เวปของเด็กราชมงคลทุ่งใหญ่....เพื่อเด็กราชมงคลทุ่งใหญ่
 
ธันวาคม 2550
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
5 ธันวาคม 2550

ศิษย์เก่า ราชมงคลทุ่งใหญ่

สวัสดีครับ ขอต้อนรับศิษย์เก่าราชมงคลทุ่งใหญ่ทุกท่าน Blog นี้สร้างขึ้นเพื่อให้พี่ๆ - น้องๆ ชาวทุ่งใหญ่ทุกท่านใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ แจ้ง-ประชาสัมพันธ์ ข่าวคราวต่างๆ ให้ทุกคนที่เข้ามาได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้านต่างๆ

***มีข่าวประชาสัมพันธ์***
1.ด่วน...เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2554 สนใจดูรายละเอียดที่ //agro-industry.rmutsv.ac.th
2.ประชาสัมพันธ์งานสังสรรค์ศิษย์เก่าครบรอบ 30 ปีราชมงคลทุ่งใหญ่ หน่อยนะครับ งานจะจัดในวันที่ 21 มกราคม 2555 ตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน บัตรราคา 500 บาท และมีเสื้อ กับแจ็กเก็ต ให้สั่งจอง (ราคาบัตรไม่รวมเสื้อ หรือ แจ็กเก็ตนะครับ) ถ้าใครสนใจสั่งจองบัตร หรืออื่นๆ ติดต่อได้ที่ อภิญญา วณิชพันธุ์ (apinya.vanich@gmail.com) ครับ ช่วยกระจายข่าวต่อด้วยครับ..

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประวัติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรยกฐานะขึ้นมาจาก ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเริ่มก่อตั้งในปี 2533 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปีที่เริ่มก่อตั้งมี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีนักศึกษารุ่นแรก 17 คน ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็น "คณะอุตสาหกรรมเกษตร" เมือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 ตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในขณะนั้น คือ ต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่ประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 6 และ 7 (2330-2339) ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางยังไม่มีหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการขาดหน่วยงานที่ดูแลให้บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรในบริเวณนั้น ทั้งๆที่มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัดของภาคใต้ เช่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง และชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก นอกจากนี้จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายคณิต-วิทย์ในพื้นที่นี้ ที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรก็มีจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2533 โดยเปิดรับนักศึกษาเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มี อาจารย์ละอองวรรณ ศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก

วิสัยทัศน์
“มุ่งผลิตบัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติ รอบรู้วิชาการ และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำสังคมพัฒนา”

นโยบาย
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส

ภาระกิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ
ก. การจัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความอดทนสูง สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และอาชีพอิสระ โดยสามารถพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้ รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 ปี ต่อเนื่อง 1 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี 3 หลักสูตร รวม เป็น 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เทียบเท่า มี 1 สาขา คือ 1. เทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 ปี ต่อเนื่อง รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อ 2 ปี มี 1 สาขา คือ 1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัญฑิต 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6 ) เข้าศึกษาต่อ 4 ปี มี 3 สาขา คือ
1.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.) เทคโนโลยีชีวภาพ
3.) พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ข. การบริการวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินงานบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยมีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เช่น การฝึกอบรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การแปรรูปขนมหวานและขนมอบ การแปรูปผักและผลไม้ การแปรรูปและใช้ประโยชน์จากถั่ว การถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้มาตรฐาน GMP ในกระบวนการแปรรูป เป็นต้น และนอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยการส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากรบรรยายตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

ค. งานวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และทางด้านสหวิทยาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของสภาวะการณ์ปัจจุบัน มีการพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สาธารณชนเป็นประจำ

ง. งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
คณะฯ ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ตั้ง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ในท้องที่ 133 หมู่ 5 บ้านขอนไทรหัก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ริมถนนทางหลวงหมายเลข 41 หรือ ถนนสายเอเชีย ระหว่างอำเภอ ทุ่งสง- จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งสงประมาณ 37 กิโลเมตร
Create Date : 05 ธันวาคม 2550
Last Update : 17 ตุลาคม 2554 0:45:47 น. 414 comments
Counter : 5755 Pageviews.  

 
น้อยจังชาวทุ่งใหญ่


โดย: MDT.FP IP: 222.123.176.31 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:1:18:10 น.  

 
ปลาสบายดีมั้ย ไม่ติดต่อมาเลยนะ
ปีใหม่ไปเที่ยวใหนบอกกันมั่งนะ


โดย: FST11 ก้อย IP: 203.144.220.242 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:18:12:59 น.  

 
สบายดีครับก้อย เป็นไงรูปร่างเพรียวบ้างยัง ปีใหม่นี้มีโปรแกรมแล้วครับ


โดย: joypla วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:0:52:44 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ก้อย พี่ปลา สบายดีไหมคะ ตอนนี้ที่ลำปางอากาศหนาวมากค่ะว่างก็ขึ้นมาเที่ยวสิคะ
มนต้องไปเรียนแล้วล่ะ พรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วดีใจจัง


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.174.252 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:8:45:13 น.  

 
หวัดดีเข้ามาโพสต์อีกครั้งแล้ว เค้าใส่รูปกันตรงไหนอ่ะ เชยจังบอกหน่อยค่ะ


โดย: ฝ้าย FST รุ่น13 IP: 125.26.247.170 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:8:52:42 น.  

 
พี่มน คนไนอ่ะ พี่รหัสหนามป่าวจ๊ะ อ้าวทำงานอยู่ลำปางหรอ
สบายดีอ่าว อย่าทำงานหนักนะเดี๋ยว ผอม อิอิ


โดย: หนาม IP: 125.26.247.170 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:8:56:01 น.  

 
กิ๊บไหนว่าแอดมาหาเราแล้ว หาอ่านไม่เจอเลยมั่วรึป่าว หมูน้อย.... หวัดดีชาวเกษตร ทุกรุ่น ทุกภาค หนูเม็ดฝ้ายขอรายงานตัว ตอนนี้อยู่หาดใหญ่มีอะไรให้ช่วยยินดีมากๆนะนะ...


โดย: ฝ้าย FST รุ่น13 IP: 125.26.247.170 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:9:02:34 น.  

 
สวัสดี
ทุ่งใหญ่ทุกท่านสบายดีนะคลับเข้ามาช่วยให้ทุ่งใหญ่ดูมีชีวิต ชีวามากขึ้น ก็หากเจอใคลที่เป็นชาวทุ่งใหญ่ก็ช่วยบอกต่อๆกันว่าที่มีที่สำหลับชาว ทุ่งใหญ่นะคลับ
***ฟังแล้วดู***


โดย: MDT.FP IP: 222.123.176.4 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:12:05:06 น.  

 
เม็ดฝ้ายดำๆ สบายดีนะ ไม่ทักทายพี่ก้อยเลยนะ
รักษาสุขภาพให้เหมือนรักษาสีผิวนะ


โดย: พี่ก้อย FST 13 IP: 203.144.220.242 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:15:01:30 น.  

 
สวัสดีทุกคน จ้า น้องกิ๊บสัตวศาสตร์ไงจำได้ไหม พี่ก้อยสบายดีไหม แล้วหนามหล่ะ ฝ้ายด้วย เจอกันหาดใหญ่นะ


โดย: กิ๊บ IP: 202.91.18.206 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:22:40:19 น.  

 
หวัดดีจ๊ะกิ๊ฟ
สบายดีนะ เจอครั้งล่าสุดก้อที่ภูเก็ต นะ เมื่อ 2 วันก่อนเจอ cat / ast ที่ร้านอาหาร ก้อสบายดี
ทุกคนคงสบายดีนะจ๊ะ บาย


โดย: ก้อย fst 11 IP: 203.121.167.242 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:10:46:06 น.  

 
กิ๊บสบายดีค่ะ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแฟนตาซีฝ่ายสัตวแพทย์ ว่าง ๆ เพื่อนๆ พี่ มาเที่ยวได้นะจะเป็นไกด์นำเที่ยว เมื่อวานไปหาดใหญ่มา เจอแค่ ฝ้ายเสียดายไม่เจอคนอื่น พี่ก้อยว่าง ๆ อย่าลืมไปเที่ยวภูเก็ตนะจะรอ อ้ออยากได้เบอร์พี่ก้อย โพสต์มาบอกหน่อยนะบ๊ายฝ้าย หนาม แป้ง ปลา คิดถึงเหมือนเดิม


โดย: กิ๊บ IP: 202.91.18.205 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:21:06:01 น.  

 
หวัดดีกิ๊บ
ตรุษจีนปีนี้คงไม่ได้ไปเที่ยวภูเก็ตเหมือนทุกปี เพราะ plan ไปสตูล
คิดถึงพี่ก้อ โทรมานะที่ 084-6060444


โดย: ก้อย IP: 203.144.220.241 วันที่: 20 ธันวาคม 2550 เวลา:17:22:22 น.  

 
สวัสดีจ้าพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวทุ่งใหญ่ทุกท่าน คงจะซำบายดีกานทุกคนนะจ๊ะ


โดย: yoyza (FST) IP: 125.24.192.251 วันที่: 21 ธันวาคม 2550 เวลา:18:08:36 น.  

 
ดีหยอย

รุ้มาว่าแกนัดเจอกับไอ้นก ไอ้แอร์ โอ้ ที่นครใช่มั้ย


โดย: ก้อย fst 11 IP: 203.144.220.242 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:15:14:02 น.  

 
หวัดดีจ๊า พี่ก้อย ทำงานม่งต่ะ..เล่นแต่เนต ..เป็นไงบ้างไม่เจอนานมาแล้ว ยังกินจุ๊บกินจิ๊บ อยู่หรือป่าว..น้องก็ขอบอกไว้ให้หาทาโร่มาทานโดยด่วน ! รักนะ...เด็กโง่


โดย: เม็ดฝ้าย(ถ้ามีเงินจะไปฉีดสารเร่งขาว) IP: 124.157.246.118 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:12:50:50 น.  

 
กิ๊บมาหาดใหญ่บอกว่าจะมานอนกับน้อง แต่คงติดลมอยู่ระดนดลืมเราซะแล้ว...ไม่พรือ ไว้ค่อยเจอกันใหม่นะ


โดย: เม็ดฝ้ายเอง FST13 IP: 124.157.246.118 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:12:52:59 น.  

 
สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ น้องทุ่งใหญ่ทุกคน ปีใหม่ใครสนใจไปเที่ยวภูเก็ตแฟนตาซีมั่งจ๊ะ ไปได้เลยรับรองทิปนี้ฟรี โทรหากิ๊บแล้วกันนะ มีรถรับส่งให้ ที่นอนฟรีมีเลี้ยงอาหารด้วย แต่ติดต่อกิ๊บเองนะ ไม่เกี่ยวกับคว้าย!


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.246.118 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:12:55:49 น.  

 
พีก้อยเข้ามาดูรูฝ้ายดิ๊..ขาวแล้วติ๊ดนึง
//salisa-simon.hi5.com
ปล.แล้วจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทะ มีจริง


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.246.118 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:12:59:01 น.  

 
แหม..วันนี้ไม่มีใครมาโพสต์ข้อความไรให้อ่านบ้างเลย เหงาจัง..คิดถึงเพื่อนๆ..พี่ๆทุกคนเริ่มจะโรคจิตแล้วสิเรา..อิอิ..


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.245.189 วันที่: 26 ธันวาคม 2550 เวลา:16:12:00 น.  

 
คิดถึงเพื่อนเหมือนกันแต่ปีใหม่ไม่ได้หยุด


โดย: กิ๊ฟ IP: 202.91.19.204 วันที่: 26 ธันวาคม 2550 เวลา:20:07:09 น.  

 
สวัสดีพี่ ๆ ทุกคนครับ

ไม่ได้เข้ามาซะตั้งนานเลย งง ๆ เหมือนกันนึกว่าเข้าบล็อคผิดซะแล้ว

ยังไงก้อขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังหน่อยล่ะกัน
ขอให้มีความมีความสุข สมหวังในสิ่งที่คิดที่หวังกันทุกคนใครที่เจ็บที่ป่วยก้อขอให้หายวันหายคืน
ใครที่จนไม่มีเงินก้อขอให้รวยวันรวยคืนเงินทองไหลมาเทมา

แค่นี่ก่อนนะไปนอนก่อนล่ะครับ แล้วจะแวะเข้ามาใหม่
บาย


โดย: chinjangkung IP: 202.149.24.161 วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:0:55:45 น.  

 
สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาว ทุ่งใหญ่ทุกๆๆคน
ปีใหม่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ
FAN 17 หายไปไหนกันหมด


โดย: โอ IP: 61.7.175.40 วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:17:45:21 น.  

 
มงคลทั้งผองย่อมเกิดแก่ผู้ที่มีความเพียร
ปีใหม่นี้ขอมงคลที่ท่านนับถือจงดลให้ท่านมีสุขและสวัสดี


โดย: สันต์ FAN16 IP: 58.136.69.111 วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:17:51:41 น.  

 
แค่อยากรู้ว่า .... FST 11 ,FST 12 , FST 13 ... AG. เท่าไหร่กันรู้สึกว่าถ้า FST 11 , FST 12 , FST 13 คงเป็นรุ่นพี่เราตั้งหลายปี เรา FST 16 , AG 8 ( จบปี 2544 น่ะ ) ก็แค่อยากรู้จักรุ่นพี่ก็แค่นั้น


โดย: FST 16 AG 8 IP: 124.121.117.101 วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:0:01:27 น.  

 
สวัสดีวันเด็ก ยัยฝ้ายสบายดีไหม หนามหล่ะสบายดีไหม กิ๊ฟสบายดีนะ วันไหนว่างจะไปหานะ


โดย: กิ๊ฟ IP: 202.91.18.205 วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:22:12:12 น.  

 
กิ๊บวันเด็กไปเที่ยวกันดีกว่า มาหาเรานะ เดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงเด็กๆๆ อิอิ มาดิ อาทิตย์นี้หนามก็มา ""


โดย: /hkp IP: 125.26.247.97 วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:10:09:51 น.  

 
จริงด้วย FST 11 , 12 , 13 โห เก่าจัง อิอิ ( ควรอนุรักษ์ )


เรา FAN 17
AG 9 APD 1


โดย: บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:10:34:49 น.  

 
แหมกิบ ช้างป่วยเลยมาหาเราไม่ได้ เศร้าจิ๊งนานนานทีจะได้ป๊ะกัน


โดย: เทพธิดาหนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:12:59:37 น.  

 
คิดถึงพี่ปลา ที่สุดในโลกเลย


โดย: เทพธิดาหนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:13:05:09 น.  

 
ว้า เพื่อนเราหายไปไหนหมดนะ

แล้วหนามเตย กะฝ้ายครายอีกหละ งง จัง

เข้ามาหาบ้างเดอะ คิดถึง เพื่อนๆน้องๆทุกคน


โดย: บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:15:19:57 น.  

 
ฝ้าย เย็นนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิม คิดถึงกิ๊บ แย่จังไม่ได้มา


โดย: เทพธิดาหนามเตย Fst 13 IP: 202.143.158.116 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:11:09:14 น.  

 
คุณ บอล ไม่ต้อง งง ไปหรอก สบันเดียวกัน


โดย: เทพธิดาหนามเตย Fst 13 IP: 202.143.158.116 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:11:15:41 น.  

 
ผม จบรุ่น9 เพิ่งเข้ามาครั้งแรก ช่วยแนะนำด้วย เพื่อนรุ่น8-9 มีไรส่งข้อความมา Thungyai191@hotmail.com


โดย: โดม มณีรัตน์ IP: 125.24.63.159 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:13:20:12 น.  

 
อยากรู้จัก หนาม กับกิ๊บ เราอยู่หาดใหญ่

คุณมณีรัตน์ รุ่น 9 นี้มันอะไรครับ อก.หรือสาขา หรือ FAN งง อิอิ หลายรุ่น หละ

ติดต่อได้นะ


....บันเดียวกัน


โดย: บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:14:19:27 น.  

 
สัตว์ศาสตร์ รุ่นที่9 สมัยอาจาร์ย ตรีพล เจาะจิตร เป็นคณะบดี อาจาร์ยคณิต เป็นหัวหน้าภาคสัตวศาสตร์ บ้านโยสงขลา จบเกษตรสงขลา


โดย: โดม มณีรัตน์ IP: 125.24.63.159 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:14:42:02 น.  

 
(เพิ่มเติม) สมัยผมเข้าเรียนสัตวศาสตร์ อก.เพิ่มมีรุ่น1น๊ะครับพี่น้อง วันก่อนกลับบ้าน ไปแว๊ะดูฟาร์ม9(ที่โยเก่า)คิดถึงเพื่อนเพื่อน ไม่เหมือนเดิมแล้ว ต้นไม้เพียบ ไม่ต้องอาบน้ำแดงแล้ว ผมFAN9พันธ์แท้ mหรือส่งเมล์กันมาบ้างน๊ะ อยู่กรุงเทพเหงาจังเลย


โดย: โดม มณีรัตน์ IP: 125.24.63.159 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:14:54:25 น.  

 
หวัดดีน้องเทพธิดาหนามเตย น้องคือใคร ช่วยเฉลยด้วย พี่ปลาสบายดีครับแต่ช่วงนี้งานหนักไปหน่อย ทำไงได้ก็ต้องทนต่อไป


โดย: joypla วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:18:35:34 น.  

 
อยากทราบว่าปีนี้ไม่มีงานสานสัมพันธ์ทุ่งใหญ่เหรอครับ

ปล.รองานนี้อยู่นะครับพี่ ๆ


โดย: chinjangkung IP: 202.149.24.129 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:8:28:12 น.  

 
ดีคับ
เอกคับ
สวัสดีปีใหม่ชาวทุ่งใหญ่ทุกคนคับ
ของให้มีความสุข ความเจริญ เงินเดือนเพิ่มทุกๆๆคนนะคับ


โดย: eak AST4 IP: 125.27.128.28 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:21:34:49 น.  

 
คิดถึงทุกคน ชาวสัตวศาสตร์ทุกคน หนาม ฝ้าย สบายดีเปล่า เราไม่ค่อยสบายขาดคนดูใจ มีอะไรเมลล์มาหาได้นะgufgif@hotmail.com


โดย: กิ๊บจัง IP: 202.91.18.205 วันที่: 16 มกราคม 2551 เวลา:15:31:11 น.  

 
สวัสดีพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน
ขอประกาศนิดนึงนะ
วันเสาร์ที่ 26 นี้ น้อง ๆ อก.จะมีการจัดงาน Bye'nior ให้รุ่นพี่ที่กำลังจะจบในปีการศึกษานี้ ใครสนใจจะไปร่วมงานก็ขอเชิญได้เลยนะครับ


โดย: chinjangkung IP: 202.149.24.129 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:18:27:38 น.  

 
หวัดดีครับ
ไม่ทราบว่าเด็ก Bio หายไปไหนกันหมด ทุกคนคงยุ่ง มีแต่พี่โอว่างอยู่คนเดียว คิดถึงจัง


โดย: Bio IP: 203.144.130.176 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:13:38:35 น.  

 
คิดถึงจัง**ทุกๆๆคนและอาจารย์ทุกท่าน***สบายดีนค่ะ
เข้ามาออนเอ็มกันได้นะ n.rukjun@hotmail.com


โดย: ส้มโอ IP: 124.120.65.237 วันที่: 20 มกราคม 2551 เวลา:15:01:38 น.  

 
สวัสดีชาวทุ่งใหญ่ทุกคน
คิดถึงทุกคนมาก โดยเฉพาะคนที่เคยรู้จักกัน เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกนะ


โดย: เทพธิดาหนามเตย Fst 13 IP: 202.143.158.116 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:14:41:16 น.  

 
พี่ปลา
จำหนามไม่ได้แน่เลย หนามที่เป็นเพื่อนกับฝ้าย กับกิบไง คิดถึงนะจ๊ะ


โดย: เทพธิดาหนามเตย Fst 13 IP: 202.143.158.116 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:14:42:21 น.  

 
Bye'nior วันที่ 26 นี้หรออืมแล้วนอกจากอก.แล้ว รู้ป่าวภาคสัตว์ คาวบอยไนท์วันไหน ถามแทนพี่กิ๊บ รู้นะว่าสัตว์ศาสตร์บางคนก็อยากรู้


โดย: ฝ้ายจัง IP: 124.157.244.210 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:16:56:10 น.  

 
ใครบอกว่าFSTรุ่น 8 9 10 เก่าแล้วง่ะ ไม่นะ ก็ฝ้าย FST 13 จบมาปีกว่าๆเกือบ 2 ปี หลานรหัส อยู่ปี 4 เหลนรหัสอยู่ปี 3 เองอ่ะ ลองทำความเข้าใจใหม่น่ะ สงสารรุ่นพี่ๆเค้า ..อิอิ


โดย: ฝ้าย FST 13 IP: 124.157.244.210 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:16:59:06 น.  

 
คิถึงอาจาร์ปอจัง ! ไม่รู้ยังโหด&ดุอยู่เหมือนเดิมป่าว ... สุดสุด เคยเจอมาแล้ว...


โดย: ฝ้าย IP: 124.157.244.210 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:17:01:02 น.  

 
อยากให้มีเลี้ยงรุ่นจัง !


โดย: ฝ้าย food tech. IP: 124.157.244.210 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:17:04:27 น.  

 
แล้วตกลงมีใครอยากจะไปบ้างเนี่ยครับ


โดย: chinjangkung IP: 202.149.25.241 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:0:47:59 น.  

 
5555+ ยังอยู่หรือ อาจารย์ ปอ ครายมีเบอร์บอกหน่อยเดอะ อยากไปงานเหมือนกัน แต่ไม่มีที่พักและไม่มีเพื่อนไปด้วย ถ้ามีครายไปบอกด้วยเดอะ


เราเก่าแล้วจะไปไหม ว้า อิอิ ไม่รู้จักครายยยยย


โดย: บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:9:54:50 น.  

 
สวัสดีน้องๆทุกคนและเพื่อนๆสบายดีไหม มีข่าวอะไรส่งมาบอกกันบ้าง paew_ang @yahoo.com


โดย: พี่อัง FST IP: 203.170.255.50 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:18:23:54 น.  

 
เดี๋ยวไปก็ไล่ลำดับเครือญาติก็น่าจะรู้จักกัน ดีเสียอีก ได้รู้จักกันเยอะๆมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน สำหรับเบอร์อาจารย์ปอน่ะเดี๋ยวสืบมาให้


โดย: ฝ้าย IP: 125.26.247.244 วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:12:52:55 น.  

 
สวัสดีชาวทุ่งใหญ่ทุกคน N ฝ้าย N กิ๊บ N หนาม สบายดีกันหรือเปล่า


โดย: ast. รุ่น 20 เลขที่ 1 IP: 203.185.146.254 วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:14:35:46 น.  

 
สบายดีจ๊ะ ใครเนี๊ย! ช่วยแสดงตนหน่อยจ๊า!


โดย: ตัวแทนเราสามคน IP: 125.26.247.244 วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:15:36:43 น.  

 
กิ๊บ ไมช่วงนี้ม่ะติดต่อหากันเลย มีกิ๊กใหม่อยากลืมเพื่อนเก่าสิ งอนแล้ว อ่านเมลล์นี้แล้วโทรมาหากันม่ะต่ะนะ..ได้โปรด


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 125.26.247.244 วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:15:40:51 น.  

 
สบายดีจ๊ะช่วงนี้งานยุ่งเดือนหน้าไปกรุงเทพ ไปด้วยไหมจะไปนครปฐมด้วย ช่วง10-13 ก.พ 51 ไปด้วยไหมสงสัยไม่ไปกิ๊กคงมารับไปเที่ยว ช่วงน้เพื่อนเราเค้ามีกิ๊ก ว่าแต่เค้า ตัวเองก็มี คิดถึงเพื่อน ๆเสมอ น้อง ๆด้วย อยากคุยโทรมาคุยได้ 0862823575


โดย: กิ๊บ IP: 202.91.18.192 วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:21:00:44 น.  

 
ไปงาน bye nior มาแล้ว...
ได้กลับไปที่คณะ ดูบรรยากาศเก่า ๆ แล้วรู้สึกดีจัง
แต่ตอนนี้คณะเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับ


โดย: chinjangkung IP: 202.149.25.241 วันที่: 27 มกราคม 2551 เวลา:22:25:36 น.  

 
ไม่ชวนเลยนะ

แล้วอะไรเปลี่ยนแปลงหละ บอกหน่อยจิ


โดย: บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 28 มกราคม 2551 เวลา:16:25:43 น.  

 
นั่นจิ เจ้าเอี้ยง อะไรเปลี่ยนไปมั่งอ่ะ
พี่เองก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมคณะนานแล้ว
น่าจะรวมตัวศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันกันซักทีเน้อ
โดย: yoyza (fst) IP: 125.24.193.69 วันที่: 28 มกราคม 2551 เวลา:18:43:31 น.  

