Group Blog
 
All blogs
 

Final - ISPR "กุสุมา ครุฑมาศ"

นักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่...


เราควรที่จะรู้ถึงความหมายของคำว่านักประชาสัมพันธ์ นั้นหมายถึง "บุคคลผู้ดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์และธำรงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่มประชาชน"และจะต้องเป็นผู้ที่มีนิสัยรักหรือชอบในอาชีพนี้ ต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานด้านนี้อย่างแน่วแน่ ต้องเป็นที่มีความสุขุมรอบคอบ มีความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นเสมอ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และรวมไปถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง รู้จักเขารู้จักเราดั่งสุภาษิตที่ว่า"เอาใจเขามาใส่ใจเรา"รอบรู้ทุกอย่าง สามารถที่จะแก้สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้มีทัศนคติที่ดีและรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร


ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ประชากรทั่วโลกจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวเดียวกันพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อตนเอง คนใกล้ตัว หรือโลก ทำให้องค์กร ต่างๆเล็งเห็นถึงความสำคัญขงนักประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นคนที่เก่ง Work Women เลยทีเดียวเข้าใจสถานกาณ์ได้อย่างถ่องแท้...


สุดท้ายนี้ว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ยากให้ทำชีพที่สุจริตและเป็นอาชีพที่เรารักเข้าใจในงานของอาชีพนั้นได้เป็นอย่างดี..
 

Create Date : 01 ตุลาคม 2550    
Last Update : 1 ตุลาคม 2550 9:40:18 น.
Counter : 129 Pageviews.  

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้นความหมาย Public Relations
วิธีการต่างๆ ขององค์การ สถาบัน
(Institution or Organization)
ที่มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน
ที่ได้วางไว้ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
(good relationship)ระหว่างองค์การ สถาบัน กับ
กลุ่มประชาชนเป้าหมาย
(the public)
ทั้งภายใน ภายนอก หน่วยงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้
และมีการประเมินผล (Evaluation)

ความสำคัญของ PR.
1.สร้างภาพพจน์ / ภาพลักษณ์
2.แก้ไขความเข้าใจผิด
3.รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มจัดส่งสินค้า
4.กระตุ้นความสนใจแก่ผู้ถือหุ้น/ กลุ่มผู้ให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินแก่บริษัท
5.สร้างความนิยมแก่ชุมชนใกล้เคียง
6.เสนอรายงานแก่หน่วยราชการ
7.สร้างความนิยมแก่ตัวแทนจำหน่าย
8.สร้างความนิยมในกลุ่ม พนง. ลูกจ้าง
9.ชี้แจง/ ให้บริการแก่ผู้บริโภค
10.ปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์
11.ให้บริการสาธารณะ
12.เพิ่มพูนมิตรไมตรีต่อบริษัท/ หน่วยงาน

ปัจจัยที่ทำให้ PR. มีความสำคัญ
ช่องว่างการสื่อสาร
ประชากรเพิ่มขึ้น
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รัฐบาลมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาการของเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี
มาตรฐานใหม่ทางด้านจริยธรรม
อิทธิพลของผู้บริโภค/ บทบาทการคุ้มครอง
วิทยาการด้านการPR.ก้าวหน้า
สมาคมวิชาชีพทางด้าน PR
การยอมรับของหน่วยงาน/ องค์กร

กระบวนการ PR.
เทคนิคใหม่ๆ เผยแพร่-แก้ไข-ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น5w1h ประสบการณ์

วางแผน กำหนด จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย
หัวเรื่อง รณรงค์ สิ่งที่จะใช้กำลังคน / งบประมาณ

เป็นทางการ ปฏิบัติการใช้สื่อ ไม่เป็นทางการ


การพูดสิ่งพิมพ์เอกสาร ฟิล์ม ไฟฟ้า กิจกรรมพิเศษ
สไลด์ วิทยุ นิทรรศการ
ภาพยนตร์ tv. การแสดง

ภายนอก-ภายใน

ความน่า ความเหมาะสม เนื้อหาดี แจ่มชัด ย้ำให้
เชื่อถือ รู้สึกความ
สำคัญ
ให้เลือก/
ความสามารถ
ผู้รับ
ประเมินผลข่าวก่อนหน้าและข่าวภายหลังข้อมูล

สรุปกระบวนการPR. มี 4 ขั้นตอน
1.การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อ PR.
- การจัดเก็บข้อมูล
- การสำรวจข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
- การสำรวจข้อมูลอย่างเป็นทางการ
2.การวางแผนการPR. มีขั้นตอนดังนี้
- กำหนดเป้าหมาย
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
- กำหนดจุดเด่นที่จะ PR.
- กำหนดสื่อ/เทคนิคที่จะใช้
- กำหนดงบประมาณ/ กำลังคน
- ริเริ่มการกระทำ/ กิจกรรมตามกำหนดเวลา
- ทดลองนำแผนไปใช้/ ตรวจแผน
-จัดทำแผนปฏิบัติการ
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
3.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร
3.2 ประเภท/ หลักของการสื่อสาร
3.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
-Two - way Communication
-Formal/ Informal
-To inform/ educate/ entertain/persuade
-เป็นการสื่อสารที่ควบคุมสื่อเอง/สื่อมวลชน
-มีการจัดกลุ่มเป้าหมาย
4. การประเมินผลงาน PR. มี 7 ขั้นตอน
4.1 การเลือกใช้เหตุผล
4.2 ระบุวัตถุประสงค์
4.3 หามาตรการในการวัดผลประชาสัมพันธ์
4.4 ดำเนินการวัดและรวบรวมข้อมูล
4.5 วิเคราะห์ข้อมูล
4.6 รายงานผล
4.7 นำผลมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อ PR.
 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 31 กรกฎาคม 2550 17:31:52 น.
Counter : 146 Pageviews.  

