มาทำความเข้าใจในบทบาทของไอน์สไตน์ในโครงการ Manhattan ที่สร้างระเบิดปรมาณูกันครับจากข้อความที่โพสต์ในกระทู้ข้างล่าง

คุณคิดว่าควรยกย่องไอสไตน์หรือไม่
//www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X3180752/X3180752.html และ
ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลคือ ทำลายความสงบสุขของ
จิตใจมนุษย์
//www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X3180716/X3180716.html

ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กว่าการถกเถียงโดยไม่มี
หลักฐานอ้างอิง คิดเอาเองว่าคงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง
นี้ ทำให้ผู้ไม่รู้เกิดความเข้าใจผิดได้ครับ ในกระทู้นี้
เราจะมาดูหลักฐานในประวัติศาสตร์กันว่าไอน์สไตน์มี
บทบาทมากแค่ไหนในโครงการนี้ และโครงการ
Manhattan นี้มีรายละเอียดอย่างไรครับ

ทำไมอเมริกาต้องสร้างระเบิดปรมาณู

การทดลองนิวเคลียร์ฟิชชั่น (nuclear fission) ซึ่งจุด
ประกายความคิดการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ถล่ม
ฮิโรชิม่าและนางาซากินั้น ไม่ได้ทำโดยไอน์สไตน์
หากแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันสามท่านคือ
อ๊อตโต้ ฮาห์น (Otto Hahn), ฟริทซ์ สตร้าซแมน
(Fritz Strassman) และ ลิส มิทเนอร์ (Lise Meitner
คนนี้เป็นผู้หญิงครับ) นักวิทยาศาสตร์สองท่านแรก
สาธิตกลไกการทำงานของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น
ในปี ค.ศ. 1938 ซึ่งเป็นยุคเรืองอำนาจของจักรวรรดิ
นาซี การทดลองนั้นแสดงให้เห็นว่าอนุภาคนิวตรอน
พลังงานสูงสามารถดีดนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียม
ออกมา และทำให้นิวเคลียสนั้นแตกตัวเกิดเป็น
พลังงานมหาศาลขึ้น ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
ของไอน์สไตน์ (E = mc^2) เมื่อผลงานวิจัยนี้แพร่
กระจายออกไปในวงการวิทยาศาสตร์ก็ได้เกิดคำแนะ
นำจากนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่ได้ศึกษาผลการ
วิจัย โดยสังเกตเห็นว่าผลลัพธ์หนึ่งของการปฏิกิริยานี้
ก็คือนิวตรอนอีกตัว ที่อาจไปดีดนิวเคลียสของอะตอม
ธาตุยูเรเนียม อะตอมอื่นๆ ออกมาได้อีกเกิดเป็น
ปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) และในทางทฤษฎี
สามารถนำไปทำระเบิดที่มีอานุภาพร้ายแรงได้ สิ่งที่
ควรทราบคือ ลิส มิทเนอร์ หนึ่งในสามผู้ค้นพบ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการ
วิจัยเพื่อพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์

ฝ่ายอเมริกันเริ่มกลัวกันแล้วว่า พรรคนาซีของเยอรมัน
จะพัฒนาความรู้ที่มีอยู่เป็นอาวุธเพื่อการทำลายล้าง
เพราะดินแดนที่ฝ่ายเยอรมันยึดครองอยู่ทั้งในนอร์เวย์
และเชคโกสโลวาเกีย (Czechoslovakia) มีแหล่ง
ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสร้างระเบิดนิวเคลียร์อัน
ได้แก่ น้ำหนัก (heavy water) และยูเรเนียม-238

เอกสารอ้างอิง
//inventors.about.com/library/inventors/blnuclearfission.htm

จดหมายของไอน์สไตน์ ไปยังประธานาธิบดี รูสเวลส์
ในช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1939 นั้น กลุ่มนักฟิสิกส์
สามท่าน (Leo Szilard, Eugene Wigner และ
Edward Teller) Leo Szilard ได้ร่างจดหมายขึ้น
เพื่อนำเสนอต่อประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
แล้วมาขอให้ไอน์สไตน์ช่วยเซ็นรับรองให้ “it was
he (Leo Szilard) who coordinated the letter
sent to President Roosevelt from Einstein encouraging the establishment of the Manhattan Project.”

