orchid
Group Blog
 
All Blogs
 

気候変動は、地震を作る

climate change make earthquake
 

Create Date : 22 เมษายน 2556    
Last Update : 22 เมษายน 2556 17:10:14 น.
Counter : 661 Pageviews.  

รับปรึกษาปัญหาโลกแตกราคากันเอง

รับปรึกษาปัญหาโลกแตกราคากันเอง เวลา 20:00 - 24:00

โทร 080 962 7136

ขออภัยหากไม่ได้รับสายครับ

ค่าที่ปรึกษาโอนได้ ธนาคารไทยพานิชย์ 066 228 3036 สาขาพระราม9

ขอบคุณครับ

อัตราค่าบริการ

๑ ถามยากตอบง่าย ไม่คิดค่าบริการ

๒ ถามง่ายตอบยาก ต้องค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม ราคาตามตกลง

๓ ถามยากตอบยาก ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๗ วัน ราคาคิด over time

๔ ถามง่าย ถามยาก ตอบไม่ได้ คิดเท่าราคาค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ

ไม่รับทำการบ้านให้กับนักเรียน นักศึกษา นะครับ

ไม่รับฟอกเงิน

 
 

Create Date : 02 มกราคม 2556    
Last Update : 2 มกราคม 2556 14:31:14 น.
Counter : 345 Pageviews.  

การใช้ search engine หาข้อมูลทำรายงาน

เรื่องนี้ขอยกตัวอย่างการเรียนหนังสือโดยใช้ search engine นะครับ
ตัวอย่างเช่นต้องการรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ วันกองทัพเรือ
ผมใช้ Google ค้นหาคำว่า "ประวัติวันกองทัพเรือ"
ก็จะได้ข้อมูลจาก website ต่างๆ ดังนี้

----------------------------------------------------------------------------
จาก //www.navy.mi.th/nrdo/navyday/Navy4.htm
การพัฒนากองทัพเรือในอดีต

เมื่อเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือ นั้น กิจการทหารเรือบางอย่าง ยังขาดองค์บุคคลที่มีความรู้
ความชำนาญพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการตาม
ตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ อาทิเช่น มาเป็นผู้บังคับการเรือ และป้อมต่าง ๆ เป็นต้น
แต่ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
ได้ทรงพระราชดำริว่ากิจการของทหารเรือ เท่าที่อาศัยชาวต่างประเทศมาประจำตำแหน่ง
หน้าที่ต่าง ๆ ในเรือรบ และตามป้อมนั้น ไม่สู้มีหวังในการรักษาความมั่นคง และความ
เป็นเอกราชของประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์จะให้มีการศึกษาแก่ทหารเรือไทยให้มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในเรือแทนชาวต่างประเทศ
ที่จ้างไว้ต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ
เมื่อปี พ.ศ.2436 และทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ กลับมารับราชการในปี
พ.ศ.2443 ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรมทหารเรือให้เจริญก้าวหน้า ทั้งองค์
บุคคลและองค์วัตถุตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เมื่อเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือ ขึ้นใหม่นั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรม
ทหารเรือ จัดการฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณ
อู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ สำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวนหรือ
ฝ่ายช่างกลและปากเรือ ต่อมาใน พ.ศ.2434 ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น และในปี
พ.ศ.2440 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่งจนถึง พ.ศ.2442
ได้ตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้นสถานที่ตั้ง โรงเรียนนายเรือ ครั้งแรกอยู่ที่ นันทอุทยาน
(สวนอนันต์) มีนายนาวาโท ไซเดอลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือ
คนแรก ในปี พ.ศ.2443 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์
สิ้นพระชนม์พระราชวังเดิม กรุงธนบุร ซึ่งเป็นที่ประทับจึงได้ว่างลง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวังเดิม กรุงธนบุรีเป็น
สถานที่ตั้ง โรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2443 เป็นต้นมา
และได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449
กับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน ความว่า "วันที่ 20
พฤศจิกายน ร.ศ. 125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจ
ซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า" ทางราชการ
ทหารเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน นี้เป็นวันที่ระลึกของกองทัพเรือตราบจน
กระทั่งทุกวันนี้

---------------------------------------------------------------------------
จาก //www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9540000147237

กองทัพเรือไทย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน หากย้อนไปในสมัยโบราณที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก เมื่อครั้งเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือนั้น กิจการทหารเรือบางประเภทยังขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ จำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ อาทิ ผู้บังคับการเรือ และผู้บัญชาการป้อมต่างๆ

ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า กิจการของทหารเรือเท่าที่อาศัยชาวต่างประเทศเข้ามาประจำตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ นั้น ไม่อาจที่จะหวังในด้านการรักษาอธิปไตยของชาติได้ดีเท่ากับคนไทยเอง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในเรือแทนชาวต่างชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ

ภายหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ และกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารเรือ จัดการฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ สำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวน หรือฝ่ายช่างกล และเดินเรือ

