All Blog
EN4
47. Skin treatment is dangerous sometimes. cure การบำรุงรักษาผิวบางครั้งเป็นอันตราย

48. There are many famous ports in Southeast Asia. harbors มีท่าเรือที่มีชื่อเสียงจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

49. That monkey looks abominable. disgusting ลิงตัวนั้นดูน่าเกลียด

50. All herbs grown in our garden are edible. eatable สมุนไพรทั้งหมดที่ปลูกอยู่ในสวนของเราสามารถกินได้

51. Please tell me the process of this thing. procedure กรุณาบอกกระบวนการของสิ่งนี้ให้ผมฟัง

52. This area has a reputation for its beautiful landscape. fame พื้นที่นี้มีชื่อเสียงในแง่ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

53. The global environment is now in danger. surroundings ทุกวันนี้สภาพแวดล้อมของโลกตกอยู่ในอันตราย

54. Many people have strong convictions of superstition. belief ผู้คนจำนวนมากมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเกี่ยวกับการเชื่อถือโชคลาง

55. Elderly people need love and care. Old คนสูงอายุต้องการความรักและความเอาใจใส่

56. A healthy person is a person who eats food nutritionally. healthfully คนที่มีสุขภาพดีคือบุคคลที่รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ

57. The reporter was sent to interview the Prime Minister. journalist ผู้สื่อข่าวถูกส่งให้ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี

58. No bystander seemed to pay attention to the old man who tried to sell his tickets. passer by ดูเหมือนไม่มีผู้สัญจรไปมาคนใดจะให้ความสนใจกับชายชราคนที่พยายามจะขายตั๋วของเขาCreate Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 13:03:33 น.
Counter : 174 Pageviews.

1 comment
EN3
35. It is inappropriate to don a T-shirt in wedding party. put on
มันไม่เหมาะสมที่จะสวมเสื้อยืดในงานแต่งงาน don(ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ

36. The old man grasped the rail when he stepped down. held
ชายชราคนนั้นคว้าราวไว้ได้ตอนที่เขาก้าวหกล้ม grasp (กราสพฺ) vt.,vi.,n. (การ) ยึด,จับ,กำแน่น,คว้า,เข้าใจ,รู้ซึ้ง held (เฮลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hold hold (โฮลดฺ) vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,อดทน,อดกลั้น

37. This handbook provides additional information. gives
หนังสือคู่มือเล่มนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม give (กิฟว) } vt.,vi. ให้, มอบให้, เอาให้,แจก provide (พระไวดฺ') vt. จัดหาให้, ให้, เตรียมการ. vi. เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ

38. Consulting your parents is a good way to solve the problem. Asking advice from การปรึกษาพ่อแม่ของคุณเป็นวิธีการที่ดีที่จะแก้ปัญหา consulting (คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น

39. Tom and Tim are equally talented. evenly ทอมและทิมมีพรสวรรค์เท่าๆกัน equally (adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน evenly[ADV] อย่างเท่าเทียม ,อย่างเสมอกัน

40. It is difficult to accurately predict today’s weather. exactly มันยากที่จะทำนายสภาพอากาศวันนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ accurately[ADV] อย่างแม่นยำ, อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด

41. Bob continued his studying after he had finished high school. proceeded
บ๊อบยังคงเรียนหนังสือหลังจากที่เขาเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย continued [ADJ] ต่อเนื่อง continue (คันทิน'นิว) vi. ติดต่อ, ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง proceed (โพรซีด') vi. ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป

42. Her obvious evidence makes me understand her claim. vivid
หลักฐานที่แจ่มชัดของเธอทำให้ผมเข้าใจคำกล่าวอ้างของเธอ obvious(ออบ'เวียส) adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เด่นชัด,เห็นได้ง่าย,เข้าใจได้ง่าย vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า,เต็มไปด้วยชีวิต,เต็มไปด้วยพลังชีวิต, ร่าเริง,สดใส,เห็นจริงเห็นจัง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน

43. Smoke from industry and manufacturing creates air pollution. produces
ควันจากอุตสาหกรรมและการผลิตก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ create(ครีเอท') vt. สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น produce (พระดิวซฺ') v. ให้กำเนิด,ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์

44. Social disciplines are varied across cultures. rules ระเบียบวินัยทางสังคมแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม discipline (ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม

45. The car body was cracked because of the accident. broken ตัวถังรถแตกเนื่องจากอุบัติเหตุ cracked (แครคทฺ) adj. แตก,เป็นรอยแตก,ได้รับความเสียหาย,ได้รับบาดเจ็บ,บ้า,เสียงแตก,เสียงแหบ broken (โบร'เคิน) vi.ช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ, ขรุขระ,แตกแยก break (เบรค) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ

46. John is the owner of this company. business firm จอห์นเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้Create Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 13:01:46 น.
Counter : 188 Pageviews.

