดย: ฟ้า IP: 124.157.146.220 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:17:37:41 น.  

 


โดย: นา IP: 58.147.36.223 วันที่: 27 มกราคม 2551 เวลา:9:46:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


สามัญชนผู้น่ารัก
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เป็นสามัญชน.. คนธรรมดา.. ที่ดันเกิดมาน่ารัก เท่านั้นเอง
สิ่งที่ชื่นชอบ.. อาหารอร่อยๆ
งานอดิเรก.. แสวงหาสถานที่ขายอาหารอร่อยๆ
งานประจำวัน.. รับประทานครบสามมื้อ (บางวันก็มากกว่า) แต่ต้องเป็นของอร่อยๆ
Friends' blogs
[Add สามัญชนผู้น่ารัก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.