 
เริ่มจากทางเข้านะ
ป้ายคณะเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะ(สวยมาก)
ทางเข้าคณะก้อทำใหม่ มีไฟฟ้าตลอดทาง ไม่มืดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ข้างทางก้อมีฟุตบาทให้เดินแทนที่จะเดินบนถนนคับ (เกาะกลางถนนยกสูงขึ้นแล้วมีเสาไฟฟ้าอยุ่ตรงกลางอ่ะครับ)
ถนนทำใหม่เกือบหมด (มีทางไปภาคสัตว์ฯผ่านร้านพี่ศักดิ์ยังไม่ได้ทำใหม่)
ลานหน้าหอหญิง 1,2 เค้าถมที่หมดแล้ว (ม้านั่งไม้หินอ่อนกับต้นไม้ใหญ่... เกลี้ยง)
ตอนนี้คณะเรามีโรงเลี้ยงแพะแล้วนะคับ (อยู่ตรงทางแยกขึ้นไปฟาร์ม)
ที่เหลือก้อต้องมาดูเองนะครับพี่ ๆ (บอกหมดเดี๋ยวจะไม่เซอไพรซ์)
และอีกอย่างนึงที่ไม่บอกไม่ได้คือ ที่ทุ่งใหญ่เรามีเพิ่มมาอีก 1 คณะคือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นะครับ มีอาจารย์ ละอองวรรณ ศรีจันทร์ เป็นคณะบดี คับ...งั้นแค่นี้ก่อนนะคับ


โดย: chinjangkung IP: 202.149.25.225 วันที่: 28 มกราคม 2551 เวลา:19:37:06 น.  

 
สวัสดีเจ้า............คิดถึงทุกคนจังเลย ทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ และที่เพิ่มมาก็รู้สึกว่าจะเป็นน้องๆ โดยเฉพาะน้องสาขา ยัยเทพธิดาหนามเตย พี่โทรหาแล้วไม่เคยติดเลย กรุณาโทรมาหาพี่บ้างนะจ๊ะน้องสุดที่รัก 086-2841866
พี่ๆ เพื่อนๆสบายดีนะคะไม่ได้เข้ามาตั้งนาน ยุ่งๆน่ะค่ะ เมื่อวันที่ 17 ม.ค ได้เข้าไปที่คณะมาด้วยเจออาจารย์ซีนด้วย คิดว่าอาจารย์จำไม่ได้ ที่ไหนได้จำแม่นเชียว ไม่อยากบอกว่าที่กลัวอาจารย์จำไม่ได้น่ะเหรอ ก็เพราะมนผอมลงไง อิ อิ อิ ขำ ขำ ที่เอี้ยงว่าคณะดูเปลี่ยนน่ะ มนว่าไม่ใช่คณะหรอกที่เปลี่ยน แต่เป็นหน้าคณะมากกว่าที่เปลี่ยนไปจากเดิม

พี่โอ.....อย่าทานมากนัก ชอบแย่งน้องกิน อ้วนชุดนักศึกษาคับแล้วนะเดี๋ยวก็ปริหรอก เตือนในฐานะรุ่นน้องเกษตรทุ่งใหญ่ และ เพื่อนร่วมห้อง c (วพบ. ลำปาง)
<


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.174.27 วันที่: 28 มกราคม 2551 เวลา:19:47:20 น.  

 
5555+ เห็นด้วยนะน่าจะมีการจัดไปเยี่ยมคณะ และมีการสังสรรค์กันนะ เหมือนกับเป็นการ MEETING ศิษย์เก่า พบศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ แต่ให้ไปทำที่คณะ นะ คงจะสนุกดี


ฝันไปแน่เลยเรา

คิดถึงทุกคนจัง


โดย: บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:14:23:29 น.  

 
เห็นด้วยเต็มที่กะพี่บอลล์ (ใช่บอลล์หมูบินป่าวม่ายรุเรียกพี่ไปแระ)
น่าจะรวมตัวเป็นสมาคมศิษย์เก่า (หรือว่ามีแล้วแต่เราไม่รุ)
การดำเนินงานจะได้ง่ายขึ้น
เพราะถ้าไม่มีตัวตั้งตัวตี งานนี้คลอดยาก


โดย: yoyza (fst) IP: 125.24.193.42 วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:17:52:46 น.  

 
อิอิ สงสัยจะยากจริงๆ นั้นหละ

( 5555+ ชื่อ หมูบินเนี๊ยะ มีคนรู้จักด้วยหรือ มันนานแล้วนะที่ไม่มีใครเรียกชื่อนี้ )

เปลี่ยน เป็นนามแฝงดีกว่า ( หมูบิน )


โดย: หมูบิน IP: 203.146.198.162 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:10:35:41 น.  

 
ดีดี ถ้ามีจัด จะเข้าร่วมแจมด้วยคนนะ หนาม กิ๊บ แป้ง พวกแกต้องไปกับฉั๊นด้วยหมดทุกคน


โดย: ฝ้ายFST13 IP: 125.26.247.30 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:13:26:55 น.  

 
//agro-industry.rmutsv.ac.th/tour.

เข้าไปดูนะครับ web คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โดย: หมูบิน IP: 203.146.198.162 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:14:37:14 น.  

 
//agro-industry.rmutsv.ac.th/tour เข้าไปดูแล้วเข้าไม่ได้อ่ะ
พี่ก้อย CP ติดต่อ พี่หญิง ปิยวดี ได้ป่าว โทรไปไม่ติดเลย บอกหน่อยว่าเด็กน้อยคิดถึง


โดย: ฝ้าย IP: 125.26.247.199 วันที่: 31 มกราคม 2551 เวลา:15:27:33 น.  

 
//agro-industry.rmutsv.ac.th/tour.php โทษทีครับ ลองเข้าไปใหม่นะ


โดย: หมูบิน IP: 203.146.198.162 วันที่: 31 มกราคม 2551 เวลา:16:15:09 น.  

 
ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ตอนนี้เป็นยังไงมั่งนะไม่ได้ไปตั้งนานแล้ว มีน้องๆสมัครเข้าเรียนมากหรือเปล่านะ


โดย: ast..... IP: 203.185.146.254 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:29:52 น.  

 
น้องหนามคิดถึงทุกคนเลย พี่มนพักผ่อนบ้างนาอย่าหักโหมอ่านหนังสือมาก คิดถึงแป้ง กิ๊บ ฝ้าย จัง ฝ้ายพักหลังไม่โทรหาน้องเลยนา


โดย: เทพธิดาหนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:17:22 น.  

 
อยากรู้จังว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยเรามีนักศึกษามากน้อยเพียงไร น้อยหรือมากกว่าที่เราเรียนอยู่....... อยากรู้มาก


โดย: เทพธิดาหนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:33:20 น.  

 
ขอบใจมากจ้าที่เป็นห่วงพี่ น้องหนาม ช่วงนี้พี่ต้องอ่านหนังสือหนักมากเพราะสอบ แต่ไม่ใช่ว่ามาเล่นเน็ตนะ พอดีว่ามาทำแบบทดสอบของอาจารย์ เบื่อๆก็เลยเข้ามาดู.....................คิดถึงทุกคนนะ


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.174.99 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:30:42 น.  

 
Very good


โดย: FAN 7 IP: 203.121.167.241 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:38:08 น.  

 
ผมเป็นศิษย์ของทุ่งใหญ่รุ่นที่ 7 คณะสัตวศาสตร์ ตอนนี้ทำงานอยู๋ บ.ซีพีเอฟ อยากทราบชื่อ อ.รุ่นแรกๆ ว่ามีท่านใดบ้าง และติดต่อได้อย่างไร


โดย: นันทวิทย์ จิตเนียม IP: 203.144.220.243 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:53:03 น.  

 
ทุกคนที่เขียนมาอ้อร้อทั้งนั้น(คนน่ารักที่สุดส่งมาจ๊ะ)


โดย: ฝน IP: 202.143.161.251 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:44:40 น.  

 
นักศึกษาที่นี้ไม่มีใครสวยสู้ฉันได้เลย ผู้หญิงก็อาดทุกคน ยกเว้นฉันคนเดียว มาท้าตบได้เลย


โดย: ดาว สุภารัตน์ AST 9 สัตวศาสตร์ IP: 202.143.161.251 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:14:21 น.  

 
เข้ามาแล้วกรุณาใช้คำพูดให้สุภาพกันหน่อยค่ะ สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสันดานนะ
ก็อยากเตือนไว้ ...ก่อนที่จะใช้คำแรงกว่านี้ค่ะ
ขอเตือนด้วยความหวังดี
เก็บบอร์ดนี้ไว้ พูดติดต่อกันนาน เราพี่น้องเกษตรศาสร์...


โดย: ฝ้าย IP: 124.157.244.187 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:01:51 น.  

 
ดาว สุภารัตน์ AST 9 สัตวศาสตร์ กรุณาฝากเบอร์โทรติดต่อด้วย จะได้นัดไปตบถูก


โดย: AS IP: 124.157.244.187 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:03:37 น.  

 
โอ้โหขนาดนั้นเลย หนามฝ้ายกิ๊บต่างหากหละ ที่น่ารักที่สุด
กรุณาอย่าใช้คำหยาบคาย..........จากคนมีการศึกษา


โดย: หนามกุหลาบ IP: 202.143.158.116 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:04:34 น.  

 
เห็นด้วยกับคุณ ฝ้ายที่สู๊ด........................


โดย: หนามกุหลาบ IP: 202.143.158.116 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:07:15 น.  

 
เซ็งจิต...


โดย: ... IP: 202.149.24.161 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:23:45:11 น.  

 
ลงชื่อเข้าร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าครบรอบ 15 ปี อก. ที่
//agro-industry.rmutsv.ac.th/show_question.php?id=17


โดย: พี่ปลา IP: 125.27.130.33 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:08:43 น.  

 
ประมาณช่วงไหน ขอรายละเอียดย่อด้วยค่ะ เพราะไม่แน่ใจว่าว่างหรือป่าว


โดย: เ IP: 124.157.244.28 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:01:38 น.  

 
สอบเสร็จแย้ว.......ดีใจจัง
น้องหนาม พี่มีรูปให้ดูแล้วล่ะ เข้าไปดูได้เลยที่ //kongprapan.hi5.com ใครสนใจเข้าไปดูได้นะคะ


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.174.145 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:30:27 น.  

 
สวัสดีครับพี่ๆทุกๆ คน ผมน้องใหม่ เรียนสาขา FST ครับ
คิดถึงพี่ๆทุกคนครับ
โดย: น้องใหม่ อก.15 IP: 203.158.177.3 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:35:31 น.  

 
สวัดดี พี่ก้อย พี่ฝ้าย พี่หนาม พี่กิ๊บ และพี่ๆอุตสาหกรรมเกษตร ทุกๆคนครับ


โดย: ใหม่ อก 15 IP: 203.158.177.3 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:23:09:42 น.  

 
พี่หนามครับ
ตอนนี้มีน้องมาเรียนน้อยมากครับ
ปี 1 มี 23 คน
ปี 2 มี 17 คน
ปี 3 มี 60 คน
ปี 4 มี 100 คน

รวม FST,FP,PD,BT แล้วนะครับ


โดย: น้องใหม่ อก.15 IP: 203.158.177.3 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:41:02 น.  

 
กิ๊บหายไปไหน โทรไปก็ไม่รับเลย โดยจนยักษ์บไปกินแล้วยัง.... คิดถึง อ่านแล้วโทรมาหาหน่อย...
ด้วยรัก..ฝ้าย


โดย: ฝ้าย 13อก. IP: 124.157.244.28 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:50:06 น.  

 
ไปกรุงเทพมาเพิ่งกลับมาเมื่อวาน คิดถึงนะ


โดย: กิ๊บ IP: 202.91.19.205 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:32:08 น.  

 
ไปเตราะปลิงพึ่งกลับมาเมื่อวาน คิดถึงนะ


โดย: เทพธิดาหนามเตย Fst 13 IP: 202.143.158.116 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:43:35 น.  

 
ว่าไงน้องรหัสที่น่ารัก เท่าที่ได้อ่านอาการที่หน้าเป็นห่วงเมื่ต้อนพี่ใกล้จบของกิ๊บน่าจะดีขึ้นมากแล้ว พี่อยู่หาดใหญ่นะ ตอนนี้น้องน้องคงได้งานการทำดีหมดแล้วนะ ไม่ได้ติดต่อใครเลย มือถือหล่นน้ำ hank เลย คิดถึงน้องๆทุกคน


โดย: เกมส์พี่กิ๊บ IP: 203.152.15.3 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:41:14 น.  

 
ถึงพี่ก้อย CP.ระโนด ใช่พี่ก้อยที่สะกดด้วยตัวอักษรว่า
(สอ-วอ-ยอ) หรือเปล่า ตอนนี้ เดวิล อัลเซเชียล คนอื่นเป็นอย่างไรบ้าน น้องคิดถึงๆๆๆๆ ทั้งพี้นก พี่หญิง เห็นไหมน้องยังจำได้(ที่ไม่ได้เอ่ยนามขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)
วันก่อนเพื่อน บอกมาว่าเข้า hi 5 แล้วเจอรูปสยองมาก
(ไปดูเอาเอง) แต่ว่าไประโนด - สิงหนคร ก็ไม่ไกลกัน
มาเลี้ยงเข้าน้องบ้างก็ได้ น้องตัวเล็กๆทั้งนั้น
อีกนิดวันก่อนไปงาน bye nior(สะกดผิดไหม) มาสนุกมาก งานอ.ก มีน้องรู้จักด้วยตื่นเต้นมากๆ
ส่วนงานภาคตัวเองเข้าไปไม่โดนร่นน้องตบก็ดีแล้ว
มีเดินข้ามหัวไปมา สุดยอดมีรู้จัก 3 คน ทั้งงานโคตรดีใจเลย ตอนนี้พี่ก้อยคงสวยขึ้นนะ มีหนุ่มๆมาจีบเยอะแล้วสงกะสัย แค่นี้ละกันขี้เกียจพิมพิ์ แล้วความเร็ว 4 ตัวต่อหนึ่วนาที (คิดถึงพี่ก้อยนะครับ)
ปล.อย่าร้องไห้ให้กับคนอย่างผม
5555555555555555 จบ


โดย: น้องตัวโต IP: 203.152.15.3 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:58:45 น.  

 
นี้กูเขียนอะไรลงไป


โดย: น้องตัวโต IP: 203.152.15.3 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:00:51 น.  

 
089-7357982


โดย: ast IP: 203.152.15.3 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:15:07 น.  

 
อ.ท่านใดที่ชอบทำว่าตัววเองเก่ง ปากดี เล่นเส้น ก็ขอให้ลาออกไปชะ


โดย: กบฎ IP: 203.158.177.4 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:56:42 น.  

 
ถ้าอ.ทานใดไม่ทำตามที่บอกดิฉันจะส่งฟ้อง มทร.ภาคใต้

ด้วยความหวังดี


โดย: กบฏ IP: 203.158.177.4 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:58:51 น.  

 
น.ศ. ปี 2 คณะอุตสาหกรรม ทุ่งใหญ่ ปีนี้นะพ่อแม่พี่น้องครับ เกิดการรวมกลุ่มก่อกบฎทางการศึกษา คือไม่ฝักใฝ่ฝายใดเลยเช่น แอบประชุมแบบลับๆๆบ่อยมาก ดิฉันคิดว่าพวกเขาคงจะยึดครอง คณะอุตสาหกรรม
ชอบพูดปากดีต่อน้องๆ บอกต่อๆๆด้วย

โดย: ผบ. ปปช. IP: 203.158.177.4 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:05:00 น.  

 
กระผม คิดว่าใครที่ comment อย่าใส่ชื่อคนอื่นให้ร้ายเลย และอย่าเชื่อให้มาก บางคนใส่ชื่อคนอื่นเพื่อใส่ร้าย
ทั้งที่น้องคนที่โดยแอบอ้างชื่อนิสัยดีมาก
ระวัง ทำกรรมเลวอะรัยไว้จะส่งผลถึงตัวเอง


โดย: เด็กดื้อ IP: 203.158.177.4 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:09:04 น.  

 
ที่แห่งนี้มีไว้เพื่อพบปะพูด ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุปันซึ่งแต่ละคนก็มีเวลาน้อยมากอยู่แล้วที่จะได้สังสรรค์กัน
อันเนื่องมาจากหน้าที่การงานของแต่ละคน
ฉะนั้น ขอความกรุณา ผู้ที่ผ่านมาพึงใช้สติในการพูดคุยผ่านเวปบอร์ดนี้ด้วย ตอนเรียน เราเคยยึดมั่นในกฎของการนับถือรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างไร ตอนนี้ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นด้วย
กรุณาอย่ามาทำลายบรรยากาศ การแอบอ้างชื่อคนอื่น การให้ร้าย หรือกล่าวร้ายผู้อื่นก็ขออย่ามาลงผ่านบอร์ด
ขอร้องเถอะ อย่าทำ มันไม่จรรโลงความรู้สึก หาอะไรที่มันสร้างสรรค์ หรือการส่งข่าวคราว ที่เป็นประโยชน์ดีกว่า
อย่ามาใช้บอร์ดนี้เพื่อเป็นเวทีในการแทงข้างหลัง หรือ
ลอบกัดคนอื่น
ด้วยความเคารพ


โดย: อุชุมา ใจห้าว (อุ๊) yoyza (fst) IP: 125.24.192.203 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:53:09 น.  

 
เหอ ๆๆ ค่อยสบายใจหน่อยได้พล่ามไปแระ
น้องมน, ฝ้าย, หนาม, กิ๊บ สบายดีกันรึป่าว คิดถึงทุกคนนะจ๊ะ

ว่าแต่เพื่อน ๆ เมื่อไหร่เราจะได้รวมตัวกันซะทีอ่ะ คิดถึง


โดย: yoyza (fst) IP: 125.24.192.203 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:59:59 น.  

 
ว่ากันว่าเป็นเบอร์ ปัญญา เงินทอง FAN16 BioTech ครับ
0865693188
0865693188
0865693188
0865693188


โดย: เพื่อนเจ้าหลอด IP: 125.24.26.90 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:53:19 น.  

 
นี่ก็ว่ากันว่าเป็นเบอร์เจ้าปอน FAN16 FoodSci
081-000800
081-000800
081-000800
081-000800


โดย: เพื่อนเจ้าปอน IP: 125.24.26.90 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:57:36 น.  

 
ถึงพี่ อุ๊ (หยอย)
คิดถึงพี่อุ๊ เหมือนกัน ว่าแต่ตอนนี้อยู่ไหน ไม่ค่อยได้ข่าวคราว มีแฟนยังหรือว่าแต่งงานแล้ว บอกด้วย


โดย: เทพธิดาหนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:51:09 น.  

 
5555 น้องหนาม แทงค์กิ้วนะที่คิดถึงกัน

ตอนนี้พี่ทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ้า

แต่งงานเหรอก็ยัง ตอนนี้โฉดสนิท ส่วนแฟนกะลังหาอยู่

วันไหนมาเที่ยวที่นครก็โทรมาและกันเน้อ 081-8943783
ตอนนี้พี่ประจำการอยู่ในเมือง แต่แปลกอยู่อย่างนึง.....
พี่ก้อยมายังไม่เจอกันสักกะที ติดงานตลอด


โดย: yoyza FST IP: 125.24.193.51 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:56:55 น.  

 
พี่อุ๊
มาเที่ยวยะลา ก็อย่าลืมบอกกันบ้างนะ รับรองปลอดภัย หายห่วง จะพาไปเที่ยว 081-5982541


โดย: เทพธิดาหยามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:03:29 น.  

 
พี่ก้อย
คิดถึงจัง คิดถึงทุกคนเลย พี่ปลา (รุ่งแสง)เป็นไงบ้างอยู่ไหน คิดถึงมากมาก ติดต่อไงได้บ้าง


โดย: เทพธิดาหนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:06:13 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่อุ๊ ขอบคุณที่ยังจำกันได้ รีบๆสละโสดเร็วๆเน้อเดี๋ยวไม่ทันมนนะ หลานพี่อุ๊จะโตเป็นหนุ่มแล้ว
........สวัสดีทุกคนนะ ทั้งพี่คนอื่นๆ และน้องๆ คงสบายดีกันทุกคนคิดถึงจัง โทรมาคุยกันได้นะ 086 2841866 ช่วงนี้ยังไม่สอบคุยได้


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.172.50 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:37:48 น.  

 
พี่มนมีหลานให้พวกเราแล้วรึเนี๊ย เพิ่งงรู้น๊ะเนี๊ย ถามจิง...พูดจริงป่าว.. ไม่บอกกันมั่ง


โดย: ฝ้าย IP: 118.173.232.96 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:41:40 น.  

 
พี่อุ๊รู้ม๊ะ ! ที่ไม่เจอพี่ก้อย แกติดงานตลอดน๊ะ ไม่เจอกันสักกะที เพราะแกกลัวพี่อุ๊จะเจ็บตาก็ได้นะ....
เพราะเดี๋ยวนี้พี่ก้อยสวยบาดตาไง 5555


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 118.173.232.96 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:44:27 น.  

 
พี่เกมส์ทำงานอะไรที่หาดใหญ่ ฝ้ายก็อยู่หาดใหญ่เหมือนกันอ่ะ กิ๊บมาหาดใหญ่วันไหนจะพาไปเจอพี่รหัสนะ อย่าเพิ่งย้ายหนีเสียก่อนล่ะ


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 118.173.232.96 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:46:13 น.  

 
เธซเธงเธฑเธ”เธ”เธต เธžเธตเนˆ เน†เน† เธ™เน‰เธญเธ‡ เน†เน†เธ—เธธเนˆเธ‡เนƒเธซเธเนˆ ....เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เนƒเธ„เธฃเธญเธขเธนเนˆเธ—เธตเนˆเน„เธซเธ™เธเน‰เธญเน€เธฅเนˆเธฒเธเธฑเธ™เธšเน‰เธฒเธ‡เธ™เธฐ... เนƒเธ„เธฃเธกเธตเธญเธฒเน„เธฃ เธเน‰เธญเน€เธกเธฅเธฅเนŒเธกเธฒเธซเธฒเธ™เธฐ เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เธžเธตเนˆเน€เธ›เธฅเธตเนˆเธขเธ™เน€เธกเธฅเธฅเนŒเนƒเธซเธกเนˆเนเธฅเน‰เธง เน€เธ›เน‡เธ™ s_biot06@hotmail.com เธซเธฃเธทเธญเนƒเธ„เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธฅเนˆเธ™ hi5 เธเน‰เธญเน€เธ‚เน‰เธฒเธกเธฒเธ—เธฑเธเธ—เธฒเธขเธเธฑเธ™เน„เธ”เน‰เธ™เธฐ //blacktea06.hi5.com


โดย: เน‚เธญ IP: 61.7.172.50 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:22:32 น.  

 
เราก็อยู่หาดใหญ่ ทำไมไม่เคยเจอกันเลยนะ


โดย: หมูบิน IP: 203.146.198.162 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:25:48 น.  

 
หาดใหญ่ฝนตกหนักมาก


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.244.110 วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:15:02 น.  

 
ฝ้าย
คิดถึงจัง เบื่อนิมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน


โดย: หนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:32:09 น.  

 
น้องฝ้านจ๋า....ถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ลองเข้าไปดูสิ kongprapan.hi5.com สิจ๊ะ ดูนะว่าหน้าเหมือนพี่ป่ะ ถ้าไม่เหมือนแสดงว่าลูกคนข้างบ้าน เห็นแล้วอย่าสมัครเป้นลูกสะไภ้ล่ะ


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.172.122 วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:34:34 น.  

 
Dear ...หนามน้อย
ไม่เป็นไรอย่าเครียดนะ ค่อยๆแก้
ปัญหาอย่างนี้ใครก็ต้องเจอ
เป็นห่วงนะ เดี๋ยวโทรหา....


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.244.110 วันที่: 3 มีนาคม 2551 เวลา:16:03:33 น.  

 
น้องหนาม..........
อย่าเครียดนะจ๊ะ เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเอง ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ หนามสู้สู้ การทำงานก็เป็นแบบนี้แหละต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง ใช้เหตุผลแก้ปัญหานะ เป็นกำลังใจให้...............


...........................................พี่รหัส....................


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.174.88 วันที่: 3 มีนาคม 2551 เวลา:19:08:03 น.  

 
คิดถึง


โดย: 007 IP: 222.123.140.192 วันที่: 4 มีนาคม 2551 เวลา:16:06:19 น.  

 
ช่วงนี้งานยุ่งเลิกดึกตื่นเช้า แถมไม่สบายเกือบเป็นไข้หวัดใหญ่ คิดถึงนะ ฝ้ายคุง หนามจัง ดูแลสุขภาพด้วยนะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย คิดถึงมาก อยากไปหาจัง รอหน่อยนะ


โดย: กิ๊บ IP: 202.91.18.192 วันที่: 4 มีนาคม 2551 เวลา:20:58:05 น.  