0 comment
EN2
25. A big crowd in front of the Parliament became angry because the government rejected their demands. assemblage ฝูงชนจำนวนมากหน้ารัฐสภาโกรธเกรี้ยวเพราะว่ารัฐบาลปฎิเสธข้อเรียกร้องของพวกเขา crowd (เคราดฺ) n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ vt. เบียดเสียด assemblage (อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน

26. To exercise regularly makes one healthy. vigorous การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้คนเรามีสุขภาพดี healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง vigorous (วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง,แรง,มีพลัง,กระฉับกระเฉง ,เจริญเติบโตได้ดี.

27. The suspect claimed that she was innocent. alleged ผู้ต้องสงสัยอ้างว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ claim(เคลม) vt.,n. (การ) เรียกร้อง,อ้างสิทธิ,อ้าง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง alleged (อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง.

28. Mary does not want to talk to John because she hates him. dislikes แมรี่ไม่ต้องการพูดคุยกับจอห์นเพราะว่าเธอเกลียดเขา hate (เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ. dislike (ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ, เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย

29. An old man tried to rescue a kitten from drowning. save
ชายชราพยายามที่จะช่วยชีวิตลูกแมวจากการจมน้ำ rescue (เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, ช่วยให้รอด, ให้กำลังแย่งเอาไป, n. การช่วยเหลือ, การช่วยชีวิต save (เซฟว) vt. ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, สงวน, คงไว้, ป้องกัน, กู้, ไถ่บาป vi. ประหยัด, เก็บเงิน, สงวน, ไถ่บาป

30. That new commercial airplane is huge. gigantic เครื่องบินพาณิชย์ลำใหญ่นั้นมีขนาดใหญ่โตมาก gigantic (ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โต,มหึมา,มหาศาล huge (ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มหาศาล

31. Chemical residues cause genetic mutation in both plants and animals. deviation สารเคมีตกค้างเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในทั้งพืชและสัตว์ mutation (มิวเท'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่เปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน (genes) deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง

32. Underpayment triggered the strike by the employees. set off การจ่ายค่าแรงที่ต่ำเกินไปเป็นชนวนให้เกิดการหยุดงานของลูกจ้าง trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง

33. The hospital offers special treatment programs for the old. cure
โรงพยาบาลแห่งนั้นเปิดบริการโปรแกรมการรักษาพยาบาลแบบพิเศษสำหรับคนชรา treatment (ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ cure(คิว'เออะ) vt. รักษาให้หาย, แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา, ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า

34. Higher rice prices affect the cost of living of Thai people. influence
ราคาข้าวที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนไทย affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อCreate Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 12:58:29 น.
Counter : 166 Pageviews.

0 comment
EN1
13. The Thai government might raise income tax rates next year.
รัฐบาลไทยอาจจะเพิ่มอัตราภาษีรายได้ในปีหน้า
Rate (เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน, ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด

14. A recent flood has damaged residential areas in the northern provinces.
น้ำท่วมเมื่อไม่นานมานี้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ที่อยู่อาศัยในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ
residential(เรซซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่,เกี่ยวกับการอยู่อาศัย
damage (แดม'มิจฺ) n. ความเสียหาย, การทำให้เสียหาย, การทำให้ได้รับอันตราย

15. Most fish are edible. ปลาส่วนใหญ่สามารถกินได้ edible (เอด,'ดะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้.

16. The old man was very angry and promised that he would never return to this restaurant.
ชายชราคนนั้นโกรธมากและสัญญาว่าเขาจะไม่มีวันกลับมายังภัตตาคารแห่งนี้อีก
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร

17. Different manners of greeting are examples of styles of communication.
ลักษณะที่แตกต่างกันของการทักทายเป็นตัวอย่างของรูปแบบการติดต่อสื่อสาร greeting (กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ

18. Industry and commerce are important components of modern national development.
อุตสาหกรรมและการค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาประเทศยุคใหม่
commerce (คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ) ,การร่วมประเวณี

19. Geographical locations cause cultural variations in human societies.
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นสาเหตุให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ variation (แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน

20. Consumer needs are essential in marketing planning.
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการตลาด consumer (คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ

21. A teacher is an important role model for students. ครูเป็นแบบอย่างที่สำคัญของนักเรียน
model (โม'เดิล) n. แบบ, หุ่นจำลอง, บุคคลตัวอย่าง, แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ

22. An increasing number of tourists travel to the northern region of Thailand.
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
region(รี'เจิน) n. บริเวณ,ส่วน,แถบ,ดินแดน,แคว้น,ภูมิภาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปริมณฑล

23. Thailand imports chemicals and machines from Japan and Europe.
ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีและเครื่องจักรมาจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป
import (อิม' พอร์ท) n. สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความหมาย, ความสำคัญ, ผลที่ตามมา

24. Not all business persons are opulent. sumptuous ไม่ใช่นักธุรกิจทุกคนจะมั่งคั่งร่ำรวย opulent (ออพ'พิวเลินทฺ) adj. มั่งคั่ง, อุดมสมบูรณ์, เจริญรุ่งเรือง, มากมาย. Sumptuous (ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถงCreate Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 12:55:34 น.
Counter : 150 Pageviews.

0 comment
EN
1. Legends about ghosts in Thai society cause irrational fear among children.
ตำนานเกี่ยวกับผีในสังคมไทยเป็นสาเหตุให้เกิดความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลในหมู่เด็กๆ
Legend (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน

2. It is true that pollution is a prime cause of global warming.
มันเป็นความจริงที่ว่ามลพิษเป็นสาเหตุหลักของโลกร้อน
pollution (n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย,การทำให้เป็นมลพิษ

3. Tom and his wife have been separated for five years.
ทอมและภรรยาของเขาแยกกันอยู่มาเป็นเวลาห้าปีแล้ว
separate (เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก

4. Our company has a good reputation and image.
บริษัทของเรามีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี reputation (เรพพิวเท'เชิน) n. ชื่อเสียง,กิตติ-ศัพท์,ความโด่งดัง

5. All of the children came back safely. safely [Adv] อย่างปลอดภัย, โดยสวัสดิภาพ
เด็กๆทั้งหลายกลับมาบ้านอย่างปลอดภัย

6. Culture and language are closely related. วัฒนธรรมและภาษามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
relate (รีเลท') vt. บรรยาย, ทำให้มีความสัมพันธ์กัน, ทำให้เกี่ยวข้องกัน, vi. เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, สอดคล้อง

7. Psychologists have long been studying the human social learning process.
นักจิตวิทยาได้ศึกษากระบวนการการเรียนรู้ทางสังคมของมนุษย์มาช้านานแล้ว
process (โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม

8. Having good neighbors make me live happily in this community.
การมีเพื่อนบ้านที่ดีทำให้ผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชนแห่งนี้
neighborhood (เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง, ย่าน, บริเวณ, ถิ่น, ความใกล้เคียง

9. To be rich does not mean success in life. ความรวยไม่ได้หมายถึงความสำเร็จในชีวิต
success (ซัคเซส') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ

10. Sue’s uncle left a big legacy when he died. ลุงของซูทิ้งมรดกจำนวนมากมายไว้ให้เมื่อเขาสิ้นชีวิต
legacy (เลก'กะซี) n. มรดก,มรดกตกทอด,ของขวัญ

11. Many big clouds cover the high mountain. เมฆก้อนใหญ่จำนวนมากปกคลุมภูเขาสูงแห่งนั้น
cover (คัฟ'เวอะ) vt. ปกคลุม,กลบ, ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน, ซ่อน

12. There are many kinds of cultural activities in rural Thai areas. มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายหลายชนิดในพื้นที่ขนบทของไทย
activity (แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ระดับความมีชีวิตชีวา
Create Date : 23 พฤษภาคม 2552
Last Update : 23 พฤษภาคม 2552 16:40:21 น.
Counter : 152 Pageviews.

1 comment

ananwa
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Get this widget | Track details | eSnips Social DNA