ต่อมาในปี พ.ศ.2434 ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น และในปี พ.ศ.2440 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ.2442 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายเรือ มีที่ตั้งอยู่ ณ วังนันทอุทยาน (สวนอนันต์) มีนายนาวาโท ไซเดอลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือเป็นคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๓ เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นที่ประทับได้ว่างลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๓ เป็นต้นมา กับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน ความว่า วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบต่อไปในภายหน้า ทางราชการทหารเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือตราบจนปัจจุบัน
----------------------------------------------------------------------------
รวมถึงเวปที่มีข้อมูลที่มีประโยชน์อย่าง wikipedia
//th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวี (คำย่อ : ทร. ชื่อภาษาอังกฤษ : Royal Thai Navy คำย่อภาษาอังกฤษ : RTN) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหารในทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย กองทัพเรือเป็น 1 ใน 3 เหล่าทัพของกองทัพไทย และมีจำนวนกำลังพลเป็นอันดับสองรองจากกองทัพบก กองทัพเรือปฏิบัติการด้วยเรือรบกว่า 340 ลำ อากาศยานกว่า 90 เครื่อง และกำลังรบทางบกอีก 2 กองพล นับเป็นกองทัพเรือที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชีย กองทัพเรือมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา และอยู่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตามแนวเขตแดนระหว่างประเทศในทะเลความยาวกว่า 1,680 ไมล์ และตามแนวชายฝั่งความยาวกว่า 1,500 ไมล์ หน่วยต่างๆ ในสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะการจัดโครงสร้างหน่วยที่คล้ายกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาก โดยเฉพาะในหน่วยกำลังรบ คือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร. กร.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร. กร.) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)


----------------------------------------------------------------------------
นอกจากนี้ยังได้รูปอีกเป็นจำนวนมากครับ-----------------------------------------------------------------------------
เห็นไหมครับแค่นี้ก็มีข้อมูลทำรายงานเพียบเลย
 

Create Date : 18 พฤศจิกายน 2554    
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2554 15:36:28 น.
Counter : 587 Pageviews.  

เทคนิคการทำข้อสอบแบบ ก ข ค

เทคนิคการทำข้อสอบแบบ ก ข ค
หลักการ
๑ ทำการบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วที่สุด
๒ ใช้เวลาที่เหลือในการตัดตัวเลือกที่แน่ใจว่าไม่ถูกออก
๓ ตัวเลือกที่สามารถ intersec และ union เพื่อหาคำตอบ
๔ พิจารณาตัวเลือกที่ผิดปกติ
๕ เดาข้อที่เหลือตามน้ำหนักสถิติ
---------------------------------------------------------------------
๑ ทำการบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วที่สุด
เราต้องรู้ว่าความสามารถในการทำข้อสอบวิชานี้เร็วแค่ไหน
โดยการฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ
อ่านข้อสอบผ่านๆ ทั้งหมด ๑ รอบก่อนลงมือทำ
เลือกทำข้อที่สั้นๆ และ ง่ายที่สุดก่อน จะได้มีเวลาเหลือสุดท้ายมากๆ
หลักการที่ ๑ เป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาในเกมส์ลิ้งด้านล่างนี้
//www.thaigoodview.com/library/logic/logic3/logic3.html
ขอบคุณ //www.thaigoodview.com และ //www.plastelina.net/
---------------------------------------------------------------------
๒ ใช้เวลาที่เหลือในการตัดตัวเลือกที่แน่ใจว่าไม่ถูกออก
ในข้อสอบแต่ละข้อ จะมีตัวเลือกที่เราเห็นแล้วแน่ใจว่าตัวเลือกนี้ไม่ถูกต้องแน่นอน
ให้ตัดตัวเลือกนี้ออกก่อน ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณา คิดตัวอย่างข้อสอบข้อนี้
จะเห็นว่าตัวเลือกมีค่าความแตกต่างกันมาก ข้อที่ไม่น่าจะถูกแน่ๆ คือข้อ ๑
ตัดทิ้งได้เลย
นอกจากนี้ หากนักเรียนมีประสบการณ์ทำข้อสอบมากๆ หรือรู้จักสักเกตุ และใช้หลักการของการใช้หน่วย SI จะดูข้อสอบข้อนี้ออกว่าคำตอบคือข้อ ๓

---------------------------------------------------------------------
๔ พิจารณาตัวเลือกที่ผิดปกติ
ขอโดดมาข้อ ๔ เลยนะครับ
ดูจากความหมายแล้วชัดเลย มีข้อผิดปรกติ และข้อนั้นคือคำตอบ


---------------------------------------------------------------------
ลิ้งเวปที่มีข้อสอบเก่า สำหรับซ้อมมือครับ
//www.02dual.com/

เด๋วมาต่อวันหลังนะครับ
อ่านหนังสือแล้วเครียด ไปดูรูปดอกไม้เพลินๆ แล้วค่อยมาอ่านหนังสือต่อนะครับ