 
กิ๊บ งานยุ่งแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยสรุปก็จะต้องดุแลทั้งสุขภาพกายและใจควบคู่กันไป
ปล. โทรไปหา รบกวนช่วยรับโทรศัพย์เพื่อนด้วย ..
เป็นห่วงเสมอนะ
รักกิ๊บ


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.244.110 วันที่: 5 มีนาคม 2551 เวลา:10:17:31 น.  

 
เกมส์หายหน้าไปเลยนะไม่ติดต่อกับเพื่อนเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เห็นว่าอยู่ที่หาดใหญ่ เอฟ สุเล็ก ก็อยู่ที่หาดใหญ่
เพื่อนๆ แต่งงานกันไปเยาะแล้วเมื่อไหร่เกมส์จะมีข่าวดีบ้างโทรมาบอกบ้างนะ เบอร์ 086-9407721 เบอร์เดิม หรือ k_u_n_g-@ hotmail.com
กุ้ง ขวัญ ตู่ ทำงานอยู่ที่เดียวกัน (สนง.ปศจ.สฎ.)


โดย: กุ้ง ast IP: 203.185.146.254 วันที่: 5 มีนาคม 2551 เวลา:14:35:47 น.  

 
สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆชาวท่งใหญ่ทุกท่าน
ได้ยิน BlogGang นี้ก็นานแล้วแต่ไม่มีเวลามาเปิดดูซักที วันนี้โอกาศดีก็เลยมาเปิดดู เจอคนรู้จักก็หลายคนแต่ยังไม่เจอญาติๆตัวเองซักคนเลย น้องฝ้าย น้องหนาม น้องก้อย สบายดีกันอยู่ใช่ไหม อยู่ไหนกันบ้างละ


โดย: A-SEED FST 10 , FAN 18 IP: 203.152.31.202 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:11:31:19 น.  

 
เป็นอะไรที่น่าอ่านมาก ได้มีสุขใจ รวมพระอริยะที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้ !!!, เกือบ 100 องค์ //board.agalico.com/showthread.php?t=16442


โดย: นาย อก8 IP: 125.25.242.239 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:17:10:29 น.  

 
อริยสงฆ์ที่ยังดำรงขันธ์อยู่..ที่หลวงตามหาบัว...กล่าวว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก..

เรียบเรียงโดย แดนโลกธาตุ


พระอริยสงฆ์ที่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (พระอรหันต์แห่งประวัติชาติไทยองค์ปัจจุบัน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ) ได้กล่าวถึงว่าท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์, และหมดแห่งกิจที่ควรทำแล้ว ก็จะมีครูบาอาจารย์ต่างๆในสายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมากมาย ที่ท่านหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงประจำ แต่ในบางครั้งท่านเหล่านั้นจะไม่พูดว่าได้ขั้นไหน ๆ แล้วเพราะท่านอาจจะมองเห็นปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น คนมารุมตอม.ไม่เว้นแต่ละวันทำให้ท่านไม่ได้พักผ่อน

ยกตัวอย่างเหตุกาณ์ ในวันนั้นที่ข้าพเจ้าถามพระเถระพระป่า (ไม่ขอเอ่ยนามท่าน) ข้าพเจ้าถามว่า.....ดังนี้

..หลวงปู่เป็นพระอรหันต์หรอครับ....
ท่านก็จะตอบว่า..........ดูเอานี่ไงหันซ้ายหันขวา..
แล้วท่านก็.....จะทำท่าหันไปข้างซ้าย...หันไปข้างขวาให้เราดู...
คนถามก็จะอดหัวเราะไปกับท่านไม่ได้ครับ........

แล้วท่านก็เมตตาบอกว่า....ไม่สำคัญที่จะไปถามว่าพระรูปไหนสำเร็จอะไร เราจะไปกังวลถามทำไม....เราปฏิบัติเองเรารู้เอง..ไม่ต้องถามคนอื่น...

ทิ้งท้ายท่านเมตตาบอกว่า
แต่บุญที่ทำกับพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสนั้นได้กุศลมากเลยทีเดียวนะ....


เหตุกาณ์หนึ่งที่ผู้เขียนได้รับฟังมาจากหูโดยตรง....จากพระธรรมเทศฯองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ท่านได้รับรองว่าท่านนั้น ท่านนี้เป็นพระอริยบุคคลหมดกิเลส หลายรูปครับ
ผู้เขียนจึงอดที่จะเอาเอาเทศนาของหลวงตามหาบัว นั้น มาให้ผู้อ่านรู้ด้วยไม่ได้ครับ
ดังนี้ครับ........


"พระหมดกิเลสในสายหลวงปู่มั่น นี้ก็ไม่ใช่น้อย แต่ท่านไม่เปล่งบอกใครเพราะเกี่ยวกับอรรถกับธรรมเห็นธรรมดีเลิศกว่า แต่ที่เราบอกเราก็ไม่ได้อวดอุตริ ใดๆ ทั้งสิ้น จริงคือจริงไม่มีปิดบัง ไม่สงสัยในธรรม ใครจะเอาตำราไหนมาอ้าง ก็ให้มันเอามาได้เลย ที่วัดป่าบ้านตาด ดราไม่สะทกสะเทือน จะชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจเอง เอ้าเชิญมา....."


ที่ได้ฟังท่านเปรย ๆ มาก็พอจับใจความมาว่าท่านไหนได้แล้ว...เสียดายที่ไม่ได้อัดเทบไว้ครับ....และนี่ก็คือท่านเปรยว่าล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยสงฆ์เนื้อนาบุญของโลกเลยทีเดียว

ท่านบอกว่า
1.ท่านอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ประทุมธานี

2.หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

3.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี

4.หลวงปู่ขาล ฐานวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

5.พระอาจารย์แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

6.หลวงปู่หลวง กตปุญโญ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดคีรีสุบรรพต จ.ลำปาง

7.อาจารย์เหรียญ วรลาโภ (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง)
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

8.อาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง)
วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

9.หลวงปู่หลอด ประโมทิโต
วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

10.หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
วัดเจริญสมณกิจ (หลังศาลภูเก็ต ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

11.หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล
วัดสระมงคล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

12.หลวงปู่ศรี มหาวีโร
วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

13.พระอาจารย์สายทอง เตชธัมโม
วัดป่าห้วยกุ่ม (ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ ) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

14.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
วัดป่าประทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

15.พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร
วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

16.พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธัมโม
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

17.หลวงปู่ทา จารุธัมโม
วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา

18.พระอาจารย์เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

19.อาจารย์สาย เขมธัมโม
วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

20.อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

21.หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร
วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร

22.อาจารย์พวง สุขินทริโย
วัดศรีธรรมมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร

23.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

24.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

25.หลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน
วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

26.หลวงปุ่บุญพิน กตปุญโญ
วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

27.หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดเหสลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

28.หลวงปู่แปลง สุนทโร
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

29.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

30.หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
วัดโพธิ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

31.พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร
วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย

32.พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

33.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ
วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

34.พระอาจารย์อุทัย สิรินธโร
วัดถ้ำพระ อ.เซกา จ.หนองคาย

35.หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
สำนักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

36.พระอาจรย์วิไล เขมิโย
วัดถ้ำพณาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

37.หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร

38.อาจารย์อ่ำ ธัมกาโม
วัดธุดงคสถานสันติวรญาณ อ.วังโป่ง จ.เพรชบูรณ์

39.หลวงปู่ถวิล
จ.อุดรธานี (ไม่ทราบที่อยู่และฉายาท่าน)

40.อาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก
วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี

41.อาจารย์วันชัย วิจิตโต
วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต
วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร
วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

44.อาจารย์คำแพง อัตสันโต
วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์ ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

45.พระอาจารย์ปัญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต
วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร
วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

44.อาจารย์คำแพง อัตสันโต
วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์ ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

45.พระอาจารย์ปัญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

46.ท่านฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมญาณ ) (ท่านมรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ )
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
(หลวงปู่สิม เคยปรารภให้อาจารย์มหาบัวฟัง)

47.หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
จ.สุพรรณบุรี

48.หลวงปู่วัดพระพุทธบาทตากผ้า
(อันนี้หนังสือไม่ชัดครับเล่มนี้เก่ามากครับ )

49.พระอาจารย์มหาโส กัสโป
วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

50.หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

51.หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโป
วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าช้าเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

52.หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
วัดเกาะแก้วะดงคสถาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

53.คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
สำนักชีบ้านห้สยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

54.พระอาจารย์ทุย (ปรีดา) ฉันทกโร
วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย

55.พระอาจารย์สรวง สิริปุญโญ
วัด่าศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

56.พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ
วัดป่ามณีกาญจ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

57.พระอาจารย์จันทร์โสม กิตติกาโม
วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

58.พระอาจารย์แยง สุขกาโม
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

59.หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท
วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

60.พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร
วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

61.หลวงปู่ผาง โกสโล
วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

62.หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดบนนพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

63.ท่านพระอาจารย์สิงทอง ธัมวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

64.หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร
วัดถ้ำประทุน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

65.หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม
วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

66.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต
วัดบูรพาราม ( วัดหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

67.หลวงปู่ทอง จันทสิริ
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

68.หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร
สำนักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู่) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

69.หลวงปู่คูณ สุเมโธ
วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

70.พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม
วัดพิชัยพัฒนาราม ( วัดป่าเขาน้อยสามผาน ) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี

71.หลวงปู่สุทัศน์ โกสโล
วัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

72.หลวงปู่อ้ม สุขกาโม
วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

73.ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

74.ท่านพระอาจารย์หลอ นาถกโร
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ( วัดถ้ำพวง วัดพระอาจารย์วัน อุตโม ) อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร

75.หลวงพ่อทองคำ กาญวันวัณโณ
วัดถ้ำบูชา อ.เซกา จ.หนองคาย

76.หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) อ.เมือง จ.อุดรธานี

80.พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญฺโญ
วัดป่ากุง (วัดป่าประชาคมวนาราม ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

81.หลวงปู่เผย วิริโย
วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ จ.เลย

82.หลวงปู่คำพอง ขันติโก
วัดป่าอัมพวัน จ.เลย

83.หลวงปู่อว้าน เขมโก
วัดป่านาคนิมิตร อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

84.ท่านพระอาจารย์วิชัย เขมิโย
วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

85.พระอาจารย์บุญทัน ปุญทัตโต (ท่านเพิ่งจะมรณภาพ เดือน ธค.49 )
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.ฝาง จ.ขอนแก่น

86.หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์
วัดเทพธารทอง ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

87.หลวงปู่เนย สมจิตฺโต
วัดป่าโนนแสนคำ บ.ทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

88. หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

89.ท่านพระอาจารย์อุทัย ธมฺมวโร
วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

90.หลวงปู่ประสาร สุมโน
วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร


ท่านเหล่านี้ หลวงตามหาบัว รับรองไว้แล้วครับ ใครใกล้ที่ใดก็สามารถไปเข้าหาได้เลย


ที่มา //board.palungjit.com/showthread.php?t=99476


โดย: นาย อก8 (อีกครั้ง) IP: 125.25.242.239 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:17:11:45 น.  

 
อริยสงฆ์ที่ยังดำรงขันธ์อยู่..ที่หลวงตามหาบัว...กล่าวว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก..

เรียบเรียงโดย แดนโลกธาตุ


พระอริยสงฆ์ที่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (พระอรหันต์แห่งประวัติชาติไทยองค์ปัจจุบัน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ) ได้กล่าวถึงว่าท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์, และหมดแห่งกิจที่ควรทำแล้ว ก็จะมีครูบาอาจารย์ต่างๆในสายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมากมาย ที่ท่านหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงประจำ แต่ในบางครั้งท่านเหล่านั้นจะไม่พูดว่าได้ขั้นไหน ๆ แล้วเพราะท่านอาจจะมองเห็นปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น คนมารุมตอม.ไม่เว้นแต่ละวันทำให้ท่านไม่ได้พักผ่อน

ยกตัวอย่างเหตุกาณ์ ในวันนั้นที่ข้าพเจ้าถามพระเถระพระป่า (ไม่ขอเอ่ยนามท่าน) ข้าพเจ้าถามว่า.....ดังนี้

..หลวงปู่เป็นพระอรหันต์หรอครับ....
ท่านก็จะตอบว่า..........ดูเอานี่ไงหันซ้ายหันขวา..
แล้วท่านก็.....จะทำท่าหันไปข้างซ้าย...หันไปข้างขวาให้เราดู...
คนถามก็จะอดหัวเราะไปกับท่านไม่ได้ครับ........

แล้วท่านก็เมตตาบอกว่า....ไม่สำคัญที่จะไปถามว่าพระรูปไหนสำเร็จอะไร เราจะไปกังวลถามทำไม....เราปฏิบัติเองเรารู้เอง..ไม่ต้องถามคนอื่น...

ทิ้งท้ายท่านเมตตาบอกว่า
แต่บุญที่ทำกับพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสนั้นได้กุศลมากเลยทีเดียวนะ....


เหตุกาณ์หนึ่งที่ผู้เขียนได้รับฟังมาจากหูโดยตรง....จากพระธรรมเทศฯองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ท่านได้รับรองว่าท่านนั้น ท่านนี้เป็นพระอริยบุคคลหมดกิเลส หลายรูปครับ
ผู้เขียนจึงอดที่จะเอาเอาเทศนาของหลวงตามหาบัว นั้น มาให้ผู้อ่านรู้ด้วยไม่ได้ครับ
ดังนี้ครับ........


"พระหมดกิเลสในสายหลวงปู่มั่น นี้ก็ไม่ใช่น้อย แต่ท่านไม่เปล่งบอกใครเพราะเกี่ยวกับอรรถกับธรรมเห็นธรรมดีเลิศกว่า แต่ที่เราบอกเราก็ไม่ได้อวดอุตริ ใดๆ ทั้งสิ้น จริงคือจริงไม่มีปิดบัง ไม่สงสัยในธรรม ใครจะเอาตำราไหนมาอ้าง ก็ให้มันเอามาได้เลย ที่วัดป่าบ้านตาด ดราไม่สะทกสะเทือน จะชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจเอง เอ้าเชิญมา....."


ที่ได้ฟังท่านเปรย ๆ มาก็พอจับใจความมาว่าท่านไหนได้แล้ว...เสียดายที่ไม่ได้อัดเทบไว้ครับ....และนี่ก็คือท่านเปรยว่าล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยสงฆ์เนื้อนาบุญของโลกเลยทีเดียว

ท่านบอกว่า
1.ท่านอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ประทุมธานี

2.หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

3.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี

4.หลวงปู่ขาล ฐานวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

5.พระอาจารย์แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

6.หลวงปู่หลวง กตปุญโญ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดคีรีสุบรรพต จ.ลำปาง

7.อาจารย์เหรียญ วรลาโภ (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง)
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

8.อาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง)
วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

9.หลวงปู่หลอด ประโมทิโต
วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

10.หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
วัดเจริญสมณกิจ (หลังศาลภูเก็ต ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

11.หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล
วัดสระมงคล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

12.หลวงปู่ศรี มหาวีโร
วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

13.พระอาจารย์สายทอง เตชธัมโม
วัดป่าห้วยกุ่ม (ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ ) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

14.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
วัดป่าประทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

15.พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร
วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

16.พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธัมโม
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

17.หลวงปู่ทา จารุธัมโม
วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา

18.พระอาจารย์เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

19.อาจารย์สาย เขมธัมโม
วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

20.อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

21.หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร
วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร

22.อาจารย์พวง สุขินทริโย
วัดศรีธรรมมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร

23.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

24.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

25.หลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน
วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

26.หลวงปุ่บุญพิน กตปุญโญ
วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

27.หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดเหสลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

28.หลวงปู่แปลง สุนทโร
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

29.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

30.หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
วัดโพธิ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

31.พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร
วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย

32.พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

33.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ
วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

34.พระอาจารย์อุทัย สิรินธโร
วัดถ้ำพระ อ.เซกา จ.หนองคาย

35.หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
สำนักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

36.พระอาจรย์วิไล เขมิโย
วัดถ้ำพณาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

37.หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร

38.อาจารย์อ่ำ ธัมกาโม
วัดธุดงคสถานสันติวรญาณ อ.วังโป่ง จ.เพรชบูรณ์

39.หลวงปู่ถวิล
จ.อุดรธานี (ไม่ทราบที่อยู่และฉายาท่าน)

40.อาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก
วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี

41.อาจารย์วันชัย วิจิตโต
วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต
วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร
วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

44.อาจารย์คำแพง อัตสันโต
วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์ ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

45.พระอาจารย์ปัญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต
วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร
วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

44.อาจารย์คำแพง อัตสันโต
วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์ ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

45.พระอาจารย์ปัญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

46.ท่านฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมญาณ ) (ท่านมรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ )
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
(หลวงปู่สิม เคยปรารภให้อาจารย์มหาบัวฟัง)

47.หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
จ.สุพรรณบุรี

48.หลวงปู่วัดพระพุทธบาทตากผ้า
(อันนี้หนังสือไม่ชัดครับเล่มนี้เก่ามากครับ )

49.พระอาจารย์มหาโส กัสโป
วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

50.หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

51.หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโป
วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าช้าเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

52.หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
วัดเกาะแก้วะดงคสถาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

53.คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
สำนักชีบ้านห้สยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

54.พระอาจารย์ทุย (ปรีดา) ฉันทกโร
วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย

55.พระอาจารย์สรวง สิริปุญโญ
วัด่าศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

56.พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ
วัดป่ามณีกาญจ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

57.พระอาจารย์จันทร์โสม กิตติกาโม
วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

58.พระอาจารย์แยง สุขกาโม
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

59.หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท
วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

60.พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร
วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

61.หลวงปู่ผาง โกสโล
วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

62.หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดบนนพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

63.ท่านพระอาจารย์สิงทอง ธัมวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

64.หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร
วัดถ้ำประทุน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

65.หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม
วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

66.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต
วัดบูรพาราม ( วัดหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

67.หลวงปู่ทอง จันทสิริ
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

68.หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร
สำนักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู่) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

69.หลวงปู่คูณ สุเมโธ
วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

70.พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม
วัดพิชัยพัฒนาราม ( วัดป่าเขาน้อยสามผาน ) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี

71.หลวงปู่สุทัศน์ โกสโล
วัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

72.หลวงปู่อ้ม สุขกาโม
วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

73.ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

74.ท่านพระอาจารย์หลอ นาถกโร
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ( วัดถ้ำพวง วัดพระอาจารย์วัน อุตโม ) อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร

75.หลวงพ่อทองคำ กาญวันวัณโณ
วัดถ้ำบูชา อ.เซกา จ.หนองคาย

76.หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) อ.เมือง จ.อุดรธานี

80.พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญฺโญ
วัดป่ากุง (วัดป่าประชาคมวนาราม ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

81.หลวงปู่เผย วิริโย
วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ จ.เลย

82.หลวงปู่คำพอง ขันติโก
วัดป่าอัมพวัน จ.เลย

83.หลวงปู่อว้าน เขมโก
วัดป่านาคนิมิตร อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

84.ท่านพระอาจารย์วิชัย เขมิโย
วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

85.พระอาจารย์บุญทัน ปุญทัตโต (ท่านเพิ่งจะมรณภาพ เดือน ธค.49 )
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.ฝาง จ.ขอนแก่น

86.หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์
วัดเทพธารทอง ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

87.หลวงปู่เนย สมจิตฺโต
วัดป่าโนนแสนคำ บ.ทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

88. หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

89.ท่านพระอาจารย์อุทัย ธมฺมวโร
วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

90.หลวงปู่ประสาร สุมโน
วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร


ท่านเหล่านี้ หลวงตามหาบัว รับรองไว้แล้วครับ ใครใกล้ที่ใดก็สามารถไปเข้าหาได้เลย


ที่มา //board.palungjit.com/showthread.php?t=99476


โดย: นาย แฟน16 IP: 125.25.242.239 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:17:21:07 น.  

 
อริยสงฆ์ที่ยังดำรงขันธ์อยู่..ที่หลวงตามหาบัว...กล่าวว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก..

เรียบเรียงโดย แดนโลกธาตุ


พระอริยสงฆ์ที่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (พระอรหันต์แห่งประวัติชาติไทยองค์ปัจจุบัน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ) ได้กล่าวถึงว่าท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์, และหมดแห่งกิจที่ควรทำแล้ว ก็จะมีครูบาอาจารย์ต่างๆในสายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมากมาย ที่ท่านหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงประจำ แต่ในบางครั้งท่านเหล่านั้นจะไม่พูดว่าได้ขั้นไหน ๆ แล้วเพราะท่านอาจจะมองเห็นปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น คนมารุมตอม.ไม่เว้นแต่ละวันทำให้ท่านไม่ได้พักผ่อน

ยกตัวอย่างเหตุกาณ์ ในวันนั้นที่ข้าพเจ้าถามพระเถระพระป่า (ไม่ขอเอ่ยนามท่าน) ข้าพเจ้าถามว่า.....ดังนี้

..หลวงปู่เป็นพระอรหันต์หรอครับ....
ท่านก็จะตอบว่า..........ดูเอานี่ไงหันซ้ายหันขวา..
แล้วท่านก็.....จะทำท่าหันไปข้างซ้าย...หันไปข้างขวาให้เราดู...
คนถามก็จะอดหัวเราะไปกับท่านไม่ได้ครับ........

แล้วท่านก็เมตตาบอกว่า....ไม่สำคัญที่จะไปถามว่าพระรูปไหนสำเร็จอะไร เราจะไปกังวลถามทำไม....เราปฏิบัติเองเรารู้เอง..ไม่ต้องถามคนอื่น...

ทิ้งท้ายท่านเมตตาบอกว่า
แต่บุญที่ทำกับพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสนั้นได้กุศลมากเลยทีเดียวนะ....


เหตุกาณ์หนึ่งที่ผู้เขียนได้รับฟังมาจากหูโดยตรง....จากพระธรรมเทศฯองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ท่านได้รับรองว่าท่านนั้น ท่านนี้เป็นพระอริยบุคคลหมดกิเลส หลายรูปครับ
ผู้เขียนจึงอดที่จะเอาเอาเทศนาของหลวงตามหาบัว นั้น มาให้ผู้อ่านรู้ด้วยไม่ได้ครับ
ดังนี้ครับ........


"พระหมดกิเลสในสายหลวงปู่มั่น นี้ก็ไม่ใช่น้อย แต่ท่านไม่เปล่งบอกใครเพราะเกี่ยวกับอรรถกับธรรมเห็นธรรมดีเลิศกว่า แต่ที่เราบอกเราก็ไม่ได้อวดอุตริ ใดๆ ทั้งสิ้น จริงคือจริงไม่มีปิดบัง ไม่สงสัยในธรรม ใครจะเอาตำราไหนมาอ้าง ก็ให้มันเอามาได้เลย ที่วัดป่าบ้านตาด ดราไม่สะทกสะเทือน จะชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจเอง เอ้าเชิญมา....."