(อ้างอิงจาก //www.invent.org/hall_of_fame/141.html )
ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลในปีค.ศ. 1921 ดังนั้น
ใครๆ ก็รู้จัก ในจดหมายดังกล่าวได้แนะนำงานวิจัย
ของ Fermi และ Szilard ต่อประธานาธิบดีรูสเวลส์
และว่าธาตุยูเรเนียมจะเป็นแหล่งพลังงานใหม่ใน
อนาคตอันใกล้ หลังจากได้อ่านจดหมายนี้
ประธานาธิบดีก็ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาเรื่องยูเรเนียม

ในวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน โปแลนด์ถูกเยอรมัน
บุกเข้ายึดครอง

วันที่ 6 ธันวาคม ปีค.ศ. 1941 ประธานาธิบดีรูสเวลส์
เซ็นอนุมัติโครงการ Manhattan Engineering
District ซึ่งภายหลังพัฒนาเป็น Manhattan project
อันเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
แข่งกับเยอรมัน ในปัจจุบันยังมีห้องปฏิบัติการลูกของ
โครงการแมนฮัตตันเหลืออยู่ ตัวอย่างได้แก่
ห้องแล็บ Argonne ซึ่งจากรายงานการวิจัยที่ทำอยู่
ตอนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาวุธสงคราม

วันที่ 7 ธันวาคม ปีค.ศ. 1941 ญี่ปุ่นถล่ม Pearl
Harbour ของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างผลงานตีพิมพ์ของไอน์สไตน์

Special Theory of Relativity (1905),
Relativity (English translations, 1920 and 1950),
General Theory of Relativity (1916),
Investigations on Theory of Brownian Movement (1926),
The Evolution of Physics (1938),
About Zionism (1930),
Why War? (1933),
My Philosophy (1934),
Out of My Later Years (1950)จดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลส์ ที่ไอน์สไตน์เซ็นรับรอง หน้า 1

เอกสารอ้างอิง
//inventors.about.com/library/inventors/bl_einstein_letter.htmจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลส์ ที่ไอน์สไตน์เซ็นรับรอง หน้า 2

เอกสารอ้างอิง
//inventors.about.com/library/inventors/bl_einstein_letter.htmระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกใช้ในสงครามจริงมีสองลูก
คือ Little Boy และ Fat man


Little Boy คือชื่อสมญาที่ให้แก่อาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้
ยูเรเนียม-235 โดยทิ้งลงมาจากเครื่องบิน B-29
แล้ว จุดระเบิดเหนือพื้นดินที่ความสูง 550 เมตร เหนือ
เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ในเช้าวันที่ 6 สิงหาคม
ค.ศ. 1945 ระเบิดนี้มีอนุภาพเทียบเท่าระเบิด TNT
น้ำหนัก 13,000 ตัน (ตัวระเบิดมีน้ำหนักจริง 4 ตัน)
ตัวระเบิดบรรจุยูเรเนียม-235 ปริมาณ 60 กิโลกรัม แต่
คาดกันว่าที่ระเบิดไปนั้นเพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น
มีผู้เสียชีวิตทันทีระหว่างเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนสามหมื่น
คน และยังมีอีกจำนวนมากที่ตายเนื่องจากกัมมันต
ภาพรังสีที่ตกค้างหลังการระเบิด (nuclear fallout)
และ มะเร็ง

นักบินควบคุมเครื่อง B-29 คือ Paul W. Tibbets เขา
ตั้งชื่อเครื่องบิน B-29 นี้ว่า Enola Gay ตามชื่อคุณแม่
ในคืนก่อนทิ้งระเบิด

Fat Man เป็นระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สองที่ใช้ในการ
สงคราม มีความสลับซับซ้อนและรุนแรงกว่าลูกแรก
ใช้พลูโตเนียม มีอำนาจการทำลายล้างเทียบเท่า
ระเบิด TNT น้ำหนัก 20,000 ตัน ใช้เครื่อง B-29 นำ
ไปหย่อนที่เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 9
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 45,000
คน คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพราะระเบิดนี้มีทั้งหมด
กว่า 73,900 คน

นักบินคือ Charles W. Sweeney ซึ่งปกติไม่ได้ควบ
คุมเครื่องบินลำนี้หากแต่เป็น Fred Bock ชื่อสมญา
ของเครื่องบิน B-29 นี้จึงถูกตั้งในภายหลังว่า Bock’s
car

เอกสารอ้างอิง
//www.atomicmuseum.com/tour/dd2.cfm
//en.wikipedia.org/wiki/Fat_Man
//en.wikipedia.org/wiki/Little_Boyทำไมอเมริกาต้องคร่าชีวิตชาวญี่ปุ่นผู้บริสุทธิ์จาก
การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ด้วย