ชี้แจงหน่อยนะครับ
การเรียนหนังสือต้องมีพื้นฐานจากการ ฟัง คิด อ่าน เขียน เพื่อให้สอบผ่านในแต่ละวิชา
ไม่มีวิธีการใดใด ที่จะทำให้นักเรียน เรียนหนังสือได้คะแนนดี และสอบผ่านได้ โดยไม่มีความรู้พื้นฐานในวิชานั้นๆ
วิธีที่ผมเขียนเป็นเทคนิคที่ใช้เพิ่มคะแนนให้จากทักษะพื้นฐาน มิใช่วิชาชั้นเทพที่จะทำให้ นักเรียนสอบผ่านได้โดยไม่ต้องเรียนหนังสือ
ดังนั้นจึงแนะนำให้ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือที่เป็นพื้นฐานให้ช่ำชองแล้วค่อยมาศึกษาเทคนิคนี้ จึงจะได้ผลดีนักแล
 

Create Date : 08 มิถุนายน 2554    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2554 14:55:19 น.
Counter : 1849 Pageviews.  

เกริ่นนำ

ต้องขออนุญาตออกตัวล้อฟรีก่อนว่า
ผมไม่ได้เรียนหนังสือเก่ง หรือขยันมากว่าคนอื่น
ในทางตรงกันข้าม กระผมกลับไม่ค่อยสนใจเรียน โดยมีเกรดจบ ม 6 เฉลี่ยไม่ถึง 2 ด้วยซ้ำไปครับ

สิ่งที่บันดาลให้เขียน blog นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้ที่กำลังท้อแท้ เบื่อหน่ายการเรียนให้มีความมุมานะมากขึ้น
โดยผมจะเขียนไปเรื่อยๆ นะครับอย่าว่ากันเลยนะนะนะนะ
บางครั้งอาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ มาแบ่งปันกัน

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอท่านผู้รู้ชี้แนะได้เลยครับ
ด้านล่างเป็นเวปที่คิดว่ามีประโยชน์ เลยใส่ลิ้งไว้ให้ครับ

//www.thaigoodview.com/

//www.kruaung.com/

//www.kmitnbxmie8.com/

//science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/

ชี้แจงหน่อยนะครับ
การเรียนหนังสือต้องมีพื้นฐานจากการ ฟัง คิด อ่าน เขียน เพื่อให้สอบผ่านในแต่ละวิชา
ไม่มีวิธีการใดใด ที่จะทำให้นักเรียน เรียนหนังสือได้คะแนนดี และสอบผ่านได้ โดยไม่มีความรู้พื้นฐานในวิชานั้นๆ
วิธีที่ผมเขียนเป็นเทคนิคที่ใช้เพิ่มคะแนนให้จากทักษะพื้นฐาน มิใช่วิชาชั้นเทพที่จะทำให้ นักเรียนสอบผ่านได้โดยไม่ต้องเรียนหนังสือ
ดังนั้นจึงแนะนำให้ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือที่เป็นพื้นฐานให้ช่ำชองแล้วค่อยมาศึกษาเทคนิคนี้ จึงจะได้ผลดีนักแล
 

Create Date : 03 มิถุนายน 2554    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2554 14:54:05 น.
Counter : 414 Pageviews.  


voravan_mike
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีครับทุกท่านที่แวะมา

ผมสนใจกล้วยไม้ และหลงไหลในความงามของกล้วยไม้มานานแล้ว เริ่มต้นจากสกุลแคทลียา ตามด้วยฟาแลนด์นอฟซิส และกล้วยไม้ไทยอื่นๆ

ดังนั้นจึงหามาสะสมอยู่เนืองๆ จนเต็มบ้านไปหมด ได้ข่าวการประกวดไม้สวยๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็ต้องไปดู และตามธรรมเนียมก้อมีติดไม้ติดมือกลับมาบ้านอีก อิอิ

เมื่อมีความรู้มากขึ้น ทราบว่ากล้วยไม้ที่สวยมากๆ นั้นราคาค่อนข้างสูง และเจ้าของไม่ค่อยปล่อย หากอยากได้มาครอบครองต้องใช้วิธีซื้อไม้ขวดมาทุบ เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กหรือไม่ก้อเลือกดูสายพันธุ์ดีดีมาติดฝักเอง แต่ว่าเนื้อที่ที่บ้านมีอยู่จำกัด

จึงเป็นที่มาของการถือกำเนิดเกิด Bloc ในที่นี้

ก่อนที่จะนำรูปถ่ายคู่กับอาจารย์ระพีขึ้นบนบล็อกนี้ คิดอยู่นานว่าจะเป็นการไม่สมควรหรือเปล่า แต่เมื่อคิดได้ว่า ในเมื่อผู้ใหญ่ให้เกียรติถ่ายรูปกับเราแล้ว ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากกับคนที่ชอบกล้วยไม้ที่แต่ไม่มีชื่อเสียงอย่างผม แล้วผมจะต้องอายทำไมถ้าจะนำรูปที่เป็นเกียรตินี้ให้อยู่ในบล็อกแห่งนี้

ขออภัยที่ http://www.artorchid.com ไม่สามารถใช้งานได้
free counters
Friends' blogs
[Add voravan_mike's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.