ที่ได้ฟังท่านเปรย ๆ มาก็พอจับใจความมาว่าท่านไหนได้แล้ว...เสียดายที่ไม่ได้อัดเทบไว้ครับ....และนี่ก็คือท่านเปรยว่าล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยสงฆ์เนื้อนาบุญของโลกเลยทีเดียว

ท่านบอกว่า
1.ท่านอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ประทุมธานี

2.หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

3.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี

4.หลวงปู่ขาล ฐานวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

5.พระอาจารย์แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

6.หลวงปู่หลวง กตปุญโญ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดคีรีสุบรรพต จ.ลำปาง

7.อาจารย์เหรียญ วรลาโภ (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง)
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

8.อาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง)
วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

9.หลวงปู่หลอด ประโมทิโต
วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

10.หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
วัดเจริญสมณกิจ (หลังศาลภูเก็ต ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

11.หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล
วัดสระมงคล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

12.หลวงปู่ศรี มหาวีโร
วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

13.พระอาจารย์สายทอง เตชธัมโม
วัดป่าห้วยกุ่ม (ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ ) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

14.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
วัดป่าประทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

15.พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร
วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

16.พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธัมโม
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

17.หลวงปู่ทา จารุธัมโม
วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา

18.พระอาจารย์เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

19.อาจารย์สาย เขมธัมโม
วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

20.อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

21.หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร
วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร

22.อาจารย์พวง สุขินทริโย
วัดศรีธรรมมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร

23.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

24.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

25.หลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน
วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

26.หลวงปุ่บุญพิน กตปุญโญ
วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

27.หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดเหสลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

28.หลวงปู่แปลง สุนทโร
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

29.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

30.หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
วัดโพธิ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

31.พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร
วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย

32.พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

33.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ
วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

34.พระอาจารย์อุทัย สิรินธโร
วัดถ้ำพระ อ.เซกา จ.หนองคาย

35.หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
สำนักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

36.พระอาจรย์วิไล เขมิโย
วัดถ้ำพณาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

37.หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร

38.อาจารย์อ่ำ ธัมกาโม
วัดธุดงคสถานสันติวรญาณ อ.วังโป่ง จ.เพรชบูรณ์

39.หลวงปู่ถวิล
จ.อุดรธานี (ไม่ทราบที่อยู่และฉายาท่าน)

40.อาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก
วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี

41.อาจารย์วันชัย วิจิตโต
วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต
วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร
วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

44.อาจารย์คำแพง อัตสันโต
วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์ ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

45.พระอาจารย์ปัญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต
วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร
วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

44.อาจารย์คำแพง อัตสันโต
วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์ ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

45.พระอาจารย์ปัญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

46.ท่านฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมญาณ ) (ท่านมรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ )
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
(หลวงปู่สิม เคยปรารภให้อาจารย์มหาบัวฟัง)

47.หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
จ.สุพรรณบุรี

48.หลวงปู่วัดพระพุทธบาทตากผ้า
(อันนี้หนังสือไม่ชัดครับเล่มนี้เก่ามากครับ )

49.พระอาจารย์มหาโส กัสโป
วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

50.หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

51.หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโป
วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าช้าเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

52.หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
วัดเกาะแก้วะดงคสถาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

53.คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
สำนักชีบ้านห้สยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

54.พระอาจารย์ทุย (ปรีดา) ฉันทกโร
วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย

55.พระอาจารย์สรวง สิริปุญโญ
วัด่าศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

56.พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ
วัดป่ามณีกาญจ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

57.พระอาจารย์จันทร์โสม กิตติกาโม
วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

58.พระอาจารย์แยง สุขกาโม
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

59.หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท
วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

60.พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร
วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

61.หลวงปู่ผาง โกสโล
วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

62.หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดบนนพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

63.ท่านพระอาจารย์สิงทอง ธัมวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

64.หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร
วัดถ้ำประทุน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

65.หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม
วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

66.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต
วัดบูรพาราม ( วัดหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

67.หลวงปู่ทอง จันทสิริ
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

68.หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร
สำนักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู่) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

69.หลวงปู่คูณ สุเมโธ
วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

70.พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม
วัดพิชัยพัฒนาราม ( วัดป่าเขาน้อยสามผาน ) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี

71.หลวงปู่สุทัศน์ โกสโล
วัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

72.หลวงปู่อ้ม สุขกาโม
วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

73.ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

74.ท่านพระอาจารย์หลอ นาถกโร
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ( วัดถ้ำพวง วัดพระอาจารย์วัน อุตโม ) อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร

75.หลวงพ่อทองคำ กาญวันวัณโณ
วัดถ้ำบูชา อ.เซกา จ.หนองคาย

76.หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) อ.เมือง จ.อุดรธานี

80.พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญฺโญ
วัดป่ากุง (วัดป่าประชาคมวนาราม ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

81.หลวงปู่เผย วิริโย
วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ จ.เลย

82.หลวงปู่คำพอง ขันติโก
วัดป่าอัมพวัน จ.เลย

83.หลวงปู่อว้าน เขมโก
วัดป่านาคนิมิตร อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

84.ท่านพระอาจารย์วิชัย เขมิโย
วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

85.พระอาจารย์บุญทัน ปุญทัตโต (ท่านเพิ่งจะมรณภาพ เดือน ธค.49 )
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.ฝาง จ.ขอนแก่น

86.หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์
วัดเทพธารทอง ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

87.หลวงปู่เนย สมจิตฺโต
วัดป่าโนนแสนคำ บ.ทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

88. หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

89.ท่านพระอาจารย์อุทัย ธมฺมวโร
วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

90.หลวงปู่ประสาร สุมโน
วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร


ท่านเหล่านี้ หลวงตามหาบัว รับรองไว้แล้วครับ ใครใกล้ที่ใดก็สามารถไปเข้าหาได้เลย


ที่มา //board.palungjit.com/showthread.php?t=99476


โดย: FAN16 IP: 125.25.242.239 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:17:23:44 น.  

 
A-SEED FST 10 , FAN 18 คือใครนะ
เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ
อยากรู้แต่ไม่อยากถาม
ต้องสืบให้ด้าย
ฝ้าย


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.245.92 วันที่: 7 มีนาคม 2551 เวลา:13:40:23 น.  

 

A-SEED FST 10 ถ้าจำไม่ผิดมีน้องรหัสชื่อโนรีซัม เจ๊ะปอ หลานรหัส ชื่อ มน และเหลนรหัสชื่อแป้ว หรือปล่าวเนี่ย เสียใจนะเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักใคร


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.174.30 วันที่: 10 มีนาคม 2551 เวลา:19:31:46 น.  

 
วันนี้อากาศหาดใหญ่อากาศร้อนจัง
แต่ก็สบาย คิดถึงเพื่อนที่คณะจัง
และคิถึงบรรยากาศที่คณะตอนนี้
ต้นยางคงผลัดใบจากสีแดงแล้ว...
รุ่นพี่ก็จบ รุ่นน้องเข้าใหม่จะมากี่คน?


โดย: ฝ้าย IP: 118.173.232.41 วันที่: 11 มีนาคม 2551 เวลา:16:13:02 น.  

 

พี่สีด.....ลองเข้าไปใหม่นะ //kongprapan.hi5.com


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.174.30 วันที่: 11 มีนาคม 2551 เวลา:19:46:18 น.  

 
คิดถึงน้องๆสัตวศาสตร์ทุกคน+คณะอาจารย์


โดย: Ast8 IP: 118.173.151.165 วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:14:02:51 น.  

 
ฝากความคิดถึง ถึงอ.เบียร์ อ.หนิง อ.ชิตวรรณและอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ทุกๆท่านและพี่อ่อน พี่แอน พี่เบียร์ พี่เอียด


โดย: แป้นAST IP: 118.173.151.165 วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:14:14:08 น.  

 
ดีดีสมาชิก ทุ่งใหญ่ทุกท่าน คนใหม่หน้าดีขอรายงานตัวค่ะ
นู๋ฝ้าย Thank you ที่บอกว่า สมาคมลับตั้งอยู่ที่นี่
ไอ้เราก็โทรศัพท์หายม่ายมีเบอร์ใครเลย AST รุ่นเดียวกะกิ๊บจร๊า Pla...Za ตลอดกาลอิอิ
ตอนนี้อยู่ กทม ใครอยู่ใกล้ๆๆ รายงายตัวด้วยค่ะ
**ปล ยัยกิ๊บ เธอบอกว่าจะโทรกลับฉัน มา 3 เดือนหายไปเลยนะแกวันเกิดฉันก็ลืมดูมันทำน่าแตะว่ะ น้อยใจจัง
**ฝ้าย พค นี้เจอะกานฉันจะไปแท๋ว หาดใหญ่ จะแวะไปหานะ คิดถึงมากมายทุกท่าน


โดย: Pla...za IP: 58.181.133.194 วันที่: 19 มีนาคม 2551 เวลา:11:34:24 น.  

 
ดียามบ่ายกับชาวทุ่งใหญ่ทุกคนน่ะจร้า.......

พึ่งรู้นะเนี่ย..ว่ามีบอร์ดชาวทุ่งใหญ่ด้วย


ดีเนอะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อน-พี่-น้องชาวทุ่งใหญ่ หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันน่ะจ๊ะ

ขอบจัยมากจร้าฝ้าย....ที่บอกน่ะจ๊ะ..วันไหนผ่านมาก็แวะที่ร้านบ้างน่ะจะ...อิอิ

...........*-*.....คิดถึงชาวทุ่งใหญ่คนจร้า.......


โดย: pom.......FST IP: 118.173.160.58 วันที่: 19 มีนาคม 2551 เวลา:12:13:08 น.  

 
แวะมาทักทาย จ้า ทุกท่าน คิดถึงมากมาย


โดย: yoyza FST IP: 118.173.232.81 วันที่: 19 มีนาคม 2551 เวลา:13:22:00 น.  

 
ฝ้ายมัวแต่เล่น M อยู่นั่นแหละ.....อิอิ


อย่าอู้งานสิจ๊ะ (ว่าไป).......

มาทักทายชาวทุ่งใหญ่ทุกคนจร้า...........


โดย: Pom..FST IP: 118.173.152.160 วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:12:02:52 น.  

 
ดีใจจังที่มีเว็ปของพี่ๆน้องๆชาวทุ่งใหญ่กะเค้าด้วย
ไม่รู้ว่าศิษย์เก่า อก. รับทราบข่าวนี้กันรึยัง คือ อ.จ๊อด มีความประสงค์จะจัดงานรวมรุ่นศิษย์เก่า อก. ทุกรุ่น ทั้งนี้อยากให้มีตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ฝากที่อยู่หรืออีเมล เพื่อประสานงานในการดำเนินการต่อไป
และศิษย์เก่าแต่ละรุ่นสามารถลงชื่อและอีเมลไว้ในกระทู้จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ท่านทราบถึงกำหนดการที่แน่นอน
จากคุณ : ศรีอุบล อก.รุ่น 1 FAN 13 [ 5 Feb 51 20:07:59 ] [ IP : 172.19.13.51 ]

ยังงัยก้อลองเข้าไปดูกันนะ
//agro-industry.rmutsv.ac.th/show_question.php?id=17

สำหรับเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆคนไหนที่ยังจำกันได้ แวะมาคุยกันได้นะคะ pond_rno@hotmail.comโดย: ปอนด์ Biotech 7, AG.10, FAN 18 IP: 118.173.170.121 วันที่: 23 มีนาคม 2551 เวลา:16:38:07 น.  

 
มีใครเรียนสัตวศาสตร์บ้าง
ช่วยรายงานตัวด้วย
จากพี่ตั๊ก


โดย: ตั๊กแตน IP: 203.185.146.58 วันที่: 25 มีนาคม 2551 เวลา:15:43:59 น.  

 
ดีใจที่มีพื้นที่ให้พี่ๆน้องๆได้สื่อสารกัน อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้มีความรักและเคารพกัน เพราะนั่นคือพี่ เพื่อน และน้องๆของเราชาวทุ่งใหญ่


โดย: เกษตรศึกษา รุ่น 9 พลัดถิ่นมาอยู่ที่สุรินทร์ IP: 125.25.141.236 วันที่: 25 มีนาคม 2551 เวลา:22:15:30 น.  

 
หนามเตย...นี่ใช่อดีตแฟนไอ้แอร์หรือเปล่า

ตอบด้วย


โดย: ตั๊กแตน AST IP: 203.185.146.58 วันที่: 26 มีนาคม 2551 เวลา:12:58:10 น.  

 
อยากทราบว่ามีน้องสมัครเรียนสัตวศาสตร์กี่คน
ดีใจจังเลยทุ่งใหญ่เราได้เปิดสอนคณะสัตวแพทย์สักที
ไม่ว่าใครเรียนคณะใหนๆพี่ขอให้น้องๆเป็นศิษย์ราชมงคลที่น่ารักทุกคนนะจ๋ะ


โดย: แป้นAST IP: 124.157.177.228 วันที่: 26 มีนาคม 2551 เวลา:14:07:27 น.  

 
เรื่องอดีตเค้าไม่พูดถึงแล้วจ๊า
กับพี่แอร์เราเป็นพี่น้องกันมาตั้งนาแล้ว
เพื่อทราบและดำเนินการต่อ


โดย: ผู้รู้ดี IP: 118.174.232.136 วันที่: 26 มีนาคม 2551 เวลา:21:20:10 น.  

 
**หนามเตยโดนแซวอีแระ อิอิ
บอกแล้วให้แต่งงานได้แระ 555
แด๋วชานยอมลางานไปช่วยแกรเลย
อย่าอู้งานแอบ ออนเอ็ม บ่อยดิ
**นู๋ฝ้าย อย่าทำงานหนักนะแด๋วไม่มีเวลาหาแฟนนะ
**กิ๊บไปไหนน๊า...หานไปเลยง่ะ
คิดถึงเพื่อนทุกคนเลย ว่างๆไปเที่ยวด้วยกันนะ


โดย: Pla...za IP: 202.173.217.18 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:10:18:26 น.  

 
ปลาว่าแต่คนอื่นฉั๊นออนเอมเห็นคุณทุกครั้งเลยเหมือนกัน
คิดถึงเเหมมือนกัน


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.247.154 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:11:52:21 น.  

 
คิดถึงฝ้ายจัง วันที่ 3-9 นี้กิ๊บกลับบ้านเดี่ยวแวะไปหานะ แต่งตัวสวย ๆนะ เดี่ยวจะพาใครไปเจอ อย่าลืมกินข้าวด้วยเดี่ยวผอม สู้กิ๊บไม่ได้นะ รักเพื่อนเสมอ


โดย: กิ๊บ IP: 202.91.19.205 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:19:03:23 น.  

 
สวัสดีปลา เรา สบายดีแต่งานยุ่งมาก ว่าง ๆมาหาเราซิจะรอนะ คิดถึง


โดย: gib IP: 202.91.19.205 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:19:04:38 น.  

 
กิ๊บมาวันไหนเพราะวันที่4 กลับบ้านมาอีกทีคงวันที่ 16 เลยลาพักร้อนยาวจ๊ะ......โทรมาบอกกันก่อนน่ะ เดี๋ยวพลาด
และที่สำคัญอยากเห็นใครคนนั้น


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 118.174.73.105 วันที่: 29 มีนาคม 2551 เวลา:14:47:47 น.  

 
สวัสดีชาวทุ่งใหญ่ได้รับเวปบอร์ดคณะเกษตรกันบ้างยัง
เลยเข้ามาเผยแผ่ให้อีกแรงอะ
//agro-industry.rmutsv.ac.th/boards/
ลองเข้าไปดูกันนะค่ะ


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 118.174.26.14 วันที่: 30 มีนาคม 2551 เวลา:16:19:18 น.  

 
ฝ้าย ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้า//agro-industry.rmutsv.ac.th/boards/ ได้ไหมเห็นมีแต่ อก.


โดย: คนชอบสงสัย IP: 203.185.146.254 วันที่: 31 มีนาคม 2551 เวลา:16:41:51 น.  

 
ถึง ผู้รู้ดี
ขอบคุณมากสำหรับคำตอบ ที่ดีดีให้กับ...........


โดย: เทพธิดาหนามเตย Fst 13 IP: 202.143.158.116 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:8:57:22 น.  

 
ปลา จ๋า คิดถึงจัง


โดย: หนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:9:06:45 น.  

 
ไม่ได้เพราะตั้งงบไว้เฉพาะภาคอก. ส่วนภาคสัตวศาสตร์งบไมผ่านต้องทนรอต่อไปฮ่าอิอิอิ


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.247.154 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:12:01:32 น.  

 
หนาม ผู้รู้ดีคือพี่เองจ๊าที่รัก
ไม่ต้องใบ้แล้วนะรู้ว่าเดาถูก


โดย: ผู้รู้ดี IP: 124.157.247.154 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:12:05:19 น.  

 
หวัสดีค่ะชาวทุ่งใหญ่ทุกคน
ตอนนี้เพิ่งเรียนจบไม่ทราบว่ามี่ไหนเปิดรับสมัครงานบ้างค่ะ
ฝากความคิดถึง ถึงพี่ น้อย อก.รุ่น 13 ด้วยค่ะ


โดย: น้องอก. 15 ค่ะ IP: 202.91.19.204 วันที่: 2 เมษายน 2551 เวลา:17:08:23 น.  

 
สวัสดีคะ ชาวทุ่งใหญ่ ยินดีที่เรามีwww.เราเอง
มี่ข่าวสารอะไรส่งมาได้นะคะที่ ople1217@hotmail.com


โดย: เปิ้ลPD fan20 IP: 202.12.73.7 วันที่: 3 เมษายน 2551 เวลา:13:46:59 น.  

 
สวัสดีคับทุกๆๆๆคน

เพื่อนๆๆคับ ตำแหน่งงานว่างเยอะมากคับ ที่สมุทรสาคร เค้ารับ FST ทั้งเพ ขึ้นอยู่กับตัวคุณล่ะ ว่าคุณจะทำไหวป่าวคับ

ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ บ.ซีพี อินเตอร์เทรด จก. ที่ปทุมธานีคับ

อย่าลืมซื้อข้าวสาร "ตราฉัตร" กินกันเยอะๆๆๆๆ นะคับ
ผมจะได้มีโบนัสเยอะๆๆๆๆๆ คับ


โดย: นายใหม่ อก 15 IP: 210.86.222.15 วันที่: 3 เมษายน 2551 เวลา:21:19:45 น.  

 
หนามฝ้าย น้องรักขอบอกว่าแรงได้อีก สวยขึ้นไหมทุกคน
ทักพี่บ้างนะ c.hal.ermwong@hotmail.com
เล่น hi5 นะจะน้องที่น่ารัก(ปิดทำการเสาร์ - อาทิตย์นะ)


โดย: เกมส์ IP: 124.157.178.234 วันที่: 9 เมษายน 2551 เวลา:13:18:14 น.  

 
ถึงน้องรหัส.......
ติดต่อกลับด่วนอย่างแรง
mail ก็ได้ไม่ on msn นะจะ


โดย: พี่เกมส์ IP: 124.157.178.234 วันที่: 9 เมษายน 2551 เวลา:13:22:13 น.  

 
สวัสดีน้อง ๆๆ ชาวทุ่งใหญ่ เป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันทุกคน ....นะ . พี่ Biotech หรือน้องBiotech สบายดีกันบ้างไหม เห็นมีแต่น้องสาขาอื่น ๆ Biotech ไม่ค่อยมีเลยหายไปไหนกันหมด .......ได้อ่านบอร์ดที่เมนต์กันมา บางอันก็แรงนะ ไม่รู้จะเขียนลงมาทำไม จุดประสงค์หลักของบอร์ดนี้คือการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าที่จบกันมาหลังจากแยกย้ายกันแล้ว ใครจะเขียนจะเม้นต์ก็ให้สมควรหรือให้เกียรติกันบ้างนะครับ .... ใครมีไรส่งเมลล์มาหากันบ้างนะครับ s_biot06@hotmail.com รักและคิดถึงทุกคนนะครับ


โดย: โอ BT6 IP: 61.7.174.160 วันที่: 9 เมษายน 2551 เวลา:14:32:10 น.  

 
สวัสดีพี่น้องชาวทุ่งใหญ่ทุกคนเลยเป็นไงกันบ้างสบายดีไหม ส่วนตาลสบายดี ตอนนี้ทำงานที่ บ.ซีเวล์ท โฟรเซ่นฟู้ด ตำแหหน่ง QA Supervisor นะจะ ใครคิดถึงก็เมล์มาหากันบ้างนะ อก.13จะ อีเมล์ Nuttavara@hotmail.com เมล์มาคุยกันเยอะๆนะ


โดย: น้องตาลคนสวย IP: 118.173.146.61 วันที่: 15 เมษายน 2551 เวลา:15:57:55 น.  

 
น้องขุน คุณาพจน์ ศร๊อินทร์ , น้องนา วรรณา อินทร์อักษร ,น้องดูล อาดูลย์ นุ่นสงค์ อยู่ทีไหน ให้ติดต่อ 089 - 5858551


โดย: รุ่นพี่ควนกฎ และทุ่งใหญ่ IP: 125.25.190.238 วันที่: 16 เมษายน 2551 เวลา:21:23:36 น.  

 
ประกาศรับสมัครงานด่วน ......ตอนนี้พี่เก่ง ประวิทย์ อก.9 กำลังต้องการน้องๆ อก. เข้าร่วมงานด้วย ใครสนใจงานติดต่อพี่เก่ง ด่วน แกจะเรียกเข้าสัมภาษณ์เลย เบอร์.โทร 083-5021039


โดย: พี่ปลา. อก.11 (joypla ) วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:1:49:23 น.  

 
สงกรานไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ย....
คิดถึงทุกคนมากมายก่ายกอง
ฝ้ายไปนั่งวิปัสนา คงได้บุญแยะ เลย


โดย: หนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:12:00:31 น.  

 
ขอความกรุณา
ใครมีเบอร์พี่ปลารุ่งแสงบ้างจ๊ะ ขอหน่อยซิ ติดต่อไม่ได้เลย


โดย: หนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:12:31:59 น.  

 
หนามเอาบุญมาฝาก
ส่งhi5 พี่ปลาไปให้แล้วเข้าไปดูดิ๊
ที่ hi5 ของน้องน่ะแหละนะค่ะ
คิดถึงเท่าเดิม...ที่เพิ่มเติมคือความห่วงใย
แหวะ..น้ำเน่า


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.246.160 วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:14:51:15 น.  

 
บางเรื่องก็ไร้สาระ บางเรื่องก็ดี


อารายที่ไร้สาระก็เพราๆลง บ้างเถอะ


อิอิ


โดย: จริงใจ IP: 118.173.163.125 วันที่: 19 เมษายน 2551 เวลา:19:21:20 น.  

 
หวัดดีพี่น้องชาวทุ่งใหญ่จร้า


ผ่านมาเลยแวะมาทักทายอ่านความเคลื่อนไหว


ทุกคนสบายดีน่ะ
โดย: จริงใจ IP: 125.24.98.250 วันที่: 20 เมษายน 2551 เวลา:12:01:16 น.  

 
ประกาศรับสมัครงานด่วน ......ตอนนี้พี่เก่ง ประวิทย์ อก.9 กำลังต้องการน้องๆ อก. เข้าร่วมงานด้วย ใครสนใจงานติดต่อพี่เก่ง ด่วน แกจะเรียกเข้าสัมภาษณ์เลย เบอร์.โทร 083-5021039


โดย: joypla วันที่: 20 เมษายน 2551 เวลา:13:33:05 น.  

 
พวกที่ด่าเขา
มันสื่อถึง
ฐานะ ทางบ้าน ความเป็นอยู่
และการอบรม
ว่า ทางบ่านสอนมาให้เปนคนแบบไหน
เปนอีกเหตุผลนึง
ที่ทำให้ชาติไทยกำลังจะแพ้เวียดนาม
อนิจจจังโดย: จริงใจ IP: 125.24.98.250 วันที่: 20 เมษายน 2551 เวลา:19:08:03 น.  

 
คิดถึง ลูกหมู มาก ตอนนี้สบายดีหรือไหม

ถ้าสบายดี โทรมาหาพี่บ้างนะ พี่ยังเหมือนเดิมรอคอยการกลับมา

พี่บอลล์


โดย: พี่บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 21 เมษายน 2551 เวลา:13:53:13 น.  

 
ฝ้าย ไหนแกบอกว่า ไปวิปัสนาจะตัวใสขึ้นไง แต่ที่เค้าเห็น แก ยังเมือนเดิม อิอิ


โดย: หนามเตย IP: 202.143.158.116 วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:11:16:42 น.  

 


โดย: จริงใจ IP: 125.24.97.80 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:18:18:26 น.  

 
dear หนามเตย..
แกต้องมาดูตัวจริง ดำกว่าในรูปอีก


โดย: เม็ดผ้าย IP: 124.157.244.231 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:12:01:21 น.  

 
ทำไมช่วงนี้เงียบๆกันจัง บล๊อคนี้
ZZZZZzzzzZZZ คนไปไหนหมด


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.244.31 วันที่: 8 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:01:14 น.  

 
ใช่แล้วรู้สึกว่าเงียบๆกันจัง


โดย: joypla วันที่: 8 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:52:55 น.  

 
หวัดดีคับพี่น้อง
ยังอยู่ดีกันหรือป่าวคับพี่น้อง
ยังไงส่งข่าวกันบ้าง
อย่าหงอยเหงากันอย่างนี้นะคับพี่น้อง! มันเหงา


โดย: เม็ดฝ้าย IP: 124.157.244.110 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:51:53 น.  

 
คิดถึงฝ้ายที่สู๊ด


โดย: ต้นหนาม IP: 202.143.158.116 วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:40:31 น.  

 
ไม่ต้องมาโม้เลยนะ คิดถึงไม่เห็นโทรหา
ปล.รักแต่ไม่อยากคิดถึง
แหว๊ะ


โดย: ซาริจัง IP: 124.157.244.95 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:56:02 น.  

 
ยังดีใจที่บอร์ดนี้ยังอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ครับ

พี่ปลาเป็นไงบ้าง...สบายดีนะ

GooD LuCk oT yOu


โดย: FooD'12 IP: 202.149.25.225 วันที่: 23 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:03:39 น.  

 
คิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆชาวทุ่งใหญ่ทุกคนเลยผมก็ศิษย์ทุ่งใหญ่อีกคนนะ PST17 โทร 085-3792392


โดย: บอยคับ IP: 203.156.142.189 วันที่: 30 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:30:18 น.  

