การใช้ search engine หาข้อมูลทำรายงาน
เรื่องนี้ขอยกตัวอย่างการเรียนหนังสือโดยใช้ search engine นะครับ
ตัวอย่างเช่นต้องการรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ วันกองทัพเรือ
ผมใช้ Google ค้นหาคำว่า "ประวัติวันกองทัพเรือ"
ก็จะได้ข้อมูลจาก website ต่างๆ ดังนี้

----------------------------------------------------------------------------
จาก //www.navy.mi.th/nrdo/navyday/Navy4.htm
การพัฒนากองทัพเรือในอดีต

เมื่อเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือ นั้น กิจการทหารเรือบางอย่าง ยังขาดองค์บุคคลที่มีความรู้
ความชำนาญพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการตาม
ตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ อาทิเช่น มาเป็นผู้บังคับการเรือ และป้อมต่าง ๆ เป็นต้น
แต่ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
ได้ทรงพระราชดำริว่ากิจการของทหารเรือ เท่าที่อาศัยชาวต่างประเทศมาประจำตำแหน่ง
หน้าที่ต่าง ๆ ในเรือรบ และตามป้อมนั้น ไม่สู้มีหวังในการรักษาความมั่นคง และความ
เป็นเอกราชของประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์จะให้มีการศึกษาแก่ทหารเรือไทยให้มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในเรือแทนชาวต่างประเทศ
ที่จ้างไว้ต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ
เมื่อปี พ.ศ.2436 และทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ กลับมารับราชการในปี
พ.ศ.2443 ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรมทหารเรือให้เจริญก้าวหน้า ทั้งองค์
บุคคลและองค์วัตถุตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เมื่อเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือ ขึ้นใหม่นั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรม
ทหารเรือ จัดการฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณ
อู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ สำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวนหรือ
ฝ่ายช่างกลและปากเรือ ต่อมาใน พ.ศ.2434 ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น และในปี
พ.ศ.2440 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่งจนถึง พ.ศ.2442
ได้ตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้นสถานที่ตั้ง โรงเรียนนายเรือ ครั้งแรกอยู่ที่ นันทอุทยาน
(สวนอนันต์) มีนายนาวาโท ไซเดอลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือ
คนแรก ในปี พ.ศ.2443 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์
สิ้นพระชนม์พระราชวังเดิม กรุงธนบุร ซึ่งเป็นที่ประทับจึงได้ว่างลง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวังเดิม กรุงธนบุรีเป็น
สถานที่ตั้ง โรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2443 เป็นต้นมา
และได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449
กับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน ความว่า "วันที่ 20
พฤศจิกายน ร.ศ. 125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจ
ซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า" ทางราชการ
ทหารเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน นี้เป็นวันที่ระลึกของกองทัพเรือตราบจน
กระทั่งทุกวันนี้

---------------------------------------------------------------------------
จาก //www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9540000147237

กองทัพเรือไทย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน หากย้อนไปในสมัยโบราณที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก เมื่อครั้งเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือนั้น กิจการทหารเรือบางประเภทยังขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ จำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ อาทิ ผู้บังคับการเรือ และผู้บัญชาการป้อมต่างๆ

ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า กิจการของทหารเรือเท่าที่อาศัยชาวต่างประเทศเข้ามาประจำตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ นั้น ไม่อาจที่จะหวังในด้านการรักษาอธิปไตยของชาติได้ดีเท่ากับคนไทยเอง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในเรือแทนชาวต่างชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ

ภายหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ และกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารเรือ จัดการฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ สำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวน หรือฝ่ายช่างกล และเดินเรือ

ต่อมาในปี พ.ศ.2434 ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น และในปี พ.ศ.2440 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ.2442 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายเรือ มีที่ตั้งอยู่ ณ วังนันทอุทยาน (สวนอนันต์) มีนายนาวาโท ไซเดอลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือเป็นคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๓ เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นที่ประทับได้ว่างลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๓ เป็นต้นมา กับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน ความว่า วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบต่อไปในภายหน้า ทางราชการทหารเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือตราบจนปัจจุบัน
----------------------------------------------------------------------------
รวมถึงเวปที่มีข้อมูลที่มีประโยชน์อย่าง wikipedia
//th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวี (คำย่อ : ทร. ชื่อภาษาอังกฤษ : Royal Thai Navy คำย่อภาษาอังกฤษ : RTN) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหารในทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย กองทัพเรือเป็น 1 ใน 3 เหล่าทัพของกองทัพไทย และมีจำนวนกำลังพลเป็นอันดับสองรองจากกองทัพบก กองทัพเรือปฏิบัติการด้วยเรือรบกว่า 340 ลำ อากาศยานกว่า 90 เครื่อง และกำลังรบทางบกอีก 2 กองพล นับเป็นกองทัพเรือที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชีย กองทัพเรือมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา และอยู่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตามแนวเขตแดนระหว่างประเทศในทะเลความยาวกว่า 1,680 ไมล์ และตามแนวชายฝั่งความยาวกว่า 1,500 ไมล์ หน่วยต่างๆ ในสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะการจัดโครงสร้างหน่วยที่คล้ายกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาก โดยเฉพาะในหน่วยกำลังรบ คือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร. กร.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร. กร.) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)


----------------------------------------------------------------------------
นอกจากนี้ยังได้รูปอีกเป็นจำนวนมากครับ-----------------------------------------------------------------------------
เห็นไหมครับแค่นี้ก็มีข้อมูลทำรายงานเพียบเลยCreate Date : 18 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2554 15:36:28 น.
Counter : 593 Pageviews.

1 comments
บริการรับทำเว็บไซต์ ใช้บริการอย่างไรให้มีคุณภาพ เหมาะกับธุรกิจของคุณ สมาชิกหมายเลข 7627703
(8 พ.ค. 2567 01:06:38 น.)
รู้จัก Software License โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปัญญา Dh
(6 พ.ค. 2567 03:39:41 น.)
เครื่องชงกาแฟแคปซูล เริ่มต้นเลือกอย่างไร สมาชิกหมายเลข 7983004
(1 พ.ค. 2567 01:46:50 น.)
ถ้าพาสปอร์ตหาย” ไม่ต้องแจ้งความแล้วนะคะ ขอทำเล่มใหม่ที่สถานทูตได้เลย newyorknurse
(10 พ.ค. 2567 05:17:13 น.)
  
มาทักทาย..........................
โดย: backhold วันที่: 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา:17:15:29 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Orchid-flower.BlogGang.com

voravan_mike
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]