แผนการสอน..


แผนบริหารการสอนประจำวิชา (Course syllabus)
รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการประสัมพันธ์
(Information System for Public Relations)
รหัสวิชา 3034503
ภาคเรียนที่ 1/2550
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2)
เวลาเรียน 64 คาบ/ภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน นางทฉัตรีย์ ชยันต์เกียรติ
นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. 089-646-6330
E-mail : thacha_tree@hotmail.com

คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศต่องานประชาสัมพันธ์ในระดับต่างๆ แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงาน ตลอดจนวิธีการนำข้อมูลออกมาใช้งาน ฝึกจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
1.ผู้เรียนสามารถอธิบาย เข้าใจ ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับต่างๆ
2.ผู้เรียนสามารถแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงาน ตลอดจนนำข้อมูลที่จัดเก็บออกมาใช้งานได้
3.ผู้เรียนสามารถจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถจัดทำเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานได้ในเบื้องต้น

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติเบื้องต้น
1.การเข้าชั้นเรียน
- นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) ลากิจต้องส่งใบลาทางอีเมล์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ลาป่วยย้อนหลังไม่เกิน 1 สัปดาห์ ผู้ที่ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง ต้องทำการเพิกถอนรายวิชาเท่านั้น
- แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.การสอบและการส่งงาน
- ไม่มีการสอบย้อนหลัง
- ไม่รับงานที่ส่งช้ากว่ากำหนด งานทุกชิ้นต้องส่งโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น


แผนการสอน

สัปดาห์ เนื้อหาการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
1 แนะนำรายวิชา พร้อมทำความตกลงเบื้องต้น
ใน การเรียน
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เบื้อง ต้น ถึงความหมาย ความสำคัญ
กระบวนการประชาสัมพันธ์
- อธิบายรายวิชาตาม
Course syllabus
- ทดสอบก่อนเรียน Pre-test
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
- ผู้เรียนอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด
ผู้สอนสรุปบทเรียน
3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์
บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด กรณีศึกษา
ผู้สอนสรุปบทเรียน
4 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด
ผู้สอนสรุปบทเรียน
5 ระบบอินเตอร์เน็ตกับประชาสัมพันธ์
ค้นคว้า อภิปราย
รายงานกลุ่ม
ผู้สอนสรุปบทเรียน
6 การบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์
บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด
กิจกรรมกลุ่ม
ผู้สอนสรุปบทเรียน
7 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ บรรยายเนื้อหา
อภิปราย
แบบฝึกหัด
ผู้สอนสรุปบทเรียน
8 Mid-term สอบกลางภาค
9 - 12 การทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ฝึกปฏิบัติ
13 - 15 การทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ
16 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด
สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
นักศึกษานำเสนอผลงาน
บรรยายสรุป
ผู้เรียนนำเสนอผลงาน
-ทดสอบหลังเรียน
Post-test

สื่อการเรียนการสอน1.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการประสัมพันธ์
2.สื่อประกอบการสอนโปรแกรม PowerPoint / Internet
3.กรณีศึกษาทางด้านระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์
4.ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การวัดและการประเมินผล
การวัดผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 %
- ความสนใจใน การเรียน 10 %
- ชิ้นงาน (Website)
รายบุคคล 30 %
- การนำเสนอผลงาน (Presentation) 10 %
- ทดสอบกลางภาคเรียน (Mid-term ) 20 %
2.คะแนนสอบปลายภาคเรียน(Final exam) 30 %

การประเมินผล แบ่งออกเป็น 8 ระดับดังนี้

คะแนนระหว่าง 85-100 ได้ ระดับ A คะแนนระหว่าง 80-84 ได้ระดับ B+ คะแนนระหว่าง 75-79 ได้ระดับ B คะแนนระหว่าง 70-74 ได้ระดับ C+ คะแนนระหว่าง 60-69 ได้ระดับ C คะแนนระหว่าง 55-59 ได้ระดับ D+ คะแนนระหว่าง 50-54 ได้ระดับ D คะแนนระหว่าง 0-49 ได้ระดับ E

เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. สื่อและเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์.กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล .ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น,2549.
เสกสรร สายสีสด. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์.กรุงเทพฯ : ออลบุ๊คส์พับลิชชิ่ง,
2549.
//www.bloggang.com
//www.pantip.com
 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 31 กรกฎาคม 2550 17:30:44 น.
Counter : 114 Pageviews.  

ระบบสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์ (เบื้องต้น)

2.ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี 3 ส่วนสำคัญ คือ
ระบบประมวลผล
2.ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3.การจัดการข้อมูล
ความสำคัญ : - การท้าทายของเศรษฐกิจโลก
การแข่งขันทางการค้า
การขยายเครือข่ายทางการค้า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ประโยชน์ : - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สร้างทางเลือกในการแข่งขัน
สนับสนุนการตัดสินใจ
เพิ่มคุณภาพชีวิต

ความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ:
การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในภายนอก
หน่วยงานนำมาประมวลผล จัดรูปแบบให้ได้
สารสนเทศเหมาะกับองค์กร ช่วยการตัดสินใจ
ประสานงาน ควบคุมของผู้บริหาร
ที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของระบบสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า
ผลิตสินค้าใหม่/ขยายผลิตภัณฑ์
สร้างทางเลือกใหม่ในการแข่งขัน
สร้างโอกาสทางธุรกิจนได้
ดึงดูดลูกค้าไว้/ป้องกันคู่แข่ง

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์/การวางแผนปฏิบัติการ มีประวัติข้อมูลต่อเนื่อง บ่งชี้แนวโน้มการดำเนินงานว่าจะไปทิศทางใด
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด
ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม
ลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการทำงานลดลง

คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความสามารถในการจัดการข้อมูล: ระบบที่ดีต้องแก้ไขปรับปรุง/จัดการข้อมูล พร้อมนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความปลอดภัยของข้อมูล: ข้อมูลต้องไม่รั่วไหล ผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ
ความยืดหยุ่น: สภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการใช้งาน/ปัญหาที่เกิดขึ้น
ความพอใจผู้ใช้: ระบบที่ดีต้องกระตุ้นให้ผู้ใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือนำมาประยุกต์ใช้

ประโยชน์ของระบบผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์/การวางแผนปฏิบัติการ มีประวัติข้อมูลต่อเนื่อง บ่งชี้แนวโน้มการดำเนินงานว่าจะไปทิศทางใด
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด
ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม
ลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการทำงานลดลง


การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการPR.

สารสนเทศที่จำเป็นภายในหน่วยงานPR.
ระบบสารสนเทศบุคลากรภายในหน่วยงาน: ฝ่าย PR. จำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากรแต่ละฝ่าย สายการบริหารขึ้นตรงกับใคร ลักษณะงานของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร
ระบบสารสนเทศหน่วยงาน:ประวัติการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนการ
ดำเนินงาน รายงานประจำปี ต้องรวบรวมและเผยแพร่
ระบบสารสนเทศสื่อมวลชน: ฐานข้อมูลสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ PR. จัดส่งข่าวสารไปยังสื่อมวลชนได้
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
การสืบค้นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
สารสนเทศด้านการตัดเก็บข่าว
 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 31 กรกฎาคม 2550 17:22:49 น.
Counter : 171 Pageviews.  

แนวโน้มของเทคโนโลยี

.แนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์กับระบบสารสนเทศเพื่อ PR.
พีดีเอ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา
ระบบทัชสกรีน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอม
กับระบบสารสนเทศเพื่อ PR.
ข้อมูลของหน่วยงาน
ข้อมูลภายนอกหน่วยงาน
การประยุกต์อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศด้านองค์การสถาบัน
หลักการ PR. องค์กรสถาบัน
การบอกกล่าว/ชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบ
การป้องกัน/แก้ไขความเข้าใจผิด
การสำรวจประชามติ
วัตถุประสงค์ของ PR. องค์กรสถาบัน
อธิบายนโยบาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน ประเภทของการดำเนินงาน
คาดการณ์ล่วงหน้า ค้นหาจุดบกพร่อง
เพื่อให้ประชาชนยอมรับ
ขจัดปัญหายุ่งยากภายในหน่วยงาน
แนะนำฝ่ายบริหารให้ดำเนินการได้ถูกต้อง

นโยบายของการ PR.องค์การ สถาบัน
สร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
ปกป้อง รักษาชื่อเสียงองค์การ
สร้างความสัมพันธ์ภายใน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์การ สถาบัน
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสารสนเทศด้านข่าวสาร PR.
“Schramm” กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ข่าวสารต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
ต้องได้รับการออกแบบและส่งออกไปด้วยวิธีการดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสาร
ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจตรงกัน
กระตุ้นเร้าความต้องการ
แนะนำวิธีการที่จะตอบสนองความพอใจอย่างเหมาะสม

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้านข่าวPR.
ใช้คอมฯ ผลิตข่าวสาร จัดระเบียนข่าว PR.
ระบบสารสนเทศด้านเครื่องมือในการ PR.
ความสำคัญของเครื่องมือPR.
ถ่ายทอดข่าวสารPR.ให้ปชช.ได้รับทราบ
ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เสริมสร้างความนิยม/ภาพพจน์ที่ดี
ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน
 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 31 กรกฎาคม 2550 17:08:03 น.
Counter : 86 Pageviews.  

1  2  

เลดี้จัง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add เลดี้จัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.