 
สบายดีไหมเพื่อนเอ่ย เค้าสบายดี ช่วงน้ไม่ได้แวะเข้ามาเลย คิดถึงฝ้าย หนามจัง เมื่อไหร่จะเจอกันอีกน้า คงช่วงงานแป้งคงได้เจอกัน คิดถึงมาก


โดย: กิ๊บ IP: 202.91.18.205 วันที่: 30 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:27:31 น.  

 
ถึงกิ๊บซี่
เค้าก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันน้า


โดย: ต้นหนาม IP: 202.143.158.116 วันที่: 3 มิถุนายน 2551 เวลา:10:51:03 น.  

 
คิดถึงเเพทมาก


โดย: เบล IP: 118.174.103.94 วันที่: 3 มิถุนายน 2551 เวลา:21:13:15 น.  

 
เรื่องของคน 3 คน ดังนี้

ณ วัดบ้านไร่แห่งหนึ่ง

หลวงตาเพิ่งกลับจากการบิณฑบาตเห็นลูกศิษย์วัดนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้น จึงเข้าไปถามไถ่ว่าเป็นอะไร ลูกศิษย์ตอบกลับมาว่า 'ผมถูกใส่ร้าย ผมไม่ได้ขโมยเงินในหอพระ แต่ผมเข้าไปปัดกวาดเช็ดถูบ่อย ๆ ทุกคนก็หาว่าผมเป็นขโมย ไม่มีใครเชื่อผมเลย ฮือ ฮือ '

หลวงตานั่งลงข้าง ๆ พยักหน้าเข้าใจแล้วสอนลูกศิษย์ว่า

'เจ้ารู้ไหม ในตัวเรามีคนอยู่สามคน คนแรกคือ คนที่เราอยากจะเป็น คนที่สองคือ คนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น คนที่สามคือ ตัวเราที่เป็นเราจริง ๆ 'ลูกศิษย์หยุดร้องไห้ นิ่งฟังหลวงตา

'คนเราล้วนมีความฝัน ความทะยานอยาก ตามประสาปุถุชนทั่วไป ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย บางครั้งความฝันก็เป็นสิ่งสวยงาม เป็นพลังที่ทำให้เราก้าวเดิน เช่น บางคนอยากเป็นนักร้อง เป็นนักมวย เป็นดารา ถ้าถึงจุดหมายเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้ช่างสว่างไสวสวยงาม ดังนั้นเราควรมีความฝันไว้ประดับตน เพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจ '

'มาถึงไอ้ตัวที่สอง จะเป็นเราแบบที่คนอื่นยัดเยียดให้เป็น บางครั้งก็ยัดเยียดว่าเราดีเลิศ จนเราอาย เพราะจิตสำนึกเรารู้ดีว่ามันไม่จริงหรอก แต่เราก็ยิ้มรับ แต่บางครั้งไอ้ตัวที่สองนี้ก็มหาอัปลักษณ์ จนไม่อยากจะนึกถึง ซ้ำร้ายยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะมันเป็นโลกในมือคนอื่น มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่คนอื่นยื่นให้ '

'อย่างคนขับสิบล้อจอดรถอยู่ข้างทางเฉย ๆ เช้ามาพบศพใต้ท้องรถ ก็ต้องขับรถหนี ทั้งที่ศพนั้น ถูกรถชนตายอีกฝั่งแล้วดันถลามาใต้ท้องรถ แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนขับสิบล้อ บางคนก็ตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นฆาตกร '

'สมัยที่หลวงตายังไม่ได้บวชเคยไปส่งเพื่อนผู้หญิงที่มีผัวแล้ว เพราะเห็นว่าบ้านเป็นซอยเปลี่ยว ส่งได้สองครั้งก็เป็นเรื่อง ชาวบ้านซุบซิบนินทา หาว่าเป็นชู้กับเมียชาวบ้าน คนที่เห็นนั้นมองคนอื่นด้วยใจที่หยาบช้า ไร้วิจารณญาณ ใจแคบ มองคนอื่นผ่านกระจกสีดำแห่งใจตัวเอง คนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในสังคม เจ้าต้องจำไว้นะ ทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเลว คนอื่นไม่ดี ก็เท่ากับเราประจานความมืดดำในใจตัวเองออกมา เห็นสิ่งไม่ดีของใครจงเตือนตัวเองว่าอย่าทำ อย่าเลียนแบบ นั่นแหละวิถีของนักปราชญ์ ถ้าเอาไปว่าร้ายนินทาเรียกว่าวิถีของคนพาล '

'แล้วเราต้องทำตัวอย่างไรละครับในเมื่อเราต้องเจอคนเหล่านั้นเรื่อย ๆ' ลูกศิษย์หยุดร้องไห้แล้วเริ่มสนทนาโต้ตอบหลวงตา

'เจ้าต้องทำความเข้าใจจิตใจมนุษย์ เรียนรู้ว่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ เราห้ามใจใครไม่ได้ สิ่งใดที่เราไม่ได้ทำ ไม่ได้คิด ไม่ได้เป็น แต่คนอื่นคอยยัดเยียดให้เรา เราก็ไม่ควรให้ความสำคัญ เพราะเราสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง ใจเราควรสงบนิ่ง ยังไม่ต้องชำระ ใจคนอื่นต่างหากที่ควรซักฟอกให้ขาวสะอาดกว่าที่เป็นอยู่ เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารมีเวลามองคนอื่น แต่ไม่มีเวลามองตัวเอง จงแผ่เมตตาให้เขาไป เข้าใจใช่ไหม'

'เข้าใจครับหลวงตา' เด็กน้อยยิ้มมีความสุขอีกครั้ง

สว่างตา ด้วยแสงไฟ สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สรณะอื่น ไม่มี ชีวิตนี้เพื่อพระรัตนตรัย
**** รู้จักขอบคุณเมื่อได้รับ ขออภัยเมื่อผิดพลาด คือสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำ ****


โดย: chinjangkung IP: 202.149.25.241 วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:9:30:20 น.  

 
คิดถึงชาวทุ่งใหญ่


โดย: จริงใจ IP: 118.173.155.214 วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:15:45:15 น.  

 
สวัสดีจ้า พี่น้องชาวทุ่งใหญ่ทุกท่าน ห่างหายไปหลายเดือน
ก็ยังคิดถึง คณะ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคนจ้า

โห นะเจ้าเอี้ยง สาธุ ด้วยคน


โดย: yoyza FST IP: 125.25.254.181 วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:17:45:01 น.  

 
ขอบคุณเจ้าของ ข้อความ เกี่ยวกับพระสงฆ์ ชอบอ่านจัง
หวังว่าได้อ่านอีกนะคะ


โดย: ไม่ใช่ชาวท่งใหญ่แต่เข้าดูบ่อย IP: 125.25.121.132 วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:19:07:27 น.  

 
ชมรมมุสลิมเป็นงัยบ้างจ๊ะ คิดถึงจัง เดะมะ เดะอามีน เดะนุชลา เดะนา เดะหมัย เดะเย๊าะ ไอ้นา และเดะทุกๆคนฝากชมรมด้วยนะจะ คิดถึงอาจารย์ทุกคนคะ


พี่นะห์ or ก๊ะนะห์ อก.รุ่น15


โดย: หวัดดีชาวทุ่งใหญ่ IP: 118.173.51.127 วันที่: 28 มิถุนายน 2551 เวลา:22:47:32 น.  

 
ถึงน้องๆทุ่งใหญ่ทุกคน ตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับนักวิชาการเกษตร รับปริญญาตรีด้านการเกษตรทุกสาขา ฝากให้น้องๆช่วยกันบอกต่อกัยด้วยหมดเขตวันที่ 7 กรรกฎาคม 2551 นี้ เปิดรับทาง INTERNET ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ของกรมส่งเสริมด่วน ขอให้น้องทุกคนโชคดีนะ

จากพี่เกษตรศึกษารุ่นที่ 8 พี่จุก 089 - 585851โดย: รักน้องๆเกษตรทุ่งใหญ่ทุกคน IP: 125.25.128.16 วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:55:17 น.  

 
เพิ่มเติม 089-5858551


โดย: เกษตรศึกษา 8 IP: 125.25.128.16 วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:56:54 น.  

 
ไม่มีใครคิดถึงกลุ่มคนดีฟาร์ม 20(ชายแดน)มั่งเหรอ
pst 17 ทุกคนสบายดีครับ


โดย: ตู่ IP: 118.173.190.16 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:57:02 น.  

 
ไม่ได้แวะมาซะนาน สบายดีกันเนอะ ทุกคน ^___^


โดย: yoyza FST IP: 125.25.254.138 วันที่: 20 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:01:10 น.  

 
นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม (แก็ก) Biotechnology รุ่น 7
Agroindustry รุ่น 10 FAN รุ่น 18 รหัส 404251409025-5 E-mail Address Pisan_pet@Hotmail.com Telephone Number 08-0715-4924 ; 08-9594-2024
** คิดถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกๆ คน ช่วยติดต่อกลับมาด้วย
****เรียนอาจารย์ Biotechnology และ อาจารย์ อก. ทุกท่าน คดถึงอาจารย์เสมอ
****เนื่องจากผมอยากให้มีการรวมตัวกันของชาว รBiotech ทุก ๆ รุ่น ถ้าได้รวมตัวกันทุกรุ่นคงจะสนุกมาก ๆๆๆๆๆ
รักและคิดถึงอาจารย์ทุกท่านเสมอ
นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม(แก็ก)
Biotechnology รุ่น 7
Agroindustry รุ่น 10 FAN รุ่น 18
รหัส 404251409025-5


โดย: นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม (แก็ก) IP: 125.24.164.245 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:14:54:56 น.  

 
นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม (แก็ก) Biotechnology รุ่น 7
Agroindustry รุ่น 10 FAN รุ่น 18 รหัส 404251409025-5 E-mail Address Pisan_pet@Hotmail.com Telephone Number 08-0715-4924 ; 08-9594-2024
** คิดถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกๆ คน ช่วยติดต่อกลับมาด้วย
****เรียนอาจารย์ Biotechnology และ อาจารย์ อก. ทุกท่าน คิดถึงอาจารย์เสมอ
****เนื่องจากผมอยากให้มีการรวมตัวกันของชาว รBiotech ทุก ๆ รุ่น ถ้าได้รวมตัวกันทุกรุ่นคงจะสนุกมาก ๆๆๆๆๆ
รักและคิดถึงอาจารย์ทุกท่านเสมอ
นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม(แก็ก)
Biotechnology รุ่น 7
Agroindustry รุ่น 10 FAN รุ่น 18
รหัส 404251409025-5


โดย: นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม (แก็ก) IP: 125.24.164.245 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:15:00:21 น.  

 
นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม (แก็ก) Biotechnology รุ่น 7
Agroindustry รุ่น 10 FAN รุ่น 18 รหัส 404251409025-5 E-mail Address Pisan_pet@Hotmail.com Telephone Number 08-0715-4924 ; 08-9594-2024
** คิดถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกๆ คน ช่วยติดต่อกลับมาด้วย
****เรียนอาจารย์ Biotechnology และ อาจารย์ อก. ทุกท่าน คิดถึงอาจารย์เสมอ
****เนื่องจากผมอยากให้มีการรวมตัวกันของชาว รBiotech ทุก ๆ รุ่น ถ้าได้รวมตัวกันทุกรุ่นคงจะสนุกมาก ๆๆๆๆๆ
รักและคิดถึงอาจารย์ทุกท่านเสมอ
นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม(แก็ก)
Biotechnology รุ่น 7
Agroindustry รุ่น 10 FAN รุ่น 18
รหัส 404251409025-5


โดย: นายพิสัณห์ เพ็ชรสงคราม (แก็ก) IP: 125.24.164.245 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:15:00:39 น.  

 
เขียนไว้บนผืนทราย...


เรื่องเล่าว่า...มีคน2คนเป็นเพื่อนกัน...ต่างร่วมเดินทางไปในทะเลทราย...
ระหว่างทาง...เกิดโต้เถียงขัดแย้งไม่เข้าใจกัน
เพื่อนคนหนึ่ง...พลั้งลงมือ...ตบหน้าอีกฝ่าย

คนถูกทำร้ายยัง...เจ็บปวด...แต่ไม่เอ่ยวาจา...กลับเขียนลงบนผืนทรายว่า "วันนี้...ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า"พวกเขายังคงเดินทางต่อ...กระทั่งถึงแหล่งน้ำ
พวกเขาตัดสินใจอาบน้ำ...ชำระกาย...พลันคนที่ถูกตบหน้ากลับจมน้ำ...
เพื่อนอีกคนไม่รั้งรอ...เข้าช่วยชีวิตนคนรอดตาย...ยังคงไม่เอ่ยวาจา...กลับสลักลงไปบนหินใหญ่...
"วันนี้...เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้"


อีกคนไม่เข้าใจ...ถามว่า...
"เมื่อถูกฉันตบหน้า...เธอเขียนลงทราย...แล้วทำไมเมื่อครู่...ต้องสลักบนหิน"


อีกคนยิ้มพราย...กล่าวตอบ
"เมื่อถูกเพื่อนรักทำร้าย...เราควรเขียนมันไว้บนทราย
ซึ่งสายลมแห่งการให้อภัย...จะทำหน้าที่พัดผ่าน...ลบล้างไม่เหลือ


แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมาย...บังเกิด
เราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจ...ซึ่งจะไม่มีสายลมแรงเพียงใด...ลบล้างทำลาย...."


โดย: chinjangkung IP: 118.173.174.228 วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:9:36:58 น.  

 
อย่าสัญญากับใคร ถ้า...คุณทำไม่ได้

เด็กสาวตาบอดคนหนึ่งเกลียดตัวเองที่มองอะไรไม่เห็น เธอเกลียดทุกคนยกเว้ณแฟนหนุ่มของเธอ วันหนึ่งเธอบอกกับเขาว่า ถ้าเธอมองเห็นเธอจะแต่งงานกับเขา
แล้ววันหนึ่ง โชคก็เดินทางมาถึงมีคนบริจาคดวงตาให้เธอ เธอจึงมองเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งแฟนของเธอ เขาจึงถามเธอว่า “ตอนนี้เธอมองเห็นแล้ว เธอจะแต่งงานกับฉันไหม”
เด็กสาวตกใจมากที่เห็นว่าเขาตาบอด เธอตอบเขาว่า “ขอโทษนะฉันแต่งงานกับเธอไม่ได้หรอก เพราะเธอมันตาบอด”
แฟนของเธอเดินจากไปทั้งน้ำตา เขาบอกกับเธอว่า “งั้นช่วยดูแลดวงตาของฉันให้ดีก็แล้วกันนะ”

อ่านจบแล้วรู้สึกว่าคำสัญญา ถ้าเราทำไม่ได้ตามที่เราสัญญา อย่าสัญญากับใครเลยดีกว่าโดย: chinjangkung IP: 118.173.174.228 วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:9:39:05 น.  

 
แหม พี่เอี้ยงเกิดนึกจะซึ้งอะไรขึ้นมาคะเนี่ย สบายดีนะคะพี่เอี้ยง แล้วเจอกันใน hi5 นะคะคุณตา
พี่กิ๊บ ถ้าเจอข้อความนี้แล้ว ติดต่อน้องนุ่งมั่งน้า ไม่เจอนานแล้วคิดถึงจังค่ะ ปีหน้าพี่กิ๊บ เช็งเม้งที่บ้านย่าป่าว ค่อยเจอกันที่บ้านย่านะคะ ไปดูหน้าหลานกัน ไอ้ท่านชายมันจะมีหลานให้เราแล้วนะคะ ป้ากิ๊บ
พี่ฝ้าย พี่หนาม บอกพี่ก๊บให้อ้อด้วยเน้อ
สิ้นเดือนนี้จะได้กลับไปเที่ยวคณะแล้ว ดีใจจัง


โดย: อ้อ อก 15 IP: 202.149.25.241 วันที่: 10 สิงหาคม 2551 เวลา:23:38:29 น.  

 
6 นิสัยทำลายตัวเอง

ถ้าพูดถึงคนที่มีสุขภาพจิตดีคุณจะนึกถึงคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร?
บางคนนึกถึงคนที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลา
หรือคนที่ร่าเริงอยู่เสมอ ไม่ทุกข์ไม่ร้อน
หรือคนที่ไม่เคยมีความทุกข์เลยใช่ไหม
ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนั่นก็อาจถูกต้องในบางส่วน

ถ้าพูดถึงคนที่มีสุขภาพจิตดี องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้ว่า

สุขภาพจิตที่ดี คือ ความสามารถที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้ดี มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่น
ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบาย
รวมทั้งสนองความต้องการของตนเอง
ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ,
สุขภาพจิต,ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง, ขี้ระแวง, มองโลกในแง่ร้าย

ไม่ว่าใครย่อมต้องอยากมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ แต่คุณ ๆ
ทราบหรือไม่ครับว่า
คนที่ซึมเศร้า ไม่สบายใจนอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว
บางครั้งก็อาจจะมาจากนิสัยส่วนตัวของคุณเองก็ได้นะ

เราลองมาสำรวจตัวเองกันดีกว่า
ว่าคุณเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของคุณเอง
เพราะมี 6 นิสัยต่อไปนี้หรือไม่?

1. นิสัยขี้ระแวง
คนที่มีนิสัยขี้ระแวงนั้นเป็นคนที่ไม่เคยไว้วางใจผู้ใดเลย
ใครจะทำอะไรจะคิดอะไรก็นึกคิดไปว่าเขามีความประสงค์ร้ายกับตน
คิดว่าใคร ๆ ไม่รัก ไม่ให้ความสำคัญ ไม่นับถือ ระแวงว่าจะถูกทรยศ หักหลัง

คนขี้ระแวงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สวมบทบาทใด ๆ ในชีวิต
ก็จะทำให้บทบาทนั้นเป็นบทบาทที่มีปัญหา
และคนที่ได้รับความทุกข์นั้นก็คือตนเองและผู้ใกล้ชิด
ถ้าคุณเป็นนายคน คุณก็จะระแวงว่างานที่มอบหมายให้ลูกน้อง
อาจจะทำไม่สำเร็จ
ระแวงว่าสามีจะมีเมียน้อย ภรรยาจะมีชู้,
กลัวว่าเพื่อนจะเอาเรื่องตัวเองไปซุบซิบนินทา ฯลฯ
นิสัยระแวดระวังนั้นเป็นสิ่งดี
แต่ถ้าเป็นหวาดระแวงไปซะทุกเรื่องอย่างนี้มันแย่มากกว่า

2. คนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
นิสัยไม่มั่นคงในตนเองมักจะสร้างความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง
ด้วยไม่รู้จักตัวเองว่าตนนั้นต้องการอะไรกันแน่
ไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร แบบไหน
ไม่รู้ว่าควรวางตัวแบบไหนในสังคม
ไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตได้
ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน จนถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ ๆ ในชีวิต
นิสัยขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ใช่ว่าเจ้าของนิสัยจะชอบ
แต่เป็นเพราะไม่อาจลบล้างความรู้สึกด้อยในใจตนเองได้
ทั้งที่ความรู้สึกที่คิดว่าตนเองต่ำต้อยนั้น อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้

3. นิสัยกล่าวโทษผู้อื่นอย่างไม่รู้จบสิ้น
ในความล้มเหลวผิดพลาดที่ผ่านมาแล้ว และสิ้นสุดไปแล้ว
ถ้าคุณเป็นคนที่คอยแต่เพ่งโทษผู้อื่น
เห็นว่าความผิดของคนอื่นนั้นยิ่งใหญ่เท่าภูเขา
เป็นความผิดร้ายแรงไม่มีวันที่จะให้อภัยได้
มองเห็นแต่ความไม่ดี ความไม่ถูกต้อง
และความไม่เหมาะสมในสิ่งที่ผู้คนรอบข้างของคุณทำ
โดยไม่ได้มองด้วยใจที่เป็นกลางและเป็นธรรม
ไม่ได้มองอย่างที่ควรจะเป็นในสภาวการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้มองด้วยเหตุผล ฯลฯ
ถ้าคุณมีนิสัยเช่นนี้ย่อมจะทำให้คุณทุกข์ทนและไม่มีความสุขแน่นอน
เพราะในความคิดของคุณ คงไม่มีใครจะเป็นผู้ที่ถูกต้องดีงามไปหมดแน่ๆ
แต่คุณลืมไปว่า ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด รวมทั้งตัวคุณเองด้วย

4. นิสัยหลีกหนีปัญหา
ชอบหลีกหนีเหตุการณ์/ปัญหา แล้วหาทางออกให้กับตนเองอย่างผิด ๆ
เช่น การดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด การเล่นการพนัน อบายมุขต่างๆ ฯลฯ
โดยคิดว่าการใช้สุรายาเสพติดจะเป็นการแก้ปัญหา
แต่จริงๆแล้ว กลับเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นไปอีก
กับบางคนอาจเป็นลักษณะไม่รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่การเพิกเฉยหรือหลบเลี่ยงปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข
มิหนำซ้ำกลับทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนทับถมเข้าไปอีก

5. นิสัยมองโลกในแง่ร้าย
คนเช่นนี้จะเป็นคนที่มีชีวิตแต่ละวันด้วยความหดหู่เศร้าหมอง
ด้วยเห็นว่าผู้คนรอบตัวนั้นต่างเป็นศัตรูของตนเอง
เป็นผู้ที่คอยทำลายตนเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนต่างก็เลวร้ายทั้งนั้น
เป็นคนที่คิดหรือมองคนในแง่ลบ
ทำให้ขาดความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิต

6. คนที่มีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความอาฆาตแค้น ชิงชัง ริษยา
จิตใจเช่นนี้หาความสงบไม่ได้แน่
ด้วยร้อนรนอยู่ด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความคิดร้าย ๆ ของตนเอง
ด้วยจิตอาฆาตแค้นที่ไม่ยอมอภัยและคอยคิดทำร้าย
ความร้อนของไฟริษยาที่คิดว่าคนอื่น ๆ ล้วนดีกว่าตนทั้งนั้น
คิดว่าตนนั้นต่ำต้อยนัก ถ้าหากมีทางใดที่จะเอาชนะหรือทำให้คนที่ตนเห็นเป็นศัตรูเดือดร้อน เจ็บปวดได้ก็จะทำ
ถ้าคุณมีนิสัยอย่างนี้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ร้อนเข้ามาในชีวิตไม่หยุดหย่อน

สำรวจพบเหตุแห่งทุกข์กันบ้างรึเปล่า?
ถ้ามีนิสัยเหล่านี้อยู่ก็ควรจะหาหนทางดับทุกข์
ด้วยการ ปรับปรุงกาย ปรับปรุงใจเสียใหม่ มองโลกในแง่ดี
มองคนรอบข้างอย่างเข้าใจว่าคนทุกคนล้วนแตกต่างกัน
ผู้คนในโลกนี้ต่างมีนิสัยที่ดีและไม่ดีกันทุกคน
มองในส่วนที่ดีของเขาหรือถ้าเป็นไปได้ยอมรับในส่วนที่ไม่ดีของเขา
ปรับตัวในทางที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ความสำเร็จในการปรับตัวที่ดีย่อมจะทำให้คุณได้รับรางวัลแห่งชีวิต
นั่นคือการเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่เป็นสุข


โดย: chinjangkung IP: 118.173.175.154 วันที่: 22 สิงหาคม 2551 เวลา:19:14:18 น.  

 
โห ไอน้องเอี้ยง

ปลงมาจากไหนเนี๊ยะ

ดีงับ พี่ฝนสุดน่ารักกกกกก


โดย: พี่บอลล์ IP: 203.146.198.162 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:10:33:53 น.  

 
คิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุ่งใหญ่ทุกคนจ้า
ได้ข่าวแว่วๆมาว่า อจ. สุวิทย์ อจ. ณรงคชัย และ อจ. จ็อด กำลังระดมพลจัดงานเลี้ยงรุ่น อก. ทุ่งใหญ่ อยู่นะ
แต่ยังไม่รู้รายละเอียดที่แน่นอนเลย
ถ้าใครมีข้อมูล ช่วยส่งข่าวให้หน่อยนะ
ขอบคุณล่วงหน้าจ้า


โดย: ปอนด์ BT 7 IP: 118.173.155.25 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:19:54:22 น.  

 
นั่นจิ เค้าจะรวมพล กันวันไหนอ่ะ อยากไปๆๆ


โดย: yoyza IP: 118.173.248.203 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:17:49:44 น.  

 
ไก่หน้าตาดี PD1 ขอรายงานตัวครับ


โดย: ไก่หน้าตาดี PD1 IP: 202.149.24.161 วันที่: 16 ตุลาคม 2551 เวลา:18:13:50 น.  