จากระเบิดที่อเมริกาใช้ถล่มเมืองของชาวญี่ปุ่น
100% กว่า 20% ของระเบิดใช้พื่อทำลายแหล่ง
ทรัพยากรไม้และเชื้อเพลิงต่างๆ ที่อาจจะนำมาใช้ทาง
การทหารได้และอีกเกือบ 80% ใช้เผาเมือง เพื่อก่อ
ความไม่สงบ

ฝ่ายอเมริกาให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมต่างๆ ในญี่ปุ่นที่
สนับสนุนฝ่ายทหารนั้น กระจายอยู่ในเมืองต่าง ๆ
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อผลิตอาวุธ (ใน
ลักษณะช่วยๆ กันไป) หลังบ้านหนึ่งอาจมีการทำ
ปลอกกระสุน ฯลฯ ส่งไปให้ศูนย์สรรพาวุธ อีกทั้งมี
ความเป็นชาตินิยมสูง จึงต้องทำลายเป้าหมาย
พลเรือนให้สิ้นซากไปด้วย

ว่ากันว่า ไม่ค่อยมีการทิ้งระเบิดแบบปกติที่ฮิโรชิม่า
เท่าไหร่ เพื่อแสดงอานุภาพของระเบิดนิวเคลียร์ที่
จะนำไปทิ้งภายหลัง

//en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project
Create Date : 31 ธันวาคม 2547
Last Update : 31 ธันวาคม 2547 21:21:00 น.
Counter : 1135 Pageviews.

7 comments
วัดประจำชาวไทลื้อ SertPhoto
(12 ม.ค. 2564 16:24:39 น.)
อุทยานแห่งชาติ รามคำแหง พายุสุริยะ
(7 ม.ค. 2564 18:02:14 น.)
ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังวิ่ง The Kop Civil
(4 ม.ค. 2564 21:15:48 น.)
ถ่อมตนให้คนชม ภาวิดา คนบ้านป่า
(7 ม.ค. 2564 10:59:35 น.)
  
อยากเห็นภาพหลังโดนระเบิดแล้วจังครับ
โดย: เจไอ วันที่: 1 2548 เวลา:11:50:39 น.
  
เยี่ยมมาก ... ข้อมูลแน่นปึก ... จะได้เลิกเข้าใจผิดกันซะที ...
โดย: UPluto วันที่: 6 มกราคม 2548 เวลา:11:11:32 น.
  
Oh Harvard reference style.
โดย: Rene IP: 134.148.20.2 วันที่: 16 สิงหาคม 2548 เวลา:21:14:02 น.
  


มีภาพศพหรือผู้เคราะห์ร้ายมาลงไหมครับ
โดย: Mr.Vop วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:8:19:37 น.
  
หนี้หม้า หนี้เสือ หนี้กันง่ายดาย
แต่หนี้ตายใครบ้างที่หนี้พ้น
โดย: พันธ์ IP: 202.143.163.226 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:24:45 น.
  
โดนก็สมควรแล้ว ไประเบิด เรือที่ เฟิร์ล ก่อน เอง โดนอย่างนี้สมควร น่าจะโดนไห้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำ

อย่าไปสงสารมัน สิ่งที่ญี่ปุ่นทำกับชาติ อื่นมันยิ่งกว่านี้ซะอีก
โดย: haris IP: 124.121.43.127 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:2:51:50 น.
  
Robert Oppenheimer หัวหน้าโครงการฝ่ายวิทยาศาสตร์ ผู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ตัวจริง

อรชุนหันไปมองสงครามเหล่านั้นพร้อมกับถอนหายใจว่า นั้นก็พี่ นั้นก็น้อง นั้นก็อาจารย์ ข้าพเจ้าฆ่าไม่ลง พระกฤษณะจึงปรากฎกายเป็นพระนารายณ์พันกร พร้อมกับกล่าวธรรมะ "ภัควัทคีตา" เพื่อให้อรชุนรู้ว่าทุกสิ่งล้วนคือมายา สิ่งที่มนุษย์พึงทำคือการทำหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จต่างหาก

Robert Oppenheimer จึงอ้างถึงคำสอนในภัควัทคีตาบ้าง
I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad-Gita;
Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says,

"Now I am become Death, the destroyer of worlds."
โดย: ohmohm IP: 114.128.228.206 วันที่: 15 มีนาคม 2552 เวลา:12:50:16 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Practical-x-2.BlogGang.com

Practical x 2
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]