 
อยากรู้รายละเอียดการรวมศิษย์เก่า อก.ทุ่งใหญ่

ตอนนี้เครียดมากเลย ต้องออกชุมชนด้วย ตอนแรกว่า Food science ยากแล้วนะ แต่พยาบาลนี่ยากมากๆๆๆๆ อยากลาออกวันละ 10 ครั้ง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจ้า ตอนนี้อยู่ลำปางเจ้า ถ้างานรวมศิษย์มีเดือนธันวานี้ก็ดีจัง เพราะวิทยาลัยปิดพอดี อยากเจอทุกคนเลย


โดย: มน อก12 IP: 118.172.106.189 วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:23:40:31 น.  

 
อยากรู้รายละเอียดการรวมศิษย์เก่า อก.ทุ่งใหญ่วันใหนส่งข่าวให้รู้ด้วย
ขอบคุณครับ
พิสัณห์ ไบโอ 7 อก.10


โดย: พิสัณห์ เพ็ชรสงคราม IP: 125.24.137.167 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:19:45:42 น.  

 
คิดถึงโว้ย


โดย: สัตวศาสตร์ IP: 61.7.143.139 วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:11:24:36 น.  

 
คิดถึงเพื่อนร่วมรุ่น และพี่น้องท่งใหญ่ที่รู้จักทุกคน


โดย: ต้นหนาม FST 13 IP: 202.143.158.116 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:01:46 น.  

 
ขอสวัสดีอาจารย์ อก. ทุกท่าน และ น้องๆ น่ะค่ะ
จำพี่ รณชัย ไชยศรี ได้ไหมค่ะ
แขกดูข่าวรายงานมาว่า ชัยโดนระเบิดที่สนามบินดอนเมือง ประมาณตีสองเมื่อคืน เสียชีวิตแล้ว
สลดใจมากี บอกมาให้ทราบทราบกัน พรุ่งนี้จะโทรหารือเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพดูว่าจะทำไงต่อดี

รัก คิดถึงเพื่อน


โดย: เกษณี ประโลมรัมย์ IP: 58.8.71.201 วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:3:10:08 น.  

 
เทคโนโลยีชีวภาพ รุ่นที่ 6


โดย: เกษณี ประโลมรัมย์ IP: 58.8.71.201 วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:3:12:06 น.  

 
ไปดูชัยมากับแขก,อ้อย น่าสงสารจังเลย รุมเมดเก่าเรา
ตอนนี้กำลังนำศพเดินทางไปกลับบ้านที่สะบ้าย้อย จ.สงขลา ใครว่างไปได้ก็ไปกันนะครับ


โดย: กาจ(สัตวศาสตร์) IP: 124.121.54.146 วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:22:03:31 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจกับพี่ชัยด้วยครับ


โดย: joypla วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:19:37:30 น.  

 
เมื่อวันที่ 5 ได้ไปร่วมเคารพศพพี่ชัยมา เศร้ามากมาย
ก้อได้แต่คิดว่าพี่เค้าไปสบายแล้ว เหลืออยู่ก้อแต่คนข้างหลังที่ต้องดิ้นรนกันต่อไป ได้เจอพี่อาร์ต(แฟนพี่ชัย)ด้วย แต่พี่อาร์ตก้อเข้มแข็งขึ้นเยอะ..
ยังงัยก้อยังมีเพื่อนๆและน้องๆให้กำลังใจกันอยู่เสมอนะค่ะพี่อาร์ต ,,อย่างน้อยๆศิษย์ทุ่งใหญ่ก้อไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้ว


โดย: ปอนด์ BT 7 IP: 118.173.142.6 วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:22:46:53 น.  

 
เครียดจังเจอแต่เรื่องไม่ดีมาตลอด เมื่อไหร่จะโชคดีกับเค้าบ้างนะ


โดย: LOVE AST IP: 202.149.25.241 วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:12:58:12 น.  

 
คิคถึงเพื่อนๆจัง


โดย: LOVE AST IP: 202.149.24.129 วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:13:09:21 น.  

 
สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวเกษตรทุ่งใหญ่ทุกคน และก็ต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยให้กับการจากไปของพี่ชัยด้วยค่ะโดย: มน fst 12 IP: 119.42.76.176 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:11:31:00 น.  

 
สวัสดีครับพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ราชมงคลทุ่งใหญ่ทุกคน ตอนนี้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่ทุ่งใหญ่ คิดถึงทุกคนเลย


โดย: โย หนำคอก IP: 203.158.178.12 วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:10:00:52 น.  

 
ผลการกินไก
เด็กชายบุญล้วน กับเด็กหญิงสายเจียม เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เล็กเพราะพ่อแม่ของพวกเขาทำงานและ
กินอยู่กับฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดยักษ์ของบริษัท ซีบีฟาร์ม เมื่อทั้งคู่ต้องไปโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลจากฟาร์มเท่า
ไรนัก พวกเขาก็เรียนอยู่ชั้นและห้องเดียวกันมาโดยตลอด เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันคนทั้งสองก็จะเอา
ปิ่นโตอาหารที่พ่อแม่เตรียมมาจากบ้านขึ้นมากินพร้อมกันทุกวัน แน่นอนอาหารที่อยู่ในปิ่นโตจะต้องเป็น
ไก่ทุกมื้อ เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีจนกระทั่งทั้งคู่อายุได้ 12 ขวบ เที่ยงวันหนึ่ง ขณะที่พวกเขากำลังนั่ง
รับประทานอาหารอยู่นั้น เด็กชายบุญล้วนสังเกตว่าอาหารในปิ่นโตของเด็กหญิงสายเจียมไม่ใช ่ไก่

บุญล้วน : เธอไม่กินไก่แล้วหรือ ?

สายเจียม : ฉันไม่กินไก่อีกแล้ว เพราะฉันสังเกตเห็นว่าที่ตรงนั้นของฉันมันขึ้นขน สงสัยจะกินไก่มากไป

บุญล้วน : ขอฉันดูหน่อยได้ไหม ?

เด็กหญิงสายเจียมดึงกระโปรงของเธอขึ้น เด็กชายบุญล้วนเห็นขนที่ตรงนั้นตามที่เธอบอก

บุญล้วน : เออ จริงด้วยซี แต่แปลกแฮะฉันไม่เห็นเป็นอย่างเธอ

หลังจากวันนั้นเด็กชายบุญล้วนยังคงกินไก่เป็นอาหารกลางวันต่อไป ในขณะที่เด็กหญิงสายเจียมไม่ยอม
กินไก่อีกเลย เหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งปี เที่ยงวันหนึ่งเด็กหญิงสายเจียมสังเกตเห็นว่าเด็กชายบุญล้วนไม่
ได้เอาไก่มากินเหมือนเช่นที่เคย

สายเจียม : เธอไม่กินไก่อีกแล้วหรือ ?

บุญล้วน : อ๋อ ฉันไม่กินแล้วเพราะฉันก็มีขนขึ้นที่ตรงนั้นเหมือนกัน

สายเจียม : ขอฉันดูหน่อยได้ไหม ?

เด็กชายบุญล้วนดึงกางเกงเขาลงมา เด็กหญิงสายเจียมเห็นเข้าถึงกับตาค้าง

สายเจียม : แย่แล้ว ฉันว่าเธอหยุดกินไก่ช้าไปหน่อยนะ เพราะไม่ใช่แค่ขนงอกออกมาเท่านั้น ตอนนี้
คอไก่มันก็ออกมาด้วยแถมยังมีกึ๋นออกมาอีกสองลูกต่างหาก...........


โดย: 404251409025-5 IP: 125.24.9.66 วันที่: 19 มกราคม 2552 เวลา:16:56:48 น.  

 
อยากทราบอ่าคะว่าถ้าเดินทางจากในเมือง
จะเดินทางไปยังมอยังงัยอ่าคะ
ช่วยบอกอย่างละเอียดด้วยนะคะ
ขอบคุนมากคะ


โดย: pp IP: 202.28.68.201 วันที่: 26 มกราคม 2552 เวลา:1:14:01 น.  

 
สวัดดีค่ะน้องชื่อsevenอก.แฟนที่24ค่ะ
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี3ค่ะ
และกำลังจะไปฝึกงานอยากให้พี่แนะนำที่ฝึกงาน
พอดีน้องต้องไปฝึกงานที่โชติวัฒอุตษาหกรรมการผลิต
ขอบคุณไว้ก่อนนะค่ะ


โดย: seven IP: 203.158.178.11 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:15:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ ศิษย์เก่าพืชศาสตร์ fan23 รายงานตัวค่ะ


โดย: sao IP: 222.123.79.20 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:15:01 น.  

 
พี่เคยทำงานที่โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตครับ


โดย: joypla วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:54:31 น.  

 
พี่อก.รุ่น 11 บ้านอยู่หาดใหญ่ เคยทำงานที่โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตครับ อยู่ RD ลาออกมาเกือบ 1 ปี แล้ว หากน้องต้องการคำแนะนำก็ติดต่อพี่ได้นะ
. พี่ปลา. 0867487608


โดย: joypla วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:05:32 น.  

 
หายไปตั้งนานมัวแต่ทำงาน พี่ๆน้องๆทุกคนคงสบายดีนะ ตอนนี้อยู่ บ.อาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่ สงขลา
ตาล FST 13 รุ่นหนาม ฝ้าย เก๋ หนิง เมย์ แก้ว อีกมากมายเลย


โดย: ตาล IP: 118.173.232.52 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:16:16 น.  

 
สวัสดีทุกๆๆคน

...ทำงานอย่างมีความสุข...


การที่จะทำงานอย่างมีความสุข หรือมีความสนุกกับการทำงานแล้ว
จะต้องมีความตั้งใจจริง มีความเสียสละ
ให้คิดไว้เสมอว่า เราทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
โปรดอย่าคิดว่า สังคมจะทำประโยชน์อะไรให้กับเรา
โดยอาศัยหลักการในการทำงานทั้ง ๔ ประการ ดังกล่าวแล้ว คือ

๑. พอใจในงานที่กระทำ (ฉันทะ)

๒. พยายามกระทำงานนั้น ๆ ด้วยความพากเพียร (วิริยะ)

๓. เอาใจใส่ฝักใฝ่ดูแล (จิตตะ) และ

๔. ใช้ปัญญาความรู้สอบสวนแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด (วิมังสา)

เมื่อยึดถือหลักการทำงานทั้ง ๔ ประการนี้แล้วก็จะไม่เซ็ง ไม่พูดว่าไม่รู้จะทำอะไร และไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทำ จงหางานทำ อย่าให้งานมาหาแล้วจึงทำ บางคนชอบแต่สนุกแต่ไม่ชอบทำงาน จึงทำให้งานที่ต้องทำไม่เสร็จสักที ทั้งนี้ก็เพราะใช้เวลาไม่เป็น โดยอ้างว่าไม่มีเวลา

..................สาธุ.....................................


โดย: นายใหม่ FST15 IP: 222.123.181.72 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:59:25 น.  

 
สวัสดีพี่น้องชาวราชมงคลทุ่งใหญ่ทุกคน หายไปนานเพราะต้องขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วย แต่ไม่เห็นมีน้องคนไหนติดต่อมาหาเลย คิดถึงทุกคน


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.169.234 วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:11:58:36 น.  

 
หวัดดี ชาวเกษตรทุ่งใหญ่
ตอนนี้หาดทิพย์รับสมัครงาน supervisor 1 อัตรา ด่วน!!!
โทรหาฝ้ายได้นะ แต่รีบหน่อย 0869623317
รายได้ดี สวัสดิการดี
หยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำแปดเลิกห้าโมงเย็น

หรือต่อที่บริษัทได้เลย074 210008

ด่วนเลยนะ


โดย: เม็ดฝ้าย fst13 IP: 124.157.244.84 วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:16:19:21 น.  

 
โทดทีเพื่อนๆๆ เบอร์ข้างบนนะผิดเบอร์
ขอบอกใหม่นะ
0869561918โดย: เม็ดฝ้าย IP: 115.67.69.147 วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:10:47:17 น.  

 
ปรากฏการณ์ใหม่..เพียง 750 บาท ก็สร้างเงินแสนได้
เปิดสำนักงานใหญ่สุดอลังการแล้ว หน้านิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ปรากฎการณ์ใหม่ล่าสุด!! กับการประกาศสร้างเลือดใหม่สู่วงการธุรกิจเครือข่าย
กระแสร้อนแรงกับคลื่นมหาชนระดับรากหญ้าล้นทะลักทุกวัน
ด่วนสุด !! เปิดรับต้นสายสู่ทำเนียบเศรษฐีเงินล้าน
เปลี่ยนวิกฤต เป็น..โอกาส กับเรา
ไม่ต้องขาย..ก็รวยได้
แห่งเดียวของเมืองไทย ลงทุนน้อยที่สุด
แผนการตลาดทำง่ายที่สุด
เงินเพียง 750 บาท กำลังจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินของคุณ
นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของคุณ...จะรวยให้เขาดู หรือ จะดูเขารวย
ดูรายละเอียดที่

//www.dreammartonline.com/?id=7117


โดย: joypla วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:18:42:31 น.  

 
fan 21


โดย: ชา IP: 61.19.67.37 วันที่: 31 มีนาคม 2552 เวลา:1:04:40 น.  

 
หวัดดีคับทุกท่าน


โดย: command FP12 IP: 61.19.67.167 วันที่: 4 เมษายน 2552 เวลา:20:21:57 น.  

 
สาหวาดเด คับพี่น้อง อู๊ดตาสาหกรรมทุกท่าน
คิดถึงคณะจัง นี้เเค่จบไปเดือนกว่าๆ เอง
เเล้วถ้าหลายปีจะเป็นไง ก้อไม่รู้
เเต่ที่เเน่ๆ อยากกลับไปร่วมรับน้องไหม่จัง

ฮั่นเเน่ คนอ่านอยากไปอะดิ
ถ็ว่างไปได้นะผมคิดว่าน้องคงจะต้อนรับนะ มั้ง


โดย: kasaha1 IP: 58.147.54.252 วันที่: 6 เมษายน 2552 เวลา:15:50:16 น.  

 
อ่านของพี่น้องทุกคนเเล้ว
คูอบอุ่นจังเลย
มีอะไรก้อเเบ่งปันกัน
ไม่เสียดายที่จบจากทุ่งใหญ่
จิงงงงงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆ
พี่ดูและน้อง
พี่ทำได้น้องทำได้
พี่ดูเเลน้อง
มัธยมถือเกรด เกษตรถือรุน(จอบ)
มาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้องมาพร้อมเป็นเพื่อน
กฏ 3 ข้อ
1 พี่ถูกเสมอ
2 ไม่มี
3 ถ้าพี่ทำผิดให้ไปดูกฎข้อ ที่ 1
ทุกสิ่งทุกทุกอย่างล่วนเเต่สร้างเราให้จบไปเเบบมีคุณภาพ นะจะบอกให้ เน้อ


โดย: kasaha ag 16 fan 24 IP: 58.147.54.252 วันที่: 6 เมษายน 2552 เวลา:16:03:42 น.  

 
น้อง seven เเฟนรุ่นไหนนะ


โดย: kasaha ag 16 fan 24 IP: 58.147.54.252 วันที่: 6 เมษายน 2552 เวลา:16:06:21 น.  

 
น้องเกษตรศึกษา ตอนนี้สพฐ. เริ่มเปิดสอบบรรจุแล้วนะ เตรียมตัวอ่านหนังสือให้ดีนะ ให้ติดตามข่าวด้วย


โดย: รุ่นพี่เกษตรศึกษารุ่น 9 089-5858551 IP: 113.53.166.239 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:20:27:02 น.  

 
คิดถึง..เพื่อน food science รหัส 41 จัง


โดย: ศิษย์เก่า-ภูเก็ต IP: 115.67.68.167 วันที่: 3 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:28:43 น.  

 
พี่โน๊ต+พี่อ้อม แต่งงานแล้วนะ 30 เม.ย 52 (คู่รักมาราธอน)
น่ารักมาก..ก


โดย: ศิษย์เก่า-ภูเก็ต IP: 115.67.68.167 วันที่: 3 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:35:17 น.  

 
แจ้งเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชลงคลศรีวิชัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ
แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา
2550-2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2552 ส่วนกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน
กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
โดย: mai_AG 15 IP: 222.123.180.184 วันที่: 15 พฤษภาคม 2552 เวลา:7:00:49 น.  

 
คิดถึง


โดย: สวย IP: 58.8.234.160 วันที่: 17 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:30:09 น.  

 


มาเยี่ยมมาเยียน พี่ ๆ น้อง ๆ จ้า

ว่าแต่เงียบ ๆ ไงก็ม่ายรุแฮะ


โดย: yoyza IP: 114.128.71.151 วันที่: 18 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:52:35 น.  

 
หวัดดีทุกท่าน สบายดีมั้ยครับทำไรที่ไหนติดต่อกันบ้างนะ
pisan_pet@hotmail.com


โดย: พิสัณห์ อก. 10 Biotech 7 IP: 118.173.134.165 วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:15:47 น.  

 
คิดถึงเหมือนกัน pst 20


โดย: อภิชัย IP: 125.25.97.46 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:15:03:25 น.  

 
pst 20 จงเจริญ


โดย: ติ๊ก IP: 125.25.97.46 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:15:22:27 น.  

 
ใครจบด้านพืชสวนจะทำงานด้านเมล็ดพันธุ์ บริษัท ที เอส เอ ที่กทม ติดต่อไดี่ //www.thaiseed.com


โดย: วัชรินทร์ IP: 58.8.139.110 วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:10:03:45 น.  

 
รุ่น 18 อยู่แถวนี้บ้างไม่ครับ


โดย: pst fan18 IP: 58.8.139.110 วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:10:05:42 น.  

 
เพื่อนๆชาวทุงใหญ่สบายดีกันไหม คิดถึงทุกคนมาก
หวังว่ายังไม่ลืมกัน


โดย: ต้นหนาม IP: 192.168.10.17, 202.143.158.116 วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:13:36:07 น.  

 
คิดถึงเพื่อน ๆสัตวศาตร์ อยู่ไหนทำไหรกันบ้าง รายงานตัวด่วน ast7 รุ่นโย หนำคอก


โดย: เด็กสัตว์ IP: 118.173.133.185 วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:18:53:36 น.  

 
ดีครับ
ผมก็ FAN 18 ครับ
สบายดีมั้ยคร๊าบ


โดย: พิสัณห์ IP: 118.173.133.136 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:16:52:39 น.  

 
คับผม
ผม Bio 7 AG 10 Fan 18 ครับ
อยู่ตรัง ครับ
ทำงานโรงงานไกล้บ้านครับ


โดย: พิสัณห์ เพ็ชรสงคราม IP: 118.173.126.14 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:12:22:50 น.  

 
คับผม
ผม Bio 7 AG 10 Fan 18 ครับ
อยู่ตรัง ครับ
ทำงานโรงงานไกล้บ้านครับ


โดย: พิสัณห์ เพ็ชรสงคราม IP: 118.173.126.14 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:12:23:00 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวทุ่งใหญ่ทุกคน สบายดีกันหรือปล่าว ตอนนี้กำลังฝึกในห้องคลอด ได้ทำคลอดแล้วล่ะ ใครจำกันกันได้ก็ติดต่อมาบ้างเน้อ 086 2841866 e-mail mon_phoom@hotmail.com


โดย: มน fst 12 FAN 20 IP: 61.7.235.254 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:11:12:49 น.  

 
หวัดดีครับผม เรานายต้นไม้ เด็กเกษตรทับควายครับ PST ครับผม คิดถึงเราก็โทรหาสิ 086-7820212
24 ชม.เลยนะ อ้อถ้าหากเพื่อนผู้หญิงสงวนสิทนิดนึงนะครับว่าก่อน 5ทุ่มนะครับเพราะว่ายายแสงระวี PD รุ่น2 โหดมากครับ ดีใจนะที่ได้เห็นเพื่อนหลายคนในนี้


โดย: ต้นไม้ FAN 18 IP: 58.8.77.96 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:18:12:43 น.  

 
เมลหาเราได้นะครับ tonmai1977@hotmail.com นายวัชรินทร์ด้วยนะอย่าลืมนะ เมลมาหาเราด้วย เราคิดถึงนาย


โดย: ต้นไม้ FAN18 IP: 58.8.77.96 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:18:25:51 น.  

 
ยากจะหางานใหม่ทำอะงับ งานเก่าทำแล้วเคลียด อีกอย่างไม่ตรงสายที่เรียนมาด้วย พูดถึงจะตรงสายแต่บ้างอย่างก่อเอาไปใช่มะได้หรอก อิอิ
ปล.ยากหางานใหม่ทำอะงับพี่คนไหนมีงานช่วยแนะนำหน่อยนะงับ...ขอบคุณล่วงหน้างับ


โดย: AG15 FAN13 IP: 202.176.120.3 วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:24:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ....พี่ น้อง ชาวอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน"คืนสู่เย้าชาว อก.52" ที่จะจัดที่ วข.ทุ่งใหญ่
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันซ้อมย่อยของบัณฑิต เป้าหมายของเราคือ ยากให้พี่น้องได้พบเจอกันและได้นั่งพูดคุยกัน แบบพี่ๆๆน้องๆๆอีกครั้ง

นางสาวเพ็ญพัฒน์ โตสำลี " กล้วย PD2"
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
081-2563467
หรือสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 086-4782887
ตอบ โพสต์โดย penpat tosumlee


โดย: ขอเชิญเข้าร่วมงาน"คืนสู่เย้าชาว อก.52" IP: 117.47.213.57 วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:21:00:01 น.  

 
คิดถึงคณะเกษตรทุ่งใหญ่ มาก ๆ คิดถึงบรรยากาศเก่า ๆที่แสนจะสบาย คิดถึง FAN 16 I ปอนด์เงียบไปเลยโทรหาก็ไม่รับนะ


โดย: โรส IP: 113.53.54.211 วันที่: 9 กันยายน 2552 เวลา:16:30:53 น.  

 
คิดถึงเพื่อนๆ FST 12 มน ก้อย ตาล มดแดง กุ้ง น้อย เอี้ยง เล็ก ปลา อุ๊


โดย: ฝน FST 12 IP: 61.19.67.101 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:12:08:16 น.  

 
ใครรู้ว่า สาว ศิริลักษณ์ AST
ทำงานที่ใหนตอบด้วยน่ะค่ะ

เพื่อนคิดถึง


โดย: กี้ IP: 58.8.156.163 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:13:03:22 น.  

 
อยากไปร่วมงานคืนสู่เหย้าจัง แต่ไม่รู้ว่าจะว่างไหม อยากเจอเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.235.254 วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:0:33:34 น.  

 
สวัดดีค่ะ อาจารย์ พืชศาสตร์ ทุกท่าน
คิดถึง พี่ๆและเพื่อนๆ fan ทุกคน
ใครรู้เบอร์ พี่ ไก่ สุธี พี่ตา จิตรา นาคพันธ์
ช่วยบอกด้วย


โดย: ยู pst 19 IP: 61.19.98.126 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:12:27:01 น.  

 
คิดถึง อก.ทุกคนนะค่ะ เลี้ยงรุ่น 30 ต.ค.นี้ จะไปให้ได้ค่ะ


โดย: อุ๊ fst 12 IP: 118.173.131.107 วันที่: 10 ตุลาคม 2552 เวลา:16:42:20 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อง พี่น้องครับ


โดย: tik pst 20 IP: 125.25.131.204 วันที่: 13 ตุลาคม 2552 เวลา:14:45:54 น.  

 
อยากไปงานเลี้ยงรุ่นจัง อยากเจอเพื่อนๆ แต่ไปไม่ได้ ช่วงนี้ต้องฝึกงานบนหอผู้ป่วยหนักมาก


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.235.254 วันที่: 16 ตุลาคม 2552 เวลา:15:03:26 น.  

 
สวัสดีอาจรย์ รุ่นพื่ และเพื่อนๆ ทุกคน

-ตอนนี้ แอน BT/อาภรณ์/เสงี่ยม/แอ้ ชุติมา /เจียบ Fst/โจ fst/ ติดต่อได้ที่ //www.fisheries.go.th/rgm-samutsa
- ตูน fst/พี่ดอกไม้ อยู่ที่บ.เทพคินโชฟู้ด
- กล้วย fst ที่บริษัท คิงฟิชเชอร์ จำกัด
- จอย Bt อยุ่ที่ บริษัท หวั่นหวอหยุ่น จำกัด
- น้องปูน้องสาขากล้วย fst อยุ่ที่ บ.เทพผดุงพรมะพร้าว แม่พลอย
-ก้อย Bt อยู่ที่ ภูเก็ต
- หญิง BT อย่ที่ นครศรี วันก่อนเม้น Bt พร้อมลูกน้อยยังไปเยี่ยมเลย
- แก้งหนึ่งนุช/วิศรุต/พัชรี/ BTอยู่ปทุมธานี ถ้าจำไม่อยู่ศูนย์แสดงพิพิธภัณฑ์ที่ปทุม แล้วขวัญดาวอยู่นวครหรือเปล่าน้า
- พี่เปี๊ยว เพื่อนพี่ธง BT อยุ๋ cp สมุทรสาคร
- สุ BT อยู่ม.เกษตร.
คิดถึงทุกคนค่ะ แอน BT น้องพี่อั๊มเองจ๊ะ ยังไงถ้าทราบข่าวว่าใครอยู่มี่ไหนบอกกันบ้างนะจ๊ะ


โดย: แอน BT IP: 118.175.74.77 วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:16:16:45 น.  

 
รายงานตัวคะพี่ๆ เรียน fst 18คะ ตอนนี้ปี3แล้วคะ อยากรู้จักก็แอดมานะคะnongbowl99@windowslive.com


โดย: โบวี่คะ IP: 203.158.176.200 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:25:10 น.  

 
กกกก


โดย: ส IP: 58.181.134.132 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:14:07:41 น.  

 
สบ7
โกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด
086 3774350


โดย: สุชติ ภิรมย์รักษ์ IP: 58.181.134.132 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:14:10:30 น.  

 
หวัดดีชาวทุ่งใหญ่สบายดีกันไหม


โดย: ฝน IP: 113.53.2.20 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:14:52:07 น.  

 
หวัดดีน้องๆสบายกันดีไหมมีเด็กมาเรียนกันเยอะหรือเปล่า


โดย: ฝนast IP: 113.53.2.20 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:14:55:08 น.  

 
หวัดดีกี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่


โดย: ฝนast IP: 118.173.151.237 วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:12:19:53 น.  

 
สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆชาวท่งใหญ่ทุำกท่าน อ้อมPS ขอรายงานตัวด้วยคนจ้้า และขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกสาขาวิชาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ด้วยนะจ๊ะ ออ!ใครเป็นเด็กพืชศาสตร์บ้างทราบแล้วเปลื่ยน รายงานตัวกันหน่อยเด้อ


โดย: อ้อม PS.25 IP: 58.181.166.212 วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:18:07:02 น.  

 
จบไปนานติดต่อใครไม่ได้เลยใครยังจำกันได้โทรคุยกันบ้างนะเฟ้ย(รณรงค์ สงนางรอง)0805403451


โดย: โป้งFAN21สัตว2ปี IP: 118.173.179.18 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:13:43 น.  

 
ชาวทุ่งใหญ่บายดีมั้ย


โดย: เก๋ IP: 222.123.138.1 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:35:51 น.  

 
เด็ก FP มีมั้ยจ๊ะ


โดย: เก๋ IP: 222.123.138.1 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:39:44 น.  

 
เด็กพยาบาลใกล้จบแล้วนะ เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีปริญญาใบที่ 2 ก็จะได้แล้ว ตอนนี้เหนื่อยมากทั้งเรียนทั้งฝึก เป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่น้องชาวทุ่งใหญ่


โดย: มน FST 12 IP: 61.7.235.254 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:10:14:09 น.  

 
น้องๆตั้งใจเรียนนะจ๊ะ


โดย: เด็กast6 IP: 118.173.177.67 วันที่: 28 มีนาคม 2553 เวลา:13:43:49 น.  

 
รุ่นเดียวกะ ปลาจอยนั่นแหละ หายหน้าไปนานคิดถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โดยเฉพาะชาว BIOT เอาเป็นว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไร mail มาแล้วกัน ที่
suppawit1981@hotmail.com อ้อ ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะ จากขจรศักดิ์ เป็น ศุภวิชญ์ เปลี่ยนมาปีกว่าแล้วคุณปลายังเพิ่งรู้เลย ฮิฮิ


โดย: แจ๊คคร๊าบ BIOT 8 IP: 118.173.233.167 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:17:31:17 น.  

 
คืดถึง พี่น้อง รหัส+สาขาจัง ไม่มีการติดต่อเลย
พี่เจิน, น้องอุ๊, น้องเอี้ยง, น้องแอ๊ะ, เดะดา ด้วย


โดย: พี่น่ะ FAN10 fst IP: 118.173.187.11 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:10:08:07 น.  

 
เข้าไปเยี่ยมชมเวปคณะอ.ก. บ้างดิ //www.agro-industry.rmutsv.ac.th แต่เข้ายากมากต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.134 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:7:29:42 น.  

 
จากวันนั้นถึงวันนี้ ยังคงต้องคิดถึงและขอบคุณ สถาบันแห่งเป็นอย่างสูง ที่ทำให้เรามีวันนี้ ขอแสดงความคิดถึงไปยังเพื่อน พี่ๆ น้องๆ ทุกคนนะครับ ขอให้รักกันไว้มีอะไรก็ ติดต่อมานะที่ boy.sc.23@hotmail.com เช็คเมลล์ตลอดคับ
จาก บอย (สุราษฎร์ธานี PST17 คับ)


โดย: บอย คับ IP: 124.122.225.139 วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:16:57:57 น.  

 
คิดถึงอาจารย์และชาวเกษตรศึกษาทุ่งใหญ่ทุกท่าน ขับรถผ่านยังเห็นภาพบรรยากาศตอนเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับอยากเจอเพื่อนมากๆ ฝากเบอร์ไว้ถ้ามีงาน ให้บอกไปถึงแน่นอน 0819783300


โดย: ผอ.โอ๋ กษ.๑๒ IP: 118.173.1.174 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:22:03:43 น.  

 
พี่อิ๋ว นภาพร พี่แต๊ก เกษม พี่กัน กรรณิการ์ พี่อ้อย กัลยาณี พี่เอ กาญจนา พี่ขวัญ ศิริขวัญ
พี่นีนี่ พรรณี พี่เมย์ เมทินี พี่อั้ม พัชราภาเอ้ยไม่ใช่ พี่อั้มสุวรรณธานี อยู่ที่หนใด น้องแจ๊คอยากติดต่อด้วย mail มาได้นะครับ suppawit1981@hotmail.com หวังว่ายังคงจำลูกหลานได้นะครับ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.40 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:22:20 น.  

 
คารวะสถาบันทุ่งใหญ่ อาจารย์ตรีพลและคณาจารย์ทุก ๆท่าน
คิดถึงทุ่งใหญ่ คิดถึงทุกคน คิดถึงอาจารย์ คิดถึงเพื่อน ๆ คิดถึงน้อง ๆ ขอบคุณหนำข้างคลองที่ให้ชีวิต เพื่อน ๆ ที่ให้ความอบอุ่น 18 ปี ที่จากมายังไม่เคยคืนแดนขอนไทรหักและไม่เคยทดแทนคุณสถาบัน ขอให้น้อง ๆ ทุกคนอดทนและตั้งใจเรียน สำหรับผมหรือพี่อุดมการณ์ยังเหมือนเดิม
ดีใจมากๆ ที่ทุกคนยังมีการติดต่อกัน ข่าวคราวตอนนี้ผมทำงานที่ประเทศลาว ติดต่อได้yuddanai.k@hotmail.com
สุดท้ายขอชมว่าสถาบันเราเข้มแข็งมาก ฝากถึงข่าวคราว
ชมรมศิษย์เก่าทุ่งใหญ่ จัดงานพบปะสังสรรค์อีกเมื่อไหร่
ที่ไหน (เคยจัดครั้งหนึ่งที่นครปฐม )
ท้ายสุดขอให้ทุกคนรักประเทศไทย รักป่าไม้ ให้ทุกคนโชคดี ขอบคุณครับโดย: เงินหรือต้อง FAN 9 สัตวศาตร์ IP: 115.84.65.193 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:48:04 น.  

 
คิดถึงเพื่อนราชมงคลทุ่งใหญ่ทุกคน แอร์ บิว จ๋อย และทุกคน อยากเจอมากๆ แจ็คเปลี่ยนชื่อซะเพราะเชียว นะ


โดย: เด็กสัตวศาสตร์ IP: 10.251.38.172, 203.172.199.254 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:57:32 น.  

 
เด็กสัตวศาสตร์ ใครเหรอ ช่วยแนะนำตัวหน่อยคับ อยากรู้ง่ะ จะได้คุยกันได้สนิทใจหน่อย นะนะนะนะนะนะ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.249 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:26:59 น.  

 
ไม่หลับไม่นอนมั้งเหอ แล้วผมมาทำไหรนี้โดย: pst IP: 203.155.182.60 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:3:13:23 น.  

 
จำรุ่นไม่ได้แล้วนะปลา


โดย: pst IP: 203.155.182.60 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:3:14:37 น.  

 
แจ็คยังจำได้มั๊ยไก่เพื่อนขุ้มงัยอยู่กลุ่มเดียวกับปลาตอนนี้เพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันบ้าง ไม่ค่อยได้ข่าวเพื่อนๆเลยแล้วแจ็คทำอะไรอยู่ช่วงนี้ ได้ติดต่อเพื่อนๆบ้างรึเปล่า


โดย: ไก่ ast IP: 10.251.38.188, 203.172.199.254 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:51:31 น.  

 
ตอนนี้แจ๊คกะขุ้มอยู่ที่เดียวกันทั้งที่ทำงานและที่บ้านคับอยู่สงขลา ถ้าำไก่อยู่สงขลาก็มาเที่ยวที่บ้านได้นะ
ปลา fst อยู่ชุมพร 1นุชอยู่ปทุมธานี และเรียนโทอยู่ด้วย วิศรุตไม่แน่ใจว่ายังอยู่สุวรรณภูมิอีกหรือเปล่ามะได้ติดต่อนานแล้ว ปลากะประภัสร์อยู่ระนอง ส่วนนิด เสาร์ พัด biot. ก็อยู่ที่เดียวกะ 1นุช นะมั้ง พรเพ็ญอยู่หาดใหญ่ เอกชัย ast ก็อยู่หาดใหญ่ ยังไงค่อย up date อีกทีนะ เพราะไม่ค่อยแน่ใจอีกหลาย ๆ คน


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.181 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:52:12 น.  

 
วิศรุต ไปเป็นแดนซ์เซอร์วงซิลิฟูลแล้วมั้งมันชอบจะตาย


โดย: pst IP: 203.155.182.60 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:15:06 น.  

 
ไก่ astสบายดีมั้ย


โดย: pst IP: 203.155.182.60 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:16:45 น.  

 
เพื่อนๆน้องตอนนี้มีใครบ้างครับที่ยังทำอยู่ที่บริษัทAa บ้างครับแจ้งสถานการณ์ด้วยครับถ้ายังไม่มดีขึ้นจะได้ย้ายไปลาว


โดย: pst IP: 203.155.182.60 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:41:01 น.  

 
ลบอาถรร ขยันอดทน รู้ค่าของคน อย่าเสือกสนหาแห้ว

คิดถึงทุกคนว่ะ (หากยังมีชิวิตอยู่รายงานตัวกันบางเด้อ)


โดย: No.6 ตะกูลแห้ว FAN 18 IP: 124.120.31.75 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:58:32 น.  

 
แจ็ค ถ้ามาเที่ยว สุราษฎร์ฯก็แวะมาเที่ยวที่บ้านได้นะพาขุ้มมาด้วย คิดถึงตอนที่เรียนทุ่งใหญ่นะไม่ได้ติดต่อเพื่อนๆเลยไม่รู้ว่าสบายดีกันรึเปล่า เพื่อนอยู่ที่หาดใหญ่หลายคนเหมือนกัน เท่าที่ได้ข่าวมา ทั้งบังหยา แอนพืช แจ็คแล้วแอนกับกล้วยอยู่ที่ไหนไม่ได้ข่าวเลย


โดย: ไก่ ast IP: 203.172.201.101 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:08:37 น.  

 
ไก่สบายดีมั้ยจะ๊


โดย: pst19 IP: 203.155.182.60 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:45:04 น.  

 
pst 19 ใครหรือบอกชื่อได้มั๊ย จะได้คุยกันสนุกๆไก่สบสบายดีจ๊ะ


โดย: ไก่ ast IP: 10.251.38.164, 203.172.199.254 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:27:28 น.  

 
404351401013-7 ชา ครับ ไก่มีเมลล์มั้ย/hi5/นี่เมล์เรานะ bancha_p4444@hotmail.com


โดย: pst IP: 203.155.182.60 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:00:19 น.  

 
อิ ๆ ในที่สุดเราก็ปลุกกระแส joypla ให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ช่วย ๆ กันมาเม้นนะครับชาวทุ่งใหญ่คนทำบล็อกจะได้มีกะลังใจ (ขอโทษนะที่ไม่ใช่เรา)


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.96 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:23:44 น.  

 
บายดีหม้ายแจ๊ค


โดย: pst 19 IP: 203.155.182.60 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:35:59 น.  

 
บายดีหม้ายแจ๊ค


โดย: pst 19 IP: 203.155.182.60 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:36:14 น.  

 
ชา ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหน สบายดีมั๊ย ส่วนไก่อยู่ที่สุราษฎร์ฯ เมลล์ของไก่ kaikha13@gmail.com ว่างๆก็เมลล์มาบ้างนะ เพื่อนคนอื่นๆได้ติดต่อใครบ้าง


โดย: ไก่ ast IP: 182.93.154.130 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:54:17 น.  

 
บายดีคร๊าบ นายชาทำไรอยู่ที่ไหนเหรอ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.21 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:46:40 น.  

 
คิดถึงราชมงคลทุ่งใหญ่จังป่านนี้คงเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงเพื่อนๆทุกคน อยากรู้ว่าจุ๋ม
ตูน แหม่ม บังหยา บ่าว กล้วย ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนช่วยส่งข่าวมาบ้าง


โดย: ast IP: 115.67.29.153 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:41:05 น.  

 
อยู่ด้วยกัน ณ ตอนนี้ นิด เสา พัช วิดรุดค่ะ แต่ไม่นานก็อาจจะต้องแยกย้าย งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา ตอนนี้ทุกคนสบายดี แข็งแรงและอ้วยทุกคน โดยเฉพาะ1นุช (เศร้ามากเลย...ลดไงก็ไม่ลงอะ) ตูนอาหารแต่งงานกับคนราชบุรีไปเมื่อต้นปีคะ แหม่มทำงานที่ชุมพร อ้อยอาหารกลับไปเป็นครูที่บ้าน ไอ้เหงี่ยมอยูุ่ที่สมุทรสาคร (โรงงาน) โบว์จัง(อตีตแฟนอั๋น)เดินทางรอบโลกทำงานบนเรือสำราญคับ บ่าวตรังอยู กทม.อะ ส่วนเราก็ทำงารที่สถาบันวิจัย (วว.) ปลารุ่งแสง เรียนเอก+ทำงานที่เกษตรจ๊ะ .....เหนื่อย


โดย: หนึ่งนุช Biotech 11 IP: 180.180.141.207 วันที่: 26 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:51:02 น.  

 
ขอบใจหนึ่งนุชมากที่รายงานความเคลื่อนไหวของทุกคนให้ทราบ อั๋นก็แต่งงานแล้วแต่งที่สุราษฎร์ฯโทรมาชวนไก่ด้วยแต่ไม่ได้ไปตอนนั้นติดธุระพอดี ยังไงก็คิดถึงทุกคนนะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วหมูกับกดตอนนี้อยู่ที่ไหน ถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรก็รายงานมาบ้างนะ


โดย: ไก่ ast IP: 115.67.45.112 วันที่: 26 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:37:34 น.  

 
หมูกะกดแต่งงานแล้วหมูน่าจะยังอยู่ที่หาดใหญ่แต่กดไม่แน่ใจนะว่าอยู่ที่ภูเก็ตอีกหรือเปล่า ไม่ได้ติดต่อไปนานแล้ว


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.21 วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:22:05 น.  

 
ใครติดต่อคุณเหลิมชนได้บ้าง ฝากบอกด้วยนะว่าเพื่อน ๆ ให้อภัยกันหมดแล้วติดต่อเพื่อน ๆ บ้าง อย่าทำตัวเป็นนินจา


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.15 วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:26:52 น.  

 
เพื่อนๆหายไปไหนกันหมด


โดย: b IP: 10.251.38.189, 203.172.199.254 วันที่: 16 สิงหาคม 2553 เวลา:9:20:54 น.  

 
มีใครพอจะได้ข่าว ตาโต เจี๊ยบ สิทธิ์ เฟริ์น แหม่ม มารถ เก่ง กล้า โอ๋ แอร์ บิว เย็น จ๋อย ไก่ หยา บ่าว (ศัลยพงษ์)หนุ่ม บ้างช่วยส่งข่าวให้ทราบบ้าง อยากรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ ไม่ได้ติดต่อกันซะนาน มีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างแล้ว แอ๊ด พงษ์ แน๊ก กุ้ง อั๋น ประภัสสร์ เด็กสัตวศาสตร์ ด้วย อยากรู้ข่าวมาก ใครพอจะทราบข่าวกรุณาแจ้งข่าวด้วย


โดย: สาวสวย IP: 182.93.154.130 วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:15:01:05 น.  

 
คุณเฉลิมชน อยูู่ ศรีตรัง สิเกา ส่วนผมอยู่ ตรังไบโอเทคโนโลยี ไกล้ ๆกัน สบายดีครับ ทุกคนบายดีนะครับ


โดย: พิสัณห์ ( แก็ก ) BT7 AG10 FAN 18 IP: 118.173.126.228 วันที่: 24 สิงหาคม 2553 เวลา:13:32:08 น.  

 
ตอนนี้บ่าว ศัลยพงษ์ ภักดี ทำอะไรอยู่ที่ไหนใครพอจะทราบข่าวบ้าง อยากรู้ความเคลื่อนไหว เพื่อนๆคิดถึง


โดย: เด็กตรัง IP: 1.46.19.69 วันที่: 24 สิงหาคม 2553 เวลา:21:43:20 น.  

 
พี่แก็กมีเบอร์คุณเหลิมชนป่ะคับ ขอหน่อยนะ แบบว่ามีทะลุ (ธุระ) นิสหน่อย


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.204 วันที่: 25 สิงหาคม 2553 เวลา:2:55:24 น.  

 
ประภัสสร์แต่งงานแล้วกับปลา อยู่ระนอง อั๋นก็น่าจะแต่งงานแล้วอยู่สุราด ให้ดีลองติดต่อน้องไก่ดูเค้าน่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.204 วันที่: 25 สิงหาคม 2553 เวลา:3:01:27 น.  

 
แจ๊ค พอจะทราบข่าวปลากับจอยบ้างมั๊ยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคิดถึงอยากจะทราบข่าว ใครมีข่าวเพื่อนๆคนไหนก็บอกมาบ้างนะ จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ


โดย: ไก่ IP: 203.172.201.83 วันที่: 25 สิงหาคม 2553 เวลา:14:43:04 น.  

 
ไก่บายดีหม้าย เปิดเมล์บ้างมั้ย


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:3:43:39 น.  

 
ไก่บายดีหม้าย เปิดเมล์บ้างมั้ย


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:3:43:52 น.  

 
บายดีกันม้ายคับ 086-3248731


โดย: บ่าว FST IP: 1.46.160.162 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:13:19:40 น.  

 
เบอร์ 086-5950374
โทรมาบ้างเด้อ


โดย: กล้วย อำนวยชัย FST IP: 1.46.160.162 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:13:21:25 น.  

 
ศัลยพงษ์ อยู่ กทม มีแผนจะกลับไปทำธุรกิจที่ตรังเร็วๆๆนี้คับ
วันนี้ กล้วย อำนวยชัย มูลสาร มาเยี่ยมที่ (นิด้า บางกะปิ)
กล้วย เป็นผู้จัดการโรงงานที่สมุทรสาคร บริท คิงค์ฟิสเจอร์
หยา โรงงานสยาม หาดใหญ่
สิทธิ์+เฟิร์น แต่งงานกัน ลูก 2 (ไม่แนใจ)
เอกสิทธิ์ PD ลูก3 กับ ดา FST (หาดใหญ่)
ทิน PD แต่งงานกับสาวนอกวงการ ลูก 1 (ตรัง)
พี่ดอน ห้วยยอด PST ลูก 1 เพิ่งได้ข่าวดี (ธนาคารกรุงศรีฯ กทม)
พี่เก่ง เพชรบุรี(PST) ผู้ช่วยผู้จัดการเบียร์ช้าง
น้องติ๊ก กระบี่ (เป็นอาจารย์)
กล้า PD พาณิชย์นาวี ในเล ที่ไหนก็ไม่รู้ ตามข่าวอยู่
โอ๋ FST (ภูเก็ต) คิด FST (จ่าอากาศ ดอนเมือง)
เก่ง PD (บิ๊กซี ภูเก็ต)
แอน เสรี PST (ทำงานอยู่นครศรีฯ ที่บ้าน)
วีรชน (แอ๊ด AST) อาจารย์ นครศรีฯ
พี่ยศ (อภิวัฒน์ นุ่นเก็ต) FST ผู้จัดการอยู่แมคโครตรัง)


โดย: บ่าว FST IP: 111.84.225.207 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:13:40:58 น.  

 
ชาเป็นไงบ้างไก่สบายดีแล้วตอนนี้ชาอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ยังไงก็ส่งข่าวมาบ้างนะ


โดย: ไก่ast IP: 111.84.183.123 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:22:19:54 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ผมในฐานะที่เป็นผู้ดูแล Blog นี้ ต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่ห่างหายไปนาน... ไม่ได้เข้ามา updateข่าวคราวความเคลื่อนไหวเลย และผมก็ดีใจมากที่เพื่อนๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน คิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับ ทั้ง ไก่ บ่าว กล้วย แจ๊ค ชา


โดย: joypla วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:23:24:37 น.  

 
ตอนนี้ผม(ปลา) กับ แหม่ม(กาญจนา นวลแก้ว) ทำงานอยู่ที่เดียวกัน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) จังหวัดชุมพร ผมอยู่ RD ส่วนแหม่มอยู่ Production


โดย: joypla วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:23:29:37 น.  

 
ผมกับจอยสบายดีครับ


โดย: joypla วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:23:33:30 น.  

 
ปลาถ้าผ่านมาสุราษฎร์ฯก็แวะเที่ยวที่บ้านไก่บ้างนะยังไงก็คิดถึงเพื่อนทุกๆคน


โดย: ไก่ IP: 203.172.201.148 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:11:00:37 น.  

 
ใครมีเบอร์โทรพงษ์ แอ๊ด เด็กสัตวศาสตร์บ้าง ติดต่อไม่ได้เลยเพื่อนคิดถึง


โดย: เด็กตรัง IP: 203.172.201.93 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:15:01:47 น.  

 
หายหน้าหายตาไปไหนกันหมดชาวทุ่งใหญ่ คิดถึงเพื่อนทุกคน


โดย: b IP: 10.251.38.163, 203.172.199.254 วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:10:22:09 น.  

 
fan 11 สัตวศาสตร์ ขอทักทายด้วยคน


โดย: kai fan 11 IP: 110.49.205.95 วันที่: 11 กันยายน 2553 เวลา:23:58:24 น.  

 
สวัสดี พี่น้องชาวทุ่งใหญ่ทุกคน ห่างหายไปนานคิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน นายก เพื่อนเฉลิม เพื่อนบือ เพื่อนเชิด(หัวแม้ง) หวังว่าทุกคนสบายดี
ถ้าคิดถึงติดต่อ 009-856-202228770 ถ้อง


โดย: FAN 9 สัตวศาสตร์ IP: 183.89.134.67 วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:22:47:01 น.  

 
เบอร์เฉลิมชน
084-8488040


โดย: แก็ก BT7 IP: 118.173.162.121 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:16:25:10 น.  

 
ขอบคุณครับพี่แก็ก ว่าง ๆ จะพาขุ้ม (น้องโรงเรียนพี่นั่นแหละ) กะลูกสาวไปเยี่ยมนะ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.104 วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:20:33:43 น.  

 
ประกาศ คุณเตี้ย BT8 จะแต่งเมียแล้ว ประมาณเดือนม.ค. 54 แต่งที่ทุ่งใหญ่ครับ ใครว่าง ๆ ก็เชิญนะ จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านอีกครั้ง


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.104 วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:20:35:31 น.  

 
แจ็ค ลูกสาวอายุกี่ขวบแล้ว เร็วจริงๆนะมีลูกซะแล้วแล้วแจ็คแต่งงานช่วงไหน ไม่ได้ติดต่อใครเลยก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนไคนไหนมีครอบครัวกันบ้างแล้ว


โดย: ไก่ IP: 10.251.38.189, 203.172.199.250 วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:8:34:20 น.  

 
แต่งที่ไหนนะทุ่งใหญ่มันกว้างนะแจ๊คระบุตำแหน่งหน่อยเพื่อน


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:3:02:45 น.  

 
ชา ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนส่งข่าวมาบ้าง ไก่เปิดเมลล์ที่ชาส่งมาให้แล้ว ขอบคุณมากๆ


โดย: ไก่ IP: 1.46.215.88 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:22:37:51 น.  

 
คุณเตี้ยแต่งที่ทุ่งใหญ่ครับ บ้านน้องเกด อยู่ส่วนไหนของทุ่งใหญ่ก็ไม่รู้ รู้แค่ว่าหลังคณะฯ นั่นแหละ ใครรู้พิกัดตอบด้วย


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.13 วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:16:44:46 น.  

 
น้องเกดคนไหนเรียนสาขาอะไร ใช่น้องเกดเด็กอาหาร หรือเปล่า


โดย: ไก่ IP: 192.168.1.107, 110.164.226.198 วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:17:40:47 น.  

 
ไก่ บายดีมั้ย มีข่าวดียัง ดูแลตัวเองด้วยนะ
สักวันต้องเจอกันครับ


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:2:17:32 น.  

 
น้องเกดอาหารอะคับ แฟนคนเก่า รักจริงยิงยาวครับ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.4 วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:11:04:50 น.  

 
ไก่สบายดี แล้วชาตอนนี้ทำอะไร ไก่มีข่าวดีตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วไปอยู่ที่ไหนมาตกข่าวซะแล้ว ว่างๆก็แวะมาเยี่ยมหลานบ้างตอนนี้ อายุจะ 11 เดือนแล้ว ผู้ชายกำลังน่ารัก ซนมากๆ


โดย: ไก่ IP: 10.251.38.189, 203.172.199.254 วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:8:21:25 น.  

 
อ้าวไก่ มีลูกเป็นของตัวเองแล้วเหรอ มาสิจะได้ให้ขวัญข้าวหยิกหมูกสักที รายนี้ซนไม่ใช่เล่นเหมือนกัน (เกือบ 14 เดือนแล้ว)


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.31, 118.173.232.146 วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:17:38:03 น.  

 
ครับว่างเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมนะครับ
ไม่ได้ติดต่อใครเลยเกือบ2ปีแล้วครับ


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 30 กันยายน 2553 เวลา:2:56:47 น.  

 
เรายังหาแม่เด็กไม่ได้เลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไก่เอ๋ย แต่ก็ดีเหมือนกัน อิสระเสรีเป็นอย่างนี้ นี่เอง55555


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 30 กันยายน 2553 เวลา:2:59:03 น.  

 
รีบหาได้แล้ว เดี๋ยวก็มีลูกไม่ทันใช้หรอก แล้วชาได้ติดต่อกับเพื่อนๆคนไหนบ้าง


โดย: ไก่ IP: 182.93.154.130 วันที่: 30 กันยายน 2553 เวลา:8:44:53 น.  

 
ก็ติดต่อ ไหม จุ๊บ จ๋า เริน นะครับ


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 1 ตุลาคม 2553 เวลา:1:58:48 น.  

 
ตอนนี้เริญอยู่ไหนครับ มีน้องกี่คนแล้ว


โดย: joypla วันที่: 2 ตุลาคม 2553 เวลา:18:50:13 น.  

 
ว้าวววววววววววว พึ่งรู้ว่ามีเว็บนี้ เด็ก PD4 มีใครอยู่ไหนช่วยตอบด้วย


โดย: เด็กpd4 IP: 192.168.1.168, 118.175.84.189 วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:12:11:13 น.  

 
เรินอยู่บางขันครับ


โดย: ชา IP: 203.155.182.60 วันที่: 9 ตุลาคม 2553 เวลา:2:00:38 น.  

 
เด็กพัฒนาผลิตภัณฑ์ หายไปไหนหมด ช่วยตอบด้วย
รุ่น 4 ใครอยู่ไหนบ้าง คิดถึงงงงงงงงงงงงงงงง


โดย: pdจร้า IP: 192.168.1.168, 124.157.249.226 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:17:18:12 น.  

 
ไม่มีเด็ก PD 4 น้องก็คุยกับพี่ ๆ บ้างก็ได้นะ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.25, 118.173.232.65 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:20:19:43 น.  

 
อ้าว คุณเรินไปอยู่บางขันแล้วเหรอ วันก่อน (ประมาณ 2 ปีที่แล้ว) ยังเจอที่โลตัสหาดใหญ่เลย


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.25, 118.173.232.65 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:20:20:56 น.  

 
อยากคุยแต่ไม่รู้จัก จำไม่ด้ายด้วย ว่าใครรุ่นไหน แต่จำพี่ปลากับพี่จอยได้นะครับ


โดย: 1 IP: 192.168.1.168, 124.157.234.89 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:18:05:26 น.  

 
แล้ว 1 คือใครหล่ะครับ


โดย: joypla วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:19:29:00 น.  

 
สวัสดีนะครับ
อก.6 FST


โดย: interbrand_1 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:21:20:30 น.  

 
เราจบทุ่งใหญ่เหมื่อนกัน


โดย: แอ๊ฟ IP: 182.93.139.104 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:41:40 น.  

 
คิดถึงหนาม+ฝ้ายจังเลยทำงานอะไรอยู่จำบ๊ะได้ไหมเพื่อนปายะที่เคยไปขอ(บูดูนะ)


โดย: บ๊ะ IP: 182.93.139.104 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:48:56 น.  

 
น้องที่เพิ่งจบใครหางานติดต่อพี่ได้นะ
fon1230@msn.com


โดย: ฝนเด็กสัตว IP: 118.173.159.143 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:57:45 น.  

 
-ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบอุทุกภัยทั่วประเทศด้วยครับ
-บ้านผมที่หาดใหญ่ก็ท่วมครับ ปีนี้ท่วมหนักมากเกือบถึงชั้นสอง


โดย: joypla วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:20:41 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกันครับ
คิดถึงเพื่อนๆๆทุกคนนะครับ


โดย: เอก- สัตวศาสตร์ IP: 118.173.150.173 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:59:03 น.  

 
มีเบอร์ติดต่อเด็ก PD หนึ่ง เอี้ยง โอ โร เบิร์ด เปิ้ล ออย แอน ตาล ตา นก อุ๊ อ๋อย ใหม่ ไก่ เป้า ตุ๊ก นิกัส บ้างมั้ยค่ะ........


โดย: 111 IP: 223.207.27.186 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:32:11 น.  

 
ขอเบอร์โทร คุณเฮี้ยง ไพทูรย์ หน่อย
ใครมีบอกด้วย


โดย: Au IP: 118.173.128.138 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:37:03 น.  

 
ขอเบอร์โทร คุณเฮี้ยง ไพทูรย์ หน่อย
ใครมีบอกด้วย


โดย: Au IP: 118.173.128.138 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:37:32 น.  

 
AG6 แวะมาทักทายนะครับ ส่ง Mail มาได้นะ
interbrand_1@yahoo.com
จบ FST


โดย: interbrand_1 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:23:42 น.  

 
ดีกัฟปม แวะทักทายทุกๆๆๆคนชาวทุ่งใหญ่ ผมจบจาก มอ.
ตอนนี้ทำงานอยู่ มุดปราการ ไม่ได้กลับบ้านเลย คิดถึงชาวทุ่งใหญ่ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อวยพร ล่วงหน้าปีใหม่กัฟ ขอให้ชาวทุ่งใหญ่ทุกคน จงมี แต่ความสุข สมหวัง ถ้วนหน้า นะ เน้อ


โดย: โอ๋ IP: 124.122.89.171 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:55:43 น.  

 
เฮี้ยงมาแล้ววว

Au ... 111

อยากได้เบอร์ใครเมล์มาถามได้ครับ ตามนี้

chinjangkung@hotmail.com


โดย: chin_no_suke IP: 118.173.217.108 วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:10:30:19 น.  

 
หายไปนานแล้วมาทักทายหน่อย มีข่าวมาบอกด้วย
คุณ 1 อนิวัฒน์ BT 8 จะแต่งงาน วันที่ 14 ม.ค. 54 ที่ทุ่งใหญ่ ใครจะไปก็ได้นะ จะได้แวะไปเที่ยวที่เกษตรด้วย ส่วนนายบ่าว ชัยยันต์ (เขียนถูกป่ะไม่รู้) แต่งวันที่ 17 ม.ค. 54 เหมือนกัน ที่ทุ่งสง


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.47, 118.173.232.193 วันที่: 21 ธันวาคม 2553 เวลา:4:57:27 น.  

 
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่กำลังจะมา ขอให้เพื่อนพ้อง น้อง พี่ ชาวเกษตรทับควายทุกท่านโชคดี มีความสุข และไม่จน ไม่เจ็บทุกท่านนะครับ


โดย: ผอ.โอ๋ กษ ๑๒ IP: 118.173.6.69 วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:11:54:33 น.  

 
ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2554 (ที่กำลังจะมาถึง)

ขอให้ อาจารย์ พี่ น้อง ชาวเกษตรทุ่งใหญ่และทุกคนที่ไม่ได้กล่าวถึง จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย ร่ำรวย ร่ำรวย ตลอดปี และ ตลอดไปนะ ครับ


โดย: ไพฑูรย์ โชติรังสียากุล IP: 118.173.181.91 วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:17:05:41 น.  

 
เด็กพืช รายงานตัวค่ะ
คิดถึงงงงงงงงง..........จังเลย


โดย: เด็กเรียน IP: 49.230.191.211 วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:14:26:30 น.  

 
บ๊ะ IP เราจำเธอได้เสมอ เราอยู่ยะลา ฝ้ายอยู่หาดใหญ่ สบายดีทั้งสอง บ๊ะ สบายดีไหม คิดถึงเพื่อนมาก


โดย: หนาม FST 13 IP: 182.52.71.59 วันที่: 10 มกราคม 2554 เวลา:17:20:36 น.  

 
คิดถึงทุกคนชาวทุ่งใหญ่ รักนะ จุ๊บๆๆๆๆ
เปงไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
ถ้าเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่ส่งข่าวด้วย


โดย: ด้าร์ FST บ้านปลากระป๋อง IP: 118.174.77.51 วันที่: 22 มกราคม 2554 เวลา:23:50:54 น.  

 
สบายดีทุกคนครับ ผมทำงานที่ลาวครับ สนใจเที่ยวต่าง

ประเทศ ติดต่อ 009-856-202228770

สัตวศาสตร์ รุ่น 9 ครับโดย: โกต้องครับ IP: 115.84.102.99 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:21:52:15 น.  

 
สวัสดีครับทุกๆคนพี่น้องชาวทุงใหญ่ ผมPst RITรุ่น17 นานแล้วครับที่ไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนๆ คิดถึงมาก ตอนนี้ผมอยู่สุโขทัย คิดถึงอาจารย์ทุกๆท่าน ยิ่งสาขาพืชศาสตร์ทุกท่านท่านรักมาก ขอขอบคุณที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ รักมากๆๆ
จาก goh


โดย: ธวัชชัย พรหมวิเศษ IP: 182.52.202.130 วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:9:22:31 น.  

 
หวัดดีเอาเมล์มากฝากหากว่างหรือคิดถึงก็เมล์มาคุยบ้างเด๋อ รุ่นไหนก็ได้ ถ้ารุ่น17 ก็แล๋มเลย
tawatchaisalum@yohoo.co.th


โดย: ธวัชชัย IP: 182.52.202.130 วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:15:07:26 น.  

 
ตอนนี้ มน กับ พี่โอ (Biot) กำลังจะเป็นบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ แล้วนะ ปัจฉิม+อำลา 11 มีนาคมนี้จ้า


โดย: มน fst 12 IP: 61.7.235.254 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:31:06 น.  

 
yuddanai.K@hotmail.com

ยินดีครับ สัตวศาสตร์ รุ่น FAN9 ครับ


โดย: โกต้อง IP: 115.84.102.99 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:38:05 น.  

 
ยินดีกับมนและพี่โอด้วยนะครับ เป็นพยาบาลกันแล้ว สำเร็จกับปริญญาใบที่สอง คงจะมีความสุขมาก ๆ นะ
แล้วจะไปทำงานกันที่ไหนมีที่ตอบรับบ้างหรือยัง ลงใต้กันบ้างนะ หรือว่าจะหลงมนต์เสน่ห์ของลำปางเสียแล้ว ยินดีด้วยอีกครั้งครับ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.25, 118.173.232.7 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:2:07:29 น.  

 
ยินดีกับน้องมนและ พี่โอ ด้วยครับ


โดย: ปลาคร๊าบ IP: 124.122.92.16 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:33:28 น.  

 
Food Science and Technology รุ่น 18 จบการศึกษาปี 2545 หวัดดีทุกคน...เอาเมล์มาฝากนะว่าง ๆ หรือคิดถึงก็เมลล์มาคุยกันบ้างนะ
talu_jung@hotmail.com


โดย: ตาล IP: 192.168.2.179, 192.168.2.179, 127.0.0.1, 61.19.71.130 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:33:32 น.  

 
ตอนนี้ที่ทุ่งใหญ่น้ำท่วมมากครับ โดยเฉพาะในตลาด ทางคณะได้จัดส่งข้าวปลาอาหารไปช่วยแล้ว ในคณะไม่ท่วมครับเพราะอยู่สูง แต่ที่บ้าน อ.ซีนที่ทุ่งสงท่วมด้วย ใครอยู่ใกล้ ๆ รายงานสถานการณ์ด้วยนะครับเป็นห่วงจริง ๆ


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.25, 118.173.232.14 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:22:07:26 น.  

 
เพื่อนๆๆๆครับ


โดย: โตเทคอุต44 IP: 118.173.44.45 วันที่: 19 พฤษภาคม 2554 เวลา:14:26:14 น.  

 
สวัสดีค่ะเป็นเด็กพืชศาตร์ ที่จบปี 44 อยากทราบข่าวเพื่อนรุ่นเดียวกันบ้างค่ะ


โดย: pst}44 IP: 118.173.4.53 วันที่: 4 มิถุนายน 2554 เวลา:17:36:56 น.  

 
สวัสดีจ้ะโก้ จำได้รึเปล่าว่าใคร ดีใจจังที่เจอเพื่อนเก่า เราแต่งงานกับพี่อก. และอยู่ทุ่งสง นึกออกรึยัง อ้อเราเรียนเก่งด้วย ฮ่า ๆ ๆ ทายซิใครเอ่ย?


โดย: pst}44 IP: 118.173.4.53 วันที่: 4 มิถุนายน 2554 เวลา:17:42:11 น.  

 
ยังนึกไม่ออกว่าใคร เรียนเก่งกันหลายคนด้วยสิ เข้ามาคุยในFacebook บ้่างสิ ชื่อเรา ธวัชชัย พรหมวิเศษ เข้าใน Face แล้วหาชื่อเราเลย จะได้ติดต่อกันบ้าง


โดย: โก้ IP: 182.52.205.215 วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:12:36:38 น.  

 
อยากเจอเพื่อน ๆ อยากกลับไปเรียน จะได้เจอบรรยายกาศเก่าๆ แต่ก็ไม่อยากเจอใครบ้างคน ที่อยู่ Fst รุ่น เจ๋เก่งนะใครทราบเฉลยหน่อยสิ


โดย: โก็ Pst IP: 182.52.205.215 วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:12:43:08 น.  

 
เป็นยังไงบ้าง อาจารย์หมอหมูดินตายหรือยัง กัดเพื่อนหนูเกือบนิ้วหักเลย อยากไปเที่ยวที่คณะแต่ไม่มีเพื่อนนำเที่ยว ไอ้ตาล ไอ้เบ้ก็ไม่ได้ติดต่อไม่รู้มี่ลูกมีแม่คนที่ 2 กันหรือยัง
ไม่รู้ว่าเพื่อน ๆ น้องๆ ยังจำนี ยะลารุ่น 19ได้มั้ย พอดีเป็นคนไม่ดังแถมยังไม่สวยอีก แฟนก็ไม่มี ไม่มีคนจีบอีก ขนาดไอ้ตาลมันจีบเด็กทั่วคณะแต่นีมันยังไม่จีบเลย พูดแล้วเซ็ง ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆ ยังคิดถึงและจำ นี ยะลา คนนี้ได้ ช่วยตอบด้วยน่ะ


โดย: นี ยะลา FAN 18 สัตว IP: 118.173.232.19 วันที่: 19 มิถุนายน 2554 เวลา:15:21:13 น.  

 
อยากทราบว่าที่ ทุ่งใหญ่ มีสาขาวิชาอะไรบ้างที่ น.ศ. อาชีวะคอมธุรกิจเรียนได้บ้าง คับ


โดย: ท่ายาง ซืตี้ IP: 119.31.96.115 วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:47:45 น.  

 
ประชาสัมพันธ์งานสังสรรค์ศิษย์เก่าครบรอบ 30 ปีราชมงคลทุ่งใหญ่ หน่อยนะครับ งานจะจัดในวันที่ 21 มกราคม 2555 ตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน บัตรราคา 500 บาท และมีเสื้อ กับแจ็กเก็ต ให้สั่งจอง (ราคาบัตรไม่รวมเสื้อ หรือ แจ็กเก็ตนะครับ) ถ้าใครสนใจสั่งจองบัตร หรืออื่นๆ ติดต่อได้ที่ อภิญญา วณิชพันธุ์ (apinya.vanich@gmail.com)ครับ ฝากช่วยกระจายข่าวต่อด้วยครับ
..


โดย: joypla วันที่: 17 ตุลาคม 2554 เวลา:0:51:17 น.  

 
อยากไปอ่ะ ใครไปบ้างยกมือขึ้น


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 192.168.17.152, 101.109.96.124 วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:15:40:27 น.  

 
เด็กพืชศาสตร์เข้ามามังตะ เด๋วเค้าว่าหลังเขาเล่นคอมไม่เป็น
Face ชื่อ ดิม ส่งมาละกัน


โดย: ตู่ FAN 17 IP: 118.173.198.194 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา:13:54:06 น.  

 
คิดถึงจังblock นี้ ไม่ได้เข้ามานานและ
แด๋วต้องชวนเพื่อน fst มากันเยอะๆวะแว๊ววว


โดย: ก้อย fan 19 IP: 61.91.4.2 วันที่: 1 ธันวาคม 2554 เวลา:21:32:04 น.  

 
ผ่านมาอีก 1 วันไม่เห็นชาวทุ่งใหญ่เข้ามาเลย ง่าว เหงาจัง


โดย: ก้อย FST 11 FAN 19 IP: 61.91.4.2 วันที่: 2 ธันวาคม 2554 เวลา:21:24:49 น.  

 
แจ๊คคร๊าบ
แจ๊คคร๊าบ หลาน อ. ปู หรือว่า BT FAN 19 คะ
อยากรู้ช่วยรายงานตัวด้วยค่ะ


โดย: ก้อย FST 11 FAN 19 IP: 61.91.4.2 วันที่: 2 ธันวาคม 2554 เวลา:21:28:07 น.  

 
หนามวันนี้บ๊ะเจอหนามที่ สี่แยกไฟแดงตลาดสดยะลาใช่หรือเปล่าหนามนั่งรถ masda 2 สีขาวคุยกับผู้หญิงเสื้อชมพูใส่แว่น ถ้าใช่ ดีใจจังเลย นี้เบอร์เรานะ 087-2932818 อย่ากได้หรือเปล่าไ่ม่รู้แต่เต็มใจให้


โดย: บ๊ะ IP: 118.173.195.163 วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:19:50:59 น.  

 
'ง่วงนอนจัง ยังนั่งทำงานอยู่เลย เข้างานตั่งกะ 8 โมงเช้า นั่งหลับแล้ว ง่าว ไปนอนก่อนดีกว่า


โดย: ก้อย FST 11 IP: 61.91.4.2 วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:22:34:42 น.  

 
รีบทำงานจะได้กลับบ้านแล้ว


โดย: ก้อย FST 11 IP: 61.91.4.2 วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:12:40:46 น.  

 
5 ธันวาคม 2554
ขอให้ในหลวงของเราทรงพระเจริญ


โดย: ก้อย FST 11 IP: 61.91.4.2 วันที่: 6 ธันวาคม 2554 เวลา:13:46:25 น.  

 
หวัดดีก้อย เรามาแล้ว เวปนี้เราสร้างขึ้น ก้อยมี comment ไร แนะนำเราได้ครับ


โดย: joypla วันที่: 7 ธันวาคม 2554 เวลา:0:18:05 น.  

 
ปลาค๊าบบบ
เราลืมแล้วอ่ะ ว่ารุ่น อก.เราเท่ากับรุ่น FST ใช่มะ

ไม่ว่างเลยนะปลา ไม่ว่างเข้า block ทุ่งใหญ่เลยนะ


โดย: ก้อย FST 11 IP: 61.91.4.2 วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:19:43:34 น.  

 
ปรับปรุงข้อมูลใน Block ใหม่ได้และ เค้ามีคณะสัตวแพทย์แล้วไม่ใช่เหรอ ป.ปลา UP DAte หน่อยนะ
Thankssssss


โดย: : ก้อย FST 11 IP: 61.91.4.2 วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:19:46:29 น.  

 
ใช่ครับ รุ่น อก. เท่ากับรุ่น FST
แต่รุ่น BT น้อยกว่า AG 3 รุ่น


โดย: แก็ก ฺBT7 AG10 IP: 118.173.130.133 วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:8:49:45 น.  

 
ถึงแจ๊คคร๊าบ

คุณจบปีไหนครับ

พี่โอที่พูดถึงนี่ ชื่อจริงสาธิตไหม

พอดีพึ่งเข้ามาดู ขอถามหน่อยครับโดย: หนึ่ง IP: 182.53.239.61 วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:12:51:59 น.  

 
รักราชมงคลทุ่งใหญ่เสมอ


โดย: แวอารีนา IP: 49.49.65.19 วันที่: 12 มกราคม 2555 เวลา:18:02:33 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่จอยด้วยน่ะค่ะ ตัวพี่ไม่อยู่ให้เห็น แต่เสียงพี่ยังดังก้องอยู่ในใจน้องเสมอ รักพี่จอยมากๆน่ะค่ะ


โดย: แวอารีนา อก.16 ค่ะ IP: 49.49.65.19 วันที่: 12 มกราคม 2555 เวลา:18:09:41 น.  

 
สวัสดี พี่ๆน้องๆทุกคน จบมาหลายปีแล้วครับ ปี39 ครับ รุ่น อ.ตรีพลเป็นคณะบดี มีผศ.คณิตเป็นหัวหน้าภาควิชา
เรียนกับ ดร.นิวัต ดร.ทวี ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วย คิดถึงทุ่งใหญ่จัง
เมือก่อนอยู่ฟาร์ม7 ประจำการที่คอกหมูของคณะครับคิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นจังเลย (ติ nova tena แรงสุดในคณะ)


โดย: รัตตพล IP: 101.109.92.31 วันที่: 19 มกราคม 2555 เวลา:22:40:08 น.  

 
FAN15อยู่ฟาร์ม4ครับวันนี้มีเลี้ยงรุ่นไม่ด้ายไปเสียดายจัง


โดย: A IP: 182.52.151.210 วันที่: 21 มกราคม 2555 เวลา:19:38:20 น.  

 
สวัสดีชาวทุ่งใหญ่ แวะเข้ามาทักทายสบายดีกันทุกคนใช่ไหม


โดย: อ้าว FAN13 IP: 110.49.249.66 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:48:29 น.  

 
คิดถึงทุ่งใหญ่จัง
FAN 18 น้องรหัสพี่ตู่ พืชศาสตร์


โดย: ไอซ์ IP: 110.49.226.18 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:54:12 น.  

 
โทดทีเพื่อน ๆ หายไปนานเลย
จริง ๆ แล้วผมจบรุ่นเดียวกับปลานะครับ แต่เรียน Biot. Fan 19 AG 11 Biot 8 นึกออกยัง ว่าใคร


โดย: แจ๊คคร๊าบ IP: 118.175.86.146 วันที่: 27 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:21:37 น.  

 
คิดถึงทุ่ง


โดย: ลุกมัน IP: 182.93.179.216 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:14:04:22 น.  

 
คิดถึงทุ่งใหญ่ ครับ
ทุ่งใหญ่สะบายขึ้นนะครับ


โดย: แก็ก ฺBT7 AG10 IP: 118.173.125.235 วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:14:12:02 น.  

 
เราเด็กพืชศาสตร์ FAN 11 เราอยากเจอเพื่อนๆจังไม่รู้อยู่ไหนกันหมด เราอยู่สระแก้วนะ 082-2147897


โดย: เขียว ชุมพร IP: 119.42.121.37 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:07:18 น.  

 
คิดถึงพี่ๆ เพื่อนๆ FST ทุกคน โดยเฉพาะพี่หนามพี่รหัสคนสวย และเพื่อน fst14 ทุกคน


โดย: อ๊อด FST 14 IP: 202.47.230.250 วันที่: 31 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:01:01 น.  

 
ผมเรียนที่นี่ปี 2543 เรียน อก. แต่เรียนไม่จบ รุ่นเดียวกับ ซอฟิยะห์ ใจดี ยัสมีน ดือเระ สิทธิชัย มาส อยากติดต่อเพื่อนๆอีกครั้ง


โดย: อิทธิ IP: 110.78.152.202 วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:12:10:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

joypla
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีครับ ผมคนสงขลาแต่กำเนิด เริ่มเรียนที่โรงเรียนวัดชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, ม.ต้น ที่โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต่อม.ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ( ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคยทำงานที่บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดชุมพร
[Add joypla's blog to your web]